Bolinao - English


d


daluyonItaw sa Alaminos, no alalaki a daluyon mabistay magsurf.
daluyudoyAbaw kanoy usar nin daluyudoy nin sabila.Main kai marabay mangna' pising nin saluyot bana' sa daluyudoy.
dalyenDalyen rayan pirmi si Pedro nin angkay na ta matib'ey ulo na tan kai ya mangrenge' sa ibarita' ra.
damaMiikap kamin dama no kuntis ana.
dama-damaPirmi ako nin matalo no miikap kami nin dama-dama ni angkay.
damagDamag koya in si kapi'sa mo.Si damag ko, ibat ya sa kasalakon lugar.
damaySaray tutawon mangkabyatan sa mandalanan ran idap, matkap ray damay.
dambaMaksaw a damba kongko; kai ko gapo madamba.damba kongko; kai ko gapo madamba.damba kongko; kai ko gapo madamba.damba kongko; kai ko gapo madamba.
damirNa'kit mi nin nakaka'lek saraynay tawodtaw sa dalan, itaw damir konri Esar.Sa li'mo ra nin misadsad ya sa bengbeng sa damir nin Libya, niluslos ray layag.
dampakWanra a si a'rong nin dampak ket napadalanan ya nin pison.
dampalitMako kamin mangalap nin dampalit ta ipanaang mi.
dampig1Dampig a bakas na ta sakalakoy rupa na.2Abaw a dampig nin batag itaw sa kami'nan mi.
dampolSay usaren ni tatay, dampol no mangulor yan taba'.
damrak1Damrak a nikagawa' nan tinapay.
damulagMamparyo' yay damulag sa luong.
damuyakUnon damuyak moyon nangibu'bo' kamuti sa luta' kanya' nin idap min maninep.
dan'etKai ko natarusan a wana ta dan'et yan mag'irgo.
dan'etan
dandaniDandani ya nin nanabo' sa bubon a anak.Dandani kayna nin iti sa sirong nin pag'uuray nan Dios.
danerKai ra rabay nin saliwen a mangga nin main daner.
daniSinumrep sara konan bali, ket na'kit raya a anak sa dani nan ina nan si Maria.
danipakNo manabar ya, danipak nin pasag a ipanagdag nan kuna' sa eket.
dantarMabistay magmaniho sa dantar nin lugar.
danurdorNapukaw akon danurdor nan bulduser nin linmabas.
danganLiman dangan a kaalawangan nan apay.