Bolinao - English


b


bagbagenbag-ba-g`ɘnPerf.binagbagFrom*bagbagvoBol:Pisisyayen a nigagalet nin parti nan sayay bagay.Tg:Baklasin.Io:Bagbagen.Eg:Disassemble a whole item.
bagelba-g`ɘladj1Bol:Sakit nin aso o raruma et nin ayep a naapiktawan nin rabis. Tg:Asong ulol.Io:Aso nga bagel.Eg:To be rabid with a deadly disease normally carried by a dog or other animal that acts crazy.Rel. torabis2figBol:Kapapa'sar nan tawon masager maong ket madedlem anay kaisipan na kanya' manali-dali yayna. Tg:Nagngangalit.Io:Agguuyong.Eg:To be in an uncontrollable rage, go berserk.Cls. synhuramintadoDer.gumagelmabagel
bagingb`a-giŋTgbagingswingnTagrareTg:Baging.Eg:The hanging roots of a baliti' tree.Cls. syndalaydaywakayDer.magbaging
bagonba-g`onSpfurgón freight car, wagon, vanNot commonly used.noldBol:Say pangiruranan nin nagsikabarang a karga sa trin. Sayti tumbu-tumbok konan trin no lumalako ya ta guruy-guruyen naynamaet trin.Tg:Bagon.Io:bagon.Eg:A trailer, or a freight car of a train.
bagosba-gosnrareBol:Si tawo nin kasan naitanda' nin kami'nan na; kamang anan kamang mataman adti; no adti ya naparat'anan yabi itaw yaynamaet ana ma'lek, wanin anamaet sa pangangan na.Tg:Palaboy.Eg:People roaming or lingering around a place without a definite residence, Loiter.
bagsakbag-sakTgbagsakfailure, a sudden fall, destroyedinfTagEg:fail.AntpasadoDer.ibagsak
bagsangbag-s`aŋnBol:Kuna' nin daite' a masileng a siksik tan alalaki a mata a iti tamo' sa rigrig baybay.Tg:Dangat.Io:Bagsang.Eg:Humpback cardinal fish, considered to be ordinary in class and is small in size with a shiny body and big eyes found close to shore.genkuna' 1Fibramia lateralis
bagtingbag-tiŋnBol:Tunoy nin madidintek bagtingen, udino daite' a kampana'.Tg:Kuliling; taginting.Io:Kampanilya; ting-ting.Eg:A small item which when struck gives off a ringing sound.Der.bagtingen
bagtingenbag-ti-ŋɘnFrombagtingvoschEg:To ring a small bell or a piece of metal.Cls. syntangtangenRel. tokampanilyatalukatiksyntingting 2
bagya'bag-y`a'nBol:Kaingaran nin mabigra' o mali'mwan ket kai nin tanda' no ani a gaw'en o ibarita'.Tg:Gulat.Io:Kigtot.Eg:Feelings of anxiety or dismay, typically at something unexpected.Cls. synnikabigra'salakDer.mabagya'say.bagya' man wadi'
bagya' man wadi'bag-y`a' man w`a-di'say. ofwadi'bagya'man 2phrfigBol:Mataman wadi; taman no.Tg:Kahit na.Io:Uray pay.Eg:Despite the fact.Cls. synmatamanRelanta
bagyobag-y`onBol:Duka' nin tyimpo nin maksaw a siri nin kalamo' a marges nin rapeg a kasabyan manida' nin bubali, mula tan pangibwatan nin layos.Tg:Bagyo.Io:Bagyo.Eg:A storm or typhoon.Rel. toarubuobtribunadaLesaramagDer.gumagyomabagyo
bahadaba-h`a-daSpbajadadescent, a fall or dropadj1Bol:Kapapa'sar nin kumayupa' a prisyo nin bubagay nin kumprawen o ilako' nin bultuwan bilang wadi' kupras, kuna' tan raruma et bana' ta abaw o tyimpo.Tg:Mamura; magmura.Io:Lumaka; nalaka.Eg:For prices to go done because of supply.Cls. synmamuda2Bol:Kumayupa'.Tg:Dalisdis; bumaba'; magpababa'.Io:Aglusulus; lumusulos; umulog.Eg:Descend, to go down from someplace high.Antmamata'gaypatangkarCls. synkumayupa'lumakaslumuslosumayus'osDer.magbahada
bahoba-honBol:Buses nin baho; gitaran baho.Tg:Baho.Io:Baho.Eg:Bass, a voice, bass guitar.
bakab`a-kaMassbubakananmlBol:Alakin ayep nin alila' para pangalapan gatasan o karniwen, a main sara na, maputi' o tsukulati kulor a kulor na, mangan yan bulung-bulong tan rabot.Tg:Baka.Io:Baka.Eg:Cow.id.baka nin atap
baka nin atapba-ka nin 'a-tapid. ofbakaphrTg:Bakang mailap.Eg:Untamed cow.Cls. synturo
bakababaka-banTg:Bukbok.Eg:A wood wasp. A wasp that burrows holes about 1/4 in in diameter in wood.
bakalba-kalnobsBol:Pilalaban yupa' sa gesen tan kaisipan nin abaw a tawo a main armas ket magawa' a patyan.Tg:Paglalaban.Eg:To fight or be warring.Cls. syngiraDer.bakalenmibakal
bakalenba-ka-lɘnPerf.binakal1FrombakalvooldEg:To make war on someone.
bakantiba-k`an-tiadjBol:Kasan laman nan sayay pangwan o kasan gawa' sa nasarita' a udas o kasan nakaukupa konan sayay kami'nan o pusisyon.Tg:Bakante.Io:Bakante.Eg:For something to be empty or open for an activity.Antukupado 2Cls. synkasa1Der.bakantiwan
bakantiwanba-kan-t`i-wanSpch var.bakantyanFrombakantivlBol:Galatan ya nin laman o karga a sayay pangwan o gumlat sa sayay kami'nan.Tg:Bakantehan.Io:Bakantian.Eg:To vacate someplace.Antukupawan
bakasba-k`asnBol:Si kikit, pustura nan sayay bagay.Tg:Anyo; hitsura.Io:Kita; langa.Eg:Appearance.Cls. synkikit 1kurti 1piguraDer.kabakaskabakas-bakasmibakas
bakasyonba-ka-ʃ`onSpvacaciónvacationmag-nBol:Panaon nin kai sumrep sa trabaho o pag'aadal ta painawa o mamasyar sa raruman lugar.Tg:Bakasyon.Io:Bakasyon.Eg:Vacation.RelpainawaDer.magbakasyon
*bakawerba-ka-wrDer.bakaweran
bakaweranba-ka-wɘ-ranPerf.binakaweranFrom*bakawervlCls. synpasablayan