Bolinao - English


d


da'da'da'-d`a'nBol:Si gawa' nin ikwa yay ayi sa babo nan sayay bagay.Tg:Tapak.Io:Baddek.Eg:The act of putting the foot on something.Cls. syntalmakDer.da'daanduma'da'ida'da'makada'da'mana'da'
da'da'-da'daanda'-da'-da'-da-'anFromda'daanvlTg:Tapak-tapakan.Io:Badikan.Eg:To trample on something, usually to destroy.Cls. synasak-asakenDer.mada'da-da'daanmangkada'da-da'daan
da'daanda'-da-'`anFromda'da'vlBol:Ipababo a ayi sa sayay bagay.Tg:Tapakan.Io:Baddekan.Eg:To step on something.Der.da'da'-da'daandada'daanduda'daanmada'daan
da'sald`a'-salnBol:Bigraan nin pakaragrag nan sayay mabyat nin bagay ket maigket ya sa sayay bagay o tawo.Tg:Bagsak.Io:Tupak.Eg:A heavy falling blow on a person or thing.Cls. syni'sarDer.da'salanida'sal
da'salanda'-sa-l`anFromda'salvlBol:Mangibwat sa ta'gay ket inabo' o ipababnak yay sayay mabyat nin bagay nin magket yay sayay tawo o bagay.Tg:Bagsakan.Io:Tupakan.Eg:Hit something or someone with a heavy object, generally from above.Cls. synpababnakan
da'tond`a'-tonMassduda'tonn1Bol:Animan nin ibi para konan Dios o sa raruman manraywen bilang dios nin pangipa'kit pangrarayo kona.Tg:Hain.Io:Daton.Eg:Something given as an act of worship.Cls. synatang2Bol:Bagay bilang sa kansyon, libro o raruma et nin gawa' a igagara para sa sayay inado', mampamin tulong o raruma et.Tg:Alay.Io:Sagut.Eg:Addressing something such as a song or book to someone such as a friend or patron.Cls. syndidikasyonDer.ida'tonikida'tonpinakada'ton
*(da'yag)da'-y`agA cool, moist outdoor place.Der.dada'yagan
daangd`a-'aŋnBol:Pangluluto' nin kuna' tan raruma et, nin abaw a sabaw tan alseman bilang wadi' nin salumagi, pyas tan raruma et.Tg:Sigang.Io:Sigang.Eg:Soup or stew characterized by its sour and savory taste most often associated with tamarind.RelsabawDer.dinaangidaangipanaangpanaangan
daba'd`a-ba'nBol:Kuden udino panglutuan nin para kuna'; panaangan udino pamisingan.Tg:Palayok.Io:Banga.Eg:The cooking pot which is used only for cooking vegetables and fish, not rice.genkudenpanglutuan
dada'd`a-da'n1Bol:Si ibarita' no tumawag o kumutana sa sayay bali.Tg:Tao po.Io:Apo.Eg:Call when approaching the house, hello.Rel. tokayabgenkutana2Bol:Pannawag ran mangallago' sa sayay babayin idad anan sayay ina nin kasa gapon pikanayunan ra.Tg:Ale.Io:Nana.Eg:A call to a woman without any relationship to show respect.3Bol:Siti a tawag ran raruma nin taga Bolinao konan panginawen ra.Tg:Kaka.Io:Nana.Eg:Aunt.syninay 2Der.dumada'kadadada'
dada'daanda-da'-da-'an Fromda'daanTg:Tapakan.Eg:What is stepped on.Cls. synapin sapatosswilastutukduan
dada'yaganda-da'-ya-g`anFrom*(da'yag)nBol:Lugar a kasan sirong o atep, a no yabi ket maray'ep sa amog.Tg:Lugar na walang silong.Io:Paraangan.Eg:An open uncovered outside area.Antbutaktaksirong 1
dadalananda-da-l`a-nanFromdalanannBol:Lugar o ispasyo nin labasan mako o sumrep sa sayay sakalakon lugar o ispasyo.Tg:Daanan.Io:Pagnaan.Eg:Pathway, the place that is traveled on.speckalyi
*(dadali)da-da-liLustful.Der.maidadali
*(dadandan)da-dan-d`anIoThings happening directly after one another.obsIloDer.maidadandanmidadandan
dadasalandadasa-lanFromdasalannTg:Kung saan nagdadasal; lugar dasalan.Eg:place of prayer.
dadayamidadaya-miFromdayaminBol:Lugar a main nin dayami.Eg:A place where there is straw.
Dadid`a-diEgdaddynintBol:Tawag sa ama a kapada nay tatay, tay, papa, papang.Tg:Dadi.Io:Dadi.Eg:Daddy.synPapa 1PapangTatay
dadild`a-dilnBol:Kapapa'sar nin daite' tamo' a kanen no mangan.Tg:Walang ganang kumain.Io:Kusim.Eg:The lack of desire to eat, anorexia.Antsiba'Der.dumadilmadadil
dadpakdad-p`aknBol:Say maksaw nin tunoy nin rampa' o pakaigket nin matapyak nin bagay sa matib'ey nin patag nin bagay o lugar.Tg:Lagapak.Io:Nanalpiit.Eg:The sound of a heavy slap of the hand or a broad object such as a slipper.gentunoy 1Der.ipadadpakmadadpakpadadpakan
dadpikdad-p`iknBol:Tunoy nin tipik nin parpar garamay o no mangaspok nin mangusar nin daite' o maimpis nin bislak.Tg:Tunog ng hampas sa balat.Io:Saplit.Eg:The sound of a slap using the tips of the fingers or a tiny thin stick.ReldipakDer.madadpik
daegda-'`ɘginfBol:Masurukan sa gesen, pwirsa, kaungan o mababa'.Tg:Daig.Io:Atiw.Eg:To defeat or prevail over something or someone.Cls. syntaloDer.daegendag'anidaegipadaegmadaegmakadaegmanaeg
daegenda-'ɘ-g`ɘnPerf.dinaegFromdaegvoBol:Masurukan sa gesen, pwirsa, pakababa' o kaungan yay sayay bagay o tawo.Tg:Talunin.Io:Atiwen.Eg:To subdue someone or something.Cls. syntalwen 1
daemda-'`ɘmnBol:Kapapa'sar ti nin luta' nin madutak-dutak o madu'mel.Tg:Mamasa-masa.Io:Nadam-eg.Eg:Slight wetness, dampness.Antmakrangma'tyanDer.madaem
daepda-'`ɘpinfBol:Kaingaran nin milawok a salak, li'mo tan tapo', a kai ana makatnoy tanmakaisip nin kusto.Tg:Nerbiyos; takot.Io:Daep; buteng.Eg:To be stunned and paralyzed by the intimidation of a situation.Cls. synnirbyossalakDer.madaepanmangkadaepan