Bolinao - English


b


b... or g... or m...b... or g...phrEngThe basic form of this word could begin with b, bu, be, or g or m.
baBa!intrjSarita' a makapaka'ngap mamasiglat nin kaingaran nan sayay anak a kalamo' nay 'tit----bigra' ba!'; petpeten nin gamet a mata no tit----no Ba bigra' galaten yay gamet sa mata.Ti ba!TagbaEngEquivalent to Booh! in play; To scare when used with babies.
ba'ba'ba'-b`a'nSi parti nan rupa nin iti sa yupa' o sirong nan bebey o nin labi'.Rwa rayna a ba'ba' na ni Dabiana bana' sa taba' na.TagBahagi ng mukha, sa ibaba ng labi.IloPartis iti rupa , makin baba iti libbi.EngchinDer.maba'ba'
ba'batb`a'-batdial. var.batbatnBa'bat yay tawon kabiangan nay byay o kapapa'sar ran raruman tawo.Ambo' nin mabistan pigagawa' a ba'bat.TagPakialamero - a. Entremetido.IlomanagbibyangEngA person who concerns himself with other people's affairs.Cls. synmabiangDer.batbatirokabba'batkibba'batma'batmaba'batmangkiba'batan
ba'bu-ba'boba'-bu-ba'-bo1nTekrean yayti nin maitumba-tumba yan misubli-subli' sa gurot tan adapan.Madali' nin makaka'lek no tumekre' sa ba'bu-ba'bo. TagTumba-tumba.EngRocking chair.Cls. synbutaka2vSaya nin ikap sa ta'gay kayo a si miikap tumukdo' ya sa sangan kayo nin makulaney ba'yo na ibigra' ikusay a ayi na ket maita'gay yay sanga ket pauryan nay lalaman nan kumayupa' ba'yo naynaet li' ituldak a ayi na ket mamata'gay ya, kapresan tuma'gay kumayupa' ya, irgwen nan ibansa-bansag a ba'--(tuma'gay) bu-- (kumayupa') anggan sumawa' ya.EngA play activity for amusement.
ba'lagba`'-lagnBali-bali o daite' nin bali sa tatalon udino sa gagawa' a para sirungan ran magtrabaho, o piikapan mintras a mampama'sek o mampananem anggan makayatab sara. Say kagaw'an na ket ambo' tuloy nin magsen a bilang sa nipa' o bulong ungot, kawayan tan main anamaet kayo.Makapasalak a ma'lek sa ba'lag no main nin bagyo.TagMaliit na bahay na maaring gawa sa nipa ,kawayan, dahon ng niyog, o kahoy.IloBasit nga balay-balay nga ti iinusar nga nagaramid ket mabalin nga nipa, kawayan, bulong ti niyog wennu kayo, usaren nga paglinungan idyiay taltalon.EngHut; A small temporary shelter or house made of bamboo and nipa or coconut leaves where a person can sleep or reside in the forest or field.Cls. synturda
ba'lengba`'-lɘŋnAngot nin umi'.Andi' mayna iyusar in ta ba'leng anay angot na.TagPanghi.IloAngseg.EngOdor of fresh urine.Der.maba'leng
*ba'sotba'-sotTagHugot.Der.ba'suten
ba'sutenba-'su-tɘnPerf.bina'sotFrom*ba'sotvoUyusen; kalapen sa nangwan.Bina'sot nayay beneng na sa araar.TagHugutin.EngTo yank; or withdraw something quickly.
ba'yob`a'-yo1adjSiti a ibarita' no si sayay bagay ket kai ya et gapo nin naiyusar o kayadi' na tamo' et nin nagwa' o sin sain tamo' nin nangyadi'. Ba'yo in say salay? Ket main nin ba'yo nin igan-gan ko komoyo: Matkap a kawa'nanen moyo a saya tan saya. TagBagay na hindi pa nagamit, kagagawa pa lang o kalalabas lang.IloAnya man nga banag a saan pay nausar wennu kaar-aramid pay lang.EngTo be new or fresh.Antma'ranumranuson ma'ran2advlizerSarita' yayti nin mangikunikta konan sayay sinmunor nin nangyadi' konan sayay nu'naynan nangyadi'. Ba'yo nin rumate' a tyimpon rapeg, maninep ana nin isungroy.Manguyas kan gamet mo ba'yo ka nin mangan.Nilako' na ni Jacob a sarba nin main na ba'yo yayna nin nako niikap sa raruman lugar.Tinmekre' ya yapo', ba'yo nako yaynan lamang.TagOras o panahon bago ang isang partikular na oras o kaganapan.IloPanawen wennu oras sakbay iti naited nga oras wennu pasamak.EngThis joins two events one happening befor the other; a subordinating conjunction.Antlabas 1mayadi' 1Cls. synadapen 1.1kaarammi'sa 2yapo'Comptububa'yoDer.ba'yu-ba'yomama'yomamaba'yomangkapaba'yomapaba'yomiba'yopaba'yuwenid.ba'yon byaysay.ba'yon bulanba'yon kasalba'yon ranomba'yon rate'Ba'yon TaonBa'yon Tistamintoba'yon uso
ba'yon bulanba'-yon bu-lansay. ofba'yophrIka'pat a yabi nan lumiwa' nin ba'yon bulan, ket say bakas na bara'mon yan daite' a kumpay.Tepe' ba'yon bulan kumaro yay bulan-bulanen.Ba'yon bulan, abaw a kuna' a makalap ran mangalap ta ambo' ya et mapalaway a bulan.TagMalakarit; bagong buwanIloBaro nga bulanEngNew moon; the crescent shaped stage on the third or fourth night of the moon.callesekba'yon bulansynuminamar a bulan
ba'yon byayba'-yon byayid. ofba'yobyayphrfigSi pannawag no si sayay tawo ket nalasat nayay sayay pagmasakit nin dandani ya nati.Ba'yon byay ta nalasat moy makapasalak a sakit.TagBagong buhay.IloBaro nga biag; kalpasan ti nakaamamak a sakitEngA rebirth such as after recovery, when a person has overcome a serious sickness.
ba'yon kasalba'-yon ka-salsay. ofba'yophrKayadi' tamo' et o ambo' et na'teng nin pinakasal.Suruoynay ba'yon kasal.TagBagong kasal.IloBaro nga kasar; kakaskasar.EngNewlywed.Cls. synkapikasal
ba'yon ranomba'-y`on ra-n`omsay. ofba'yophrSi kasisili nan kapapa'sar nin ranom sa taaw nin sumakalako a udas nin ka'ti tan atab.Ba'yon ranom ana ta si ka'ti ityayna no kapibuklas.TagBagong paglaki at pagliit ng tubig sa dagat,IloBaro nga ugot; baro nga danumEngThe condition in which the tide of the sea is change to a new daily routine.
ba'yon rate'ba'-yon ra-tɘ'say. ofba'yophrSi'numan tan animan a rimmate' sa nadali' et a awro.Main saya ba'yon karate' nin istudyanti sa klasi tamo sawanin.TagBagong dating; kararating.IloBaro nga kasangsangpetEngNew comer; a person who has just arrived or come not long ago.
Ba'yon TaonBa'-yon Ta-'onsay. ofba'yophrSi taon nin sumili konan taon a mapaso ana.Ba'yon Taon ana, paba'yuwen moynamaet anay kinarakar mo.TagTaon na papalit sa nakalipas na taon.IloTawen nga mangsukat iti kalkalpas nga tawen.EngNew Year.
Ba'yon TistamintoBa'-y`on Tis-ta-m`in-tosay. ofba'yon propchSi parti nan Biblia nin nakaisuratan nin byay tan akay ni Jesus tan saray nu'nan apustol.Dandani nayna mayadi' ni Mr. Persons nin ipataros a English nin Ba'yon Tistaminto sa sarita' nin Bolinao.TagIkalawang bahagi ng Bibliya kung saan nakasaad nag buhay at gawa ni Jesus.IloMaykadwa nga partis iti Biblia nga nakasuratan iti aramid ken biag ni Jesus.EngNew Testament.
ba'yon usoba'-yon 'u-sosay. ofba'yophrSarban klasi nin ba'yo nin sulot.Abaw saray mangarig nin ba'yon uso.TagBagong uso.IloBara nga usoEngNew fashion.Cls. synmuda1
ba'yu-ba'yoba'-yuba'-yoFromba'yoadjNa'teng ana; sawanin tamo'.Ba'yu-ba'yo nin iti ka, na'teng ana, sawanin tamo.TagNgayon kalang nakita; matagal na hindi kita nakitaIloBar'baro; kakit kitak kenkaEngJust recently. Unusual.Der.kaba'yu-ba'yo
baarba-'arnNo kitao kami nin pari itaw sa luta' mi liman baar.TagIsang malaking bungkos ng palay.EngOne large bundle of rice. Ten kabtek of rice; this is used for counting and determining the size of the harvest.Relkabtekkaping'eykatan'ay
baawb`a-'awnSay matra' nin sina'pang mayadi' nin mangan.No mangan kanon baaw, tumaba'.TagNaiwang kanin pagkatapos kumain na tinatawag ding kaning lamig.IloSaan nga naibos nga innapoy.EngLeftover cold, boiled rice.Der.baawenmabaawmamaaw
baawenba-'`a-wɘnAtc. is man'baawenPerf.binaawFrombaawvoKanen a nabati' nin ma'kan mayadi' nin nainsanan anan nayadi' nin mangan.Nangitra' yan sina'pang tan adubo nin baawen na li'.TagKainin ang bahaw o tirang pagkain.IloMangan ti kilabban wennu nabati nga kanen.EngTo eat cold leftover food.
bababa-banbabyUndayon.Abaw yapo' a baba mo konan anak ba'yo ya ma'lek.TagHamaka; giwang.IloIndayunEngA swing.Cls. synundayonDer.babayuyoibabamibaba
baba'b`a-ba'nSay kapasidad o abilidad nin pakagawa' sa sayay bagay.Abaw a baba' na no talagan mangisip ya.TagKakayahan upang gumawa ng isang bagay.IloCabaelan nga agaramid wennu kaya nga aramiden.EngThe capacity or ability to do something.Der.babaenibaba'mababa'makababa'
babaenba-ba-'`ɘnFrombaba'voGaw'en yay sayay bagay sigon sa pakababa' o kapasidad nin mangwa'.Babaen kon mapayadi' katamon pag'adalen sa kulihyo.TagPagsikapang tapusin o gawin kahit mahirap ang ginagawa.IloIlipas iti aramid anggana cabaelan.EngTo strive do something according to one's ability or capacity.Cls. syngalamgamenseetanRel. tokaypaan