Bolinao - English


d


dibinidaddi-bi-ni-dadSpndivinidad Divinity, deity, godhead, godship, divine nature SpnDdibinonchBol:Nadiosan a pakayadi'; Masagrado nin bagay.Tag:Divinidad; kabathalaan; pagkabathala; pagkabanal.Ilo:Dibinidad; Nadiosan a panakabalinEng:Divinity, Devine power.Cls. synkinasagrado
dibinodibi-noSpndivinodivineadjchTag:Banal.Der.madibinoSpnFdibinidad
dibirsyondibir-ʃonSpndiversión Diversion, sport, merriment, fun, amusement nrareBol:Mamin huston kaingaran nan lalaman; bubagay a mamin pakap'da' nan lalaman; pagkukunswilo nan lalaman; naimundwan a gawa'.Tag:Dibirsyon.Eng:Diversion, a pastime such as cockfighting, playing cards, mahjong, etc, an amusement.
dibisyondi-b`i-ʃonSpndivisión Division, the act of dividing a thing into partsnBol:Say ringring sa pisa'lean nin kwarto o puparti nin bali o sayay pa'deng.Tag:Dibisyon; pagbabahagi; dingding ng kwarto.Ilo:Dibisyon; diding ti kwartoEng:Divider, walls that divide a room.Cls. synringringDer.madibisyon
dibursyodib`ur-ʃoSpndivorcio divorce, difference, inconsistency Tag:Deborsyo.Eng:DivorceDer.idibursyokidibursyokidibursyomagdibursyo
dibusyondibu-ʃ`onSpndevoción Devotion, pietynBol:Pammemper; gawa' a paka'kitan nin pammemper.Tag:Debosyon; pananalig.Ilo:Debosyon;Eng:Piety, deeds that show piety.Cls. synpammemperDer.madibusyonmagdibusyonpagdibusyunanpagdidibusyon
didaldi-d`alSpndedalthimble nTagBol:Si gawa' sa pasak nin isulot sa parpar nin garamay.Tag:Didal.Ilo:DidalEng:Thimble.syntimbel2Der.mididal
didikadi-di-k`aSpndedicarTo dedicate, to devote, to consecrate ncholdBol:Pakaikana' konan sayay bagay o gawa' sa sayay gagara o tawo bilang wadi' kansyon,; lugar tan raruma et.Tag:Talaga.Ilo:Talaga.Eng:To have dedication or commitment to something.Der.maididikapangingididika
didikasyondi-di-ka-ʃ`onSpndedicación Dedication, the act of dedicating, consecration, inscriptionnBol:Pangigagara nin sayay bagay para sa sayay usar bilang wadi' udas, pakababa' tan raruma et.Tag:Paglalaan sa isang bagay; pag-uukol; pagtatalaga.Ilo:Sagut; pannakaidatun.Eng:That which is set aside for a special purpose.Cls. synda'ton 2
didikotdi-di-k`otFromdikotnBol:Nagsikabarang nin klasin dikot a ambo' nin mararos.Tag:Madamo.; Kasukalan.Ilo:Ruruot.; Kasamekan.Eng:Weeds, shrubs, grass and trees that are not kept in place, orderly, and cared for.specrabot
didila'di-d`i-la'nBol:Sayay klasin kinarang-karangan sa ababo sa taaw nin Bolinao tan Anda, a main nin matib'ey nin bali na ket si laman na, syay usaren nan kumayam.Tag:Isang uri ng lamang-dagat.Ilo:Kalwit.Eng:Sharp-rib drill shellfish.Rel. toliswiknuga'nuga'genkinarang-karanganEupleura sulcidentata
diding'eydi-diŋ-'`ɘyFromding'eynBol:Dikot nin midyo kumayam sa luta' a madiwi a kayu-kayo, madidintek a mipapadis nin bulong a no makudit ket mikmi' kanya' nin tinawag nin diding'ey.Tag:Makahiya.Ilo:Makahiya.Eng:Plant that closes when touched, sensitivity plant.Cls. synpaka'lekMimosa pudica Der.sididing'ey
didiosendi-dyo-sɘnsp. var.didyusenFromDiosn1rareBol:Sarba ran panagkadios-dios ran tawtawo a kai magtanda' konan Dios a tutawo.Tag:Rebulto; anito; diyos-diyosan.Ilo:DidiosenEng:Those gods of people who do not know God who is the true God and creator.Cls. synribulto2rareBol:Sarban bubagay a maipa'ka' sa Dios.Tag:Tungkol sa Dios.Ilo:Banbanag sa nadiosanEng:The things concerning God.Cls. synmadiosan
didiwidi-di-w`iFromdiwinBol:Bagay o lugar a main nin abaw nin diwi.Tag:Matinik na bagay o lugar.Ilo:Nasiit.Eng:A place or thing covered with thorns.
didyadi-dyanTag:Pagdurusa.Ilo:didyaEng:A painful infliction of punishment for something.Der.didyawen
didyawendi-dya-wɘnFromdidyavoBol:Paidapen yan mangitpel nin sakit sayay tawo.Tag:Masakit; saktan; kastiguhin; pagdurusaIlo:Saktan; sakitandidyaEng:To inflict pain with a view to discipline, especially a child.Cls. syndisiplinawen 2dusawenpaidapen
*digadi-gaTagdigacourt with idle talknoldEng:Unimportant talk.Der.dumigaidiga
dikotdi-k`otMassdudikotn1Bol:Sama'; nitayak-tayak nin bubagay. Mula nin kai ginagaran pinatubo'.Tag:Kalat; dumi; damo; walang kwentang halaman.Ilo:Rugit; ruot.Eng:Things out of there proper place laying on the ground such as trash, weeds or unkept grass.Rel. tosama'2figBol:Duka' nin gawa'-gawa' bilang sa sugal, pipabok tan raruma et nin makasida' o makabyat sa byay.Tag:Bisyo.Ilo:Bisio.Eng:Vices, bad habits that bind a person.Cls. synbisyo3rareBol:Bagay nin makagwa' nin bara'mon madyik.Tag:Gayuma; bunsol.Ilo:Kayam; gayuma.Eng:Love charm or magic potion.syngayumaDer.didikotdikutenipanikotmadikotid.dikot babon luta'
dikot babon luta'di-k`ot b`a-bon l`u-ta'id. ofdikotphrfigBol:Pupinarsa nin kai talaga nin ma'kit bale' paipa'kit sara konran rabay ran paipa'kitan, nin saka-sakalako a bakas ra, a manglili'mo o mamaduksa' sara nin tawo.Tag:Laman lupa.Ilo:Di katataoan.Eng:Spirit beings that persecute people and are normally unseen.Memkaprityanakspecbaraskaybaanlampong
diksyunaryodik-ʃunar-yoSpndiccionario dictionarynBol:Sayay libro a pangikitan no ani a rabay nan ibarita' nin sayay sarita'.Tag:Diksyunaryo; talahulugan; talasalitaan.Ilo:Diksyunaryo; pagkitaan no aniat kayat a saw'en ti saoEng:Dictionary, a book where we find the meanings of words.
diktad`ik-taSpndictarto dictate, teachn1Bol:Gan-gan o manda a ipagawa' nan sayay main nin pakauray sa tawo o grupo.Tag:Dikta.Ilo:Dikta.Eng:A command or edict from a person in authority.Cls. syngan-ganmanda2Bol:Pangibarita' nin bagay a ipaisurat.Tag:Dikta.Ilo:Dikta.Eng:The dictation of something to be written or done.Cls. synipaisuratDer.diktawanidikta
diktadordik-tadorSpndictadorDictator, an ancient magistrate of Rome, invested with absolute authoritynBol:Si sayay tawo usaren nay kinapangulo na ta matumbok a rabay na.Tag:Diktador.Ilo:DiktadorEng:Dictator, a person exercising absolute authority.Der.diktadorya
diktadoryadik-tador-yaFromdiktadornTag:Diktadorya; iisa lang ang namumunno o may kapangyarihan.Eng:Dictitorship.
diktawandik-ta-w`anFromdiktaTag:Tumanggap ng utos.
dikuradi-ku-r`aSpndecorarTo decorate, to adorn, to embellish, to furnishnBol:Bagay o bagay-bagay nin ikwa nin mamabistan bakas nan sayay bagay bilang wadi' bali o plasa o ruran tan raruma et.Tag:Dekorasyon; gayak; palamuti.Ilo:Arkos; dekurasyon.Eng:An adornment to make something attractive.Cls. synadurnoarkosDer.dikurawanidikuramangdikuraSpnFdikurasyon