Bolinao - English


a


abbayintiAbbayinti a sayay kilo nin kamatis.
abelUmnoy sayay yarda nan sitin abel?
abel de iloPino tan masileng a abel de ilo.
abel ilokoMabistan usaren a ules nin abel Iloko no tyimpon ma'mot ta ambo' nin ma'mot.
abelenWanin ta si bata na, kasa nin pidaraitan na bana' ta inabel yan diri-diritso.Kai magawa' nin abelen a kapas nin kapok ta para tamo' sa alunan tan tekrean.Kai nin magtrabaho o mangabel nin isket ra.
abet'abet1Marnge' a abet'abet na sa kapitangan nin yabi.2Abet'abet na ni Lucia sin natandaan nan nati yay niyabing na.
abet'abetanMain bale' nin tutawon matunong a nangitabon kona ni Esteban tan inabet'abetan rayan wanin ana.Main nin bubbayin sabtan bereng ra tan man'abet'abetan raya.
AbidadAbaw saray taga Bolinao nin mako sa Manila no Abidad.No Abidad, mako saray a'nak konran inay tan amay ra kidawat nin aginaldo ra.
abigAninay abig no tulungan nakon mangluto' nin pangawrwan tamo.
abilidad1Main nin abilidad na ni Edmarie nin manurat nin kwinto.2Main nin abilidad nan mamasan kaisipan ni Pablo.
abingSin ikawalon awro naynan abing, abaw saray tutawon nakodtaw konra.Sin waloy awro naynan abing, nipaturi' raya.Sin waloy awro naynan abing, abaw saray nako nangkit kona.
abir1Abir si asawa na ni Dr. Alfonso ket duktor yan lamang.2Ma'mot lamang a kaingaran abir nin kayadi' rapeg.
abiratSi Nolan ket abirat naya a busat nan si Arleen ta mibsat saray asawa ra.
abirnoMatkap a abirno nin pa'no ket makapag'ubra ako.Abirno nin ikikarmaan koy byay kon rumipay ta alalaki a daluyon, gaw'en ko sa tana a makarate' ako sa bali sitin yabi.Magtrabaho ya abirno nin ma'mot ya.
abisoMain nin abiso na ni Miyor konran maglalako' sa palingki.
abisuwanAbisuwan mosara yapo' a matua mo ba'yo ka makodtaw.Abisuwan saran bangko a main nin utang konra no adani ana nin marate' a awron mammayad ra.Inabisuwan rako nin main iksamin mi kanya' nag'adal akon maong.
abitoKasabyan a no magmisa sara tana misulot nin abito a pupadi' sawanin.
ablengMadidintek tan datek-datek a salay nin ableng.
aboIpamakan nin baka a abo no kwarisma.Kulor abo a abunsyang.
abong
abot1Ani a abot nan mag'adal et ket akulaw yayna?Matkap a say abot moyo lawas ket si mabistay pikakalamo' moyon sarba.2Main et nin abot na ni Rose ta kai ya et nin nikasal si Jose koni Linda.3Ayupa' a abot na ni Eddie konan lako' kon luta'.
AbracSi Abrac, itya sa ata'gay a lugar.
abrasaNiparate' na ni Miyor a ma'mot nin abrasa konran bubisitas.
abrasawenWanin ta no abrasawen moyo sara, mangkiranod kamoyna sa duka' a man-gaw'en ra.Mangabrasa ako komoyo nga'min bubsat tan mangatua kosara. Gawa' na sa prugrama nin prinsipal a mangabrasa konran bubisita.
abrasyitiMairot a abrasyiti ran manlumalakon mitraasawa.