Bolinao - English


a


agwa-plurida'a-gwa-plu-ri-daSpnAgua florido flowery waterComp. ofagwanRanom nin mabangloy angot a tambar nin maulaw.Paangutan moyan agwa-plurida ta maulaw ya.TagAgwa-plorida.IloAgwa-pluridaEngScented-water that relieves dizziness or awakens from a faint. Cls. synamunya
agwa-uksihinada'a-gwa-'uk-si-hi-na-daSpnAgua oxigenadaHydrogen peroxideComp. ofagwanTagAgwa-uhsihinada.IloAgwa-oksinada.EngHydrogen peroxide
agwanta'agw`an-taSpnaguante; aguantarendurance; to endure; bear upnSay gawa' o pigagawa' nin itpel a idap, sakit tan raruma et. Matkap a agwanta sa idap nin byay sawanin.TagTiisin; magtiis.IloNaanos.EngPerseverance; the ability to endure.Der.agwantawankaaagwantakaagwantawanmakaagwantamangagwanta
agwantawan'`a-gwan-ta-w`anPerf.inagwantawanFromagwantavlItpel o anusan a animan. Agwantawan mo a sakit.Kai ya gapo nin tinmapo' abirno nin aninay idap no kai inagwantawan na bana' ta bara'mo nayan mangkiten-kiten nin kalamo' na a Dios a kai nin ma'kit.Agwantawan moyoy dya'dya' a rumate'-rate' komoyo. TagTiisin.IloAnusan.EngTo endure or persevere in something.Cls. synanusanitpelDer.maagwantawan
agwanwan'a-gwa-nw`anPerf.inagwanwanFromgwanovlKwan nin abuno o gwano a luta' nin namulawan ta pigaw matalubo' a mula.Alalaki a binibi nin mais na ni Pepito ta inagwanwan na.TagLagyan ng pataba o abono ang lupa.IloIkkan wennu warasan iti abuno wennu ganagan iti daga.EngTo apply fertilizer.
agwang'a-gw`aŋinfSi pangalap nin animan a bagay, trabaho tan raruma et ta risibyen udino ikunen ya.Agwang yaynan agwang nin trabaho si Andres bale' kai nayna nin masakom.TagPagkuha o pagtanggap ng anumang bagay na ibinigay upang maging ari.IloPanag awat, ala wennu aku iti anya man a banag tapno mabagi.EngTo accept something like a job, responsibility, etc.Cls. synako'gawangrisibiDer.agwangeniyagwangmaagwangmakaagwangmangagwangumagwang
agwangen'a-gwa-ŋ`ɘnPerf.inagwangFromagwangvo1 Pangipa'nat nin takyay ta main nin kalapen nin usaren a gamet.Agwangen ma pay nakakatin nin baskit ta kai koya nin maabot.Kaaram, inagwang na ni Jesus a tinapay tan nikisalamat ya konan Dios. Mi'sa nipaitayak nayti konran tutawo. TagPag-unat ng braso upang maabot ang isang bagay.IloIyunnat iti takiag ta adda iti gaw-aten.EngTo reach to get something with the outstretched arm.Cls. syngawangen2Akuen o risibyen yay sayay bagay bilang wadi' rispunsibilidad, o raruma et.Agwangen moy animan a rispunsibilidad a ibi komo.Si si'numan nin mangyakay nin wana say man'iyakay na ket si Mabistan Patanda' bale' naiduma sa nipatandaan mi komoyo nin inagwang moyo, matkap nin dusawen ya li' sa impyirno. TagPag-ako ng isang bagay na ginawa, responsibilidad, obligasyon atbp.IloAwaten iti maysa banag nga inaramid, rebbeng ken dadduma pay.EngTo accept something such as responsibility, etc., handed down by an authority.
agwardyinti'a-gwar-dyin-tiSpnaguardientebrandynoldKlasin arkuol a usaren ran saray nangabing nin iyapros ran ipanglinis nin lalaman ra.Miapros akon agwardyinti sa lalaman ta pigaw nin maglat saray mikrubyo.TagAlkohol; agwardiyente.IloAlkoholEngPure refined alcohol specially used as disinfectant by woman who had just given birth.genarkuhol
agwatyimpo'a-gwa-tyim-poSpnagua tiemponobsoInumen a makatulong sa madali' a pakaanda' nan main masakit uno ta pigaw matambar yay masakit (e.g. alyabon, banaba).Linabey nin bulong alyabon a agwatyimpo na ni angkay Ali.TagAgwatyimpo.EngLiquid or concoction substitute for drinking water of a patient to help hasten the effect of medicine administered or to effect some cure.
agyo''ag-y`o'nNo si ngaran mo ket kapada yan ngaran nan sayay tawo, sya agyo' ma.Agyo' naya ni Joy a maistra na.TagKapareho ng pangalan o magkapangalan.IloAgpada iti nagan wennu agkanagan.EngSomeone who has the same name as another person.synkangaran-ngaranDer.miagyo'
ah'`ahSpch var.a1intrj1Ibarita' nayaytin sayay tawon main mairot nin man'ibibilin konan sayay tawo.Andi' ka miikap nin sakapigo no bukod modti sa bali, ah?Anaod ta mampangwa' ka nin makapaka'ngap a bubagay, ipadar moyna ah, ta pigaw nin matandaan sa intiro nin mundo! TagSinasabi ito upang bigyang diin ang tagubilin.IloIbaga datoy nga sarita no kayat nga iduldol ti maysa a pammaga.EngAn interjection used to emphasis an instruction.2Ibarita' nayaytin sayay tawon rabay nan umanen nin nag'irgo a nibarita' na ta kai na narnge' nin mapalaway; ani? Ah, ani wamo?TagAno? Ha?.IloAh? Anya?.EngWhat was it you said?synani 13Usaren yaytin pangibusngaw nin pakikumpurmi, nipaka'ngap, ririket, pakadismaya, sager, pagdudwadwa tan raruma et dipindi sa no pa'no a pangibalikas. «Si'no yayti si kalamo' tamo?» wanan lalaki. «Si kumpari mo,» wanan babayi. Sin wanin wanan lalaki, «A, si kumpadri anamain!»Ah! Si'koy sangkata'gayan nin nakalap sa iksamin.Ha, andyak pa.Konan siin, nagsari-saritaan raya a wanra, <<Ha! Si'ka a tumutumbok na nin sitaw a tawo!>>TagA.; Ha.IloA.EngAn interjection emphasizing various feelings of wonder or joy or anger or surprise or disgust or shocked discovery, etc., in accordance with the context.Cls. syntalaga 1say.O' a
ahinsya'a-hin-ʃaSpnagenciaagency, bureau, officenTagAhensya.Engagency
ahinti'a-h`in-tiSpnagenteagentnSayay tawo a mangikampanya nin pakalako' nin bubagay bilang say tambar, siguro tan nagsikabarang a usar-usaren.Ahinti yan siguro.TagKinatawan ng isang negosyo upang magbenta ng serbisyo..IloTao nga aglako wennu makitungtong tapno makalako para sabali a tao.EngA representative usually for sales for a company.
ahit'`a-hitTagahitshavenrareBaw'asan a kiri, mibarbas, o kiskisan a sabot sa bisit tan sa raruma et nin mangusar nin blid o labahas. Nasubrawan a ahit nin kiri na ni Rizza ket maimpis tanay nabati'.TagAhit.IloKiskis.EngTrimming such as the eyebrow, sideburns, armpit hair, leg hair, etc.Der.ahitenmiahitpangahitpangngahitpiahit
ahiten'a-h`i-tɘnPerf.inahitFromahitvoMibarbas o baw'asan o galten a sabot bilang sa kiri, barbon a mangusar nin blid o labahas.Andi' mo nin ahiten a barbon mo ta maksir no tumubo'.Madlaw nin inahit nay kiri na.TagAhitin.IloAhiten.EngTo shave or trim something such as eyebrow, beard, etc.
akapulko'a-ka-pul-konEngThe candle bush.synpalo dozenaCassia alata or Senna alata
akasya'a-k`a-ʃaSpnacacia falsalocust treenSayay klasi nin kayo nin alaki a sanga na tan mabulong. Say bulong ket malilimpek a kulor birdi. Say burak na ket kulor dirusas tan say bunga na ket bilang bungan salumagi.Mabistay painawa sa sirong nin akasya.TagMalaking punong kahoy na bilugan ang dahon, kulay pula ang bulaklak at ang bunga ay kahawig ngunit mas malalaki kaysa ipil; ang katawan ng puno ay madalas gawing muweblesIloDakkel nga puon kayo, nga nabukel iti bulong, nalabbaga iti sabong ken adda bunga na a kasla ipil-ipil, ti kayo na ket aramiden da nga gargaret.EngAcacia tree. It has large branches and profuse leaves that are roundish and green but not so large, its flowers are rose colored and its fruit is similar to the fruit of the salumagi/tamarind.
akawntant'a-kawn-tan-tEngaccountantnSi sayay tawo a nayadi' nin karira nin kumirsyo tan nailiwa' na a iksamin para konran Public Certified Accountant.Maidap a iksamin para akawntant.TagAkawntant; kontador de libro; tagatuos.IloAkawntantEngAccountant ; a person who has passed the board examination for Certified Public Acccountants.
akay'`a-kayMassuakaynAniman a iyadal, iparmaw, o ipatandaan. Man'ibarita' mi komoyo a akay nan Catawan.TagAnumang aral na natutunan.IloAnya man nga sursuro a naadal.EngA teaching.Cls. synadbaysbibilin 1Der.akay-akayakayaniyakaymangakay
akay-akay'a-kayakayFromakaySay bubagay a ipasal-pasal o ipata-patandaan sa sayay tawo.Kai na nalingwanan ni Dina a akay-akay ni baying na kona sin anak ya.TagMga turo.IloSursuro.EngTeachings; knowledge or skills that are passed on to a person.Der.akay-akayaniyakay-akaypaakay-akay
akay-akayan'a-k`ayak`a-yanPerf.inakay-akayanFromakay-akayFromakayvinMan'ikwinta kamin kasinakem bana' kona ni Cristo, bale' si'kamon inakay-akayan mi, say wamoyo no pinasyan kaungan moyoyna bana' kona ni Cristo! TagTuro-turuan.IloSurwa-surwan.Engindividually taught
akayan'a-k`a-yanPerf.inakayanFromakayvlAdalan yay sayay tawo nin sayay bagay, o ipatandaan o iparmaw yay sayay tawo sa sayay bagay.Saray matua, matkap a akayan rasaran magtrabaho a a'nak ra mintras a madidintek sara et.Inakayan nasara ni Gadi a a'nak na nin tumangoy sin masurok ra tamo' nin sayay taon.Man'ikwinta kamin kasinakem bana' kona ni Cristo, bale' si'kamon inakay-akayan mi, say wamoyo no pinasyan kaungan moyoyna bana' kona ni Cristo!TagTuruanIloSurwan.EngTo teach someone something.Cls. synadalan 1adbaysanbibilinenidalaniwanwankunsabawanDer.maakayanmakapiakayan
akeng'a-k`ɘŋSpch var.akennslgSiti a ngaran nin purarag nan bake' sa taru'man maipa'ka' konra ni Pag'ong; pannabet sa bake'.Mataway angko a agtay na ni Akeng.TagMatsing; tyunggo; unggoy.IloSunggo; bakes.EngThe name by which the monkey was called in folktale. Relbake'
akipot'a-k`i-potFromkipotadjSayay lugar uno bagay a maslet uno daikleng dyan say nurmal o kuston kaalakyan.Si akipot nin purta a serpan moyo sa Pag'adian nan Dios. TagIsang bagay o lugar na masikip ang espasyo kaysa sa kadalasang sukat nito.IloMaysa a banag wennu lugar nga bassit iti lugar ken maanay na ngem ti kusto nga kinadakkel na.EngTo be narrow compared to something else and so tight.Antalawang 1Cls. synakitirlipit 2masletmasupitDer.akiputenkaakiputan
akiputen'a-ki-p`u-tɘnFromakipotFromkipotvoBaw'asan udino daiklengen yay kaalawangan nan sayay bagay, lugar tan raruma et.Andi' ma akiputen a dalan no mangalabat ka pigaw makalabas et a traysikel.TagGawing makipot; pasikipin.IloAramiden nga nailet.EngTo make a place to pass through narrower or more constricted.Antalawangen