Bolinao - English


b


balangubang ungotba-la-ŋ`u-ba-ŋ '`u-ŋotsay. ofbalangubangphrBolKlasin balangubang nin mangisit a kulor, maksir a pakpak tan matib'ey a lalaman nin manida' nin puon ungot.TagUwang.IloBarrairong.EngA beetle that is black in color, has stiff wings and a tough body and destroys plants.genbalangubanginsikto
balaodba-la-'`odnBolAniman a iti sa dalan nin pakaisakinan o puon a mipadugpa' yay sayay tawo.TagPampatid.IloSagod.EngSomething that causes someone to stumble or trip.Cls. synbateng 1Der.balaudenmabalaod
balaonbala-'`onnBolSayay ubot a kami'nan ran alalakin ulay.TagLubak; malaking hukay sa lupa; bahay ng ahas.IloAbot nga pagigyanan daguiti dadackel nga uleg.EngA hole where big snakes dwell.
balara'ba-la-r`a'nBolAsin a magasal nin kai pinaturo' tan kai niluto'.TagAsing hindi iniluto.IloBarara.EngCoarse, undrained and uncooked sea salt.genasinDer.balaraanpamalaraan
balaraanba-la-ra-'anFrombalara'vlEngThe place of harvesting sea salt.
balasangba-l`a-saŋMassbubalasangnBolBabayi nin kasan asawa o kasa et nag'in nin asawa.TagDalaga.IloBalasang.EngA single, unmarried woman.Cls. synbalasitangmissCmpdsuson balasangDer.gumalasangmibala-balasangpabala-balasang
balasitangba-la-si-taŋIobalasitangyoung womannBolSay tawag konan sayay babayi nin tumarana' anan mag'in balasang a mag'idad anan labintuloy taon o umata'gay et.TagDalagita.IloBalasitang.EngA girl in her early teens, lass.Cls. synbalasangDer.gumalasitang
balasubasba-la-su-basTagBalasubas.EngDuplicity, without integrity, without character, without words of honor.
balatba-l`atnBolMangisit a kurtin pipino nin makalap sa rarem taaw a mangipugso nin maputi' a madaliket no madaragos.TagBalat.IloBalat.EngA sea cucumber.
balatayba-l`a-tayinfBolAwit yay sayay mabyat nin bagay sa abaya.TagPasan.IloBaklay.EngCarry something heavy on the shoulder usually with a support across the shoulders.Cls. synpas'angenawit 2Der.babalataynanbalatayenipabalataymabalataymakabalataymakakibalataymamalataymibalataypabalataypibalataynanpibalataynan
balatayenba-la-t`a-yɘnPerf.binalatayAtc. is mambalatayenFrombalatayvo1BolAwiten yay sayay bagay nin iti ya sa abaya, a no mi'sa mangusar nin babalataynan.TagPasanin.IloBaklayen.EngTo carry something on the shoulders, usually with a yoke.Cls. synpas'anen 12figBolAwiten yay saya rispunsibilidad o itpel a sayay maidap nin kapapa'sar.TagPasanin.IloIbaklay.EngTo shoulder a responsibility, to bear a burden, blame, etc.Cls. synpas'anen 2genawiten
balatoba-l`a-toSpbaratomoney given by winners to bystanders nBolKwarta nin ibi sa raruma o konran kidawat mangibwat sa tinalo bilang wadi' sa lumba' o sa animan a sugal.TagBalato.IloBalato.EngMoney or things that are given away by a winning gambler as goodwill.Der.balatwan
balatongba-l`a-toŋnBolSayay klasin mablong nin pising a anggan masurok rway pyi kata'gay, gumungan bakas annented nin agayap tan say bikoy madidintek nin kulor birdi.TagMunggo.IloBalat.EngMung beans, a vine in the legume family with yellow flowers and fuzzy brown pods of small, green seeds.Vigna radiataDer.bala-balatongsay.balatong aso
balatong asoba-la-toŋ 'a-sosay. ofbalatongphrBolTanaman a barang nin tumubo' sa lalawak udino sa tatalon. Say bakas na tan bunga na bara'mon lamang balatong kai tamo' nin ma'kan.TagBalatong aso; tambalisa; kabalkabalan; katanda'.IloBalatong aso.EngCoffee pod or wild mung beans.Cls. synbala-balatongpalo dozenaSenna obtusifolia
balatwanba-lat-w`anFrombalatovlBolByan o itao yay sayay tawo sa tinalo laloyna sa sugal.TagBalatuhan.IloBalatuan.EngTo share one's winnings at gambling.
balaudenba-la-'u-dɘnFrombalaodvoEngTo make someone stumble.specbatengen
balawba-l`awnBolDuka' nin kaisipan o susarita' nin mangibusngaw nin kai pakagusto o pakikumpurmi sa animan a ma'kit nin duka' o kai rabay.TagPintas.IloUyaw.EngCriticism of something.Cls. synpangselantuya'Der.balawenmabalawmamalawmibalaw-balawmibalawanpakabalaw-balawpakabalawanpamalawpamamalaw
balawenba-la-w`ɘnPerf.binalawbinalaw-balawIntsbalaw-balawenFrombalawvoBolIbarita' a masita o ipa'ka' nin abas o kakapuyan nin kapadan tawo.TagPintasan.IloUyawen.EngTo criticize or ridicule and express negative thoughts on another's faults, etc.Cls. syndalawen
balaweyba-la-w`ɘynBolSayay kasisyawan a kaalakyan nin manuk-manok nin kabakas a agila, a anunro a pakpak tan maninan nin siwsiw, ibot tan raruma et.TagLawin.IloKali; sawi.EngHawk.Cls. synagilasynlawinNisaetus philippensis
balaybayba-lay-b`aycfbaraybayinfBolGawa' nin isalapday a seket, ules tan raruma et sa nipa'nat nin alamri, rubir tan raruma et.TagSampay.IloSallapay.EngThe act of hanging up or draping clothes and blankets out to dry.Cls. synsalapdayDer.balaybayanbinalaybayibalaybaymamalaybay
balaybayanba-lay-b`a-yanFrombalaybaynBolAlambi o rubir a nipa'nat nin nitaker sa rubari' tan rubari' nin pangisalapdayan nin seket tan raruma nin igawgaw sa amot nan awro.TagSampayan.IloSallapayan.EngA clothes line.Religawgaw
balba-balbalenbal-babal-ba-lɘnPerf.binalba-balbalFrombalbalenvoTagPalu- paluin.Engbeat with a club.
balbalbal-b`alnBolKayo nin anro nin usaren ipanali konan sayay tawo, ayep tan raruma et.TagPamalo.IloMalo.EngA club, a stick that is used for hitting.Cls. syngarutiDer.balbalenibalbalmabalbalmamalbalmampibalbalanpamalbal
balbalenbal-ba-l`ɘnPerf.binalbalAtc. is manbalbalenFrombalbalvoBolDegten ya sa lalaman a sayay tawo o ayep nin mangusar nin anron kayo o raruma et.TagBambuhin.IloMaluen.EngBeat below the head with a long object.Cls. syngarutyengensasakitenLesambakenaspukenDer.balba-balbalen
baldab`al-daSpbaldarto cripplecfbaldadonBolKapapa'sar nin mabyat anay lalaman tan maidap anan mangimey bana' sa nadinep ana nin pagal.TagHapo.IloLusdoy.EngAccumulated exhaustion over time resulting in difficulty of movement.Cls. synbanalDer.baldawenmabaldamangkabalda