Bolinao - English


d


da'da'da'-d`a'nBol:Si gawa' nin ikwa yay ayi sa babo nan sayay bagay.Tag:Tapak.Ilo:Baddek.Eng:The act of putting the foot on something.Cls. syntalmakDer.da'daanduma'da'ida'da'makada'da'mana'da'
da'da'-da'daanda'-da'-da'-da-'anFromda'daanvlTag:Tapak-tapakan.Ilo:Badikan.Eng:To trample on something, usually to destroy.Cls. synasak-asakenDer.mada'da-da'daanmangkada'da-da'daan
da'daanda'-da-'`anFromda'da'vlBol:Ipababo a ayi sa sayay bagay.Tag:Tapakan.Ilo:Baddekan.Eng:To step on somethingCls. synipababoDer.da'da'-da'daandada'daanduda'daanmada'daan
da'gisda'-gisnTag:Pasaring; saring.Ilo:Sa'gidEng:Innuendo, an allusive or oblique remark or hint, typically a suggestive or disparaging one.Der.pada'gis
da'sald`a'-salnBol:Say bigraan nin pakaragrag nan sayay mabyat nin bagay ket maigket ya sayay bagay o tawo.Tag:Bagsak.Ilo:Tupak.Eng:A heavy falling blow on a person or thing.Cls. syni'sarDer.da'salan
da'salanda'-sa-l`anFromda'salvlBol:Mangibwat sa ta'gay ket inabo' o ipababnak yay sayay mabyat nin bagay nin magket yay sayay tawo o bagay.Tag:Bagsakan.Ilo:Tupakan.Eng:Hit something or someone with a heavy object, generally from above on the head.Cls. synpababnakan
da'tond`a'-tonMassduda'tonn1Bol:Animan nin bagay a ibi para konan Dios o sa raruma nin manraywen nin bilang dios nin pangipa'kit nin pangrarayo kona.Tag:Alay; handog; sakripisyo.Ilo:Daton; sagut.Eng:Something given as an act of worship.Cls. synatang2Bol:Sayay bagay bilang sa kansyon, birso, libro uno raruma et nin gawa' nin igagara para sa sayay amigo, inado', mampamin tulong o raruma et.Tag:Alay; handog.Ilo:Sagut.Eng:Addressing something such as a song or book to someone such as a friend or patron.Cls. syndidikasyonDer.ida'tonikida'tonpinakada'ton
*da'yagda'-yagDer.dada'yagan
daangd`a-'aŋnBol:Pangluluto' nin kuna' tan raruma et, nin abaw a sabaw tan alseman bilang wadi' nin salumagi, pyas tan raruma et.Tag:Sigang.Ilo:Sigang.Eng:Soup or stew characterized by its sour and savory taste most often associated with tamarind.RelsabawDer.dinaangidaangipanaangpanaangan
daba'd`a-ba'nBol:Kuden udino panglutuan nin para kuna'; panaangan udino pamisingan.Tag:Palayok.Ilo:Banga.Eng:The cooking pot which is used only for cooking vegetables and fish, not rice.genkudenpanglutuan
dada'd`a-da'n1Bol:Si ibarita' no tumawag o kumutana sa sayay bali.Tag:Tao po.Ilo:Apo.Eng:Call when approaching the house, hello.Rel. tokayab2Bol:Kasabyan a pannawag ran mangallago' sa sayay babayin idad anan sayay ina a kasa gapon pikanayunan ra.Tag:Ale; ginang; kaka.Ilo:Nana; nanang.Eng:A call to a woman without any relationship to show respect.3Bol:Saray raruma nin taga Bolinao siti a tawag ra konan panginawen ra.Tag:Kaka.Ilo:Nana.Eng:Aunt.Der.dumada'kadadada'
dada'daandada'-da-'an Fromda'daanTag:Tapakan.Eng:What is stepped onCls. synapin sapatosswilastutukduan
dada'yaganda-d`a'-ya-g`anFrom*da'yagnBol:Lugar a kasan sirong o atep, a no yabi ket maray'ep sa amog.Tag:Lugar na walang silong at madaling mahamugan.Ilo:Lugar nga awan abong ken nalaka nga maamugan.Eng:An open uncovered outside area.Antbutaktak
dadalananda-da-l`a-nanFromdalanannBol:Lugar o ispasyo nin labasan nin mako o sumrep sa sayay sakalakon lugar o ispasyo.Tag:Daanan.Ilo:Pagnaan.Eng:Pathway, the place that is traveled on.synkalyi
*dadalidada-liDer.maidadali
dadasalandadasa-lanFromdasalannTag:Kung saan nagdadasal; lugar dasalan.Eng:place of prayer
dadayamidadaya-miFromdayaminBol:Lugar a main nin dayami.Eng:A place where there is straw.
Dadid`a-diEngdaddynintBol:Tawag sa ama a kapada nay tatay, tay, papa, papang.Tag:Dadi; Daddy.Ilo:Dadi; Daddy.Eng:Daddy.synamaPapa 1PapangTatay
dadild`a-dilnBol:Say kapapa'sar nin daite' tamo' a kanen no mangan.Tag:Walang ganang kumain; kaunti kung kumain.Ilo:Kusim.Eng:The lack of desire to eat, anorexia.Antsiba'Der.dumadilmadadil
dadpakdad-p`aknBol:Say maksaw nin tunoy nin rampa' o pakaigket nin matapyak nin bagay sa matib'ey nin patag nin bagay o lugar.Tag:Lagapak.Ilo:Nanalpiit.Eng:The sound of a heavy slap of the hand or a broad object such as a slipper.gentunoy 1Der.ipadadpakmadadpakpadadpakan
dadpikdad-p`iknBol:Tunoy nin tipik nin parpar garamay o no mangaspok nin mangusar nin daite' o maimpis nin bislak.Tag:Tunog ng hampas sa balat.Ilo:Saplit.Eng:The sound of a slap using the tips of the fingers or a tiny thin stick.ReldipakDer.madadpik
daegda-'`ɘginfBol:Masurukan sa gesen, pwirsa, kaungan o mababa'.Tag:Talo; daig.Ilo:Atiw; parmek.Eng:To defeat or prevail over something or someone.Cls. syntaloDer.daegendag'anidaegipadaegmadaegmakadaegmanaegmangkadaeg
daegenda-'ɘ-g`ɘnPerf.dinaegFromdaegvoBol:Masurukan sa gesen, pwirsa, pakababa' o kaungan yay sayay bagay o tawo.Tag:Talunin; daigin.Ilo:Abaken; pagbaligian.Eng:To subdue someone or something.Cls. syntalwen 1
daemda-'`ɘmnBol:Kapapa'sar ti nin luta' nin madutak-dutak o madu'mel.Tag:Mamasa-masa.Ilo:Nadam-eg.Eng:Slight wetness, dampness.Antmakrangma'tyanDer.madaem
daepda-'`ɘpinfBol:Kaingaran nin milawok a salak, li'mo tan tapo', a kai ana makatnoy tanmakaisip nin kusto.Tag:Nerbiyos; takot.Ilo:Daep; buteng.Eng:To be stunned and paralyzed by the intimidation of a situation.Cls. synnirbyossalakDer.madaepanmangkadaepan