Bolinao - English


b


babyegbab-y`ɘgvBol:Pakaeyeg nin luta' o sayay pa'deng bana' sa rayon o sa dupa' nan sayay mabyat tuloy nin nanabo' o mararbong nin tunoy nin maksaw nin kudor o sinumpak nin bagay bilang wadi' bumba, o bungbong.Tg:Yanig.Io:Nalbuog.Eg:A shaking or trembling, especially of the earth or building because of an earthquake or explosion.Cls. syneyegyegyegDer.mababyeg
bada'ba-d`a'nBol:Bula' o ambo' nin tutuo nin rason.Tg:Dahilan.Io:Pambar.Eg:An excuse or alibi, a proffered reason.Cls. synardilDer.bada'nanibada'mabada'magbada'makabada'
bada'nanba-da'-n`anMassbubada'nanFrombada'nBol:Rason nin ibi ta pigaw nin kai paibaki', o iyadi a abas nin ginwa' o peteg nin gagara.Tg:Dahilan..Io:Pambar.Eg:Excuse or alibi proffered as a reason or cover up.Cls. synrason
badakba-d`ak1nBol:Ayep a bara'mon alakin tuko' a bakas, anroy ulo, lalaman tan ikoy na; malas kano no masabat ya.Tg:Bayawak.Io:Banias.Eg:A monitor lizard, it eats small animals and has a long body and tail and is considered bad luck.2adjoffBol:Sabet ti konan sayay tawon maagom bilang no sa piikap nin baskitbol ket kai naya nin ipasa a bula konran kalalamo' na no kai isyot nayaynan isyot.Tg:Sakim.Io:Bwaya.Eg:Used of a man if he is greedy such as in basketball he is always shooting.
badbadbad-b`adadjBol:Surnang a punta, bilang wadi' si rilo, tumursin mamunta sa wiri a gamet nan mangitudo' nin udas imbis nin sa wanan.Tg:Pasalungat ang ikot.Io:Pakannigid ti tayyek.Eg:To turn in the opposite direction of the normal rotation.Der.badbadanbadbaden
badbadanbad-ba-d`anFrombadbadvlBol:Panunursi nin surnang o swi' sa nurmal nin tursi o kerker nan sayay bagay.Tg:Ikutin ng pasalungat.Io:Badbaden.Eg:To unwind something from its normal wrapping.
badbadenbad-ba-d`ɘnPerf.binadbadFrombadbadvoBol:Tursyen nin surnang sa nikayesyes a sayay rubir.Tg:Salungatin ang ikot.Io:Badbaden.Eg:To twist something that is tightly twisted in the opposite direction, unwind.Anttursyenyesyesen
badilaba-di-l`aSpvaderariver fordnBol:Malumo tan masam'it nin tubo.Eg:A soft and sweet variety of sugar cane.
badmintonbad-min-tonnBol:Ikap yaytin rwa udino a'pat katawo, sayay pa'sar bula tan sa'sa saran mantawagen rakit; si pa'sar bula ket pisublian yan palwen nin irubari sa eket nin pidalinan. Si kai nin nakaisubli' konan kalaban kai ya makapuntos; si sangka'bawan nin pakaisubli' nan bula sitaw a manalo.Tg:Badminton.Io:Badminton.Eg:Game of badminton.
baekbaekba-'ɘk-ba-'`ɘknoldBol:Pinnom nin ranom o raruma et nin likido nin apurawan tan alalaki a pangngiklen.Tg:Lagok; laklak.Io:Arurub.Eg:Large gulps of liquid swallowed hurriedly.Cls. synareb'ebDer.baekbaekengimmaekgimmaekbaekmabaek
baekbaekenba-'`ɘk-ba-'ɘ-k`ɘnPerf.binaekbaekFrombaekbaekvooldBol:Inumen a ranom o raruma et nin apurawan tan tumnoy yay bukraw.Tg:Lagukin.Io:Arub-uben.Eg:To gulp down a liquid noisily.Cls. synareb'eben
bagbagEgbagnBol:Sayay usaren nin pangwan o pangyaturan nin bagay-bagay a main nin gaga'getan o awiwis, a magwa' a gawa' ya sa abel, katat, plastik tan raruma et.Tg:Bag.Io:Bag.Eg:Bag, a flexible, usually closed, container for holding, storing or carrying something.Der.mibag
bag'ongbag-'`oŋnBol:Kuna' nin madidintek bilang sa kilikil, tirong tan raruma et, a inasinan nin maong, niyator sa pasig o garapon anggan nibaliw.Tg:Bagoong.Io:Bugguong.Eg:Small fish preserved with salt that when it has aged is used in flavoring native or local vegetable recipes such as pinakbet.Cls. syninasinDer.bag'unganbag'ungenkapamag'ongmamag'ongpammag'ong
bag'unganbag-'u-ŋ`anPerf.binag'unganAtc. is mambag'unganFrombag'ongvlBol:Timplawan nin bag'ong a luto' ta pigaw nin main taway nin ma'sin tan tumaway.Tg:Bagoongan.Io:Bugguongan.Eg:To use salted fish paste on a main dish like pinakbet to give a salty flavor.Der.pamag'ungan
bag'ungenbag-'u-ŋ`ɘnFrombag'ongvoBol:Gaw'en nin bag'ong.Tg:Baggoongin.Io:Bugguongen.Eg:To make into fish paste.Cls. synasinen
bagabagab`a-ga-b`a-ganBol:Pangngibilang o pammaalaga sa sayay tawo o bagay.Tg:Paggalang.Io:Kankano;.Eg:High regard or esteem for someone or something.Antpangmuda-mudaCls. synpammaalagapangibilangDer.bagabagawenmamagabagapammagabaga
bagabagawenba-g`a-ba-g`a-wɘnPerf.binagabagaAtc. is mambagabagawenFrombagabagavoBol:Pamimi nin alaga, galang o rispito sa kapadan tawo.Tg:Pahalagaha.Io:Ikankano.Eg:To give respect to someone or thing, regarding it highly and of great value.Antmuda-mudawenCls. synkabilanganpaalagawan
bagabundobagabun-doSpvagabundon1Bol:Mangado' sayay babayi ba'yo no maka'kit yaynaet ba'yo, lingwanan nayayna ket wanin pirmi.Tg:Bagabundo; palaboy; palikiro.Eg:A man who attracts one lover and then move on to another.2Bol:Lalaki nin kamang.; Lalaki a abaw a lugar na; Tawo a mako sa rubari tan rubari' a kasan peteg kamainan na. Ambo' saya tamo' no kai abaw a klasi nin lugar kamainan na; kai misyon sa saya no kai rubari' tan rubari'.Tg:Layas; gala; bulos.Io:Birkug; bagabundo.Eg:A wanderer moving from one place to another.AntmatinekCls. synilakbolmakamang
bagahiba-g`a-hiSpbagajeexperience, background, baggage, equipmentnBol:Say bubagay a awit nan sayay tawo no magbyahi o mako sa raruman lugar.Tg:Dala-dalahan.Io:Karga.Eg:Baggage.synawit-awit 1
*bagatba-gatrareCls. synmamanyangDer.bagatenpamamagat
bagatananba-ga-t`a-nannBol:Si diriksyon sa wanan no umadap sa liwaan nan awro, o si diriksyon a katben nan amyanan.Tg:Timog.Io:Abagatan.Eg:South.Rel. toamyananbaytantimogRelpanrupansynsurDer.mamagatanan
bagatenba-ga-tɘnFrom*bagatvoCls. syn*panyang
bagayb`a-gayMassbubagay1nBol:Sarba nin ma'kit, maga'getan, maisip tan bungat ana nin ani.Tg:Bagay.Io:Banag.Eg:A thing, object or article.2adjBol:Mapikalamo' nin mabista, o iti sa lugar o kusto nin gaw'en.Tg:Angkop.Io:Maibagay.Eg:To fit together as being appropriate to each other.Cls. synbali1 2kustomanepegsa lugartumekepDer.ikabagayDer.bagay-bagaygumagayibagaykabagaykabagayankibagay
bagay-bagayb`a-gay-b`a-gayFrombagayvBol:Nagsikabarang nin ma'kit, maisip tan raruma et.Tg:Bagay-bagay.Io:Banbanag.Eg:The various matters pertaining to something.
*bagbagbag-b`agTg:Luwagan.Cls. syndistungkarmadistungkarusbagDer.angkabagbagbagbagenmabagbagmamagbagmambag