Bolinao - English


a


a1Nayadi' nayna nga'min ni Nena a gawa' na.Mangansyon ya a anak.Kai ko rabay nin kanen a mapait.Si Dios a raywen mo.
a-Abbayinti a sayay kilo nin kamatis.Assanyasot saran upa' a a'nak nin namanis sa ugsuran ko.Allimanribo atan tao sa naglakuan konan tagem tan baka.
a'loKustoy byat nan a'lon man'ipambayo kon irik.
a'nakSi Ligaya a kaka sa sarba konran syam a a'nak na ni Gorio.Abaw saray ua'nak nin kai mampangan nin mitlo sa sayay awro bana' sa idap nin byay.
a'nem1Napalabas a a'nem nin awro, nitagad nasara ni Jesus nin nuli' sa sayay ata'gay nin talugtog si Pedro, si Santiago tan si Juan.Grabi a bitil iti sa nasyon tamo sin kai ya rinmapeg nin tuloy taon tan a'nem a bulan. 1.1A'nem a pulo' saray iskwila na ni Mdm. Edith.1.2A'nem a yasot nin pisos a naglakuan nan nakalap nan barisaway ni Baloy.1.3Masurok nin a'nem a ribon katawo saray naapiktawan nan bagyon Ompong.
a'pat1Tanda' ko a a'pat saran rinmate'.1.1A'pat a pulo' pisos a bilin saya galon nin inumen nin ranom sa isla.1.2A'pat a yasot saray ungot nin nakalawit sa puon ungot ko.1.3A'pat a ribon pisos a swildo sa sayay bulan nin katulungan sa bali.
a'rongSay a'rong ran Pilipino ket ambo' tuloy nin masarpit.
a'songBinabayo ra a irik sa a'song angga sin byas ana.
a'su-a'songPambaywan yan rikado a a'su-a'song.
aabriwan
aadyanPiikapan ya tana sawanin nin duka' a uispirito tan dudimunyo, tan aadyan yan sarban klasin nikasama' tan duka' a mumanuk-manok tan uayep.
aakSi kayo nin aak, kai yayna magwa' usaren.
aalmidunenAalmidunen a seket sin nu'na.
ababKaaram-aram, inmadi ya si pag'ong sa abab.
ababo1Ababo a ranom nan ilog ta maka'ti sa baybay.Abababo a bubon ran tutawo sa rigrig baybay.2Ababo a pakataros na.
ababo a lwa'Ababo a lwa' na kanya' di'kleng bagay tamo' umakis yayna.
ababwenAbabwen moya tamo' a kalyen moyon ubot.
abagat1Makubpal a gunem sa abagat kanya' nin pihon rumapeg ya.2Mapres yay abagat nin awit nay marges nin rapeg.
abagatan a baytan
abagayAbagay kamoyna! Ambale' a kasan pammemper moyo?Abagay ana! Nakaibwat yaynay Five Star.
abagayen
abaho1Umno saray abaho?2Nangibwat sin abaho ana a prisyo nin kupras, kasaynan mangupras iti sa Bolinao.Abaho nga'min a prisyo nin sasaliwen.3Abaho! Umilag kamo konan nanabo' nin pasak!
abakaBinyan nako ni Neri nin tsinilas nin abaka sin ibat ya sa Bicol.
abakadaSi sayay mag'adal nin mamasa, adalen na yapo' nin mu'na a abakada.
abakoKwintawen sa abako ta pigaw nin madali' mamilang.