Bolinao - English


d


dios-diosdyus-dy`osPuon:DiosnBolBagay bilang wadi' imahin, ritrato o raruma et nin raywen o byan tuloy pammaalaga a kalapen anay lugar nan Dios sa byay nan tawo.TagDiyus-diyusan.IloDidiosen.EngThat which is worshiped like a god.Syn clsimahinribulto
dios-diosendyus-dyu-sɘnsp. var.dyus-dyusenPuon:Diosn1BolSarba ran panagkadios-dios ran tawtawo a kai magtanda' konan Dios a tutawo.TagRebulto; anito; diyos-diyosan.IloDidiosen.EngTo serve as gods.2BolSarban bubagay a maipa'ka' sa Dios.TagTungkol sa Dios.IloBanbanag sa nadiosan.EngThe things concerning God.Syn clsmadiosan
diosady`u-saTag infldyusaPuon:DiosnBolDios-dios nin babayi; babayi a raywe-raywen bana' sa ganagana na nin tuloy.TagDiyosa; diwata'.IloDiyosa; nakaskasdaaw nga babai.EngGoddess, very beautiful and wonderful woman.
diosendyu-s`ɘnSpch var.dyusenAtc. is mandiosenPuon:DiosvoTagKung ituring ay dios.Engtreat as God.
dipakdi-p`aknBolGawa' nin igket yay dalukap o matapyak nin bagay sa partin lalaman sayay tawo o sa matib'ey nin bagay a main tunoy nin madadpak.TagSampal.IloSipat.EngA hard slap on something with open hand or a flat object making a slapping sound.LestapikDer.dipakenidipak
dipakendi-pa-k`ɘnPerf.dinipakAtc. is mandipakenPuon:dipakvoBolIgket yay dalukap o matapyak nin bagay sa partin lalaman sayay tawo o sa matib'ey nin bagay a main tunoy nin madadpak.TagSampalin.IloPanalpiiten.EngTo slap with the open hand in such a way that the hand stops at the point of impact and produces a slapping sound.
dipiktodi-p`ik-toSpdefectofault, shortcomingnBolDipirinsya sa bakas o kaisipan nan sayay tawo, o sa bakas o nikagawa' nan sayay bagay.TagDeperensya.IloDipikto.EngA fault or imperfection in a person or thing.Syn clsdipirinsya 2rindiDer.magdipikto
dipindidi-p`in-diSpdependeto depend onsp. var.dependemag-advlizerBolPakaipatukduan o pangibasiwan nin pammili' sayay bagay o gaw'en nin disisyon.TagDepende.IloDepende.EngIndicating the basis of a choice.Der.magdipindi
dipinsadi-p`in-saSpdefensadefense, safeguard, protectionn1BolPrutiksyon; salaban.TagProteksyon.IloDipinsar.EngA protection as a defense against something. .2BolPangilaban o pangi'deng nin rason o katunungan sa sayay pikukuntra o sayay parsa.TagKatwiran.IloRason.EngThe legal defense and reasoning that will be used against an opposing claim.Syn clsrasonDer.dipinsawandumipinsaidipinsamagdipinsa
dipinsawandi-pin-sa-w`anPuon:dipinsavlBolIyagel a lalaman nin diri kuntra sa ataki nin kalaban o rasunan o ubatan a parsa o riklamo.TagDepensahan.IloDipinsaan.EngTo defend oneself against something, physically, morally, politically, etc.Syn clsprutiktawan
dipirinsyadi-pi-r`in-ʃaSpdeficiencia differencen1BolKai pipadawan; pidumawan.TagPagkakaiba.IloPagdumaan.EngDifference, a condition, quality, fact, or instance of being different from something.AntpiparihwanSyn clspidumawan2BolSayay sakit o prublima sa lalaman a nikiyanak, o sida' konan sayay bagay.TagKapansanan.IloDiperensiya.EngAn imperfection, illness or defect from a norm.Syn clsdipikto3BolKwinta; prublima; bali.TagHalaga.IloBale.EngA significant factor.
diplumadip-lu-maEgdiplomanEngdiploma.
dipusitodi-pu-si-t`oSpdepósito store, warehouse, dump, arsenal nBolPangiyator nin kwarta sa banko; bubagay a maiyator sa kai matakaw; panininep; pangiyadi.TagDeposito; naipon.EngDeposit.Syn clsangklaipundo 1pundo 2synmagpundoDer.idipusito
dirbidir-biSpderbiracing, derbynBolPididinep ran tutawo sa sayay pibulangan nan saya bababli ta mipustawan saran mibulang.TagDerby.IloPista dagiti manok; pagbulangen dagiti manok.EngIt is a day set aside by the people for the cockfight.
dirid`i-riadjBolMaipa'ka' sa kadiryan sayay tawo, kanakman, pakayadi' o pakauray nan tawo.TagSarili.IloBagi.EngOne's personal characteristic or possession.Syn clsmismoDer.kadiryannikadiri
diri-diritsodi-r`i-di-r`it-soPuon:diritsoadvBolTu'ri-tu'riren, kasa gapon tiko'.TagDire-diretso.IloDiri-diritso.EngDirectly, moving invariably in a direction.Anttiku'-tiko'Syn clstu'ri-tu'riren
diriksyondirik-ʃonSpdirección direction, address, managementnBolSi lugar a keen no adti nin banda; Si matkap sunuren; 1. Pangipatunong tan pangidalan konan sayay tawo; pangidwa'dwa'; 2. Sayay gan-gan; panggep pigaw mangipatunong; pangiwanwan kaisipan.TagDireksiyon; banda; dapit; nayon.IloDireksiyon; lugar nga ayan; pagtunungan.EngDirection, course, indication.clf. forabagat 1Memabagatan a baytanwhmangamyananspecamyananbaytan
diritsadi-r`it-saSpch var.diriktaPuon:diritsoadvBolIbarita' o gaw'en yaynay sayay bagay nin kasan duga' o ilag-ilagen et.TagDeretsahan.IloDiritsa.EngTo do something in a straightforward way with nothing held back.Antpada'gisanDer.diritsawanpangidiritsa
diritsawandi-rit-s`a-wanPuon:diritsaadvBolPigagawa' sa pag'iirgo nin ibarita' a rabay nin kasan iyadi-adi.TagDiretsahan.IloDiritsaan.EngTo speak openly and in a straight forward manner.synkumprunta
diritsodi-r`i-tsoSpderechoright, straightsp. var.deretsoadvBolMatu'rir; ambo' nin matiko'.TagDeretso; tuwid.IloDiritso.EngStraight in a direction.Antmatiko'piklo'tiku'-tiko'Syn clsmatu'rirDer.diri-diritsodiritsadumiritsoipaidiritso
diru-di-rusasandi-r`u-di-ru-s`a-sanPuon:di-rusasnBolMapusyaw nin kulor dirusas o midyo dirusas.TagRosas na mura.IloPangindaraen.EngA light pinkish color.genkulor
diseldiseld`i-sɘl-d`i-sɘlnBolKaingaran a midyo masakit yay tyan bana' ta nangan nin mikuntra o kai natunawan tan kai maka'tot.TagSumasakit ang tiyan.IloAgsikal.EngThe feeling of pain in the abdomen from indigestion or a build up of gas.Syn clsimpatsopasetpasetDer.dumiseldisel
disgrasyadis-gr`a-ʃaSpdesgraciaMisfortune, adversity, mishap, fatalitycfgrasyanBolSayay duka' a nangyadi' a kai ininap sa sayay tawo o bagay.TagDisgrasya.IloDisgrasia.EngAn accident or misfortune.Syn clsaksidintirisgoDer.madisgrasyamaididisgrasyamanisgrasyapakadisgrasyawan
disgustodis-g`us-toSpdisgustoannoyance, argumentnBolKai nagustwan a sayay bagay bilang sa ginwa' o nibarita' nan sayay tawo nin pangibwatan sakit-nakem o kai pidudunong.TagDisgusto.IloDisgusto.EngA feeling of being upset and dissatisfied.Antmaririktan 1Syn clsmaidap a nakem
disididodi-si-d`i-doSpdecididodecided, determined, resolutesp. var.desididoadjBolNapasaya a nakem nin ipuryadi' o sustinyen nin gaw'en a sayay bagay.TagDesidido.IloIkeddeng.EngTo be focused on or determined about something.AntmasuknadSyn clsmabulos a nakemmaruros a nakemDer.magdisidido