Bolinao - English


a


agaba'Agaba' a abaya ran alalaki nin tawo.
agabaenMabista no agabaen yay gaw'en nin dalagan ta pigaw abaw saray makaida'.
agabenSaray mangngagab, pinati rayay baka sa tatalon ket nitataw'an raya.Itaw sa mapalyon nin lugar, agaben rasaray uayep abirno iti sara tamo' sa baraybay bali.
agagaba'Say bunga na agagaba' a bilang balu-baluto.
agamangNapno' yay agamang nin pari.
agamiren1Ipa'kit naya komoyoy sayay alawang nin kwarto sa ta'gay nin nasadya' tan kumplito anay agamiren.Si tawon itaw sa balkon bali ra, andi' yayna nin sumrep et nin mangalap nin animan a agamiren na.2Kai mi nin agamiren a binubula' tan kasan gagara min duka' o nin manglukon si'numan.Andi' moyoyna nin agamirenen a animan nin parti nin lalaman moyo sa pangngawa' nin duka'.O' tanda' moyon peteg a kai kami nin nangagamir nin pammabur-pabor tan kasan apes min kwartawan kamo.Andi' kamo mangagamir nin kapada moyon tawo sa pangwa' nin abas.
agapMangdam ako pan agap moyo ta mangatsara akon papayas.
agapenNo mangatsara, agapen a maata' nin papayas mi'sa nin pespesan.Mangagap kan kiso mi'sa mo ipababo sa ispagiti ta pigaw nin mataway.Mampangagap yan kamutin-kayo nin gaw'en nan gawgaw si Petra.
agaro
agasKurang a agas nin pinapaitan ra.
agasanAgasan mon luya nin urandis a ginataan mon langka'.
agawaNapaadal rasaray a'nak ra ni Rolando bana' sa seseg tan agawa ran maningkap nin mitraasawa.
agawawanAgawawan moy mag'adal ta pigaw nin madali' kaynan mayadi'.
agawidAgawid yan inawru-awro si Romy ibat sa Alaminos.
agayapMas mataway a anenented nin agayap.
agelMataway nin gaw'en nin lumpya' nin sadiwa' a agel nin ungot.
agilaSi agila a mantawagen nin National Bird nan Pilipinas.
aginaldoNo Abidad mako saray a'nak konran inay tan amay ra sa binyag kidawat nin aginaldo ra.
agiwMangisit anay agiw sa tumben nin panglutuan sa ristauran.
agiw-agiwMampanglat yan agiw-agiw si Nelda ta napno' anay gubida.
agod2Ni'met nayan anak a agod ni baying na.
agod1Usaren mayna a agod mo tan mangyatab kayna.
agomSa agom na na'met nayna a sarban main na.
agos1Makapoy a agos nin ranom sa tubo kanya' nin kasan lumiwa' sa gripo.2Maksaw a agos no kayadi' nin bagyo kanya' nin alalaki a burakan.
AgostoSin saytaw no bulan nin Agosto, ka'ba-ka'bawan nin mais.