Bolinao - English


d


datigenda-t`i-gɘnPerf.dinatigFromdatigvo1Bol:Unungen nin misusunor a bagay-bagay ket makapurma nin diritson linya.Tag:Ihilera; ilinya; ihanay.Ilo:Dasigen; linyaen.Eng:For a person to supervise the forming of orderly rows.Cls. synlinyawen2Bol:Saya-sayawen nin kasan labas a bagay o tawo sa sayay lugar nin main gaw'en sa sayti o ipagwa' konra.Tag:Sunod-sunod.Ilo:Pindaen.Eng:To do something in a row one after another.Cls. synalasidenDer.pinadatig-datig
datod`a-tonBol:Pangulo sa sayay grupo nin tutawo sin saytaw; Hepi sin saytaw; pinagkaama nan sayay Baranggay.Tag:Datu.Eng:Chieftain.
dausagda-'`u-sagadjoldBol:Say kapapa'sar nin kasan unong nin bagay-bagay, nitatayak a main iti, main itaw.Tag:Kalat; sabog.Ilo:Wara.Eng:A disarray of things being scattered around disorderly.Cls. syndamuyaktayakDer.idadausag
dawalda-w`alnBol:Ambo' nin manepeg o kai nin maako' sigon sa man'akuen nin panumbukan sa disinti nin pigagawa', pag'iirgwan, kimey tan raruma et.Tag:Sagwa.Ilo:Alas.Eng:An indecent act.Der.dawalenmadawal
dawalenda-wa-l`ɘnFromdawalvoBol:Ibalikas o ipa'kit a kai nin pangangako' tan kai ya nin pakaririketan a sayay gawa' o bagay.Tag:Nasasagwaan.Ilo:Dillawen.Eng:To do something that is distasteful or indecent and not according to accepted norms.Cls. synduka' 2Relbalawen
dawatd`a-watnBol:Pangipatanid nin gaw'en o ikon yaynay sayay bagay.Tag:Hiling.Ilo:Dawat.Eng:A request.specay'ayDer.dawatenidawatipadawatkadadawatkidawatmadawatmamadawatmanawatpidawat
dawat-dawatenda-wat-da-wa-tɘnPerf.dinawat-dawatFromdawatenvoTag:Hiningi-hingi; hiniling-hiling.Eng:repeatedly requested
dawatenda-w`a-tɘnPerf.dinawatAtc. is mandawatenFromdawatvoBol:Ipatanid nin ikon o gaw'en o mangyadi' yay sayay bagay.Tag:Hilingin; hingiin.Ilo:Dawaten.Eng:To request or ask for something.Der.dawat-dawaten
dawitdawitda-wit-da-witadjrareBol:Nalo' tana a nangyadi' yay sayay bagay bale' kai nin lamang.Tag:Halos; malapit na; kamuntik na; muntik na.Ilo:NgannganiEng:Almost, nearly.Cls. syndandaninalo'
daya'd`a-ya'nBol:Bagay nin ipugso nan puso' nin malayo sa uyat nin mamunta sa sarban parti nan lalaman a sayti a mamin byay konan lalaman.Tag:Dugo.Ilo:Dara.Eng:Blood.Der.dinayaandumaya'kadadaya'kadayaanmamadaya'midayaanpadayaenid.ata'gay a daya'ayupa' a daya'
dayamida-y`a-minBol:Kayu-kayo nin pari nin nakaigaletan nin bulong tan rinakay nin bunga.Tag:Uhay; dayami.Ilo:Garami.Eng:The long rice stalk cut with an agod with the rice and leaves.Cls. synadayRel. tomangirikDer.dadayami
*daybdaybEngdiveDer.daybenmagdayb
daybenday-bɘnFrom*daybvoEng:To dive at something.
*daydayday-dayTag:Patuyuin sa hangin.Der.daydayenmadayday
daydayenday-da-yɘnFrom*daydayvoBol:Kawayan a taga'tagaen ba'yo ya ipa'nat; abel a nagisa'gisa'.Tag:Sira-sirang tela.Eng:To chop along the length of a bamboo so that when it is split it can be opened out flat and used for such things as walling for a house. This can also be done to dried meat.Cls. synpaligen 1
dayod`a-yonBol:San'ili; tawo nin taga sa raruman lugar.Tag:Dayuhan; dayo.Eng:Stranger, outsider.Cls. synadrigadosan'iliDer.dumayo
dayo'da-y`o'nBol:Distansya; main nin distansya sa pisa'lean nin sayay lugar o kami'nan tan saya et nin lugar tan kami'nan.Tag:Layo; kalayuan.Ilo:Dayo.Eng:A distance or separation between two things.AntdaniDer.adayo'kaadayo'kaday'anmidayo'pidayuensangkaday'an
daysd`aysEngdicen1Bol:Daite' a kayon kwadrado a main nin detek-detek a main bilang.Tag:Dais.Eng:Dice.2Eng:A game which uses dice.
dayusdosda-yus-d`osadjBol:Mamakayupa' nin rigrig o tambid nin purod o talugtog o bubong.Tag:Talampas.Ilo:Derraas.Eng:A steep incline of a roof, hill or mountain that one could slide on.Cls. synpalusongReldarusdosspecbuosgenmamakayupa'Der.dumayusdosmamadayusdos
de-ilodi-'`i-loSpnde hiloThread, a small line of cotton, silk, etc nrareBol:Klasi nin abel nin masileng tan madalunot.Tag:De hilo; may hilo.Ilo:Lienso; de-lino.Eng:A glossy white cloth similar to satin, linen.
Dede'!Dɘ-d`ɘ'!intrjBol:Pannuya'-tuya' nin ibarita' yayti konan tawon man'ima'nwen bale' isuet nan gaw'en a rabay na ket ambo' mabistay nangyadi' kona.Tag:Buti nga! Buti nga sa iyo!Ilo:Gun-gunam!Eng:An interjection expressing derision, «You got what you deserved, good for you!»Cls. synMirisi!
dedlemdɘd-l`ɘmSpch var.deblemFromdelemn1Bol:Kasan palaway; kasan ma'kit no kai pulos mangisit.Tag:Dilim.Ilo:Sipnget.Eng:Darkness.Antpalaway2figBol:Kapapa'sar nin abas o duka' a kaisipan, kasan pakatanda', nin duka' o nikasama' a kabibyay.Tag:Dilim; kadiliman.Ilo:Sipnget; kinasipnget.Eng:The state of darkness or unenlightened.Der.dumedlemkadedlemanmadedlemmadedlemanmakapadedlemmangkadedlemsangkadedleman
deendɘ-'`ɘnnBol:Pigagawa' nan sayay tawo a siryuso ya, ambo' mairgo tan kai migaraw-garaw o mipara-parabulas.Tag:Seryoso; pormal.Ilo:Natalna a kababalin.Eng:The characteristic of a person being reserved, quiet, serious and thoughtful.AntgumargarDer.dum'enipad'enmad'enpakad'enpakadeen
degdegdɘg-d`ɘgnBol:Matpel nin pako sa sayay lugar nin piligruso bilang wadi' sa lugar ran kalaban o main nin nakasadya' nin mamaed bilang wadi' main mabayanin gwardya, aso tan raruma et.Tag:Lapit.Eng:A bold, daring approach to a dangerous or hostile situation.Der.degdegandumegdegmakadegdegmidegdeg
degdegandɘg-dɘ-ganFromdegdegvlBol:Rabay nan ibarita' kadanyan bale' usaren ya sa makapasalak.Tag:Lapitan.Ilo:AsitganEng:To move cautiously toward a situation that is dangerous.