Bolinao - English


d


dibatyendi-ba-tyɘnPerf.dinibatiSpch var.dibatiwenFromdibativoEg:To debate with someone.Cls. synsupyatan
dibinidaddi-bi-ni-dadSpdivinidad Divinity, deity, godhead, godship, divine nature SpnDdibinonchBol:Nadiosan a pakayadi'; Masagrado nin bagay.Tg:Divinidad; kabathalaan; pagkabathala; pagkabanal.Io:Dibinidad; Nadiosan a panakabalin.Eg:Divinity, Devine power.Cls. synkinasagrado
dibinodi-b`i-noSpdivinodivineadjchrareBol:Say masantos a animan bagay, tawo o gawa'.Tg:Banal.Eg:To be holy or divine or godly.Der.madibinoSpnFdibinidad
dibirsyondibir-ʃonSpdiversión Diversion, sport, merriment, fun, amusement nrareBol:Mamin huston kaingaran nan lalaman; bubagay a mamin pakap'da' nan lalaman; pagkukunswilo nan lalaman; naimundwan a gawa'.Tg:Dibirsyon.Eg:Diversion, a pastime such as cockfighting, playing cards, mahjong, etc, an amusement.
dibisyondi-b`i-ʃonSpdivisión Division, the act of dividing a thing into partsnBol:Say ringring sa pisa'lean nin kwarto o puparti nin bali o sayay pa'deng.Tg:Dibisyon.Io:Dibisyon.Eg:Divider, walls that divide a room.Cls. synringringDer.madibisyon
dibursyodib`ur-ʃoSpdivorcio divorce, difference, inconsistency Tg:Deborsyo.Eg:Divorce.Der.idibursyokidibursyokidibursyomagdibursyo
dibusyondibu-ʃ`onSpdevoción Devotion, pietynBol:Pammemper; gawa' a paka'kitan nin pammemper.Tg:Debosyon; pananalig.Io:Debosyon;Eg:Piety, deeds that show piety.Cls. synpammemperDer.madibusyonmagdibusyonpagdibusyunanpagdidibusyon
didaldi-d`alSpdedalthimble nTagBol:Si gawa' sa pasak nin isulot sa parpar nin garamay.Tg:Didal.Io:Didal.Eg:Thimble.syntimbel2Der.mididal
didikadi-di-k`aSpdedicarTo dedicate, to devote, to consecrate ncholdBol:Pakaikana' konan sayay bagay o gawa' sa sayay gagara o tawo bilang wadi' kansyon,; lugar tan raruma et.Tg:Talaga.Io:Talaga.Eg:To have dedication or commitment to something.Der.maididikapangingididika
didikasyondi-di-ka-ʃ`onSpdedicación Dedication, the act of dedicating, consecration, inscriptionnBol:Pangigagara nin sayay bagay para sa sayay usar bilang wadi' udas, pakababa' tan raruma et.Tg:Paglalaan.Io:Pannakaidatun.Eg:That which is set aside for a special purpose.Cls. synda'ton 2
didikotdi-di-k`otFromdikotnBol:Nagsikabarang nin klasin dikot a ambo' nin mararos.Tg:Kasukalan.Io:Kasamekan.Eg:Weeds, shrubs, grass and trees that are not kept in place, orderly, and cared for.specrabot
didila'di-d`i-la'nBol:Sayay klasin kinarang-karangan sa ababo sa taaw nin Bolinao tan Anda, a main nin matib'ey nin bali na ket si laman na, syay usaren nan kumayam.Tg:Isang uri ng lamang-dagat.Io:Kaluit.Eg:Sharp-rib drill shellfish.Rel. toliswiknuga'nuga'genkinarang-karanganEupleura sulcidentata
diding'eydi-diŋ-'`ɘyFromding'eynBol:Dikot nin midyo kumayam sa luta' a madiwi a kayu-kayo, madidintek a mipapadis nin bulong a no makudit ket mikmi' kanya' nin tinawag nin diding'ey.Tg:Makahiya.Io:Bain-bain.Eg:Plant that closes when touched, sensitivity plant.Cls. synpaka'lekMimosa pudica Der.sididing'ey
didiosendi-dyo-sɘnsp. var.didyusenFromDiosn1rareBol:Sarba ran panagkadios-dios ran tawtawo a kai magtanda' konan Dios a tutawo.Tg:Rebulto; anito; diyos-diyosan.Io:Didiosen.Eg:Those gods of people who do not know God who is the true God and creator.Cls. synribulto2rareBol:Sarban bubagay a maipa'ka' sa Dios.Tg:Tungkol sa Dios.Io:Banbanag sa nadiosan.Eg:The things concerning God.Cls. synmadiosan
didiwidi-di-w`iFromdiwinBol:Bagay o lugar a main nin abaw nin diwi.Tg:Matinik.Io:Nasiit.Eg:A place or thing covered with thorns.
didyadi-dyanTg:Pagdurusa.Io:didya.Eg:A painful infliction of punishment for something.Der.didyawen
didyawendi-dya-wɘnFromdidyavoBol:Paidapen yan mangitpel nin sakit sayay tawo.Tg:Masakit; saktan; kastiguhin; pagdurusa.Io:Saktan; sakitandidya.Eg:To inflict pain with a view to discipline, especially a child.Cls. syndisiplinawen 2dusawenpaidapen
*digadi-gaTgdigacourt with idle talknoldEg:Unimportant talk.Der.dumigaidiga
dikotdi-k`otMassdudikotn1Bol:Sama'; nitayak-tayak nin bubagay. Mula nin kai ginagaran pinatubo'.Tg:Kalat.Io:Ruot.Eg:Things out of there proper place laying on the ground such as trash, weeds or unkept grass.Rel. tosama'2figBol:Duka' nin gawa'-gawa' bilang sa sugal, pipabok tan raruma et nin makasida' o makabyat sa byay.Tg:Bisyo.Io:Bisio.Eg:Vices, bad habits that bind a person.Cls. synbisyo3rareBol:Bagay nin makagwa' nin bara'mon madyik.Tg:Gayuma.Io:Tagiroot.Eg:Love charm or magic potion.syngayumaDer.didikotdikutenipanikotmadikotid.dikot babon luta'
dikot babon luta'di-k`ot b`a-bon l`u-ta'id. ofdikotphrfigBol:Pupinarsa nin kai talaga nin ma'kit bale' paipa'kit sara konran rabay ran paipa'kitan, nin saka-sakalako a bakas ra, a manglili'mo o mamaduksa' sara nin tawo.Tg:Laman lupa.Io:Di katataoan.Eg:Spirit beings that persecute people and are normally unseen.Memkaprityanakspecbaraskaybaanlampong
diksyunaryodik-ʃunar-yoSpdiccionario dictionarynBol:Sayay libro a pangikitan no ani a rabay nan ibarita' nin sayay sarita'.Tg:Diksyunaryo; talahulugan; talasalitaan.Io:Diksyunaryo; pagkitaan no aniat kayat a saw'en ti sao.Eg:Dictionary, a book where we find the meanings of words.
diktad`ik-taSpdictarto dictate, teachn1Bol:Gan-gan o manda a ipagawa' nan sayay main nin pakauray sa tawo o grupo.Tg:Dikta.Io:Dikta.Eg:A command or edict from a person in authority.Cls. synmanda2Bol:Pangibarita' nin bagay a ipaisurat.Tg:Dikta.Io:Dikta.Eg:The dictation of something to be written or done.Cls. synipaisuratDer.diktawanidikta
diktadordik-tadorSpdictadorDictator, an ancient magistrate of Rome, invested with absolute authoritynBol:Si sayay tawo usaren nay kinapangulo na ta matumbok a rabay na.Tg:Diktador.Io:Diktador.Eg:Dictator, a person exercising absolute authority.Der.diktadorya
diktadoryadik-tador-yaFromdiktadornTg:Diktadorya; iisa lang ang namumunno o may kapangyarihan.Eg:Dictitorship.
diktawandik-ta-w`anFromdiktaTg:Tumanggap ng utos.