Bolinao - English


b


bala-balatongba-la-ba-la-toŋFrombalatongphrTg:Balatong- gubat.Eg:Wild mung beans.Cls. synbalatong asoVigna vexillata
bala'yangbala'-yaŋnrareBol:Sarban agamiren a matadem tan maserey a magawa' nin ipangmati nin main byay.Tg:Gulok; itak.Eg:A knife which has a wider blade than a beneng, more like a meat clever.
balabalawenba-l`a-ba-l`a-wɘnPerf.binalabalaAtc. is mambalabalawenmanbalabalawenvorareBol:Isipen yapo' nin maong tan iwadi'-wadi' no husto kasi ba'yo gumwa' nin disisyon o kungklusyon.Tg:Bulaybulayin; pagnilay-nilayin.Io:Bala-balaen.Eg:To check out something to see if it works.Cls. synisip-isipentimbangen 2
baladbaladbalad-baladTg:Nangingisay.Eg:Wriggle, twist, squirm.Cls. synulas'ulas
balagbagba-lag-b`agn1Bol:Si alakin kayo a nipasak sa midmang tu'dek a pangipatukduan patungsoy nan bali.Tg:Kilo.Io:Balagbag.Eg:A support beam nailed to the support posts such as in a building.whpa'deng 2Relpatungsoytu'dek2Bol:Rway kawayan a talaytayan sa baruyboy nin pasabing.Tg:Kahoy na tawiran.Io:Balagbag.Eg:Two bamboo laid down to provide a walkway, usually across a fishpond.
*balagtasbalag-tasrareDer.balagtasan
balagtasanbalag-ta-sanFrom*balagtasvlTagTg:Patulang pagtatalo.Eg:Singing competition.
balaisbala-'isnrareBol:Siti a saya konran maslag a bituen a lumiwa' no tepe' parbangon ana itaw sa baytan.Tg:Tala sa umaga.Eg:The morning star. Venus.
balakb`a-lakAtc. is mambalakTgbalakintentionnTagBol:Panggep; plano; gagara.Tg:Balak; plano.Eg:A plan or intention.Der.balaken
balakenba-la-kɘnAtc. is mambalakenFrombalakvoTagTg:Iplano.Eg:To make a plan to do something.
balamb`a-lamnBol:Kapapa'sar nin maatrasan mangyadi' a sayay bagay bilang say kararate' nan tawo o bagay nin mantaga'nan.Tg:Balam.Io:Ladaw.Eg:The delay of an event.AntsakbayCls. synnikaatrasaDer.mabalam
balanakba-l`a-naknBol:Kuna' a bakas burasi' bale' alalaki nin makalap sa taaw nin Bolinao; maputi' tan alalaki a siksik ran saraytin kuna' iti sa Bolinao.Tg:Banak; guno; apta.Io:Balanak.Eg:Mullet, bigger than burasi. They are caught in Agno and Mabini river during the months of April, May and June and live in the deep seas when full-grown.Cls. synburasi'Der.pamalanakan
balanetba-la-n`ɘtnBol:Parti nin ungot a itaw sa ta'gay nin ginmalet sa puon pala'pa' a namunggos sa pari-pari leleg kai ya et nibuka'.Tg:Balot ng bulaklak ng niyog.Io:Nangbungon iti sabong ti niyog.Eg:The net-like part of a coconut which covers the flower and young shoots at the top and later bursts to allow the coconut to descend.
balanraba-lan-raSpbarandaRailing, handrail, banister, cushionnTg:Nakaharang.Io:Balanra.Der.balanrawenbumalanraibalanramabalanrawanmagbalanra
balanrawenbalan-ra-wɘnFrombalanravoBol:Mamaed; manalaban; bigra' a panalaban ta pamamaed.Tg:Balandra; magpigil; pigilan; sumugpo; tumalsik.Io:Mangteped; pangatepa; panangteped; saan nga panangpalubos.Eg:Bounce, to restrain, to bar, to beat, hinder, bump, hold back.Cls. synpaed
balansiba-lan-siSpbalanzascales, balancenEg:balance.Antkibang
balantikba-lan-t`iknBol:Bigra' tan madaras nin kimey bilang wadi' nin dila' nin pasang, o dyulin no paltiken. Tg:Pilantik.Io:Saplit.Eg:A sudden outward movement of something such as the of tail of a snake, or the end of a whip, or the flicking of a marble from the finger.Cls. synpaltikenDer.balantikenmamalantik
balantikenba-lan-ti-k`ɘnFrombalantikvoBol:Degten yay sayay tawo o raruma et yupa' sa pangiyaspok nin anron makulaney nin bagay o nin lastiko.Tg:Pilantikin.Io:Siltiken.Eg:To flick a long, thin, flexible object hitting someone.gendegten
*balanya'ba-lan-ya'rareDer.ibalanya'
balangaba-la-ŋ`ainfBol:Pangngawit sa sayay tawo nin nakasaklang ya sa abaya o gurot o liey nan sayay tawo.Tg:Pasan sa balikat o leeg o likod ang isang tao.Io:Sallabay.Eg:To carry something across the neck and over the shoulders.Der.balangawenmabalanga
balangawenba-la-ŋa-w`ɘnAtc. is mambalangawenFrombalangavoBol:Ipasaklang ya sa abaya o gurot o liey nin awiten a sayay tawo lalun-laloynay anak.Tg:Babahin.Io:Sallabayen.Eg:Carry someone on the shoulders, straddling the neck.Cls. synipasaklang
balangbangba-laŋ-b`aŋnBol:Si parti nan lalaman sa yupa' sa gurot nan awak.Tg:Balakang.Io:Pading-pading.Eg:Hips.Memkupey
balangkalanangba-laŋ-ka-la-naŋSpch var.babangkalanangnBol:Dandani bara'mon bakas nin lukan bale' tamo' ta main sabut-sabot nin bali. Say laman ket masilyaw tan ma'kan; makalap ti sa rarem buyangin sa rigrig baybay nin Bolinao tan Anda.Tg:Kabya sa dagat na may buhok-buhok.Io:Kappo.Eg:A hairy mussel living in salty water that has a hairy triangular shell.Rel. tokinarang-karanganTrichomya
balangkantisba-laŋ-k`an-tisSpbala cantebullet, gypsy singing n1Bol:Say aritos nin ambo' nin tutuon balitok no kai imitasyon tamo'.Tg:Burloloy.Io:Balangkantis.Eg:Costume jewelry made from fake jewels and metals.2oldBol:Babayi nin ilako' nay lalaman na.Tg:Puta.Io:Dakes nga babai.Eg:A prostitute, a woman who gets money for immoral behavior.Cls. synhustishustispyangaustisustis
balangubangba-la-ŋ`u-baŋSpch var.bangalubangnBol:Insikto nin mangisit o mapusyaw nin mangisit o birdi nin lumwa' no katarana' nin rapeg a kasabyan sa ta'gay puon kayo ma'kit.Tg:Salagubang.Io:Abal-abal.Eg:May beetle which is black to dark green in color and comes out at the beginning of rainy season and feeds on leaves and is seen high in trees.specbalangubang ungotcoleopterasay.balangubang ungot