Bolinao - English


b


balangubang ungotba-la-ŋ`u-ba-ŋ '`u-ŋotsay. ofbalangubangphrBol:Klasin balangubang nin mangisit a kulor, maksir a pakpak tan matib'ey a lalaman nin manida' nin puon ungot.Tg:Uwang.Io:Barrairong.Eg:A beetle that is black in color, has stiff wings and a tough body and destroys plants.genbalangubanginsikto
balaodba-la-'`odnBol:Animan a iti sa dalan nin pakaisakinan o puon a mipadugpa' yay sayay tawo.Tg:Pampatid.Io:Sagod.Eg:Something that causes someone to stumble or trip.Cls. synbateng 1Der.balaudenmabalaod
balaonbala-'`onnBol:Sayay ubot a kami'nan ran alalakin ulay.Tg:Lubak; malaking hukay sa lupa; bahay ng ahas.Io:Abot nga pagigyanan daguiti dadackel nga uleg.Eg:A hole where big snakes dwell.
balara'ba-la-r`a'nBol:Asin a magasal nin kai pinaturo' tan kai niluto'.Tg:Asing hindi iniluto.Io:Barara.Eg:Coarse, undrained and uncooked sea salt.genasinDer.pamalaraan
balasangba-l`a-saŋMassbubalasangnBol:Babayi nin kasan asawa o kasa et nag'in nin asawa.Tg:Dalaga.Io:Balasang.Eg:A single, unmarried woman.Cls. synbalasitangCmpdsuson balasangDer.gumalasangmibala-balasangpabala-balasang
balasitangba-la-si-taŋIobalasitangyoung womannBol:Say tawag konan sayay babayi nin tumarana' anan mag'in balasang a mag'idad anan labintuloy taon o umata'gay et.Tg:Dalagita.Io:Balasitang.Eg:A girl in her early teens, lass.Cls. synbalasangDer.gumalasitang
balasubasba-la-su-basTg:Balasubas.Eg:Duplicity, without integrity, without character, without words of honor.
balatba-l`atnBol:Mangisit a kurtin pipino nin makalap sa rarem taaw a mangipugso nin maputi' a madaliket no madaragos.Tg:Balat.Io:Balat.Eg:A sea cucumber.
balatayba-l`a-tayvBol:Awit yay sayay mabyat nin bagay sa abaya.Tg:Pasan.Io:Baklay.Eg:Carry something heavy on the shoulder.Cls. synpas'angenawit 2Der.babalataynanbalatayenipabalataymabalataymakabalataymakakibalataymamalataymibalataypabalataypibalataynanpibalataynan
balatayenba-la-t`a-yɘnPerf.binalatayAtc. is mambalatayenFrombalatayvo1Bol:Awiten yay sayay bagay nin iti ya sa abaya, a no mi'sa mangusar nin babalataynan.Tg:Pasanin.Io:Baklayen.Eg:To carry something on the shoulders, usually with a yoke.Cls. synpas'anen 12figBol:Awiten yay saya rispunsibilidad o itpel a sayay maidap nin kapapa'sar.Tg:Pasanin.Io:Ibaklay.Eg:To shoulder a responsibility, to bear a burden, blame, etc.Cls. synpas'anen 2genawiten
balatoba-l`a-toSpbaratomoney given by winners to bystanders vBol:Kwarta nin ibi sa raruma o konran kidawat mangibwat sa tinalo bilang wadi' sa lumba' o sa animan a sugal.Tg:Balato.Io:Balato.Eg:Money or things that are given away by a winning gambler as goodwill.Der.balatwan
balatongba-l`a-toŋnBol:Sayay klasin mablong nin pising a anggan masurok rway pyi kata'gay, gumungan bakas annented nin agayap tan say bikoy madidintek nin kulor birdi.Tg:Munggo.Io:Balat.Eg:Mung beans, a vine in the legume family with yellow flowers and fuzzy brown pods of small, green seeds.Vigna radiataDer.bala-balatongsay.balatong aso
balatong asoba-la-toŋ 'a-sosay. ofbalatongphrBol:Tanaman a barang nin tumubo' sa lalawak udino sa tatalon. Say bakas na tan bunga na bara'mon lamang balatong kai tamo' nin ma'kan.Tg:Balatong aso; tambalisa; kabalkabalan; katanda'.Io:Balatong aso.Eg:Coffee pod or wild mung beans.Cls. synbala-balatongpalo dozenaSenna obtusifolia
balatwanba-lat-w`anFrombalatovlBol:Byan o itao yay sayay tawo sa tinalo laloyna sa sugal.Tg:Balatuhan.Io:Balatuan.Eg:To share one's winnings at gambling.
balaudenba-la-'u-dɘnFrombalaodvoEg:To make someone stumble.specbatengen
balawba-l`awnBol:Duka' nin kaisipan o susarita' nin mangibusngaw nin kai pakagusto o pakikumpurmi sa animan a ma'kit nin duka' o kai rabay.Tg:Pintas.Io:Uyaw.Eg:Criticism of something.Cls. synpangselantuya'Der.balawenmabalawmamalawmibalaw-balawmibalawanpakabalaw-balawpakabalawanpamalawanpamamalaw
balawenba-la-w`ɘnPerf.binalawbinalaw-balawIntsbalaw-balawenFrombalawvoBol:Ibarita' a masita o ipa'ka' nin abas o kakapuyan nin kapadan tawo.Tg:Pintasan.Io:Uyawen.Eg:To criticize or ridicule and express negative thoughts on another's faults, etc.Cls. syndalawen
balaweyba-la-w`ɘynBol:Sayay kasisyawan a kaalakyan nin manuk-manok nin kabakas a agila, a anunro a pakpak tan maninan nin siwsiw, ibot tan raruma et.Tg:Lawin.Io:Kali; sawi.Eg:Hawk.Cls. synagilasynlawinNisaetus philippensis
balaybayba-lay-b`ayinfBol:Gawa' nin isalapday a seket, ules tan raruma et sa nipa'nat nin alamri, rubir tan raruma et.Tg:Sampay.Io:Sallapay.Eg:The act of hanging up or draping clothes and blankets out to dry.Cls. synsalapdayDer.balaybayanbinalaybayibalaybaymamalaybay
balaybayanba-lay-b`a-yanFrombalaybaynBol:Alambi o rubir a nipa'nat nin nitaker sa rubari' tan rubari' nin pangisalapdayan nin seket tan raruma nin igawgaw sa amot nan awro.Tg:Sampayan.Io:Sallapayan.Eg:A clothes line.Religawgaw
balba-balbalenbal-babal-ba-lɘnPerf.binalba-balbalFrombalbalenvoTg:Palu- paluin.Eg:beat with a club.
balbalbal-b`alnBol:Kayo nin anro nin usaren ipanali konan sayay tawo, ayep tan raruma et.Tg:Pamalo.Io:Malo.Eg:A club, a stick that is used for hitting.Cls. syngarutiDer.balbalenibalbalmabalbalmamalbalmampibalbalanpamalbal
balbalenbal-ba-l`ɘnPerf.binalbalAtc. is manbalbalenFrombalbalvoBol:Degten ya sa lalaman a sayay tawo o ayep nin mangusar nin anron kayo o raruma et.Tg:Bambuhin.Io:Maluen.Eg:Beat below the head with a long object.Cls. syngarutyengensasakitenLesambakenaspukenDer.balba-balbalen
baldab`al-daSpbaldarto cripplenBol:Kapapa'sar nin mabyat anay lalaman tan maidap anan mangimey bana' sa nadinep ana nin pagal.Tg:Hapo.Io:Lusdoy.Eg:Accumulated exhaustion over time resulting in difficulty of movement.Cls. synbanalDer.baldawenmabaldamangkabaldaSpnFbaldado
baldadobal-d`a-doSpnDbaldaadj1Bol:Sabtan tuloy pagal o banal, masakit a lalaman tan makapoy a ingar ket kai ana nawadi' makakimey bana' sa nipagtrabaho nin maong o nipagbyahi nin adayo' tan raruma et nin gawa'.Tg:Hapo.Io:Baldado.Eg:To be extremely fatigued or exhausted such that the body is weak and sickly and unable to continue on.2Bol:Kai nin maka'deng o makalalako nin mabista bana' ta main anan dipikto nin lalaman nangibwat sa masakit o disgrasya.Tg:Baldado; lumpo; salanta.Io:Baldado.Eg:Disabled, to have a physical disability, particularly one who is unable to walk because of an injury or illness.Cls. synparalitiko