Bolinao - English


a


ayi3'`a-yinBolGawa' o kapapa'sar a maikalamo' sa raruma bilang wadi' sa keen, listawan, bilang tan raruma et.TagSama; sali.IloSurot..EngTo be one of those included in an event or situation.Syn clskalamo' 1Der.iyayikiayimakaayimayimiayinikiayipaayi
ayon'`a-yonadjBolParihoy karabayan, kipasaya o kikumpurmi konan sayay tawo sa sayay kai nin pitutuno o pisangkinian.TagAyon.IloAyon.EngTo be of the same opinion and siding with them on an issue.Antkuntraswawi'Syn clsampiDer.ayunankaayonkiayonmaiayonmiayonpiaayonumayon
ayos'a-yosTgayosalright, orderlyvTagTagAyos.EngAlright, harmony, reconciliation.Relkasan anyakamanDer.ayuseniayosmaayosmiayosnakaayos
aysing'ay-s`iŋMassuaysingnBolSay isulot a salimbeng nin lalaman.TagDamit.IloBado.EngIndividual pieces of clothing to cover the body.Memsaroyspecamirikanabutargapaldarambar 1ta'gay 1.1genseketsulotDer.aysinganiyaysingmiaysingnakaaysingpiaaysingpinakaaysingid.aysing pa'lek
aysing pa'lek'`ay-siŋ p`a'-lɘkid. ofaysingpa'lekphrBolSeket nin isulot no ma'lek ana no yabi bilang wadi' padyama.TagPangtulog.IloPangturog.EngClothes for sleeping in.
aysingan'ay-si-ŋ`anPerf.inaysinganPuon:aysingvlBolSulutan yan seket o aysing a sayay tawo o raruma et bilang sa ayep, gading-gading tan raruma et.TagDamitan.IloBadwan.EngTo dress someone or thing with clothing.Antlus'ukan
aysip'ay-s`ipnBolSaya nin kayo a tumubo' mataman adti, a say bunga na nigagalet nin madidintek, birdi no maata' ket mu'dit o dandani mangisit no maluto', nin maalsem.TagBignay.IloBugnay.EngA wild cherry tree which bears sour dark red berries in clumps when ripe.Antidesma bunius
ayta'ay-taSpch var.agtanBolTawon ayupa', kulet a sabot, mangisit a kulor ra.TagBaluga; ita.IloAgta; lampong; ita.EngBlack people with curly kinky hair and small in stature from the Malay Peninsula:.Syn clsSambali
ayudin'a-yu-dinEgiodinenEngIodine.
ayuma'a-y`u-manBolPanguot nin eket nin tali'neban a butbot nin mangusar naylon o suy'ot.TagHayuma.IloAyuma.EngThe manner of mending or repairing nets.Relsikwa'Der.ayumawenayumawenkiayumamangayumamangngayuma
ayumawen'a-yu-ma-wɘnPerf.inayumaActmangayumaPuon:ayumavoBolPakandaen a nabisang nin eket ipangalap kuna'.TagMaghayuma.; Maghayuma; hayumahin.IloAgayuma; mangayuma.EngTo mend a fishing net.Syn clspangeket
ayunan'a-y`u-nanPerf.inayunanPuon:ayonvlBolMayin nakem konan sayay tawo sa man'isipen o man'ilaban o man'i'deng o mantepren na.TagKampihan.IloAyonan.EngTo take the side of someone in a conflict or cooperative effort.AntkuntrawenlabananSyn clsiskilkampiwan
ayuno'a-yu-nonBolMagkulasyon; magayunar; kai mangan no mabli awro; mangilin.TagAyuno.IloAyuno.EngFasting, to abstain from food, abstinence every Friday.Der.mag'ayuno
ayungin'a-yu-ŋinnBolMadidintek a kuna' a makalap sa karayan; masileng a siksik ran saraytin kuna' sa matab'ang a ranom sa karayan.TagAyungin.IloAyungin.EngSilver perch, a kind of small fresh water fish with thick slippery scales living in the rice fields or streams.Leiopotherapon plumbeus
ayupa''a-y`u-pa'1+ayuyupa'Puon:yupa'adjBolAmbo' nin ata'gay.TagMababa.IloNababa.EngLow or short in height.Antata'gay 1Syn clsbeyewDer.kaayupa'maayupa'miayupa'nipamakaayupa'*(paayupa')sangkaayupaansiayupa'id.ayupa' a daya'say.ayupa' a kanakmanayupa' a nakem
ayupa' a daya''a-yupa' a da-ya'id. ofdaya'ayupa'phrfigEngLow blood pressure.Antaltaprisyon
ayupa' a kanakman'a-yupa' a kanak-mansay. ofkanakmanayupa'phrfigTagHindi mayabang.EngHumble.
ayupa' a nakem'a-yu-pa' a na-kɘmsay. ofnakemayupa'phrfigBolPigagawa' nan sayay tawo a ambo' yan marangas nokai edet mauyamo' ya. magalang tan maado' sa kapadan tawo.TagMababang loob.IloNababa ti pakinakem.EngHumble, meek.Syn clsmapasinsyamaumildiid.maayupa' a nakemsay.siaayupa' a nakem
ayupar'a-yu-parnrareBolSayay klasin tanaman a nakagalet sa puon kayo; itaw na kalapen a ikabyay na sa puon kayo.TagDapo; orkidyas.IloMasitas nga nakakapet iti puon ti kayo; orkidyas.EngA kind of mistletoe, a parasitic plant with leaves that are like the leaves of jackfruit and lives on trees.loranthus ferrugineus
ayusen'a-y`u-sɘnAtc. is man'ayusenPuon:ayosvoslgBolIkwa sa kuston kapapa'sar o unong magwa' a bagay, rilasyon o raruma et.TagAyusin.IloTarimaanen.EngTo fix up or make things clear and right and in order.Syn clspitunwenunungen