Bolinao - English


b


balinsugawenba-lin-su-ga-wɘnPerf.binalinsugaFrombalinsugavoBolSi saya tawo a tinumper sa mabistan kuyong bale' nasaur ya.TagDinaya; niloko.IloManagsaur.EngOne who was cheated, one who deceived by another person.Cls. synmanunuba'saor
balintawakba-lin-ta-waknBolSeket ran talagan bubayin Pilipina sin nu'na. Garit a abaw tan garit a kolor yay panyo' a iti sa abaya.TagBalintawak.IloBalintawak.EngBalintawak a style of native womens' dress which does not use baksa' but a neatly folded large kerchief instead over one shoulder.
balintwagba-lin-tw`ag1+bali-balintwagadjBolSi kapapa'sar nan sayay tawo o bagay nin talin'udong ya bana' sa pwirsa nin bilang wadi' siri, tawo tan raruma et.TagBaliktad.IloBalintuag.EngFor things or people to be tipped over or out of the proper position by an outside force.Cls. syntalimbwagtalin'udongDer.balintwagenmabalintwag
balintwagenba-lin-twa-g`ɘnPerf.binalintwagAtc. is manbalintwagenFrombalintwagvoBolBirngen a taya' nan sayay bagay nin say parti nan iti sa ta'gay o rikor ket mag'in iti sa yupa' o rarem, o no tawo, tumbawen yan say ayi na ket iti sa ta'gay.TagItiwarik.IloBalintuagen.EngTo reverse the current position of something by turning it over or exposing the hidden part.Cls. synipatalin'udongpaslagan
balingaba-li-ŋ`anBolAniman a makakalap nin atinsyon nan sayay tawo mangibwat sa man-gaw'en na.TagGambala.IloRiro.EngThe thing or disturbance which draws the attention away.Cls. synribangDer.balingawen
balingasayba-li-ŋa-s`ayn1BolSayay puon nin kayon no umalaki ya ket pangalapan yan kayon usaren nin mama'deng bali.TagBalinghasay.IloBalingasay.EngThe little gooseberry tree, a species of lumber producing tree mentioned in the story of baranggay Balingasay.genkayo 1Buchanania arborescens 2BolNgaran nan saya nin baryo nan Bolinao a nipangaran sa kayon balingasay.TagBalingasay.IloBalingasay.EngA village in the southwestern part of Bolinao named after the Balingasay tree.
balingawenba-li-ŋa-w`ɘnPerf.binalingaFrombalingavoBolKalapen a atinsyon nan sayay tawo mangibwat sa sayay bagay.TagGambalain.IloRiroen.EngTo distract one's attention from something.Cls. synibarangribangen
balinglingba-liŋ-liŋadjBolRiking yay teen; kiling yay ulo; yesyes yay teen.TagBalinling; kiling; tingli.IloBalingling; tingig; tingli.EngHaving the neck physiologically twisted.
balisaba-l`i-saSpvaliosavaluable, usefulnBolKayo o kawayan a ituros sa luta' o sa taaw nin magsirbin sinyal nin kami'nan nan sayay bagay, o sa pannukat sinyal yan magsirbin giya nin sunuren o mangitudo' anggawan nan lugar.TagTulos.IloTeddek.EngA pointed stake that is driven into a base as a marker of something or a guide.Cls. synpaka'kitansinyalturos 2
balisongba-l`i-soŋnBolKlasin kutsilyo nin saya o midmang a tadem, maikmi' nin maisakeb sa tadem a gaga'getan na tan abryan nin bara'mon paypay.TagBalisong;.IloBalisong.EngA switch blade knife with a flippable blade coming out from the handle.Cls. synbayinti nwibidagaRel. tolansita
baliti'ba-li-t`i'nBolAlakin kayo nin ma'kit sa rikor tan bakas wakay a yamot, a no makerkeran a sayay kayo, sa ka'tengan ket mati yaynaytaw a kayo.TagBalete.IloBaliti.EngA large and strong growing vine like tree with hanging roots with fearful folkloric implications. If it coils around another tree it will kill it.genkayo 1ficus
balitokba-li-t`oknBolMabli nin masileng a masilyaw nin mital a gaw'en nin alahas tan dikurasyon. TagGinto.IloBalitok.EngGold.Cls. synuro1genkayamanDer.mibalitok
*(baliw)b`a-liwTo change in its basic appearance or essence.TagDer.magbaliwmibaliwpibaliwen
baliwanba-l`i-wanadjBolSay kapapa'sar ran tawon natyan a mabereng sara.TagNagluluksa.IloBaliwan.EngTo be in mourning over the loss of someone.Cls. synmaulila 2Der.mibaliwan
balkakbal-kakadjBolAlaki nin mataba' a babayi.TagMalaki't mataba' na babae.IloDackel ken uki'meg a babae.EngTo have a bulky, flabby body.Antma'bengCls. synmataba' 1
balkanobal-ka-nonEngvolcano.
balkonbal-k`onSpbalcónbalcony, vantage pointnBolParti nin bali o pa'deng a iti sa bandan rikor a mapalaway tan malasway tan kasan ringring na, a iti a pagpriskwan no ma'mot o painawnan.TagBalkonahe.IloBalconahe.EngPorch, veranda.Membali2 1
ballayonbal-l`a-yonnBolDaluyon a ambo' tanto nin alalaki nin kai mispak.TagAlon.IloDalluyon.EngLarge rhythmic rolling waves without whitecaps.gendaluyonGrburakanDer.mabanlayon
balob`a-lonBolLalaki o babayi nin nati yaynay asawa na tan kai yayna sinumrep nin uman sa istado.TagBalo.IloBalo.EngA person whose spouse has died and has not remarried, widow or widower.Der.mabalo
balo'2b`a-lo'Intsbalu'-balo'advlizerBolMas lalo et.TagPaano pa kaya.IloKasa-no pay ngata..EngTo be even more in the likeness just stated, more so.Cls. synlalo
balo'1ba-l`o'nBolPa'ka' nin si sayay tawo o bagay a na'kit bale' ambo' ya anamain.TagPagkamalan.IloPagkamalian.EngA misjudgment of something.Cls. synlingoDer.mabaluanmakabalo'mibalu'-balo'pamalo'pibalu'-balo'
balonb`a-lonnBolSay awiten sa keen nin kai ana yapo' makasubli' sa bali sa udas nin matkap ti bilang wadi' pangawrwan, pisilyan tan raruma et.TagBaonIloBalon.EngProvisions of food or other things for a short trip or work.Cls. synabastoDer.balunanmamalonmammalonmibalonpibalunanpibalunen
balorba-l`orSpvalorValue, price, equivalency, bravery, courage n1BolSay bili o alaga na sa kwarta nin sayay bagay.TagPresyo; halaga.IloNgina; pateg.EngThe price or value of something.Cls. synalagabili2BolPananaliw nin abaw tan mabli nin bubagay a kasabyan para sa raruman tawo.TagGalante.IloBalor.EngThe spending of money lavishly for the benefit of others such as treating your associates to amusement places, restaurants, etc.Der.kabalormabalor
balotba-l`otnBolNila'bon nin salay nin itik a nalemleman ana o main nin siwsiw.TagBalut.IloBalut.EngA boiled duck embryo in its eggshell.gensalay
baloyba-loyadjTagWaldas.EngSpend extravagantly.Der.mabaloy