Bolinao - English


d


danerda-n`ɘrnBol:Rira sa sayay bunga bilang wadi' kamatis, mangga tan raruma et bana' sa nikaragrag o nikadag'an na, o sa parti nan lalaman bana' sa nikasasakit, nikapitpit tan raruma et.Tag:Lamog; pasa.Ilo:Dunor.Eng:A bruise on fruit, vegetables, etc. from rough handling or on a person's body from a violent experience.Cls. synganorpisitDer.madaner
danida-n`inBol:Parihoo dandani pariho a kami'nan nan sayay tawo o bagay sa saya et nin bagay o tawo.Tag:Tabi; katabi.Ilo:Asideg; dinna.Eng:The location near something, beside.Antdayo'Cls. synabay 2Der.adanidandanikadanimakakidanimakidanimampadadanimidanipakadanyen
danipakda-n`i-paknBol:Say tunoy nin pangiyambak nin matapyak nin bagay bilang wadi' dalukap, tsinilas tan raruma et.Tag:Lagapak.Ilo:Manalpiit.Eng:A slapping sound made by a broad flat object.Cls. syntumarakatakDer.midanipakrumanipak
dantardan-tarSpndanzarto dance, be on the gonrareBol:Bagay udino lugar a kasan tibagkol.Tag:Kapatagan; lugar o bagay na pantay.Ilo:NasimpaEng:A flat or level surface.synpatag 1Der.madantar
danurdorda-nur-d`ornBol:Tunoy a gumanurbor tan mababyeg.Tag:Dagundong.Ilo:Daranudor; banurbor.Eng:A heavy roaring sound that can shake a person such as the noise of war, planes flying, trucks passing, shooting.Cls. synkanurkor 1ungorSpnFdumanurdor
dangand`a-ŋannBol:Si sukat nin napa'nat nin tangan tan panganron garamay gamet.Tag:Dangkal.Ilo:DanganEng:Unit of measure from tip of thumb to tip of middle finger stretched, span. Perhaps also one palm width of the hand.Reldangka' 3Der.danganenmanangan
danganenda-ŋ`a-nɘnPerf.dinanganAtc. is mandanganenFromdanganvoBol:Manukat nin sayay bagay bilang wadi' apay tan raruma et nin usaren a napa'nat a tangan tan panganro.Tag:Dangkalin.Ilo:Danganen.Eng:To measure using thumb to middle finger spread.genmanukat
*dangarda-ŋ`arrareDer.ikadangarkadangaranmadangar
dangka'daŋ-k`a'n1Bol:Keteg; kai nin nalabas-labas.Tag:Pagpipigil.Ilo:Teppel.Eng:The characteristic of restraint in doing something.Cls. synduga'2Bol:Tinupi'-tupi' yayti nin pinutol nin silag nin usaren no mangisa' ta pigaw nin pari-pariho a kaagabaan nin ginisa'.Tag:Gamit panghibla.Ilo:Pang-iwa ti silag.Eng:A device used to strip buri leaves so that the strips are all the same width.3Bol:Sukat nin mangibwat sa pwit nan tangan anggan pwit nan tamudo'.Tag:Sukat; dangkal.Ilo:Dangan.Eng:The distance from the tip of the thumb to the tip of the index finger when spread, approximately 5-6 inches.Rel. todanganDer.dangkaanmadangka'magdangka'pananangka'
dangkaandaŋ-ka-'`anAtc. is mandangkaanFromdangka'vlBol:Andi' nin iruros a sayay gawa'; palna-palnaen, andi' nin bigraen o labas-labasen.Tag:Kontrolin; pigilin.Ilo:Medmedan; pawilan; pedpeden.Eng:To restrain and discipline one's actions.Cls. syndugaanDer.madangkaanmangkadangkaan
daongda-'oŋBolnchBolTagschBol:Alaki nin barko a say kagaw'an na ket alalaki nin tapi' a kai nin tuloy nabakrusan. Sa Bibliya, siti a barko nin ginwa' ni Noe tan saray ua'nak na ta syay gan-gan nan Dios konra.Tag:Daong; arko.Ilo:Daong; arkoEng:Big boats used during the ancient times. In the Bible Noah's ark.Cls. synbarko
dapada-p`anBol:Si parti nan ayi a syay dumpa' sa luta' o sa animan a tukduan.Tag:Talampakan.Ilo:Dapan.Eng:Sole of the foot.genayi2Der.kadapasay.laking sa dapa
dapa'da-pa'adjBol:Lukob, o ida' nin say rupa, tyan tan tuod, o si puon kayo ket adap tan mandumpa' ya sa luta' o sa animan a nakaitukduan na.Tag:Dapa.Ilo:Pa'leb.Eng:To be lying flat on a supporting surface, normally face down.Cls. syndapdap 1lukobDer.dumapa'idapa'ipadapa'makadapa'
dapak-dapakda-p`ak-da-p`akadjBol:Kalla ayi a kasan animan nin apin ayi.Tag:Nakayapak; walang sapin sa paa.Ilo:Nakadapak; awan suot ti saka.Eng:Barefooted, without anything on the feet.Cls. synkalla-ayi
*dapakpakda-pak-pakDer.dumapakpak
dapdapdap-d`apadj1Bol:Si taya' a dapa' nin dandani migna' sa luta' tan ambo' nin tarindeg bilang wadi' puon kayo, dikot tan raruma et.Tag:Dapa.Ilo:Pa'leb.Eng:A thing such as a plant or tree that is not erect but is almost parallel to the ground.Cls. syndapa'1.1adjrareFor a person to be hugging the ground, concealed from view or sight of others.Der.dapdapan
dapdapandap-da-p`anFromdapdapvlBol:Dapa' sa luta' nin mampanirib sa mampangyadi' ta mangalap nin tyimpon dakpen o animan et a gaw'en konan sayay tawo o ayep.Tag:Nakadapa' na nagmamasid upang gawin ang isang bagay.Ilo:Kemmegan.Eng:To hide close to the ground.
dapligdap-ligvrareBol:Si payakor a abas a nipangigket ket immabas, dimaplig ya.Tag:Dampi.Ilo:DaplisEng:Inaccurate blow, To hit with a glancing blow such as an ax that does not hit squarely on target.Der.dimaplig
daplisdap-l`isnoldBol:Deket bilang wadi' nin bala o saksak nin linmabas tamo' sa katat o ambo' nin ararem.Tag:Daplis; hindi napuruhan.Eng:To graze something with a glancing blow or a near miss.Der.madaplisan
dapolda-p`olEngdappleadjBol:Si kulor a milawok a kulor tsukulati tan kulor abunsyang.Tag:Dapol.Ilo:Dapol.Eng:Dapple, the colors of light brown and gray mixed.Cls. synbaklaygenkulor
dapotd`a-potmodalBol:Main o maningkap nin kundisyon; bale' say rabay ko wanti.Tag:Kung; sa kundisyong.Ilo:Basta; no.Eng:Depending upon or provided that, used as a stipulation.Cls. synbasta 3no
dapyakdap-y`akadjBol:Kurti nin agaba' o alawang bale' ababo bilang wadi' bandihado, birawo tan raruma et.Tag:Napatag; patag.Ilo:Duya'yat; dupiayat.Eng:To be wide and shallow like a platter.Cls. syn*wadwadDer.madapyak
dara'da-r`a'nBol:Say kaingaran nin kai ana rabay nin gaw'en a sayay bagay bana' sa ambo' nin mabistan nasari' sin ginwa' anan nu'na.Tag:Dala.Ilo:Uma.Eng:Qualms, the feeling of restraint or fear of doing something.genli'moDer.dumara'
*daradarda-r`a-darvTag:Patayuin habang nakabitin.Eng:The swath of harvested rice laying out to dry.Der.makadaradar
*daragosda-r`a-gosvrareBol:Pakatalapos o pakasarupang sa sayay bagay o tawo no lumalako o lumabas.Tag:Sagi.Ilo:Sagid; dalapos.Eng:Grazing bump on a body or thing in passing.Der.madaragosmaidaragosmakadaragos