Bolinao - English


d


dilatan1Sutil ya si angkay ta dilatan nako mi'sa ya li' mangred.2No mangan nin lulipap, dilatan ya anggan ma'pos ya.
dildi-dildilanKet makaluod et sa kapapa'sar na, saray maatap a aso, keen ra dildi-dildilan a gilgil na.
dildilMain dildil a gawa' no mangan ayskrim.
dildilanDildilan ran aso a ranom no milata' sara.
dilihinsyaGulpi a dilihinsya ra nin tawo sa bulangan.
dilikadisaSaray iti sa uray ket matkap a main nin dilikadisa ra.
dilikado1Dilikado a mako sa taaw no main nin bagyo.1.1Dilikado ya si Baldo, pipti-pipti ya sa uspital.2Pakandaen mo in nin ga'getan ta dilikado, mainum'ay maspak.2.1Matkap nin mabista a nikapalansa nin pantalon ni tatay ko ta dilikado ya.
dilwakAbaw a dilwak sa uspital inawro-awro.
dimandaDimanda tan aristuwen maytin tawo.
dimapligDimaplig yay payakor ket kai ya napisi' a kayo.
dimdimanDimdiman ko para a laman nin iyo?Dimdiman koyti say iyo ta rabay-rabay na ni tatay. Say luto' ra sa pagi ket dinimdiman a sabtay taway tan banglo.
dimlayNagkamain yan dimlay sin nako ya sa palaisdaan ra.Say dimlay, paka'kitan a main duka' a maingar nan sayay tawo.
dimlogMabistay dimlog nan masitira a ginwa' ran mammayba.
dimpoPirmi koyan iyusar a dimpo no buklas.
dimpwan
dimpwenDimpwen yay sayay ata'gay a amot na pigaw nin kai ya magkumbulsyon.Pirmi nako nin dimpwen ni nanay no manaynget ako.
dimunyo1Si dimunyo, dagdagen nayay tawo nin gumawa' nin duka' pigaw nin sidaen naya.Si Dimunyo, kai ya nin ma'kit.2Dimunyo anay kaisipan na kanya' nin kasaynan kusto nin gawa' na.Dimunyo a kaisipan nan tawon nangmati nin wanin konan sayay abing.
dinaangMataway yan mangluto' nin dinaang si baying ko.
dinakdakan1Dinakdakan nakon susarita' a kai ma'kan aso.2Ibaya li' a isawen sa baboy ta gaw'en nin dinakdakan.
dinamitaGulpi nin iyusar ra nin dinamita no mamumbong sara nin kuna'.
dinayaanDinayaan a kuna' ko sin awro.
dinekdekan Mailiw akoynan mangan nin dinekdekan nin batag.
dinepSay abaw nin dinep nan kwarta, paka'kitan nin seseg na.
dinepenDinepen moy karat ta pisusuldungen kon mag'in ules.Say kayamanan nin itaw sa langit a dinepen moyo ta kasan makatakaw itaw.Matkap a maninep nin para sa gawat.Andi' kamo nin maninep nin kayamanan iti sa luta' ta say kayamanan iti ket tumaey tan maet'et ran insikto tan matakaw sa naninepan.
dintekSa dintek nin surat ra, kai ko nin mabasa.