Bolinao - English


b


*baba'b`a-ba'nrareBol:Magawa' o pusibilidad nin gaw'en.Der.babaenmababa'makababa'
babaenba-b`a-'ɘnFrom*baba'voBol:Gaw'en a mababa' o pamuspusan nin magawa' yay sayay bagay.Tg:Pagsumikapan.Io:Ikarkarigatan .Eg:To strive to do something according to one's ability or capacity.Cls. synipamuspusanseetan
babalataynanba-ba-la-t`ay-nanFrombalataynBol:Si ikwa sa teen nan damulag o bulog nin baka a panguruyan nan adado o pasagad, o gariton o palakapak.Tg:Pamatok; paod.Io:Pako; sangol.Eg:A single yoke, a crescent-shaped piece of wood or bamboo that is fitted on the neck of a carabao or ox which is used to pull a heavy load.Cls. synpapas'ananRelpanguruyan
babaliba-ba-l`iMassbubabaliFrombali2n1Bol:Sayay lugar a iti ya sa sakop nan sayay prubinsya tan main abaw nin bubaryo o bubaranggay nin sakop na.Tg:Bayan.Io:Ili.Eg:Town or municipality.Cls. synmunisipalidad2Bol:Si sintro nan babali a itaw a palingki, upisina nin gubyirno tan raruma et.Tg:Kabayanan.Io:Ili.Eg:The business center of the municipality.synpublasyonCmpdbutlay babaliDer.binubabaligumabalikababalyanmibabalyanpibabalyan
babantayanba-ban-ta-yanFrombantayannTg:Panuorin.Eg:A thing to be watch such as a program or movie.
babarsakanba-bar-sa-k`annBol:Anron kwintas a gawa' sa bubato nin pamilangan ran mammuno' no umno raynay nadasal ran Ama Mi tan Ave Maria.Tg:Rosaryo.Io:Rosaryo.Eg:Rosary, a long necklace used to count prayers to be led by a designated leader.synrusaryo
babasawenba-ba-sa-w`ɘndial. var.babasawnenFrombasawennBol:Naisurat o naiyimprinta a para basawen bilang wadi' libro, piryudiko, magasin tan raruma et.Tg:Babasahin.Io:Babasaen.Eg:Reading material.
babatagba-ba-t`agFrombatagnBol:Lugar nin abaw a mula nin batag.Tg:Sagingan.Io:Kasabaan.Eg:A banana grove.
babatoba-ba-t`oFrombatonBol:Lugar nin abaw a bato.Tg:Mabato.Io:Nabato.Eg:Rocky area.Cls. synmabato 1
babawi'ba-b`a-wi'Frombawi'adjBol:Mabereng bana' sa ginwa' nin sayay bagay tan no magawa' kumon ket kai ya nin ginwa'.Tg:Nagsisisi.Io:Agbabawi.Eg:Regretful, being sad for doing something and wishing it had not been done.Der.babawienibabawi'magbabawi'
babawienba-ba-w`i-'ɘnSpch var.babawi'nenFrombabawi'voBol:Ibarita' nin kai ana nin gaw'en a animan a inirgo o nipangako'.Tg:Bawiin.Io:Babawien .Eg:The action of take something back or reneging.Cls. synkansilawen
babayadanba-ba-ya-danFrombayadannBol:Say matkap nin bayadan.Tg:Kailangang; maaring bayaran.Io:Masapol nga bayadan.Eg:That which is required to be paid.Antlibri 1.1
babayiba-b`a-yiMassbubbayiFrombayin1Bol:Si kadmang nan lalaki.Tg:Babae.Io:Babae.Eg:Female.Antlalakispeckabbayangentawo2Bol:Babayin karilasyon nan sayay lalakin main nin asawa.Tg:Kerida.Io:Kirida.Eg:Mistress or concubine.Cls. synikon 2kabitsynkiridaDer.babayiyenkinababayimamabayiid.babayin babayadanbabayin uupaansay.babayin iskawt
babayin babayadanbabayin babaya-danid. ofbabayiphrobscBol:Babayin paupa' sa lalaki.Tg:Patutot; puta; buri-kak; kalapating mababa ang lipad.Io:Balangkantis.Eg:Prostitute, whore.synbabayin uupaanhustispampam
babayin iskawtba-ba-yin is-kawtsay. ofiskawtbabayiphrBol:Babayi nin anak a myimbro nin urganisasyon ran iskawt.Tg:Babaing iskaut.Io:Babai nga iskaut.Eg:Girl scout.
babayin uupaanbabayin u-'u-pa-'anid. ofbabayiphrobscTg:Babaeng upahan.Eg:woman for a pay.synbabayin babayadanhustispampam
babayiyenba-ba-yi-yɘnPerf.binabayiFrombabayivo1Tg:Binabae; malababae.Io:Binabae; kasla babai.Eg:Make a woman a concubine.2Bol:Si lalaki nin sarban kakikimey tan pigagawa' ket pulos nga'min kimey babayi.Eg:effeminate
babayoba-ba-y`oFrombayonBol:Panglat nin lupis nin irik sa a'song o sa makinan byas, o pangrekrek nin bubikoy o raruma et .Tg:Bayo.Io:Bayo.Eg:Removing the husk of a grain using a mortar and pestle or by milling the grain.ReltaltagDer.babaywen
babaywenba-bay-w`ɘnPerf.binabayoFrombabayovoBol:Ikwa a irik o raruma et sa a'song mi'sa dusaren anan dusaren nin a'lo ta pigaw nin maglat a lupis o marekrek o mag'in bakas pulbos.Tg:Bayuhin.Io:Baywen.Eg:To pound rice or other things by using a mortar and pestle.Cls. syndusarenkiskisen 1
baberba-bɘrvBol:Ibasyo ya nin maksaw a sayay bagay.Tg:Bato; balibag; pukol.Io:Palapal; bato.Eg:To throw something with force.Der.ibaber
babnakb`ab-nakvBol:Say mangyadi' nin manabo' o matumba nin maksaw mangibwat sa ta'gay.Tg:Bagsak; lagpak.Io:Babtuog.Eg:Fall or drop with force.Cls. syn*laltogDer.ibabnakipababnakmababnakpababnakan
babob`a-bon1Bol:Si adapan na sa ta'gay nin sayay bagay bilang wadi' lamisawan, kapakapa tan raruma et.Tg:Ibabaw.Io:Rabaw.Eg:The upper surface of something.Antapin 2sirong 1yupa'2Bol:Si tuktok o sangkata'gayan a parti nan sayay bagay bilang wadi' talugtog tan raruma et.Tg:Taluktok.Io:Tuktok.Eg:The highest point or top.Reltuktok2Der.ababoipababonakababopababwanpababwenpaibabopangibabo
baboyb`a-boyMassbubaboy1nanmlBol:Saya nin ayep nin alilaen nin is'er o ikwa sa kalang sa dani nin bali para sa karni na o panganaken ya.Tg:Baboy.Io:Baboy.Eg:Pig, hog, swine.specbeyektakaltakong1.1phrWild pig.2adjoffBol:Ambo' nin maringgas sa lalaman, a gawa' tan raruma et.Tg:Salaula.Io:Dugyot.Eg:Said of a person who is bodily dirty, is not concerned with cleanliness and orderliness of his dwellings and surroundings and in the way he does things.Cls. syndugyotduoyDer.babuyenmibaboy
babuy-baboyba-b`uy-ba-b`oynBol:Kinarang-karangan nin kurtin salay nin masileng tan datek-datek nin mangisit tan kulor kapi.Tg:Sigay.Io:Baboy-baboy.Eg:Tiger cowrie, a shell found in the sea that is shaped like an egg and is glossy and spotted black and brown.Cls. synsigayCypraea tigris
babuyenba-bu-yɘnPerf.binaboyFrombaboyvo1Bol:Alilaen tan pakanen yay beyek o saray beyek anggan alaki yayna o sarayna.Tg:Alagaan.Io:Tarakenen; babuyen.Eg:To feed and raise a piglet until it's a full-grown pig.Rel. toalilaen 12figfigTg:Babuyin; salaulain; bastusin.Io:Babuyen.Eg:To make a dirty mess of something or do something indecent or immoral.