Bolinao - English


a


adayat'a-d`a-yatnKlasi nin batag nin mas anro tan alaki a bunga tan main bilid-bilid.Mas mamuda a adayat dyan latundan no ilako'.TagMahaba at malaking uri ng saging na parang may kanto.IloAtiddag ken darakkel nga saba nga kasla adda suli-suli iti igid-igid na.EngA kind of four-sided banana which is longer and bigger than latundan or saba.genbatag
adayo''a-da-y`o'Num+adadayo'addayo'Fromdayo'1adjAmbo' nin adani.Adayo' a Amirika; kai ako nin mika' itaw.Adadayo' a bubalidtaw sa baryo ra.Adadayo' a mula nan mahogany.TagHindi malapit.IloSaan nga asideg wennu kaabay.EngTo be a far distance from something.Antadani 1madamir2nSa ambo' nin adani.Ket naanor ako sa adayo'.TagMalayo ang distansya ng lugar.IloLugar a saan asideg.EngA distant place.Der.iyadayo'midadayo'
adbays'ad-b`aysEngadvice nBibilin o kunsaba maipa'ka' konan sayay tawo.Si sayay maong nin rumnge' sa adbays, mabistay pirat'anan na.TagNaibigay na rekomendasyon o payo patungkol sa disiyon o gagawin ng isang taoIloNaited nga singasing maipanggep iti nakem ken aramiden ti maysa a tao.EngAdvice or counsel given.Cls. synakaybibilin 1kunsabaDer.adbaysan
adbaysan'ad-bay-s`anFromadbaysvlBibilinen o kunsabawan yay sayay tawo.Rispunsibilidad ran matua a adbaysan rasaray a'nak ra.TagPagbibigay ng payo o pangaral sa isang tao patungkol sa kanyang gagawin at disisyon.IloPangibagbaga ken pangited singasing maipanggep iti nakem ken aramiden ti maysa a tao.EngTo give advice to someone.Cls. synakayanbibilinenidalaniwanwankunsabawan
addos'`ad-dosFromdosadjBarang sayay bagay ket rway pisos a prisyo na.Addos pisos a mangga.TagAdus; dalawang peso ang isa; tagdudos.IloDus ti maysa; Sagdudos.EngTwo pesos for one item.
aden'a-d`ɘnEngaddAtc. is man'adenvPanglamo'-lamo' nin numiro uno kantidad.Man'aden koy naglakuan kon pising.TagPagdagdag o pagsasama ng dalawa o higit pang numero para makakuha ng iba halagaIloPagninnayon iti duwa wennu surok pay a numiro tapno maala ti baro a ngina wennu pateg na.EngTo add something to get a sum of a number or value.Cls. synpilamuen
adi'a-d`iadvNikwa sa kai nin ma'kit o man'iyator nin kasan magtanda'.Adi a nipangaristo kona ni Ninoy.TagHindi pagpapakita.IloSaan nga ipakita ta inlimeg.EngHidden or secret.Cls. synsikritoDer.adyaniyadimaadisangkaadiwanumadi
adi''`a-di'Massuadi'nSi lalakin pangulo tan unuren sa sayay pag'adian.Alaki yay bali ni Coco dyan si palasyo nan adi'.TagLalaking namumuno sa isang kaharian.IloLalaki ng agturay iti intiro a pagarian na.EngKing.Der.aadi'mag'adi'
adik'`a-dikEngaddictnTawon mampangusar nin druga uno tambar a maiyawa'; magwa' lamang a pinnom nin arak.Dinakep rayan pulis a adik ta nanakaw ya.TagSugapa.IloAdik.EngA drug addict.Der.makaadik
adilanta'a-dil`an-taSpnadelantoprogressnPrugriso; arunsa o nangumanan nin mabista.Kasa gapon adilanta nin byay nan tawon matamlad.Abaw a kaabigan nin naibi nin adilanta nin syinsya.TagPag-unlad.IloRang-ay; adilanta.EngProgress; advancement.Cls. synarunsaprugrisoDer.iyadilantakaaadilantamaadilantapaadilantawenpakaadilantaumadilantaSpnFadilantado/a
adilantado/a'a-di-lan-t`a-do'a-di-lan-t`a-daSpnadelantadoadvanced, far along; precocious, advanced for his ageSpnDadilantaadj1Maprugriso.Adilantado a byay na ni Rolando ta nakayadi' sara nga'min nin pag'aadal ra a a'nak na.TagMaunlad; masulong; progresibo.IloNarang'ay; Narang-ay.EngFor a thing or event to be moving forward at a good rate, progressive.Cls. synarunsadomaalkansamaarunsamaprugriso2Aliston mangimey, mangisip. Adilantado kan talaga ta masakbay kan rinmate'.Adilantado a pangingisip na ni David.TagAdelantado; maagap.IloAdilantado.EngThe characteristic of being prompt or ahead of an expected stage of something.Cls. synalisto
adilpa'a-d`il-paSpnadelpaoleandernTanaman a umata'gay anggan a'pat a pyi o anggan lipos tawo nin gumurak a say burak ket kulor dirusas nin bara'mon kalachuchi.Nalibed yan maburak nin adilpa a ugsuran mi.TagAdelpa.IloAdelpa.EngRosebay; oleaner.Cls. synmasitas
adios'`a-di-'osSpnadiós goodbyeSpn InfladyosintrjIrgwen no patanid ana.Adyos/Adios, si Catawan a kialuyon komo.TagAdiyos; paalam.IloAdyosEngGood-bye; farewellCls. synmako 1.1wanin ana
administrador'ad-minis-trad`orSpnadministradoradministrator, managernSi tawon mangasikaso, mangipalalako nin nin bagay-bagay bilang sa sayay babali.Pwira ya a miyor main et nin administrador nin mangasikaso tan mangipalalako nin gubyirno sa babali.TagTagapangasiwa; tagapamahala.IloAdministrador.EngAdministrator.Cls. synmangingipallako
ado''`a-do'nArarem nin adanin kaingaran para sa sayay tawo magwa' a sa lalaki o babayi, o sa Dios. Kai magawa' nin sidaen nin animan a ado' ko komo.TagMasidhing damdamin sa kapwa tao o sa Dios.IloNauneg a sagmey wennu rikna iti kapada a tao wennu ni Apo Dios.EngThe concept of love (general). It is a deep feeling and affection and can be used for the relationship between a man and a woman or God.Cls. synpangawa'nanpanglalabiDer.aduenmaado'mangado'miaduanpiaduansangkaaduansiaado'id.kanta ado'
adrigado'ad-riga-doSpnagregadoadd on; attaché; assistantadjAmbo' nin tawon naiyanak sa lugar no kai san'ili ya.Adrigado ya in iti sa Bolinao ta taga Bicol ya.TagDayo; dayuhan; estranghero; banyaga.IloSangaili; Gan-naet.EngNot native to a place; an immigrant.Cls. syndayosan'ili
adris'ad-r`isEngaddressnSi mampiikapan o pakadumugan konan sayay tawo o lugar. DMMMSU-CAF, Bacnotan, La Union a adris nin pag'adalan ko.TagAdres; tirahan.IloAdris.EngAddress.
adti'ad-t`iintrg pron1Itepet yayti ta pigaw nin matandaan a kami'nan o pakadumugan konan saya bagay o tawo.Adti ka nin ibat?Mataman adti, kai ko malimo' ta si Dios a kalamo' ko.TagTanong na ang sagot ay may kinalaman sa lugar; Saang lugar.IloDamag nga masungbaten iti panagibaga iti lugar; sadino a lugar.EngWhere.1.1prno adtiManinep kamodtaw anaod ta, no adti a kami'nan nin mabli komoyo ket itaw anamaet a nakem moyo.EngMarks a relative clause that identifies the specific location referred to.Compadtiman
adtiman'ad-t`i-manComp. ofadtimanindfproAbirno adti nin lugar.Mako ako sa adtiman a pamakian nan Catawan.TagKahit saan man.IloUray sadino a lugar.EngTo or in whatever place.
adubi'a-d`u-biSpnadobesun-dried bricknBara'mon haloblak nin ginwa' mangibwat sa dinumyek nin luta' o tupa' a a usaren sa pamma'deng nin bali tan raruma et nin pa'deng.Nataladtad a adubi a gaw'en nin bali.TagAdobe; batong silyar.IloAdobi.EngAdobe stone; quarry stone.
adubo'a-d`u-boSpnadobosauce for seasoningnSayay klasi nin luto' nin karni nin baboy o manok o milawok nin karnin baboy tan manok a rikadwan nin paminta, suka', bawang, tan tuyo.Abaw saray tawon rabay-rabay ra a adubo.TagAdobo.IloAdobo.EngChicken or pork or both cooked in vinegar and soy sauce with black pepper and garlic.
adudani'a-du-da-n`iFromadaniFromdaniadj1Mas adani yay sayay bagay sa sayay bagay.Adudani yay bali na ni Dado sa iskilawan dyan si bali na ni Juan.TagMas o higit na malapit.IloAs-asideg.EngFor someone or something to be closer or nearer than someone or something else.2Mas adani a kaingaran o masabi yay sayay tawo sa sayay tawo.Adudani ya si Dina konran kanayon na kona ni nanay na dyan konran kanayon na kona ni tatay na.TagMalapit ang damdamin.EngFor someone to be more closely attached; closer to one's affection.
aduen'a-d`u-'ɘnAtc. is man'aduenPerf.inado'1Fromado'voSay pagkakamain nin ararem nin adanin kaingaran para sa sayay tawo a magwa' sa lalaki o babayi, o sa Dios. Aduen may Uunuren a si Dios mo nin intiron kanakman mo, nin intiron byay mo, nin intiron kaisipan mo tan nin intiron pakababa' mo.Inado' nasaran maong nin pari-pariho nin sayay ina a a'nak na.TagPagkakaroon ng malalim at masidhing damdamin para sa ibang tao o sa Diyos.IloNauneg a rikna ti panag-ayat mabalin a kapada a tao,alikamen , wennu ni Apo Dios.EngTo love something with deep feeling and affection.AntguraenCls. synkawa'nanenlabyen 1Der.inado'2
adultiryo'a-dul-t`iryoSpnadulterioadultery nMamabayi o kilalaki.Alakin kasalanan sa Catawan a Dios a adultiryo.TagPakikiapid; pangangalunya.IloPannakiabig iti di asawa; Pannakikamalala.EngAdultery.Cls. synkilalaki
adurno'a-dur-noSpnadornodecorationnrareArkos.TagAdorno; dekorasyon; labor; palamuti'.IloArkos.EngDecorations, usually to make something look more elegant like carved cabinets and jewelry.Cls. synarkoslaborDer.adurnwan