Bolinao - English


d


diskusyunendis-kus-yu-n`ɘnPuon:diskusyonvoBolKi'batan sa saya o masurok nin tawo maipa'ka' sa sayay tupiko.TagMakipagtalo.IloSupiaten.EngArgue with someone about something.Syn clski'batan
dismuladis-mu-l`aSpdisimularto hide, to cover up, conceal, pretendcfdismuladonBolPadalan a si sayay bagay ket kai yan tuloy nin maasikaso o masita.TagDesimula.IloAbbong.EngThe act of disguising something to hide its identity.Der.dismulawenpanismula
dismuladod`is-mu-l`a-doSpdisimuladohidden, concealed cfdismulaSpch var.disimulado1sp. var.disimulado2adjBolNag'in ambo' yan mapadar o kai ya madlaw o masita a sayay bagay yupa' sa ginwa' nin padalan.TagDisimulado.IloDisimulado.EngFor something to be disguised or hidden that would otherwise be recognizable, obscure.AntmadlawSyn clsmaiyadi
dismulawendis-mu-la-w`ɘnPuon:dismulavoBolMangwa' padalan a kai yan tuloy maasikaso a sayay bagay bilang wadi' lingo, pakabalawan o raruma et.TagGawing di halata.IloAbbongan.EngTo obscure something so that it will not be seen or understood.
dispalkodis-p`al-koSpdesfalcoembezzlement, diminishing, detractingn1oldBolSaya nin paningkapan o kumirsyo a nagurdo, a na'pos a natingkapan pati say puunan.TagDespalko; paglustay; pagkalustay.IloDespalko; gurdo; nalusaw.EngBankruptcy, the state of business loss where its debts cannot be paid.Relgurdolugi2oldBolPangngusar nan sayay tawo nin kwartan nipya kona sa ambo' nin nakaigagarawan nin pangusaran angga sa ma'pos.TagDispalko.IloDispalko.EngEmbezzlement, theft or misappropriation of funds belonging to one's employer.Der.dispalkwenmadispalko
dispalkwendis-pal-kwɘnSpch var.mandispalkuyenAtc. is mandispalkwenPuon:dispalkovoEngTo be embezzling, bankrupting someone.
dispasyodis-pa-ʃoSpdespacio Slowly, leisurely, gently, quietlyadjobsBolPalna-palna' tan andi' nin apurado, matalag a kaku'dang.TagDahan-dahan; mabagal.IloAginayad; agin-inayad.EngSlow and careful movement.AntapuradoSyn clspalna-palna'
dispatsadordis-pa-tsa-dordis-pa-tsa-do-raSpdespacharto deal with, to finish off, to dispose of, to dispatchn1BolSi lalaki a mangasikaso sa paglalako' sa sayay tyendawan.TagDispatsador.IloDespatsador; lalaki nga agtagilako.EngDispatcher, a male counter salesman.2BolSi babayi a mangasikaso sa paglalako' sa sayay tyindawan.TagDespatsadora.IloDespatsadora.EngDispatcher(of female).Der.dispatsadura
dispatsaduradis-pat-sa-du-raPuon:dispatsadornTagTagatinda.Engsales person.
dispatsodis-pa-tsoSpdespacho office, study, set of office furniture, dispatch, salenBolPatanda' a iyater konan main ikon. Si tawo a mangipatanda' nin animan sa sayay tawo a rat'anan patanda'.TagDisspatso; pahatid; mensahe.IloDespatso; ipakaamo; bilin; ipadamag.EngMessage sent and delivered.
dispididadis-pi-d`i-daSpdespedidafarewell party sp. var.despedidanBolUkasyon a gaw'en para konan sayay mibwat nin mako sa adayo' laloyna sa sakalakon nasyon.TagDespedida.IloDespedida.EngFarewell party.Syn clspamaibwat
dispinsadis-p`in-saSpdispensar to excuse, to give, to exempt, to waivesp. var.dispensanBolPangibusngaw pagbababawi' o kaberengan tan kidawat pammasinsya o pirduna sa abas a ginwa' o raruma et.TagDispensa.IloDispinsar.EngAn apology either written or spoken expressing regret over something and seeking pardon.Syn clspasinsya 1pirdunaDer.dispinsawendispinsawenmadispinsamanispinsa
dispinsawendis-pin-sa-w`ɘnActmanispinsaPuon:dispinsavoBolPasinsyawen o pirdunawen a kasalanan o kabiso' ran raruma.TagPagpaumanhinan.IloDispinsaren.EngTo excuse the fault of someone.AntdusawenSyn clsmapirdunapasinsyawen
dispirasdis-pi-r`asSpvíspera eve ofTag inflbispirasAndnBolSi yabi ba'yo a kaawrwan nan sayay pangyayadi' o ukasyon bilang Abidad, lumpos tan raruma et.TagBisperas.IloDisperas.EngThe eve of of a special occasion.
dispusisyondis-pu-si-ʃ`onSpdisposiciónaptitude, ability, will, layout, order, rulingnBolPakababa' nin mangisip, mangwa' nin disisyon tan gumwa' nin kuston kimey lalun-lalo sa tyimpo nin pitipitan bilang sa main nin mabyat nin prublima tan raruma et.TagPagpapasya; disposisyon.EngThe ability to make a decision and act in an appropriate way in times of crisis, presence of mind.
distansyadis-t`an-ʃaSpdistanciaDistance, interval of time or placenBolKaday'an nan sayay bagay udino lugar; kaday'an mangibwat konan sayay bagay angga konan sayay bagay; si kaday'an mangibwat konan sayay tawo angga konan sayay tawo.TagDistansiya; lay`o.EngDistance.Syn clskaday'an 1Der.dumistansya
distiliryadɛs-ti-li-ri-yaSpdestileríadistillerynBolPangwaan nin arak.TagAlakan; destileria; distilerya.IloPangaramidan ti naingel nga inumen; destileria.EngDistillery, a place where wine is made.
distinasyondis-tinas-yonPuon:distinonBolSi lugar a keen; lugar a puntawan.TagPatutunguhan; destinasyon; pupuntahan.IloDestinasyon.EngDestination, place where one is bound for.
distinodis-t`i-noSpdestino fate, destination, post, function n1BolSi lugar a kamainan nan sayay tawo nin magtrabaho.TagDestino.IloDestino.EngThe place of assignment.2figrareBolSay kakarmaan nan sayay tawo.TagPalad; kapalaran; destino.IloGasat; destino.EngDestiny, fate.Syn clskakarmaanpikaanDer.distinasyonidistinomadistino
distritodis-tr`i-toSpdistrito District, circuit of authority, provincenBolMagwa' a siti ket parti yan sayay babali, o umno yan babali, o umno yan iskilawan.TagDistrito.IloDistrito.EngDistrict, a division of a city or town or other organization.
distrungkadis-tr`uŋ-kaSpdestroncarlop off, mutilate, wear outnBolGawa' a pwirsawan nin pangabri konan sayay naisada' bilang wadi' kandado nin sukiten yan maserey nin pasak o pekpeken ya.TagDistrungka.IloDistrungka.EngThe act of forcing something open.Der.distrungkawen
distrungkawendis-tr`uŋ-ka-w`ɘnPuon:distrungkavoBolPwirsawen yan abryan a bagay nin naisada' bilang wadi' kandado, purta o raruma et nin sukiten yan maserey nin pasak o pekpeken ya.TagDistrungkahin.IloDistrungkaren.EngTo force something open by prying or pounding.
distungkardis-tuŋ-k`arSpdestocaruncover the headnBolSay gawa' nin bagbagen yay sayay makina o raruma et nin agamiren ta linisen pakandaen ya.TagLansag.IloDistungkar.EngTo disassemble or overhauled machine.Syn clsbagbagDer.distungkarenmadistungkar
distyirodis-tyi-roSpdestierro exilenBolSi sayay tawo a yupa' sa gan-gan nan uray, maika' ya sa sakalakon nasyon a maikadayo' sa lugar na.TagDestiyero; taong desterado; pagtatapon.IloDistiyero; maiyadayo.EngExile, referring to the authority ordering the exile.Der.idistyiro
Disyembredi-s`im-ritraddi-ʃ`im-briTagSpdiciembre DecembernBolSi ikalabinrwa tan sangkasuyutan nin bulan sa sayay taon.TagDisyembre.IloDisyembre.EngThe month of December.genbulan 2