Bolinao - English


d


da'da'da'-d`a'nSi gawa' nin ikwa yay ayi sa babo nan sayay bagay.Mabyat a da'da' na ta mataba' ya.TagTapak.IloBaddek.EngThe act of putting the foot on something.Cls. syntalmakDer.da'daanduma'da'ida'da'makada'da'manduma'da
da'da'-da'daanda'-da'-da'-da-'anFromda'daanFromda'da'vlKasaynan kabalikasan, ket itampal ana tan da'da-da'daan tana.TagTapak-tapakan.IloBadikan.EngTo trample on something, usually to destroy.Cls. synasak-asakenDer.mada'da-da'daanmangkada'da-da'daan
da'daanda'-da-'`anFromda'da'vlIpababo a ayi sa sayay bagay.Andi' mo nin da'daan a kapangwa nin siminto sa dalan ta madutak et.TagTapakan.IloBaddekan.EngTo step on somethingDer.da'da'-da'daandada'daanduda'daanmada'daan
da'gisda'-gisnKasabyan irgo na ket da'gis kongko.TagPasaring; saring.IloSa'gidEngInnuendo; an allusive or oblique remark or hint, typically a suggestive or disparaging one.Der.pada'gis
da'sald`a'-salnSay bigraan nin pakaragrag nan sayay mabyat nin bagay ket maigket ya sayay bagay o tawo.Mabyat a da'sal nin halublak.TagBagsak.IloTupak.EngA heavy falling blow on a person or thing.Cls. syni'sarDer.da'salan
da'salanda'-sa-lanFromda'salvlDa'salan nayay anak na nin bato.TagBagsakan.IloLuwaluan.EngHit something or someone, generally from above on the head.
da'tond`a'-tonMassduda'tonn1Animan nin bagay a ibi para konan Dios o sa raruma nin manraywen nin bilang dios nin pangipa'kit nin pangrarayo kona.Say mapainganga'do kamo konran kapada moyon tawo a makapaririket kongko, ambo' a say da'ton moyo.TagAlay; handog; sakripisyo.IloDaton; sagut.EngSomething given as an act of worship.Cls. synatang2Sayay bagay bilang sa kansyon, birso, libro uno raruma et nin gawa' nin igagara para sa sayay amigo, inado', mampamin tulong o raruma et. Nanurat yan sayay kansyon si Ogie nin da'ton na konan nanay na sa ika-70 a taon nin nikaiyanak na.TagAlay; handog.IloSagut.EngAddressing something such as a song or book to someone such as a friend or patron.Cls. syndidikasyonDer.ida'tonikida'tonpinakada'ton
*da'yagda'-yagDer.dada'yagan
daangda-'aŋnMataway a daang mo kanya' nin si'kay mangluto'.TagSinigang.EngSoup or stew characterized by its sour and savory taste most often associated with tamarind.Der.dinaangidaangipanaangpanaangan
daba'd`a-ba'nKuden udino panglutuan nin para kuna'; panaangan udino pamisingan.Sin itaw kami sa Balingasay, no si tatay ket mako ya sa baybay, si nanay isyang nayay daba'.TagPalayok.IloBanga.EngThe cooking pot which is used only for cooking vegetables and fish, not rice.genkudenpanglutuan
dada'd`a-da'n1Ibarita' no kumutana sa sayay bali.TagTao poEngCall when approaching the house, hello.Rel. toinakayab2Kasabyan a pananawag ran mangallago' sa sayay babayin idad anan sayay ina a kasa gapon pikanayunan ra.Adti keen mo, dada'?TagAle; ginang; kaka.IloNana; nanangEngA call to a woman without any relationship to show respect.3Raruma nin taga Bolinao siti a tawag ra konan panginawen ra. TagKaka.EngAunt.Der.dumada'kadadada'
dada'daandada'-da-'an Fromda'daanFromda'da'TagTapakan.EngWhat is stepped onCls. synapin sapatosswilastutukduan
dada'yaganda-da'-ya-g`anFrom*da'yagnLugar a kasan sirong a no yabi maray'ep sa amog.No mida' ka sa dada'yagan, makakalap kan tampor nin masakit mo.EngAn open uncovered area on a moonlit night.Antbutaktak
dadalananda-da-l`a-nanFromdalananFromdalannLugar o ispasyo nin labasan nin mako o sumrep sa sayay sakalakon lugar o ispasyo.Sin man'isabwag nay bini', main nin naika' sa dadalanan. TagDaanan.IloPagnaan.EngPathway, the place that is traveled on.synkalsadakalyi
*dadalidada-liDer.maidadali
dadasalandadasa-lanFromdasalanFromdasalnSi Bali ko ket pangaranan raya nin lugar nin dadasalan ran sarban tutawo kongko.TagKung saan nagdadasal; lugar dasalan.Engplace of prayer
dadayamidadaya-miFromdayaminLugar a main nin dayami.EngA place where there is straw.
Dadida-diEngdaddynintTawag sa ama a kapada nay tatay, tay, papa, papang.Dadi, rabay koy gatas.TagAma; Dadi; Daddy; Tatay.IloDadi; Daddy;EngDaddy.Cls. synPapa 1PapangsynamaPapa 1PapangTatay
dadild`a-dilnUmbeng ka sa dadil mon mangan.TagWalang ganang kumain; hindi makakaing mabuti.EngThe lack of desire to eat; anorexia.Der.madadil
dadpakdad-paknMaksaw nin tunoy nin rampa' sa rupa o aspok sa tumbok a usar yan gamet o tsinilas o sapatos.Narnge' ko no pa'no kaksaw a dadpak nan rampa' na kuni Pedro.TagNapalo ng may tunog.IloNanalpiit.EngThe sound of a heavy slap of the hand or a broad object such as a slipper.Der.madadpakpadadpakan
dadpikdad-p`ikFromdipaknTunoy nin tipik nin parpar garamay o no mangaspok nin mangusar nin daite' o maimpis nin bislak.TagTunog ng hampas sa balat.IloSaplit.EngThe sound of a slap using the tips of the fingers or a tiny thin stick. Der.madadpik
daegda-'`ɘginfMasurukan sa gesen, pwirsa, kaungan o mababa'.Daeg moy mayaman no mangastos ka.Daeg naya ni Manny sa kaalistwan nin mangimey si Alvin.TagTalo; daig.IloAtiw; parmek.EngTo defeat or prevail over something or someone.Cls. syntaloDer.daegendag'anidaegipadaegmadaegmakadaegmanaegmangkadaeg
daegenda-'ɘ-g`ɘnPerf.dinaegFromdaegvoMasurukan sa gesen, pwirsa, pakababa' o kaungan yay sayay bagay o tawo.Maimbel sara kongko ket rabay rako nin daegen. TagTalunin; daigin.IloAbaken; pagbaligian.Eng To subdue someone or something.Cls. syntalwen 1
daemda-'ɘmnSay daem, mami nin byay sa mula ko.TagMamasa-masa.EngSlight wetness; dampness.Der.madaem
*daepda-'ɘpnMatapo'; kaingaran nin milawok a li'mo.TagPag-aalangan; takot; pagtakot.IloDaepEngIntimidation; being intimidated; feeling nervous.Der.madaepanmangkadaepan