Bolinao - English


a


agrabyado'`ag-ra-by`a-doSpagravioinjury, offenseadjBolKaingaran nin ambo' nin kuntinto bana' sa kai nin nikakalap uno nikarisibi nin manepeg a risibyen.TagAgrabyado.IloAgrabyado.EngAggrieved or feeling discontented from being treated wrongly or unfairly., given less than the right share.Der.agrabyadwenagrabyadwenmaagrabyadomangagrabyadopaagrabyado
agrabyadwen'`ag-ra-bya-dw`ɘnPerf.inagrabyadoSpch var.agrabyaduwenActmangagrabyadoPuon:agrabyadovoBolKai ibi a manepeg nin mako o risibyen nan sayay tawo.TagAgrabyaduhin.IloAgrabiadwen.EngTo take advantage a person by giving less than the proper share.Syn clssaurenumlyen
agrang'ag-r`aŋnBolMaksaw nin akis nin minganga bana' sa idap nakem o sakit.TagPalahaw; atungal.IloAnug-ug.EngLong loud cry with the mouth wide open because of grief or pain.Syn clsagrem 1agur'orgenakisLesangakangrab 1Der.agranganumagrang
agrangan'ag-ra-ŋ`anPerf.inagranganPuon:agrangvlBolUmakis nin ikulaot nin minganga bana' konan sayay bagay o tawo.TagAtungalan.IloUgaugan.EngTo wail over a tragedy.Syn clsabetabetangenakisanLesangakanangraban
agrem'ag-r`ɘmn1BolAreng'eng bana' sa sakit o bereng.TagHalinghing; haluyhoy; daing.IloAnnay.EngA long, low sound of suffering.Syn clsagrangagur'orareng'engLesangak2BolBuga' nin akis nin ikmi' yay bebey bana' sa bereng o sakit.TagDaing.EngLow cry of pain or grief without opening the mouth.Der.umagrem
agrikultura'`ag-rikul-t`u-raSpagricultura agriculturenBolSay maipa'ka' sa pangmumula tan pagtatalon tan sa kuston pangangalila' sa uayep tan mumula.TagAgrikultura.IloAgrikultura.EngAgriculture.
agriminsor'ag-rimin-sorSpagrimensorsurveyornrareBolSaray tawon manunukat nin luta'.TagAgriminsor.IloAgriminsor???EngLand surveyor.
agrunumya'ag-run`u-myaSpagronomiaagronomynBolParti nin agrikultura a maipa'ka' sa pamagkamain nin prudukto mangibwat sa mumula.TagAgronomia.IloAgronomya.EngAgronomy , branch of agriculture which deals with crop production, soil and water management.
agsaw'ag-sawnrareBolBigra' a limi'mo tan maka'ngap ket tuma'way.TagSindak; pagkasindak.IloPanagriaw; agriaw nga sibubuteng.EngAwe, a great fear with sudden wonder and cry out.Syn clsmali'mwansumalakDer.iyagsawumagsa-agsaw
agsit'ag-s`itnBolMakakling nin buryaw nin babayi o anak bana' sa sakit, nali'mwan o nabigra'.TagTili.IloIkkis.EngShrill, piercing cry due to terror, surprise or sudden pain.genasisitDer.iyagsitumagsit
agtay'ag-t`aynBolSayay parti nan lalaman nin iti sa luob a syay mampanapit daya' tan mampangwa' apro.TagAtay.IloDalem.EngLiver, the body organ that cleanses the blood and produces bile that is stored in the gall bladder to aid digestion.whlalamanRelapro 1
aguden2'a-g`u-dɘnPerf.inagod2Puon:agod2voBolPa'naten yay sayay bagay bilang say kiri' nin silag o raruma et nin usaren yay agod.TagUnatin.IloBirniten.EngTo straighten or flatten something such as dried leaves of the fan palm using a bamboo or wooden stick about half a foot long.Syn clspa'naten 1
aguden1'a-gu-d`ɘnPerf.inagod1Atc. is man'agudenActmangagodPuon:agod1voBolRupasen a rabot o pari a mangusar nin agod.TagGapasin.IloGapasen.EngReap with a sickle or scythe.Syn clsrupasengenyataben
aguhilya'a-gu-hil-yaSphorquillahairpinmag-nobsBolHirpin a main dikurasyon nin bubato a isuksok sa alipugo uno sa sabot.TagAguhilya.Iloaripit.EngDecorative hairpin, a device used to hold the hair.Der.miaguhilya
aguhon'a-gu-honSpagujón/aguja de marear large needle, pointernBolInstruminto a mangitudo' nin diriksyon.TagBagay o instrumento na ginagamit upang matukoy ang direksyon.IloGargaret nga usaren wennu agitudo iti pagturungan.EngAn instrument for showing directions, compass.whkumpas 1
agumen'a-g`u-mɘnActmangagomPuon:agomvorareBolIbegan ket ipamuspusan nin maikon yay sayay bagay a ikon ran raruma.TagKainggitan at piliting maiangkin ang bagay na hindi pag-aari.IloAgameng.EngTo desire eagerly or greedily something that belongs to another.Syn clsgalemgemenmaikonDer.inaagom
agur'or'a-gur-'`ornBolAlalakin akis bana' sa bereng.TagHagulgol; tangis.IloNgumogngog.EngLoud sob.Antadak'akSyn clsagrangagrem 1Der.umagur'or
agusan'a-g`u-sanPuon:agos1vlBolPalaywan o dalanan yanranom tan raruma et nin likido a sayay bagay.TagAgusan.IloAyusan.EngTo flow through a location.Syn clsdalanan 12nBolBagay o lugar a palaywan nin ranom tan raruma et nin likido.TagAgusan.IloPaggayusan.EngPlace through which liquid flows.speckitikitsalulog
aguso'a-g`u-sonBolKayo nin pinon bilang kadayem a bulong, pukanen a sanga nan gaw'en Christmas tree no Abidad.TagPuno ng pino.IloParua.EngPine tree.
agwa'a-gwaSpaguawatercfagwa-binditaagwa-pluridaagwa-uksihinadabinditaSpnDbinditonoldBolBinutilyan banglo.TagPabango.IloBangbanglo.EngPerfume water.genbanglo
agwa-bindita'`a-gwa-bin-d`i-taSpagua benditaholy watercfagwabinditaSpnDbinditonchBolRanom a nabindisyunan sa simbaan ran Romano Catoliko.TagAgwa-bendita.IloBendita.EngHoly water.genranom
agwa-plurida'a-gwa-plu-ri-daSpAgua florido flowery watercfagwanBolRanom nin mabangloy angot a tambar nin maulaw.TagAgwa-plorida.IloAgwa-plurida.EngScented-water that relieves dizziness or awakens from a faint.Syn clsamunya
agwa-uksihinada'a-gwa-'uk-si-hi-na-daSpAgua oxigenadahydrogen peroxidecfagwanTagAgwa-uhsihinada.IloAgwa-oksinada.EngHydrogen peroxide.
agwano'a-gw`a-noSpguano dung Spch var.gwanonBolSay ikwa sa luta' a mulawan o sa puon nin mula ta pigaw nin tumatalubo'.TagPataba sa lupa.IloGuano.EngFertilizer, usually commercial but may be manure or other materials.Syn clsabunospecganaganDer.agwanwangwanwen
agwanta'ag-w`an-taSpaguantarto endure, bear upnBolSay gawa' o pigagawa' nin itpel a idap, sakit tan raruma et.TagTiisin; magtiis.IloNaanos.EngPerseverance, the ability to endure.Der.agwantawankaaagwantakaagwantawanmakaagwantamangagwanta