Bolinao - English


d


dalaganda-l`a-gannBol:Idaan o tekrean a say kagaw'an na ket kawayan.Tg:Papag.Io:Papag.Eg:Bed or seat made of bamboo.Cls. syntekrean 1Rel. tokatriRelkawayan
daland`a-lanMassdudalannBol:Lalakwan a mamunta sa sayay lugar.Tg:Daan.Io:Dalan.Eg:The way, a road, trail or path.Cls. synsubangspeckalsadalalakwan 2lipit 2genpa'deng 2Der.dalanandalanendumalanidalankadadalanmadalanmakadalanpadalan
dalan panarita'da-lan pa-na-ri-ta'say. ofpanarita'phrBol:Naiparmaw a sarita' a maidap tarusan.Tg:Kawikaan; idioma.Io:Pagsasao; panagsarita; dalan panagsasao.Eg:Idiom, idiomatic expression.
dalan-dalananda-lan-da-la-nanPerf.dinalan-dalananFromdalananvlTg:Kung saan dumaraan o bumabagtas.Eg:places passed through.Der.madalan-dalanan
dalananda-l`a-nanPerf.dinalananAtc. is mandalananFromdalanvl1Bol:Lalakwan o labasan nin lugar o ispasyo nin mako sa keen o sa sayay lugar.Tg:Daanan.Io:Pagnaan.Eg:To pass through someplace.Cls. synagusan 12Bol:Say masari'-sari' nin tawo sa byay.Tg:Maranasan.Io:Mapadasan.Eg:To experience something.Cls. synmasari'-sari'synmaikspiryinsyaDer.dadalanandalan-dalananmadalananmapadalanan
dalanenda-l`a-nɘnFromdalanvoBol:Si sayay tawo a main keen ket mako ya sa sayay lugar ta main nin kalapen nan bagay o tawo.Tg:Daanan.Io:Dagasen.Eg:To go by a certain route.Rellabasangenmako 1
dalato'da-l`a-to'Spdar a tugive yournBol:Gawa' nin tampuren yan risulbyen a sayay sitwasyon bilang wadi' prublima, masakit tan raruma et.Tg:Agap.Io:Dagusen.Eg:An immediate defense against some anticipated occurrence.Cls. syntamporDer.dalatuenidalato'ipadalato'madalato'
dalatuenda-la-t`u-ɘnFromdalato'voBol:Tampuren nin byan yan sulusyon a sayay prublima bilang wadi' masakit pigaw kai ya matuloy o mag'in grabi.Tg:Agapan.Io:Siguden.Eg:To take immediate action to avoid an issue from becoming serious.
dalawda-l`awadjBol:Marundaw o mangalap nin atinsyon o pakaasikaso a sayay bagay o kapapa'sar.Tg:Halata.Io:Dillaw.Eg:To be obvious.Cls. synrundawDer.dalawendumlawkadlawmadlawpaipadlawpakadlawpanlawan
dalawenda-la-w`ɘnFromdalawvoBol:Sitawen o ibusngaw a kai kakakumpurmi sa sayay gawa', nin ibarita' no ani a abas tan raruma et.Tg:Pansinin.Io:Dillawen.Eg:To look for and point out an error in a statement or deed making it public.Cls. synbalawensitawen
dalayapda-l`a-yapnBol:Saya yaytin mulan say bunga na malimpek nin umalaki anggan bara'mon kaalakin gemgem anak tan say laman masabaw nin maalsem.Tg:Dayap.Io:Dalayap.Eg:Key lime, a citrus fruit which is a little bigger than kalamansi', sour, yellow green with a thick skin and the juice is used for bag'ong.Cls. synkabuyawcitrus aurantifolia
dalayudoyda-la-yu-doyTg:Tumulo dahil madulas.Der.madalayudoy
dalepdepda-lɘp-d`ɘpvTg:Sipsipin.Eg:Slurp, drink, gulp.genminomDer.dalepdependumalepdepipadalepdepmakadalepdep
dalepdependalɘp-dɘ-pɘnFromdalepdepvooldrareBol:Pangingisip nin ipapuso'; pamanemtem a iyator sa nakem; pangalutod tan pakiingar sa sayay bagay.Tg:Pag-isipan; pag-aralan.Eg:To think deeply and seriously, trying to analyze something, To give it deep thought, to study the matter, concentrate, contemplate and come to an awareness of the matter.Cls. synamingawenimatleken
dalid`a-liSpdalego ahead, do it 1nBol:Panusudi o panasakit konan sayay tawo yupa' sa ambak, balbal, taso, lipeng tan raruma et.Tg:Dali.Io:Kabil.Eg:The aggressive attack on a person.Cls. synbikas2intrjBol:Pannagdag o pannugsog sa sayay tawo nin pasyawen o pasakitan nay man-gaw'en nan mangkilaban o mampanusudi.Tg:Sige.Io:Ala.Eg:A prod to go at something aggressively.Cls. synalaDer.dalyendumaliidaliipadalimadalimanali
dali-daliwendalidali-wɘnPerf.dinali-daliFromdalyenvoEg:Punish, to be hit in several different ways.
dali'da-l`i'1advBol:Sa ambo' nin ma'teng o anron panaon.Tg:Dali.Io:Partak.Eg:For something to happen or be done quickly.AntetengCls. synali 12infBol:Pannagdag nin alistwen a kimey sa matkap gaw'en.Tg:Apura.Io:Apura.Eg:To speed things up, hurry.Cls. synapuraDer.dali'-dalienkadali'madali'maidadali'manali'padalien
dali'-dalienda-l`i'-da-l`i-'ɘnPerf.dinali'-dali'Fromdali'voBol:Apurawen o alistwen a pangwa' nin sayay bagay.Tg:Magmadali.Io:Dardarasen.Eg:To hasten the doing of something.Anteteng-etengenCls. synalistwanpaspasan
*dalikdikda-lik-d`ikDer.dumalikdikidalikdikikidalikdik
daliketda-li-k`ɘtnBol:Kapadan sayti a byas bale' malumo tan madaliket nin para gaw'en kanen-kanen.Tg:Malagkit.Io:Diket.Eg:A type of glutinous rice, it is soft when cooked and used in making specialty dishes, both sweet and savory.AntlubagDer.dumaliketmadaliketmadaliketan
dalitd`a-litnBol:Kula o bagay a usaren nin mamigalet o mamilaktip nin rway papil tan raruma et.Tg:Dikit.Io:Pigket.Eg:The substance that is used to stick two things together, glue.Cls. synkula2Der.dalitandalitendumalitidalitmanalitmidadalitpidadalitenpidaliten
dalitanda-l`i-tanPerf.dinalitanFromdalitvlBol:Pigaleten o pisuldungen a rway bagay laloynay papil, nin mangusar kula o ipanalit.Tg:Dikitan.Io:Pigkitan.Eg:To glue something to something.Cls. syngaletan 1suldungan
dalitenda-li-tɘnAtc. is mandalitenFromdalitvoEg:Repair by gluing 2 pieces together.
*dalsodal-so
dalu-daluyonda-lu-da-l`u-yonFromdaluyonadjBol:Kulet a sabot ket no usayen tan maunong bara'mon misusunor nin daluyon a bakas.Tg:Kulot.Io:Kulot.Eg:For hair to be wavy.Cls. synalen'alenDer.dumalu-daluyon