Bolinao - English


d


darekdekenDinarekdek naya tan nangali yan ubot sa sayay bato ta pigaw nin pamespesan yan ubas.Matkap nin darekdeken a mula-mula ta pigaw nin kai ra ma'kan nin bulos nin ayep.Pigaw kasan manabo', darekdeken yay libed nan bubon.
daremdemDaremdem ana sin nakarate' kami sa bali ta kasan maruranan mi.
dareren
darisaysayDarisaysay yaynay Catawan sin ginlat raynay seket na.
dariwdiw1Mampangusar kamin dariwdiw no mangwa' kamin taba'.
daromSay darom nan anak konran matua na ket abas.
darumadimDarumadim ana kanya' nin dali'-dalien tamoy lumalako.
darumakmakDarumakmak yay a'rong na.Darumakmak yay a'rong na.
darundonMadidintek a darundon nin bunga nin mangga.Abaw a darundon nin mangga bale' maalsem.
darusdosDarusdos kan munaoy sa talugtog.
dasalAni a dasal nan asawa na?Bilang sa wanti ey dasal moyo: O Dios, Ama mi nin isen sa langit, mapagalangan ka kumon nin liso.Reng'en nan Dios a dasal nan ayupa' a kanakman.
dasalanMan'idasalan nakamon pirmi.Kasan raruman dasalan no kai si Dios.
dasalenPasal nayayna nin dasalen ni Keziah a Ama Mi taman no limay taon na tamo'.
dasdas1Dasdas yay dalan a mamunta konan bali.2Dasdas nan ubatan ni May a tutepet sa iksamin ta pirmi yan magribyo.Dasdas nay mamaltep kanta ta gindat yan myimbro nin banda.
dasdasanNo mangbayon byas, dasdasan mi'sa tatapan ba'yo li' naet babaywen.
dase'Sabtan dase' nin sina'pang kanya' nin nisyang kon uman.
datekRabay-rabay ran a'nak a ikap nin main datek. Maswirti kanoy misulot nin datek-datek nin aysing no Ba'yon Taon.
datigAbaw a datig, bale' siti a sangkaanrwan.
datigen1Si maistra, dinatig nasaray iskwila na.Manatig kan ua'nak pigaw mabistay unong ra.2Datigen nasaran tepetan nin maistra a iskwila na no si'noy nakaspak konan ispiho.Datigen nan sub'an tepe' buklas ni May a mula nan kamatis.
datoMain sayay dato tan saray kabaranggay.
dausagMasager yay tatay sin narate' nay dausag sa salas ra sin ibat ya nagtrabaho.
dawalAninay dawal a man'iyakay moyon duka' a manakaw, bale' manakaw kamo!
dawalenDawalen nin ka'bawan a mako sa kapilya nin anted tuloy a aysing.
dawatTampor nin nibi a dawat na ni Don.
dawat-dawatenKet saray tutawo, dinawat-dawat ra kona ni Jesus a lumakwan yayna sa lugar ra.