Bolinao - English


d


degtendɘg-t`ɘnPerf.dingketAtc. is mandegtenFromdeketvoBol:Gaw'en nin si sayay bagay nin ibasyo, iwasiwas o raruma et ket ipuntirya yan magket nayay sayay tawo o bagay.Tag:Tamaan.Ilo:Tirwen.Eng:To hit or come against something forcefully usually with an object.Rel. toawadanspecbalantiken
dekdekdɘk-d`ɘknBol:Gawa' nin babaywen a nisa'pang nin batag o kamuti o sinanglay nin mais gaw'en nin kanen-kanen.Tag:Lupak.Ilo:Lebbek.Eng:The pounded or crushed cooked or roasted pieces of corn, rice, bananas, camote, etc.Der.dekdekan
dekdekandɘk-dɘ-k`anPerf.dinekdekanFromdekdekvlBol:Babaywen a nisa'pang nin batag o kamutin kayo o sinanglay nin mais nin main lawok yinadyad nin ungot gaw'en kanen-kanen.Tag:Gawing linupak.Ilo:Lebbeken.Eng:To pound and crush a previously cooked or roasted food to make kanen-kanen with bananas, camote, corn, etc.Der.dinekdekan
deketdɘ-k`ɘtv1Bol:Say nikagket o nikapuntirya nan sayay bagay o tawo nin taso, saksak, taga' o bala tan raruma et.Tag:Tama.Ilo:Tiro; tama.Eng:A hit by something, fist, stab, shot from a gun, etc against a person or a thing.Cls. syntege'2Bol:Mabistan nangyadi' nin nakarmaan bilang wadi' sayay maglalako' nin na'pos tampor a lako' na, mangriripay nin abaw a pasairo ra ta duka' a panaon tan raruma et.Tag:Suwerte; tama.Ilo:Tiro.Eng:An unexpected good thing that happens, to hit the jackpot, a stroke of luck.Cls. synswirtiDer.degtendumketigketmagketmangketmideketan
delemdɘ-l`ɘmnBol:Mikakayabi o anron udas sa yabi a kasan bulan.Tag:Bagong buwan; walang buwan.Ilo:Delem.Eng:Ten (or 4) days when the moon is small or not visible for long periods of time.Antbulan 1.1Cls. synlesekDer.dedlem
delesdɘ-l`ɘsnBol:Sayay klasi nin alamri a mantawagen nin aswiro nin usaren sa sarban klasi nin instruminto sa musika a kutebengen.Tag:Kwerdas; bagting.Ilo:kwerdasEng:A special cord or wire for musical instruments.Rel. tokwirdas
*depdepdɘp-dɘpTag:Apoy na pinatay.Der.depdepanidepdepmaipaganepdep
depdepandɘp-dɘ-p`anFrom*depdepvlBol:Baw'asan a duta nin sungroy no mampangluto' bilang wadi' mampana'pang ta pigaw nin kai maangded o matektek.Tag:Patayin ang apoy.Ilo:IdepenEng:To reduce a fire to a low flame.Cls. synsebsebangenpatyenGrerpan
desimetrodi-si-m`it-roSpndecímetrodecimeterCmpd. ofmetronBol:Sukat nin kaanrwan nin kakapulo' nan sayay metro.Tag:desimetroIlo:Disimitro.Eng:A decimeter (dm), one tenth of a meter, 3.94 inches.Grmetro 1
detekdɘ-t`ɘkSpch var.datekn1Bol:Daite' nin mansa sa abel, papil o raruma et mangibwat sa turo' nin tinta o warsik nin pinta, yatek tan raruma et.Tag:Batik; mantsa.Eng:A stain, design or pattern of various shapes that are created on a fabric, wall or other object by things such as ink, paint or mud.Cls. synmansa2Bol:Madidintek nin mangisit udino mu'dit nin marka sa lalaman laloyna sa takyay, rupa, bisit tan sa raruma et nin parti.Tag:Pekas.Ilo:Pekas.Eng:A black or red blemish that can be found anywhere on the body.Der.detek-detek
detek-detekdɘ-tɘk-dɘ-t`ɘkSpch var.datek-datekFromdeteknBol:Madidintek nin marka sa saya bagay o mansa nin say naituru'-turo' o naipursak sa sayay bagay bilang wadi' sa abel, papil tan raruma et.Tag:Batik-batik.Ilo:BatikEng:To have small stains on something from being splattered on.Cls. synburikDer.detek-detekan
detek-detekandɘ-tɘk-dɘ-tɘ-kanFromdetek-detekadjEng:Multiple spots on something.
di=diSpndeof, from, with, asThe hyphen is included with this prefix, di-, in spelling as in Pilipino.affBol:Iti yayti sa u'na nan saya sarita' nin mangipataros a main ya in nin bagay.Tag:May; meron.Ilo:Adda.Eng:To do or have the accompanying noun or verb.Cls. synmain 2Cmpddi-latadi-malas
di-adaldi-'`a-dalFromadaldi=adjBol:Sayay tawon nag'adal sa kulihyo o unibersidad tan nakayadi' ya nin karira bilang wadi' maistra, abugado, inhinyiro, o raruma et.Tag:Edukado; may natapos na kurso.; May pinag- aralan.Ilo:Di-adal.Eng:A person who has gone to a college or university and has earned a degree.Antignurantisynidukado
di-armasdi-'`ar-masFromarmasdi=adjBol:Main nin ga'get o awit nin armas bilang wadi' beneng, palsot tan raruma et.Tag:May armas; may sandata.Ilo:Adda armas>Eng:To be armed with a weapon.
di-batuta'd`i-ba-t`u-ta'Frombatuta'di=adjBol:Main awit o armas nin batuta'.Tag:May batuta.Ilo:Adda batuta.Eng:To have clubs with them.
di-benengd`i-bɘ-n`ɘŋFrombenengdi=adjBol:Main awit o armas nin beneng.Tag:May itak.Ilo:Addda buneng.Eng:To be armed with machetes.
di-latadi-l`a-taCmpd. oflatadi=nBol:Sarba nin animan a bagay a nikwa sa lata; sarban ikabyay a naipriserba sa lata.Tag:Magsalata; de lata; delata.Eng:Canned foods.
di-malasdi-ma-lasSpnde mala suertebad luckCmpd. ofmalasdi=adjBol:Sayay bagay a rumate' sa byay nan sayay tawo a no magawa' kai kumon mangyadi'; duka' a bagay a rumate' sa byay; animan a duka' sa byay.Tag:Malas; kamalasan.Eng:Jinxed, unlucky, unfortunate.
di-rusasdi-r`u-sasCmpd. ofrusasdi=nBol:Si kulor nin mapamain ni pilawuken a mu'dit tan maputi', mapusyaw nin mu'dit.Tag:Rosas.Ilo:Dirosas.Eng:A pinkish color.Relmu'ditDer.diru-di-rusasan
di'rapd`i'-rapnBol:Paka'kit nin kai ginagara o madali' tamo'.Tag:Pahapyaw na tingin.Ilo:Talyaw.Eng:A brief spotting of something or someone.genma'kitDer.padi'rap
diabitisdi-'a-bitisSpch var.dyabitisSpndiabetes diabetes nBol:Kauumi' nin masam'it; subra a masam'it sa lalaman.Tag:Diabetes; pag-ihi ng matamis; dayabetes.Ilo:Disbetes; panag-isbo ti nasam'itEng:Diabetes.
dibatidi-ba-tiSpndebateTo debate, to argue, to discuss To combat, to engage with armsnBol:Pagdidiskusyon sa sayay tupiko yupa' konran rwa katawo si saya ibarita' nay kabistawan na ket si saya say kadukaan na.Tag:Debate.Eng:Formal discussion of pros and cons to a subject.Cls. synsupyatenDer.dibati-dibatidibatyenpididibatyan
dibati-dibatidi-ba-ti-di-ba-tiFromdibatinBol:Rway grupo a mag'irgo nin mibabale' a mangidipinsa konan katunungan na sa sayay tima nin pagdiskusyunan.Eng:Two groups giving defensive responses reciprocally to each other in relation to a common topic.
dibatyendi-ba-tyɘnPerf.dinibatiSpch var.dibatiwenFromdibativoEng:To debate with someone.Cls. synsupyatan