Bolinao - English


b


baldawenbal-da-w`ɘnFrombaldavoBol:Pagalen nin tuloy a lalaman nin maingar anay sakit, kapoy nin ingar tan byat nin lalaman.Tg:Baldahin.Io:Baldaen.Eg:To to bring a crippling fatigue on something living.
baldib`al-diSpbaldepail, bucket nBol:Agamiren sa bali nin main pamitbitan a usaren nin pangwan ranom tan animan a madidintek nin bubagay.Tg:Balde.Io:Balde.Eg:A bucket or pail used to carry water or other objects.
baldusabal-du-saSpbaldosafloor tile nBol:Nakwadra-kwadrado nin pino a nikagwa' bilang bato a para ipaniir bali.Tg:Baldosa; tisa.Io:Baldosa; agpaay nga bato nga datar.Eg:Ceramic tile usually half-foot square for house flooring.
bale'1ba-l`ɘ'1conjBol:Sarita' a mangitarana' nin kasuldong a kaisipan a ambo' nin si man'ilalwan.Tg:Subalit.Io:Ngem.Eg:But, on the contrary.2partBol:Sumunor ya sa sarita' o grupon sarita’, mangibarita' yan pakaka'ngap o kaisipan a ambo' yay si man'ilalwan. Tg:Gayunman.Io:Nupay kasta.Eg:However, marking a counter expectation.Cls. synlamang tasynwanin manDer.ambale'bangbale'id.pa'no bale'
bale'2ba-l`ɘ'n1Bol:Ubat sa surat o sa minsahi.Tg:Tugon.Io:Sungbat.Eg:A response to a communication.Cls. synubat2Bol:Amanos sa abas o duka' a ginwa'.Tg:Ganti.Io:Bales.Eg:Retaliation, harm done in return for a wrong, injury, etc.Cls. synamanos 1bawi' 2tubale'Der.bal'anbal'enbal'enbaleangumale'ibale'kibale'-bale'mabale'makabale'mamabale'mamale'mampibale'-bale'mibabale'mibale'-bale'
bale'-baleanba-lɘ'-ba-lɘ-'anFrombaleanvlEg:To do something responsively or to retaliate to something.
baleanba-lɘ-'anFrombale'2vlEg:To respond to something.Cls. synumba-umbatDer.bale'-balean
baletba-l`ɘtnrareBol:Madidintek nin marese' sa waleng udino gurot lalo no ma'mot yay panaon; mu'dit nin marese' sa lalaman lalo konran ua'nak no tyimpon ma'mot udino kwarisma. .Tg:Bungang-araw; abangabang.Eg:Rash, skin eruptions, heat rash.Rel. tosaynget
bali2ba-l`iMassbubalin1Bol:Pa'deng a para piikapan nin tawo.Tg:Bahay.Io:Balay.Eg:A house or building where one lives.specapartmintba'lagbunggalogenpa'deng 22Bol:Si pangigaletan konan sayay bagay bilang wadi' tadem pigaw nin mausar ya.Tg:Bahay.Io:Balay.Eg:An enclosure or container of something.Cls. synpangisalipneanCmpdbalinsayngetDer.babalibali-bali1gimmaliibalikabalimibali1pamamali
bali1b`a-liIntsbali-bali2Spvale/valervoucher/worth, value 1nBol:Swildo o upa' a kalapen ana adapen et nin awron pagswildo o ba'yo et nin natrabahwan.Tg:Bale.Io:Bali.Eg:A cash advance on something such as a salary.RelswildoDer.magbali2advBol:Mabista o main kaabigan nan sayay bagay o gawa'.Tg:Higit pa.; Tamang-tama.Io:Nasaysayaat.; Bali-bali.Eg:To be of great value, worthwhile and fitting for the situation.Cls. synbagay 2maabigmaabigmabistamabistamaong 1Cmpdandibalisay.kasan baliDer.mibali2
bali-bali1ba-li-ba-l`iFrombali2nBol:Bali a daite' nin ikap-ikap o say ginwa' nin ua'nak nin ikwinta ran bali sa piikap ra.Tg:Bahay- bahayan.Io:Balay-balay.Eg:A small pretend house.
bali'bi'bali'-bi'nOccuBol:Nabaya' sa sirong nan rusok nan tawo; masakit yayti no mapagal.Eg:Urinary tract.
balidikturyanba-li-dik-tu-ryanEgvaledictoriannBol:Si sangkata'gayan a grado tan unor konran magradwar sa Elementary tan High school.Tg:Balidiktoryan.Io:Balidiktoryan.Eg:Valedictorian, the highest honor given to a student who obtained the highest grade among the graduates.AntsangkakapuyanCls. synsangkaungan
balidikturyoba-li-dik-tu-ryoSpnBol:Say pagdiskurso nan balidiktoryan.Tg:Balidikturyo.Io:Balidikturyo.Eg:The speech or address of the valedictorian, valedictory address or speech.
balikasba-li-k`asnBol:Say pangiyirgo konan sayay sarita'.Tg:Bigkas.Io:Balikas.Eg:An utterance, or word that is enunciated well so as to be clearly understood.Der.ibalikaskabalikasanmabalikasanmamalikas
baliktadba-lik-tadTgbaliktadbackwardsadjTagBol:Nabring; talimbwag; balintwag; ardabis no aysing.Tg:Baliktad.Eg:To be inside out or backwards.Cls. synpalkeb 1subagDer.baliktadenkabaliktadan
baliktadenba-lik-ta-dɘnFrombaliktadvoTagrareEg:To turn something inside out.
balikutsabalikut-sanrareBol:Masam'it a mapalet anan tuloy a nikaluto' na; putipot; balikutsay; maku'net nin masam'it.Tg:Balikutsa.Io:Balikutsa; putipot.Eg:Molasses candy, a sugar cooked to a thicker consistency in a heavy syrup.Der.mamalikutsa
balin gigangba-lin-gi-gaŋsay. ofgigangphrBol:Sinara-sara nin lawaw ran gigang a ipangwa' nin bali ra ket katin-katin sara sa ta'gay.Tg:Sapot; bahay-gagamba.Io:Balay ti lawa-lawa.Eg:Spider web.synagiw
balin kagingba-lin ka-giŋsay. ofkagingphrBol:Kami'nan ra nin kaging.Tg:Tirahan ng paniki; bahay ng mga paniki.Io:Balay ti kaging.Eg:House of bats.
balinsayngetba-lin-say-ŋ`ɘtCmpd. ofsayngetbali2nBol:Nidadani nin magate' nin marese' sa waleng, liey tan raruma et nin partin lalaman a rumsa no tyimpon amot.Tg:Bungang-araw.Io:Balay ling-et.Eg:Heat rash.Der.balinsayngeten
balinsayngetenba-l`in-say-ŋɘ-t`ɘnFrombalinsayngetvoBol:Magkamain nin balinsaynget.Tg:Magkabungang-araw.Io:Agbalay ling-et.Eg:To come down with heat rash.
balinsugabalin-su-gaadjBol:Si sayay tawon maong yan manglingo konan tawo ta sauren naya.Tg:Mandaraya.Io:Nasaor.Eg:One who cheats, a person who tries to deceive another person.Der.balinsugawen
balinsugawenbalin-suga-wɘnPerf.binalinsugaFrombalinsugavoBol:Si saya tawo a tinumper sa mabistan kuyong bale' nasaur ya.Tg:Dinaya; niloko.Io:Managsaur.Eg:One who was cheated, one who deceived by another person.Cls. synmanunuba'saor
balintawakbalin-tawaknBol:Seket ran talagan bubayin Pilipina sin nu'na. Garit a abaw tan garit a kolor yay panyo' a iti sa abaya.Tg:Balintawak.Io:Balintawak.Eg:Balintawak a style of native womens' dress which does not use baksa' but a neatly folded large kerchief instead over one shoulder.