Bolinao - English


a


abridor'a-bri-d`orSpnabridorbottle or can openerSpnDabrinSi ipangabri nin say butilyan supdringk tan sirbisa, say dilata nin sardinas tan raruma et.Mataey tan kamol yayna a abridor.TagPambukas ng bote ng inumin o ng de lata.IloPanglukat iti botelia wennu dilata.EngA bottle or can opener.genipangabriipangluat
abrigo'ab-ri-goSpnabrigocoat, protectionnMangusar kan abrigo no maray'ep a panaon.TagBalabal; abrigo; kapa.IloKagayEngShawl; a lady's wrap overcoat.Der.mampiabrigomiabrigo
abrigwar'ab-rigw`arSpnabrigarto wrap up, to shelter, to protectvoldMailiwa' o pag'iirgwan o mausisa' ya anaet a sayay bagay a nalingwanan o naiyator o naiyadi ana kumon bilang sa sayay niparsa konan sayay tawo o duka' a gawa' nan sayay tawo.TagUngkat; halukay.IloArubusan.EngTo bring out into the open something that should have been left in the past.Der.abrigwarenkaaabrigwarmaabrigwar
abrigwaren'ab-ri-gwa-rɘnAtc. is man'abrigwarenPerf.inabrigwarFromabrigwarTagLantaran.IloArubusan.EngTo bring out into the open something that should have been left in the past, such as a wrong; to expose.Cls. syndumugentingkap 2
Abril'A-br`iln propSi ikaliman bulan sa sayay taon.Kasabyan nin sa bulan nin Abril a pistan babalin Bolinao.TagIkalimang buwan sa isang taon.IloMaykalima a bulan iti makatawen.EngThe month of April.
abryan'ab-ry`anAtc. is man'abryanPerf.inabryanFromabrivl1Gaw'en nin magkamain yan mausar a sayay bagay.Inabryan nayayna para kontamo a dalanan sa salaban.TagBuksan.IloLukatan.EngTo make something accessible or available.Antbangenanisada'sadaan1.1vlSay gaw'en sa purta, dudungawan tan raruma et nin nakasada'.Abryan may purta ta main nin mantumuktok. TagPagtanggal ng sara para makapasok at makalabas.IloPanagiyalis iti sirra tapno makasrek wennu makarwar.EngTo open something such as a door, window, etc. Cls. syniburwangFromburwangiluatFromluat1.2vlIbuka' yay sayay bagay bilang sa libro. Abryan moyoy libro moyo ta namasa atamon isturya.TagBuksan; buklatin.IloIyukrad.EngTo spread out or unfold such as a book.synbukaenFrombuka'1.3vlGalaten yay sakeb nan sayay bagay bilang sa kardiro, garapon, o mangusar nin agamiren bilang no mangabrin sardinas o animan a dilata o butilya.Abryan may kardiro ta kikiten mo no naluto' anay sina'pang.TagPagtanggal ng takip para makuha' ang laman katulad ng de lata at kaldero.IloPanag ikkat iti kallob tapno makita wennu mairwar iti laman na.EngTo remove or take off the lid of something such as of a bottle, can, jar, pan, etc. with or without an instrument or effort.AntsakbanFromsakebCls. synluatanFromluat1.4vlAbryan o wagwagen yay sayay bagay bilang sa karton o pakiyds.Abryan tamoyaynay pakiyds.TagPagtanggal ng balot upang makita ang nilalaman ng isang bagay.IloPanag-ikkat iti balkot iti maysa a banag tapno makita iti laman na.EngTo undo something by unfastening or untyingCls. synwagwagen 2Fromwagwag1.5vlPaandaren o padtawan yay sayay bagay bilang sa radyo, apoy, tan raruma et.Abryan may tilibisyon ta reng'en atamo a news.TagPinipindot o pinipihit upang umandar ang isang bagay kagaya ng ilaw at radyo.IloPinduten tapno agandar iti radyo wennu silaw.EngTo turn or switch on something such as the radio, light, etc.AnterpenFrom*erepDer.maabryannipaabryan
absint'ab-s`intEngabsentvstKasa yay tawo sa matkap a kami'nan na.Absint ya sa klasi si Petra ta man'ipiikap nayay ari na.TagHindi pununta o pumasok.IloSaan nga simrek iti trabaho wennu iskwilaan, saan ng napan,EngAbsent.Cls. synkasa1
abswilto'ab-sw`il-toSpnabsueltoacquittednDiklarasyon nin si sayay tawon nidimanda ket kasan kasalanan na.Abswilto a disisyon nin kurti sa dimanda kuntra kona ni Pablo.TagAbswelto; mapawalang sala.IloAbswilto.EngDeclaring a person charged in court as not guilty.Der.maabswiltonipangabswiltopakaabswilto
abugado'a-bu-g`a-doSpnabogadoattorney, advocate, lawyerMassuabugadonSayay tawon di-adal nin say inadal ket say maipa'ka' sa layi nan sayay nasyon tan say gawa' na ket say mangidwa'dwa' sa tutawo maipa'ka' sa layi tan mangi'deng o mangidipinsan tawo nin nikaso sa husgado.Bale' saray Pariseo tan uabugado sa Gugan-gan, kai ra nin inako' a gagara nan Dios sin andi' saran pabawtismo.TagTaong nag-aral ng batas, upang magtanggol, magdiin, o maging kinatawan ng isang tao sa harap ng husgado.IloTao a nag-adal iti linteg a mangisalakan, mangimemeg, wennu tumakder para sabali a tao iti sango iti ukom. EngAn attorney or lawyer.Cls. synaturniDer.kinaabugado
abukado'a-bu-k`a-doEngavocadoavocadonSayay klasi yayti nin puon prutas nin say bunga kurtin salay tan birdin silya-silyawan uno kulor granati a lupis no maluto' ana, silya-silyawan a laman tan alaki yay sayan-sayay bikoy sa butlay.Paburito kon prutas a abukado.TagIsang uri ng namumungang puno, na hugis biluhaba ang prutas na kulay ube o berde ang balat at manilaw-dilaw o kulay dalandan ang laman.IloMaysa ng puon kayo ng agbungbunga, ti bunga na ket inmatiddog a murado wennnu birdi iti ukis ken nalabudiaw wennu birdi iti laman na.EngAvocado or alligator pear.
abuloy'a-b`uloyTagabuloysubsidynKuntribusyon nin kwartan tulong konran natyan.Naitabon ya si Vidal yupa' sa abuloy ran kukanayon tan kabaraybay na.TagAbuloy; ambag; tulong.IloBadang???; abuloy; tulongEngFinancial assistance specifically given to the survivors of a deceased person .Cls. syntulongur'oryuryor
abuna'a-bun`aSpnabonarpayment, fertilizernSay ibayad nan sayay sakalakon tawo para sa sayay bagay imbis nin si sayan talagan main nin rispunsibilidad nin gumayad.Nami ya si Edgar nin kwartan tulong na para sa abuna konran kai ana nin nasingir sa bayad nin kanen baboy.TagPaluwal.IloAbuna, abunar.EngPayment of an obligation in place of the one obligated.Der.abunadoabunawan
abunado'a-bun`a-doFromabunaadjSi tawo a sya yapo' a mamayad para konan sayay tawo.TagNagpaluwal; abonado.IloAgabunarEngOne constrained to pay out money for something for another person.
abunawan'a-buna-w`anFromabunavlMamayad nin kwarta para konan sayay tawo a bayadan o isubli' na li' a nibayad.Abunawan ko yapo' a matrikula mo tan gumayad ka li' kongko.TagAbunuhan; abonado.IloAbunaran.EngTo pay a debt for someone expecting him to pay back later.Cls. synsadaan
abuno'a-bu-noSpnabonofertilizernrareBagay ti nin no kwan a luta' ket gaw'en nin maganagan ket mag'in mabistay katutubo' nin mumula.Ambo' nin uso a mangusar nin abuno sin nu'na.TagAbono; pataba.IloAbuno.EngFertilizer for enriching the soil nutrients for the plants.Cls. syngwano
abunsyang'a-bun-ʃ`aŋComp. ofabosyangnSay pino nin matra' no mapuuran yan liso a animan a bagay.Galaten moy abunsyang sa suyang.TagNaiwang alikabok galing sa nasunog.IloTapok a naggapu iti anya man a napuuran.EngAshes from thoroughly burning something.specariw
abung-abong'`a-buŋ-'`a-boŋn1Sayay ginwa' nin sirong a nangusar nin abel, sako', bulong nin ungot, o raruma et nin nigalet o nitaker sa ginwa' nin tu'dek nan kawayan, darekdek o raruma et.Saray maglalako' nin baratilyo sa dalan mangwa' saran abung-abong ran salimbeng ra sa amot no awro tan pa'lekan ra no yabi.TagPansamantalang silungan na gawa sa sako, tela dahon ng niyog, atbp.IloPagikabil iti linong nga agusar iti sako, lupot wennu bulbulong iti niyog nga ikkaten met lang no malpas usaren.Eng A makeshift shed or tent of fabric, canvas, or materials like woven coconut leaves 'tarakay' or cogon grass, held up by poles, to protect one from the sun, rain and other elements.specturda2Sayay ginwa' nin sirungan o piikapan sa anted tamo' nin panaon, a magwa' a gawa' yayti sa turda, bulung-bulong o raruma et nin matiryalis. Nangibwat a lamang sa pagmamatalek na, mataman no nipangako' ya anaod kona in nin lugar ket nagmantini yadtaw si Abraham nin bilang sayay san'ili tamo' nin niikap sa abung-abong. TagHabong; kubol; tulda.IloTolda.EngA temporary shelter or dwelling of canvas stretched out and sustained by poles.
aburido'a-bu-r`i-doSpnaforradoto wrap up warm; to tuck it awayadjMagulo a ambo' nin matinek a kaisipan; sisasalak; masalak.Ket aburido sara anan tuloy sa panningkap komo.TagPag-aalala dahil takot o kinkabahan sa maaaring mangyari.IloDanag ken riribuk iti panunot ta mabuteng ken madanagan.EngTo worry.Antkaingaran 1kuntintoCls. synmali'momapagamasalakDer.maaburidomakaaburidomakapaaburidomangkaaburidwanpaaburidwenpakaaburidopakaaburidwanumaburido
aburiti'a-bu-ri-tiSpnribete bordernobsoSi payping sa leey uno sa saroy takyay nan aysing uno ta'gay.Main arubiti nan leey nan aysing na.TagPayping; bayas.IloPaypingEngPipelike fold of a material with which edges or seams are trimmed; PipingCls. synpunyostupi'
aburoy'a-b`u-roynPamimi nin pirmiso uno pakayadi' konan sayay tawo nin magawa' yay sayay bagay o gagara na.Kai ya nin maikasal si May nin kasan aburoy ran matua na ta menor de edad ya et.TagBasbas o pagpayag sa hiling o hinihingi.IloPanagited iti turay tapno maaramid ti kayat ken dawat.EngConsent or permission.Antawa'2Cls. synaprubapirmisoDer.aburuyaniyaburoykiaburoynakiaburoypangangaburoysiaaburoyumaburoy
aburuyan'a-bu-r`u-yanAtc. is man'aburuyanPerf.inaburuyanFromaburoyvlByan yan pirmiso o pakayadi' a sayay tawo o a gaw'en a sayay bagay.Mag'uray ya a Dios konan sayay tawo no aburuyan naya.TagPagbibigay pahintulot o basbas sa isang bagayIloPanangpalubos nga aramiden ti maysa tao.EngTo allow someone or something.Antandi' 2awaanDer.maaburuyan
abusado/a'a-bu-s`a-do'a-bu-s`a-daSpnabusadosmart, sharp, abuserFromabusoadjSayay tawon kai mangibilang sa no ani a manepeg o matunong o sa riglaminto ket kai na nin tanda' a ima'nwen.Say lalaki nin abusado kasan mabistan kaugutan.Abusada yan talaga in a babayi; kai ya gapo paakay taman si'no.TagIsang taong hindi mapagsabihan at mapagmalabis sa kahinaan o kabaitan ng iba.IloMaysa tao nga saan nga mabagbagaan ken bulunen na iti kinakapsot ken singpet ti kapada na a tao.EngA person who is unrestrained by accepted procedures or advice and takes advantage of a situation.Cls. synbutangiromatonsiga'siga'Der.maabusadomampagabusadomiabu-abusado
abuso'a-b`u-soSpnabusarnNalabas-labas dyan say manepeg.Abuso sa pangungusar nin bubagay a puon a madali' ti nin masida'.TagMapagsasamantala; pagmamalabis; pang-aapi; maltrato.IloAbusoEngAct that goes beyond limitations or bounds.Der.abusado/aabuswenkinaabusomaabusomangabuso
abuswen'a-bus-w`ɘnAtc. is man'buswenSpch var.abusuwenFromabusovoUsaren nin abas o ambo' nin manepeg.; Usaren sa abas o nalabas-labas o sa duka'.; Rumi'-rumien o duksa-duksaen.Andi' mo nin abusuwen a lalaman mo, mangan tan painawa kan masadag.Kasabyan ran saray iti sa uray ket man'buswen ray pangipakana' nin pakayadi' ra.Kasabyan abuswen rasaran magsyuman konra a ua'nak a ulila.TagAbusuhin.IloAbuswen.EngTo abuse; misuse.; To put to bad or evil use; To treat badly or cruelly.AntalilaenCls. synduksaenrumien 1
abut-abuten'a-butabu-tɘnFromabutenFromabotvoArarem tan maidap nin minawa.Sang'a-sang'ap yan abut-abuten nay inanawa na.TagHinahabol ang hininga.IloKamkamaten ti pinag-anges.Engreach for something; To catch e.g. the breath.