Bolinao - English


a


agod2'`a-godnAnted nin bislak nin usaren nin ipama'nat nin kiri' nin silag ba'yo nin kayedkeden.Ni'met nayan anak a agod ni baying na.TagPang-unat.EngA bamboo or wooden stick, maybe half a foot long, used to straighten or smoothen dried leaves of the fan palm.Der.aguden2
agom'`a-gomnPigagawa' nin tawo a say rabay maikon a sarba uno makalaem dyan saray raruma, maimot tan pagawan tanan pirmi a para sa kadiryan.Sa agom na na'met nayna a sarban main na.TagKasakiman; katakawan; kasibaan; kayamuan; kaimbutan.Iloagawa; agomEngCovetousness; greed; selfishness.Der.agumenkaagumanmaagommangagom
agos'`a-gosn1Say palayo nin likido bilang sa ranom, lwa', daya' tan raruma et.Makapoy a agos nin ranom sa tubo kanya' nin kasan lumiwa' sa gripo.TagGalaw ng tubig, pawis, dugo o ano mang uri ng likido.IloPanagkuti iti ling-et, dara, wennu anya man a klasi iti danum.EngThe flow of a liquid such as blood, tears, water, etc.Cls. synandar 22Say palayo nin ranom sa taaw.Maksaw a agos no kayadi' nin bagyo kanya' nin alalaki a burakan.TagGalaw ng tubig at hangin na may tiyak na direksyon.IloKuti iti angin ken danum nga adda iti pagturungan na.EngA body of water moving in a definite directionDer.agusanmaiyagospaagusenumagos
Agosto'A-g`os-toSpnAgostoAugustn propSi ikawalo nin bulan nan taon.Sin saytaw no bulan nin Agosto, ka'ba-ka'bawan nin mais.TagIkawalong buwan sa isang taon.IloMayka-walo a bulan iti maysa a tawen.EngThe month of August.
agrabyado'`agraby`a-doSpnagravioinjury, offenseadjKaingaran nin ambo' nin kuntinto bana' sa kai nin nikakalap uno nikarisibi nin manepeg a risibyen.Agrabyado ako sa upa' a sanyasot saya awro.TagAgrabyado.IloAgrabyadoEngAggrieved or feeling discontented from being treated wrongly or unfairly.; given less than the right share.Der.agrabyadwenmaagrabyadomangagrabyadopaagrabyado
agrabyadwen'`ag-ra-bya-dw`ɘnPerf.inagrabyadoSpch var.agrabyaduwenFromagrabyadovoKai nin ibi a manepeg nin mako o risibyen nan sayay tawo.Andi' moyo sara nin agrabyadwen a kapada moyon tawo.TagAgrabyaduhin.IloAgrabiadwen.EngTo aggrieve a person by giving less than the proper share.
agrang'agr`aŋ1nMaksaw nin akis nin minganga bana' sa idap nakem o sakit.Marnge' a agrang na ni Amanda anggan ikaliman bali.TagPalahaw; atungal.IloSangit nga iriaw; iyikkis nga sangitEngLong loud cry with the mouth wide open because of grief or pain. More severe than angrab.2vInmakis nin maksaw nin ninganga bana' sa idap nakem o sakit.Agrang nan babayi sin nasita nan natakaw yay pitaka na.TagPumalahaw.Iloinyikkis ti sangitEngCrying loudly with the mouth wide open because of grief or pain.Cls. synagrem 1agur'orgenakisDer.agranganumagrang
agrangan'agraŋ`anPerf.inagranganFromagrangvlUmakis nin maksaw bana' konan sayay bagay o tawo.Sukat a agrangan moy nikaisyay mo konan sayay irispunsablin lalaki!TagMagpalahaw.IloAgdung-aw.EngTo wail over a tragedy.Cls. synabet-abetanakisanangakansynangraban
agrem'agr`ɘmn1Areng'eng bana' sa sakit o bereng.Marnge' a agrem nan main nin masakit sa rubari' nin kwarto.TagHalinghing; haluyhoy; daing.IloAnnayEngA long, low sound of suffering.Cls. synagrang 2agur'orareng'engares'es2Buga' nin akis nin ikmi' yay bebey bana' sa bereng o sakit.Agrem na nin lalaki bana' sa bereng nan tuloy.Marnge' mangibwat sa babalin Rama a asisit tan agrem,TagDaing.EngLow cry of pain or grief without opening the mouth. Cls. synangakDer.umagrem
agrikultura'`agrikul-t`u-raSpnagricultura agriculturenSay maipa'ka' sa pangmumula tan pagtatalon tan sa kuston pangangalila' sa uayep tan mumula.Si mangkalapen kon karira ket Inhinyiro Agrikultura.TagAgrikultura.IloAgrikulturaEngAgriculture.
agriminsor'agrimin-sorSpnagrimensorsurveyornrareSaray tawon manunukat nin luta'.Si sayay inhinyiro magwa' nay mag'in sayay agriminsor.TagAgriminsor.IloAgriminsor???EngLand surveyor.
agrunumya'agrun`umyaSpnagronomiaagronomynParti nin agrikultura a maipa'ka' sa pamagkamain nin prudukto mangibwat sa mumula.Si sayay tawo nin nag'adal maipa'ka' sa agrunumya tanda' na no ani a sakit nan tanaman o a insikton mampanida'.TagAgronomia.IloAgronomyaEngAgronomy ; branch of agriculture which deals with crop production, soil and water management.
agsaw'ag-sawnrareBigra' a limi'mo tan maka'ngap ket tuma'way.Agsaw ran tutawo sin tinumrak yay bomba atumika.TagSindak; pagkasindak.IloPanagriaw; agriaw nga sibubutengEngAwe; a great fear with sudden wonder and cry out.Cls. synmali'mwan2sumalakDer.iyagsawumagsa-agsaw
agsit'ag-s`itFrom*asitnIloMaksaw nin makakling nin buryaw bilang wadi' bana' sa sakit, nali'mwan, uno nabigra' yay sayay tawo laloynay babayi uno anak.Marnge' koy agsit nan anak nin man'ambaken nan ama na.TagTili; pagsisigaw.IloIk'kisEngShrill, piercing cry due to terror, surprise or sudden pain.genasisitDer.iyagsitumagsit
agtay'ag-t`aynSaya yayti nin parti nan lalaman nin iti sa luob a syay mampanapit nin daya' tan mampangwa' nin apro.Sawanin, sali' no makataway akoyna nin agtay nin baboy.TagParte ng laman loob na naglilinis ng dugo. IloPartis iti uneg bagi nga mangdalus iti dara.EngLiver, the body organ that cleanses the blood and has other functions in the body.
aguden1'a-gu-d`ɘnPerf.inagod1Fromagod1voRupasen a rabot uno pari a mangusar nin agod.Masilyaw anay bungan pari kanya' nin magwa' anan aguden.Inagod nay pari.TagPutulin gamit ang karit.IloPutden nga agusar iti kumpay.EngCut with sickle or scythe.genyataben
aguden2'a-g`u-dɘnPerf.inagod2Fromagod2voPa'naten yay sayay bagay bilang say kiri' nin silag o raruma et. Aguden yapo' a silag ba'yo nin kayedkeden.TagUnatin.EngA bamboo or wooden stick, may be half a foot long, used to straighten dried leaves of the fan palm.
aguhilya'a-gu-hi-lyaSpnhorquillahairpinmag-nobsoHirpin a main dikurasyon nin bubato a isuksok sa alipugo uno sa sabot.Mangusar akon aguhilya no mako ako sa bayli.TagAguhilya.IloaripitEngDecorative hairpin; a device used to hold the hair.Der.miaguhilya
aguhon'a-gu-honSpnagujón/aguja de marear large needle; pointernInstruminto a mangitudo' nin diriksyon. Mangawit akon aguhon no mako ako nin tumaaw no delem ta pigaw nin kai ako mabarang.TagBagay o instrumento na ginagamit upang matukoy ang direksyon.IloGargaret nga usaren wennu agitudo iti pagturungan.EngAn instrument for showing directions; compass.synkumpas 1
agumen'a-g`u-mɘnFromagomvorareIbegan ket ipamuspusan nin maikon yay sayay bagay a ikon ran raruma.Agumen ray luta' mo.TagKainggitan at piliting maiangkin ang bagay na hindi pag-aari.IloPanag-apal ken ken panagakayat nga mabagi iti bagi ti sabali a tao.EngTo desire eagerly or greedily something that belongs to another.Cls. syngalemgemenmaikonDer.inaagom
agur'or'a-gur'`ornAlalakin akis bana' sa bereng.Marnge' a agur'or nan nabalo sa kapitangan nin yabi.TagHagulgol; tangis.IloNgumogngogEngLoud sob.Antadak'akCls. synagrang 2agrem 1Der.umagur'or
agusan'a-g`u-sanFromagos1vlPalaywan o dalanan yan ranom tan raruma et nin likido a sayay bagay. Agusan nin ranom no rapeg a mula kon kalubasa kanya' nin nalnak.TagPag-agos ng anumang likido.IloPanag-ayos nga kuti iti danum.EngTo flow through a location.Cls. syndalanan 12nBagay o lugar a palaywan nin ranom tan raruma et nin likido.Napaletpetan yay agusan nin ranom kanya' nin nilapwas yay salulog.Nasalabanan yay agusan nin ranom mangibwat sa busay kanya' nin kasan inumen ran baka sa yupa'.TagGinawa upang daanan ng tubig.IloInaramid ti tao nga pagayusan iti danum.EngPlace through which liquid flows.speckitikitsalulog
aguso'a-g`u-sonSaya yaytin kayo a pino nin bilang kadayem a bulong na, a pukanen a sanga na nin gaw'en Christmas tree no Abidad.Main nin ma'kit nin aguso abirno adti sa Baguio.TagIsang mataas na puno na parang karayon ang dahon at madalas gawing Christmas tree tuwing pasko.IloNangato a puon kayo nga kasla dagum iti bulong ken kanayon nga usaren nga Christmas tree.EngPine tree.
agwa'a-gwaSpnaguawaternoldBinutilyan banglo.Abaw ilako' nin agwa bale' mabli.TagPabango.IloBangbangloEngPerfume water.genbangloCompagwa-binditaagwa-pluridaagwa-uksihinada
agwa-bindita'`a-gwa-bin-d`i-taSpnagua benditaholy waterComp. ofagwanchRanom a nabindisyunan sa simbaan ran Romano Catoliko.Tepe' nin si sayay tawo ket sumrep ya sa simbaan, ikudos nay agwa-bindita.TagAgwa-bendita.IloBendita.EngHoly water.genranom