Bolinao - English


a


agwantawanAgwantawan mo a sakit.Kai ya gapo nin tinmapo' abirno nin aninay idap no kai inagwantawan na bana' ta bara'mo nayan mangkiten-kiten nin kalamo' na a Dios a kai nin ma'kit.Agwantawan moyoy dya'dya' a rumate'-rate' komoyo.
agwanwanAlalaki a binibi nin mais na ni Pepito ta inagwanwan na.
agwang1Ayupa' agwang na ni Bimbo ta daite' yan tawo.2Agwang yaynan agwang nin trabaho si Andres bale' kai nayna nin masakom.
agwangen1Agwangen ma pay nakakatin nin baskit ta kai koya nin maabot.Kaaram, inagwang na ni Jesus a tinapay tan nikisalamat ya konan Dios. Mi'sa nipaitayak nayti konran tutawo.Mangagwang yayna kumon nin garapon nin kindi sa istanti a anak ta pigaw nin tikasen naya sin rinmate' yay main nin tindawan.Nangagwang yan maluto' nin papayas si Moises mi'sa naya nin kinnan.2Agwangen moy animan a rispunsibilidad a ibi komo.Si si'numan nin mangyakay nin wana say man'iyakay na ket si Mabistan Patanda' bale' naiduma sa nipatandaan mi komoyo nin inagwang moyo, matkap nin dusawen ya li' sa impyirno.Mangagwang ya li' nin plaki si Ismael nin pangngalilbi' a mudilo yan implyado no anibirsaryo nan kumpanya ra.Andi' nin mangagwang nin rispunsibilidad a kai nin matukid.
agwardyintiMiapros akon agwardyinti sa lalaman ta pigaw nin maglat saray mikrubyo.
agyo'Agyo' naya ni Joy a maistra na.
ah1Anaod ta mampangwa' ka nin makapaka'ngap a bubagay, ipadar moyna ah, ta pigaw nin matandaan sa intiro nin mundo!Andi' ka miikap nin sakapigo no bukod modti sa bali, ah?2«Si'no yayti si kalamo' tamo?» wanan lalaki. «Si kumpari mo,» wanan babayi. Sin wanin wanan lalaki, «A, si kumpadri anamain!»Konan siin, nagsari-saritaan raya a wanra, <<Ah! Si'ka a tumutumbok na nin sitaw a tawo!>>3Ah, ani wamo?
ahinsya
ahintiAhinti yan siguro.
ahitNasubrawan a ahit nin kiri na ni Rizza ket maimpis tanay nabati'.
ahitenAndi' mo nin ahiten a barbon mo ta maksir no tumubo'.Madlaw nin inahit nay kiri na.
aka'benganSyay ka'bengan konran mibubsat.
akapulko
akasPaspas a akas nan pasabing no ambo' mapres.Paspas a akas na sa nipalasta nan lako' nan aysing ta rapeg ana.
akasenMamirin talaga a rubir nin alakin burador no akasen yayna.Akasen yay pasabing no kasan makalap ana. Inupaan kwa si Ebing nin mangkas binalaybay ko no rapeg.
akasyaMabistay painawa sa sirong nin akasya.
akawntantMaidap a iksamin para akawntant.
akayMan'ibarita' mi komoyo a akay nan Catawan.
akay-akayKai na nalingwanan ni Dina a akay-akay ni baying na kona sin anak ya.
akay-akayanMan'ikwinta kamin kasinakem bana' kona ni Cristo, bale' si'kamon inakay-akayan mi, say wamoyo no pinasyan kaungan moyoyna bana' kona ni Cristo!
akayanSaray matua, matkap a akayan rasaran magtrabaho a a'nak.Inakayan nasara ni Gadi a a'nak na nin tumangoy sin masurok ra tamo' nin sayay taon.Man'ikwinta kamin kasinakem bana' kona ni Cristo, bale' si'kamon inakay-akayan mi, say wamoyo no pinasyan kaungan moyoyna bana' kona ni Cristo!
akengMataway angko a agtay na ni Akeng.
akipotSi akipot nin purta a serpan moyo sa Pag'adian nan Dios.
akiputenAndi' ma akiputen a dalan no mangalabat ka pigaw makalabas et a traysikel.
akisIyadi-adi nan anak a akis na.