Bolinao - English


a


adurnwan'a-dur-nw`anSpch var.adurnuwanFromadurnovlKwan ya nin arkos o dikurasyon a sayay bagay.Adurnwan ma pay intablado?Adurnwan ran bubbayi a lalaman ra nin nagsikabarang a alahas.TagGayakan; ilagay ang arkos; magdekorasyon.IloArkusan.EngTo adorn or decorate something.Cls. synarkusandikurasyunan
adyan'a-dy`anPerf.inadyanFromadivlKai ya nin pa'kit a sayay tawo sa sayay tawo nin mako kona o syay gagaran ma'kit.Adyan naya ni Maya si Cocoy tepe' mako yadtaw mikadaw nin padamag konra.Inadyan rayan main nin utang kona ni Jacob sin nako ya naningir.Kasaynan adyan sawanin no gira a ambo' nin bilang sin tyimpon Hapon a umadi sa ubot o yukib.Inadyan rayan girilya sin uray ran Kastila' a simbaan.TagHindi pagpapakita ng isang tao sa taong naghahanap sa kanya.IloSaan nga pagpakita iti maysa a tao kadagiti agbirbirok kanya na.EngHide someplace from someone.Der.aadyanmaadyannangadyan
agab'a-g`abnManakaw nin baka o damulag o animan et nin ayep.Masakit a agab sa aplan.TagPagnanakaw ng baka o kalabaw.IloPanagtakaw ti baka wenno nuang.EngRustling of cattle or carabao or any other animal.Cls. syntakawtikasDer.agabenmangagabmangngagab1mangngagab2
agaba''a-g`a-ba'adjAlawang a distansya sa pisa'lean nin rigrig tan rigrig bilang sa sayay tinistis nin kayo bale' mas anted dyan si kaanrwan.Agaba' a abaya ran alalaki nin tawo.TagPagkakaroon ng malawak na distansya mula sa gilid at gilid.IloNawaya a kinaadayo nga aggapu iti igid ken igid.EngWide or broad, normally used of flat surfaces, the focus is on the comparative dimensions such as a piece of wood or a person's jaws.AntakitirCls. synalawang 1Der.agabaenagagaba'kaagabaan
agabaen'a-ga-b`a-'ɘnFromagaba'voGaw'en nin alawang a sukat nin pisa'lean ran midmang a rigrig nan sayay bagay bilang sa lamisawan, katri, kwadro tan raruma et.Mabista no agabaen yay gaw'en nin dalagan ta pigaw abaw saray makaida'.TagGawing malawak ang distansya mula sa gilid at gilid; laparan.IloAramiden a nawaya ken nalawa iti knaadayo iti igd ken igid.EngTo make something broad or wide, such as a bed, table, chair, frame, etc. AntakitirenCls. synalawangenDer.paagabaen
agaben'a-ga-bɘnPerf.inagabFromagabvoTagPagnanakaw ng baka at kalabaw na katayin itoIloAgabEngStealing cattle or carabao put out to pasture with the intention of slaughtering the animal.
agagaba''a-gaga-ba'Fromagaba'vchngSay bunga na agagaba' a bilang balu-baluto.TagMaluwang.IloNalawa.Engbecome broad
agamang'a-g`a-maŋnSaya nin nipa'deng a pangaturan nin pari tan raruma et nin yatab.Napno' yay agamang nin pari.TagKamalig na itinayo bilang imbakan ng bigas, mais at iba pang uri ng ani.IloKalapaw a mabalin a bato wennu kayo nga inaramid nga pagidulinan iti anya man ng ginapas.EngA storehouse for farm produce like rice, corn, etc.Cls. synbudigakamarinpangyaturan 1
*agamir'a-g`amirnTagGamit.IloAlikamen.EngA tool.Der.agamirenmangagamir
agamiren'a-ga-m`i-rɘnPerf.inagamirSpch var.agamirenenFrom*agamir1nAniman nin bagay a usaren sa pagtatrabaho o pangngawa' nin bagay-bagay, pati say isulot o animan et.Ipa'kit naya komoyoy sayay alawang nin kwarto sa ta'gay nin nasadya' tan kumplito anay agamiren. Si tawon itaw sa balkon bali ra, andi' yayna nin sumrep et nin mangalap nin animan a agamiren na.TagKasangkapan na ginagamit sa gawain, isinusuot o atbp.IloGargaret a usaren no adda iti aramiden, mabalin nga isuot wennu usaren.EngAny useful article such as an implement, tool, utensil, including personal effects.Cls. syninstrumintospecadadobatyabenengkardiromartilyomuwiblissapatos2voUsaren yay sayay bagay bilang sa pakababa', pakayadi' o raruma et sa abas.Kai mi nin agamiren a binubula' tan kasan gagara min duka' o nin manglukon si'numan.Andi' moyoyna nin agamirenen a animan nin parti nin lalaman moyo sa pangngawa' nin duka'.TagGawing kasangkapan ang isang bagay, o kakayahan, may masamang kahulugan.IloUsaren ti maysa a banag wennu katon-uyan, madi iti kayat na saw-en.EngTo utilize something as a tool, with a negative connotation.Cls. synusaren
agap'`a-gapnLata uno plastik nin abaw a matadem nin ubot-ubot nin pangiriidan nin bagay-bagay bilang sa papayas no mangatsara, kamutin-kayo no mangwa' nin kutitem tan raruma et.Mangdam ako pan agap moyo ta mangwa' akon atsaran papayas.TagIsang kagamitan na nababalutan ng matutulis na butas na ginagamit para magkudkud ng prutas, gulay o ano mang pagkain.IloMaysa a ramramit nga napnu iti natadem nga abut nga usaren no agkadkad iti bunga, nateng wennu anya man a makan.EngA grater or shredder that is full of holes and grates off pieces as something is passed over it.Cls. synkaroskurkoryadyadDer.agapenmangagap
agapen'a-ga-pɘnPerf.inagapFromagapvoGinwa' nin madidintek o pino yupa' sa nipangusar nin agap.Inagap nay papayas mi'sa na nin pinespesan.TagGawing mas maliliit o pino sa pamamagitan ng kayuran.IloPababassiten ken pinwen nga agusar iti gadgad.EngTo shred or grate something on a flat grater.Cls. syngaygayen
agas'`a-gasnTaway nin ma'mot sa bebey a bara'mon mapuuran yay dila' tan say labi' bilang sa luya, paminta tan raruma et.Kurang a agas nin pinapaitan ra.TagLasa ng pagkain na nagbibigay ng mainit na pakiramdam kapag natikman.IloRaman ti kanen nga agited iti nabara nga rikna no naramanan.EngThe pepperiness or pungency of something.Der.agasanmaagas
agasan'a-ga-s`anPerf.inagasanFromagasvlKwan a linuto' nin rikadon mamin taway nin maagas o ma'mot sa bebey bilang sa la'ya, luya, tan paminta .Agasan mon luya nin urandis a ginataan mon langka'.TagGawing maanghang.IloPagasangen.EngTo make peppery or pungent, referring to food.Der.maagasan
agawa'a-g`a-wanKasesegan nin kalamo' a kaalistwan nin mangimey o mangwa' nin matkap gaw'en.Napaadal rasaray a'nak ra ni Rolando bana' sa seseg tan agawa ran maningkap nin mitraasawa.TagSikhay.IloAgawaEngDiligence combined with promptness.Antpatay1Der.agawawanmaagawapaagawawenumagawa
agawawan'a-gaw`a-wanFromagawavlrareAlistwan tan sesegan nin gaw'en a sayay bagay.Agawawan moy mag'adal ta pigaw nin madali' kaynan mayadi'.TagMagsikhay.IloAgawaan; umagawaEngTo be diligent or assiduous with the object of accomplishing something while one has the opportunity.Cls. synalistwan
agawid'a-g`a-widIloagawidgo homeIlo inflnagawidirreg. infl.nagawidPerf.nagawidFrom*awidvMako o mugot sa bali o lugar nin diri.Agawid yan inawru-awro si Romy ibat sa Alaminos.TagUmuwi.IloagawidEngTo go home.Cls. synmugot 1sumakasumakaugutan
agayap'a-g`a-yapnSayay klasin pising nin say bunga ket annunro tan main nin kulor birdi o mu'dit o granati. Mas mataway a anenented nin agayap.TagUri ng halamang baging/gulay na pahaba ang bunga at may kulay pula, itim o berde.IloNateng a mula nga agbunga iti nalabbaga, nangisit, ken birdi. Mabalin a kanen.EngNative long beans about 1/2 to 1 1/2 feet in length.
agel'`a-gɘlnSay agel syay malumo nin parti sa parpar nan kayu-kayon ungot, silag, batag tan raruma et.Mataway nin gaw'en nin lumpya' nin sadiwa' a agel nin ungot.TagMalambot na bahagi ng katawan ng puno.IloNalukneng nga parti iti puon kaykayo.EngPith, the soft part of the trunk of the coconut tree and other plants.
agila'`a-gi-laSpnaguilaeaglenSayay alaki nin manuk-manok a anroy tuka' nin maninan kapada nan manuk-manok tan madidintek nin ayep. Si agila a mantawagen nin National Bird nan Pilipinas.TagUri ng malaking ibon na may baluktot na tuka, malalaking pakpak at kilala sa matalas na paningin at galing sa pagdagit; Pambansang ibon ng Pilipinas.IloDakel nga bilit nga kawing iti sippit, akaba iti payak, nasirib ken nalaing agdagit; EngEagle, a protected Philippine bird.Cls. synlawinPithecophaga jefferyi
aginaldo'a-gin`al-doSpnaguinaldonoldrareRigalo no abidad. No Abidad mako saray a'nak konran inay tan amay ra sa binyag kidawat nin aginaldo ra.TagAginaldo; regalo.IloPapaskua.EngChristmas gift.genrigaloDer.kiaginaldomakiaginaldo
agiw'`a-giwTagagiwcobweb; sootnBalin gigang.Mangisit anay agiw sa tumben nin panglutuan sa ristauran.TagAgiw.IloIroEngSpider's web.synbalin gigangDer.agiw-agiw
agiw-agiw'a-giwagiwFromagiwnKatin-katin nin sama' sa atep, gubida, patungsoy tan sa raruma et nin lugar.Mampanglat yan agiw-agiw si Nelda ta napno' anay gubida.TagNakabiting agiw.IloAlipaga.EngHanging cobwebs, soot on the ceiling, etc.
*agmes'ag-mɘsobsoDer.maagmesanpakaagmes
agod1'a-g`odnAgamiren yayti nin kinmurba yay tadem na nin magwa' a anted o anro yay gaga'getan na nin usaren yan ipangrupas nin pari o rabot.Usaren mayna a agod mo tan mangyatab kayna. TagIsan uri ng kagamitan na pakurba ang hugis ng talim, sabay nitong hinihila at pinuputol ang damo o tanim.IloMaysa aruaten nga pakurba iti purma na nga usaren no aggapas.EngA tool with either a short or long curved blade on a short or long handle used for cutting grass or grain.genipangyatabDer.aguden1mangagod