Bolinao - English


b


balintwagba-lin-tw`ag1+bali-balintwagadjBol:Si kapapa'sar nan sayay tawo o bagay nin talin'udong ya bana' sa pwirsa nin bilang wadi' siri, tawo tan raruma et.Tg:Baliktad.Io:Balintuag.Eg:For things or people to be tipped over or out of the proper position by an outside force.Cls. syntalimbwagtalin'udongDer.balintwagenmabalintwag
balintwagenba-lin-twa-g`ɘnPerf.binalintwagAtc. is manbalintwagenFrombalintwagvoBol:Birngen a taya' nan sayay bagay nin say parti nan iti sa ta'gay o rikor ket mag'in iti sa yupa' o rarem, o no tawo, tumbawen yan say ayi na ket iti sa ta'gay.Tg:Itiwarik.Io:Balintuagen.Eg:To reverse the current position of something by turning it over or exposing the hidden part.Cls. synipatalin'udongpaslagan
balingaba-li-ŋ`anBol:Animan a makakalap nin atinsyon nan sayay tawo mangibwat sa man-gaw'en na.Tg:Gambala.Io:Riro.Eg:The thing or disturbance which draws the attention away.synribangDer.balingawen
balingasayba-li-ŋa-s`ayn1Bol:Sayay puon nin kayon no umalaki ya ket pangalapan yan kayon usaren nin mama'deng bali.Tg:Balinghasay.Io:Balingasay.Eg:The little gooseberry tree, a species of lumber producing tree mentioned in the story of baranggay Balingasay.genkayo 1Buchanania arborescens 2Bol:Ngaran nan saya nin baryo nan Bolinao a nipangaran sa kayon balingasay.Tg:Balingasay.Io:Balingasay.Eg:A village in the southwestern part of Bolinao named after the Balingasay tree.
balingawenba-li-ŋa-w`ɘnPerf.binalingaFrombalingavoBol:Kalapen a atinsyon nan sayay tawo mangibwat sa sayay bagay.Tg:Gambalain.Io:Riroen.Eg:To distract one's attention from something.synribangen
balinglingbaliŋ-liŋadjBol:Riking yay teen; kiling yay ulo; yesyes yay teen.Tg:Balinling; kiling; tingli.Io:Balingling; tingig; tingli.Eg:Having the neck physiologically twisted.
balisaba-l`i-saSpvaliosavaluable, usefulnBol:Kayo o kawayan a ituros sa luta' o sa taaw nin magsirbin sinyal nin kami'nan nan sayay bagay, o sa pannukat sinyal yan magsirbin giya nin sunuren o mangitudo' anggawan nan lugar.Tg:Tulos.Io:Teddek.Eg:A pointed stake that is driven into a base as a marker of something or a guide.Cls. synpaka'kitansinyalturos 2
balisongba-l`i-soŋnBol:Klasin kutsilyo nin saya o midmang a tadem, maikmi' nin maisakeb sa tadem a gaga'getan na tan abryan nin bara'mon paypay.Tg:Balisong;.Io:Balisong.Eg:A switch blade knife with a flippable blade coming out from the handle.Cls. syndagaRel. tolansitasynbayinti nwibi
baliti'ba-li-t`i'nBol:Alakin kayo nin ma'kit sa rikor tan bakas wakay a yamot, a no makerkeran a sayay kayo, sa ka'tengan ket mati yaynaytaw a kayo.Tg:Balete.Io:Baliti.Eg:A large and strong growing vine like tree with hanging roots with fearful folkloric implications. If it coils around another tree it will kill it.genkayo 1ficus
balitokba-li-t`oknBol:Mabli nin masileng a masilyaw nin mital a gaw'en nin alahas tan dikurasyon. Tg:Ginto.Io:Balitok.Eg:Gold.Cls. synuro1Der.mibalitok
*baliwb`a-liwTagDer.magbaliwmampibaliwmibaliwpibaliwen
baliwanba-l`i-wanvlBol:Say kapapa'sar ran tawon natyan a mabereng sara.Tg:Nagluluksa.Io:Baliwan.Eg:To mourn over the loss of someone.Cls. synmaulila 2Der.mibaliwan
balkakbal-kakadjBol:Alaki nin mataba' a babayi.Tg:Malaki't mataba' na babae.Io:Dackel ken uki'meg a babae.Eg:To have a bulky, flabby body.Antma'bengCls. synmataba' 1
balkanobal-ka-nonEg:volcano.
balkonbal-k`onSpbalcónbalcony, vantage pointnBol:Parti nin bali o pa'deng a iti sa bandan rikor a mapalaway tan malasway tan kasan ringring na, a iti a pagpriskwan no ma'mot o painawnan.Tg:Balkonahe.Io:Balconahe.Eg:Porch, veranda.
ballayonbal-l`a-yonnBol:Daluyon a ambo' tanto nin alalaki nin kai mispak.Tg:Alon.Io:Dalluyon.Eg:Large rhythmic rolling waves without whitecaps.gendaluyonGrburakanDer.mabanlayon
balob`a-lonBol:Lalaki o babayi nin nati yaynay asawa na tan kai yayna sinumrep nin uman sa istado.Tg:Balo.Io:Balo.Eg:A person whose spouse has died and has not remarried, widow or widower.Der.mabalo
balo'2b`a-lo'Intsbalu'-balo'advlizerBol:Mas lalo et.Tg:Paano pa kaya.Io:Kasa-no pay ngata..Eg:To be even more in the likeness just stated, more so.Cls. synlalo
balo'1ba-l`o'nBol:Pa'ka' nin si sayay tawo o bagay a na'kit bale' ambo' ya anamain.Tg:Pagkamalan.Io:Pagkamalian.Eg:A misjudgment of something.Cls. synlingoDer.mabaluanmagbalu'-balo'makabalo'mibalu'-balo'pamalo'pibalu'-balo'
balonb`a-lonnBol:Say awiten sa keen nin kai ana yapo' makasubli' sa bali sa udas nin matkap ti bilang wadi' pangawrwan, pisilyan tan raruma et.Tg:BaonIo:Balon.Eg:Provisions of food or other things for a short trip or work.Cls. synabastoDer.balunanmagbalonmamalonmammalonmibalonpibalunanpibalunen
balorba-l`orSpvalorValue, price, equivalency, bravery, courage n1Bol:Say bili o alaga na sa kwarta nin sayay bagay.Tg:Presyo; halaga.Io:Ngina; pateg.Eg:The price or value of something.Cls. synalagabili2Bol:Pananaliw nin abaw tan mabli nin bubagay a kasabyan para sa raruman tawo.Tg:Galante.Io:Balor.Eg:The spending of money lavishly for the benefit of others such as treating your associates to amusement places, restaurants, etc.Der.kabalormabalor
balotba-l`otnBol:Nila'bon nin salay nin itik a nalemleman ana o main nin siwsiw.Tg:Balut.Io:Balut.Eg:A boiled duck embryo in its eggshell.gensalay
baloyba-loyadjTg:Waldas.Eg:Spend extravagantly.Der.mabaloy
balsab`al-saSpbalsaraft, pondnBol:Ruran sa taaw a piniraraip nin a'nem o pito ray annunron kawayan. Tg:Balsa.Io:Balsa.Eg:A raft formed by tying several pieces of bamboo together.
balsamadorbal-sa-ma-dorSpembalsamadorembalmerSpnDbalsamonBol:Si sayay tawo nin mangwa' nin tambar sa lalaman nan nati pigw patib'eyen na ket magawa' a kai ya et nin ikali.Tg:Embalsamador.Io:Balsamador.Eg:Embalmer.