Bolinao - English


d


da'da'Mabyat a da'da' na ta mataba' ya.
da'da'-da'daanKasaynan kabalikasan, ket itampal ana tan da'da-da'daan tana.
da'daanAndi' mo nin da'daan a kapangwa nin siminto sa dalan ta madutak et.
da'salMabyat a da'sal nin halublak.
da'salanDa'salan ran bato a halublak pigaw nin mabuyak.
da'ton1Say mapainganga'do kamo konran kapada moyon tawo a makapaririket kongko, ambo' a say da'ton moyo.Mas maabig a da'ton ni Abel dyan koni Cain.2Nanurat yan sayay kansyon si Ogie nin da'ton na konan nanay na sa ika-70 a taon nin nikaiyanak na.Main da'ton nan kansyon para konan inado' na.
daangMataway a daang mo kanya' nin si'kay mangluto'.
daba'Sin itaw kami sa Balingasay, no si tatay ket mako ya sa baybay, si nanayisyang nayay daba'.
dada'1No mako ka sa tindawan ket kasan tawo, wamo "dada'".2Adti keen mo, dada'?3Si dada' nan Angela a namaalaki koni Dely.
dada'daan
dada'yaganNo mida' ka sa dada'yagan, makakalap kan tampor nin masakit mo.Saray nabok, anggan dada'yagan sara tanan maabutan nin pakaka'lek.
dadalananSin man'isabwag nay bini', main nin naika' sa dadalanan.
dadasalanSi Bali ko ket pangaranan raya nin lugar nin dadasalan ran sarban tutawo kongko.
dadayami
DadiDadi, rabay koy gatas.
dadilUmbeng ka sa dadil mon mangan.
dadpakNarnge' ko no pa'no kaksaw a dadpak nin rampa' na koni Pedro.Napukaw ya si Nonong nin dadpak nan libron nanabo' sa tayls.
dadpik
daegDaeg moy mayaman no mangastos ka.Daeg naya ni Manny sa kaalistwan nin mangimey si Alvin.
daegenMaimbel sara kongko ket rabay rako nin daegen.Manaeg a ka'bigan kuntra sa abas a gawa'.
daemSay daem, mami nin byay sa mula ko.
daepNu'na a daep kona ni Ella kanya' nin nalingwanan nayay ubat sa tepet.
daer1No lamu'nan moy kaagabaan nan tu'dek, say daer na, maksaw.2Naitpel na nga'min ni Isay a idap bana' sa daer nin kanakman na.
dag'anDag'an mon mabyat nin kawayan a atep nin rabot pigaw no mapres ket kai mayugo'.Wamoyo li' sa tutalugtog, <Dag'an rakami!>Main dag'an nan kayo nin yiro kanya' kai ya makalap.
dagaBa'yo nayayna kinalap a daga na ket patyen nayayna kumon a anak na.Ket si'ka, Maria, say mangyadi' kona, ikabereng mo nin bilang sinurot yay puso' mo nin daga.Main taey nan daga na kanya' niasa' naya.