Bolinao - English


a


akisanAndi' rako nin akisan; akisan moyoy lalaman moyon diri tan saray ua'nak moyo.Man'akisan raya antaran mangkikiten ray asok nan si mangkapuuran nin syudad.Inakisan nasara ni Jesus a Taga Jerusalem.
akitirAkitir yay katri para sa rwa katawon ma'lek kona.Mabistay bakas nin bistida no akitir ya tamo' a barkes na.
akitirenAndi' mo akitiren a gaw'en mon apay pinggat magawa' idaan nin rway tawo.
akkinsiSay barang sayay kasisyawan kaalaki nin kuna', gumli nin akkinsi.
aklawMangwa' kamon aklaw sa dalanan nan nakabulos nin damulag ta pigaw nin kai ya makapalayo.
aklawan
akoKisalamat ako.
ako'Ako' ya tana nin ako' si Pablo sa man'iparsa ran pulis kona.
akotAbaw a akot nin buyangin a matkap no mangwa' akon bali.
akrebeyMa'kit a akrebey nin lwa' na nin anak bale' kasan marnge' nin akis na.
akropSitin akrop, para ya komo.Abaw a akrop mo nin byas ta alalaki a gamet mo.
akrupenAkrupen moy na'met nin byas.Inakrop nay byas ket na'met.Mangakrop akon byas no mana'pang ako.
aksibiIprisinta yay pruyikto konan prinsipal para sa aksibi na.
aksibyenInaksibi na ni Hector a rispunsibilidad nin Hepe/Hipi ran CVO .
aksidintiSay aksidinti, makapati nin main byay.
aksyon1Kasa gapon aksyon na ni Meyor sa kadawatan nan barangay.
aksyunanAksyunan yay sayay bagay, bilang sa kadawatan, papilis tan raruma et.
aktibidad
aktibo1Aktibo yay anak, kai ya gapo nin mititinek sa sayay lugar.2Bana' ta aktibo ya sa gawa' na sa urganisasyon ra, kai nayna wadi' maasikaso a mangan.
akto1Nadakep rayan pulis sa akto.2Itaw ako sin sain a akto a hinuldap yay bangko.
aktorSi Jan Michael Vincent a rabay-rabay kon aktor.
aktuwanInaktuwan rayay papilis ko.
aktwal1Na'kit koy aktwal a nangyadi' kanya' a kai mo nin maibudi'.2Ka'no ya nin aktwal nin nibwat sa bali?
akudyenAkudyen moy mamasan pirmi nin liksyon mo.
akuen1Akuen mo payti say rigalo kon mabulos a nakem.Kasan marabay mangako' nin mamaalaki konan anak sin nati saray matua na.2Man'akuen na nin nagkasalanan ya ket mampagbawi'nan nayna.Man'akuen ko tan ipatanda' ko nin narisibi koyay surat mo sawanin.Ma'kit tamo a sin nagsiandi' saran mangako' a Judio sa ginwa' nan Dios tan na'met ra a pammindisyon na konra, ininganga'do nasara tan binindisyunan nasaran Dios a abaw nin raruman tutawo.Maidap nin akuen a gawa' nin mangado' nin kagura'. Ma'kit tamo a sin nagsiandi' saran mangako' a Judio sa ginwa' nan Dios.