Bolinao - English


b


*(baba')b`a-ba'The capacity or ability to do something.Der.babaenmababa'makababa'
babaenba-b`a-'ɘnFrom*(baba')voBolGaw'en a mababa' o pamuspusan nin magawa' yay sayay bagay.TagPagsumikapan.IloIkarkarigatan .EngTo strive to do something according to one's ability or capacity.Cls. synipamuspusanseetan
babalataynanba-ba-la-t`ay-nanFrombalataynBolSi ikwa sa teen nan damulag o bulog nin baka a panguruyan nan adado o pasagad, o gariton o palakapak.TagPamatok; paod.IloPako; sangol.EngA single yoke, a crescent-shaped piece of wood or bamboo that is fitted on the neck of a carabao or ox which is used to pull a heavy load.Cls. synpapas'ananRelpanguruyan
babaliba-ba-l`iMassbubabaliFrombali2n1BolSayay lugar a iti ya sa sakop nan sayay prubinsya tan main abaw nin bubaryo o bubaranggay nin sakop na.TagBayan.IloIli.EngTown or municipality.Cls. synmunisipalidad2BolSi sintro nan babali a itaw a palingki, upisina nin gubyirno tan raruma et.TagKabayanan.IloIli.EngThe business center of the municipality.Cls. synpublasyonCmpdbutlay babaliDer.binubabaligumabalikababalyanmibabalyanpibabalyan
babantayanba-ban-ta-yanFrombantayannTagPanuorin.EngA thing to be watch such as a program or movie.
babarsakanba-bar-sa-k`annBolAnron kwintas a gawa' sa bubato nin pamilangan ran mammuno' no umno raynay nadasal ran Ama Mi tan Ave Maria.TagRosaryo.IloRosaryo.EngRosary, a long necklace used to count prayers to be led by a designated leader.synrusaryo
babasawenba-ba-sa-w`ɘnSpch var.babasawnenFrombasawennBolNaisurat o naiyimprinta a para basawen bilang wadi' libro, piryudiko, magasin tan raruma et.TagBabasahin.IloBabasaen.EngReading material.Cls. synpakabasawansynkumiksmagasin 1
babatagba-ba-t`agFrombatagnBolLugar nin abaw a mula nin batag.TagSagingan.IloKasabaan.EngA banana grove.
babatoba-ba-t`oFrombatonBolLugar nin abaw a bato.TagMabato.IloNabato.EngRocky area.Cls. synmabato 1
babawi'ba-b`a-wi'Frombawi'adjBolMabereng bana' sa ginwa' nin sayay bagay tan no magawa' kumon ket kai ya nin ginwa'.TagNagsisisi.IloAgbabawi.EngRegretful, being sad for doing something and wishing it had not been done.Der.babawienibabawi'magbabawi'
babawienba-ba-w`i-'ɘnSpch var.babawi'nenFrombabawi'voBolIbarita' nin kai ana nin gaw'en a animan a inirgo o nipangako'.TagBawiin.IloBabawien .EngThe action of take something back or reneging.Cls. synkansilawen
babayadanba-ba-ya-danFrombayadannBolSay matkap nin bayadan.TagKailangang; maaring bayaran.IloMasapol nga bayadan.EngThat which is required to be paid.Antlibri 1.1
babayiba-b`a-yiMassbubbayiFrom*(bayi)n1BolSi kadmang nan lalaki.TagBabae.IloBabae.EngFemale.Antlalakispeckabbayangentawo2BolBabayin karilasyon nan sayay lalakin main nin asawa.TagKerida.IloKirida.EngMistress or concubine.Cls. synikon 2kabitkiridaDer.babayiyenmamabayinikababayiid.babayin babayadanbabayin uupaansay.babayin iskawt
babayin babayadanba-ba-yin ba-ba-ya-danid. ofbabayiphrobscBolBabayin paupa' sa lalaki.TagPatutot; puta; buri-kak; kalapating mababa ang lipad.IloBalangkantis.EngProstitute, whore.Cls. synhustispampamsynbabayin uupaan
babayin iskawtba-ba-yin is-kawtsay. ofiskawtbabayiphrBolBabayi nin anak a myimbro nin urganisasyon ran iskawt.TagBabaing iskaut.IloBabai nga iskaut.EngGirl scout.
babayin uupaanba-ba-yin u-'u-pa-'anid. ofbabayiphrobscTagBabaeng upahan.Engwoman for a pay.synbabayin babayadan
babayiyenba-ba-yi-yɘnPerf.binabayiFrombabayivo1TagBinabae; malababae.IloBinabae; kasla babai.EngMake a woman a concubine.2BolSi lalaki nin sarban kakikimey tan pigagawa' ket pulos nga'min kimey babayi.Engeffeminate
babayoba-ba-y`oFrombayonBolPanglat nin lupis nin irik sa a'song o sa makinan byas, o pangrekrek nin bubikoy o raruma et .TagBayo.IloBayo.EngThe act of completely removing the husk of a grain using a mortar and pestle or by milling the grain.ReltaltagDer.babaywen
babaywenba-bay-w`ɘnPerf.binabayoFrombabayovoBolIkwa a irik o raruma et sa a'song mi'sa dusaren anan dusaren nin a'lo ta pigaw nin maglat a lupis o marekrek o mag'in bakas pulbos.TagBayuhin.IloBaywen.EngTo pound rice or other things by using a mortar and pestle.Cls. syndusarenkiskisen 1specdi'gasanLesdasdasan
baberba-bɘrvBolIbasyo ya nin maksaw a sayay bagay.TagBato; balibag; pukol.IloPalapal; bato.EngTo throw something with force.Der.ibaber
babnakb`ab-nakvBolSay mangyadi' nin manabo' o matumba nin maksaw mangibwat sa ta'gay.TagBagsak; lagpak.IloBabtuog.EngFall or drop with force.Cls. synlaltogDer.ibabnakipababnakmababnakpababnakan
babob`a-bon1BolSi adapan na sa ta'gay nin sayay bagay bilang wadi' lamisawan, kapakapa tan raruma et.TagIbabaw.IloRabaw.EngThe upper surface of something.Antapin 2sirong 1yupa'2BolSi tuktok o sangkata'gayan a parti nan sayay bagay bilang wadi' talugtog tan raruma et.TagTaluktok.IloTuktok.EngThe highest point or top.Reltuktok2Der.ababonakababopababopaibabopangibabo
baboyb`a-boyMassbubaboy1nanmlBolSaya nin ayep nin alilaen nin is'er o ikwa sa kalang sa dani nin bali para sa karni na o panganaken ya.TagBaboy.IloBaboy.EngPig, hog, swine.specbeyektakaltakong1.1phrWild pig.2adjoffBolAmbo' nin maringgas sa lalaman, a gawa' tan raruma et.TagSalaula.IloDugyot.EngSaid of a person who is bodily dirty, is not concerned with cleanliness and orderliness of his dwellings and surroundings and in the way he does things.Cls. syndugyotduoyDer.babuyenmibaboy
babuy-baboyba-b`uy-ba-b`oynBolKinarang-karangan nin kurtin salay nin masileng tan datek-datek nin mangisit tan kulor kapi.TagSigay.IloBaboy-baboy.EngTiger cowrie, a shell found in the sea that is shaped like an egg and is glossy and spotted black and brown.Cls. synsigayCypraea tigris
babuyenba-bu-yɘnPerf.binaboyFrombaboyvo1BolAlilaen tan pakanen yay beyek o saray beyek anggan alaki yayna o sarayna.TagAlagaan.IloTarakenen; babuyen.EngTo feed and raise a piglet until it's a full-grown pig.Rel. toalilaen 12figfigTagBabuyin; salaulain; bastusin.IloBabuyen.EngTo make a dirty mess of something or do something indecent or immoral.