Bolinao - English


a


abel de ilo'a-b`ɘl dɘ `i-loid. ofabelphrAbel o suy'ot a ginwa' mangibwat sa tanaman a mantawagen nin flaks.Pino tan masileng a abel de ilo.TagTela na de ilo; seda.IloAbel de ilo.EngLinen cloth or fabric.
abel iloko'a-b`ɘl 'i-l`u-koid. ofabelphrAbel bilang sa ginwa' nin ules, punda, twalya tan raruma et a gawa' sa Ilocos.Mabistan usaren a ules nin abel Iloko no tyimpon ma'mot ta ambo' nin ma'mot.TagTelang Iloko.IloAbel Iloko.EngTextile, especially cloth woven in the native loom in the Ilocos provinces.
abelen'a-bɘ-l`ɘnPerf.inabelFromabelvoGinwa' yan abel a sayay bagay bilang sa suy'ot yupa' sa nipanara nin nangusar nin gamet o makina.Wanin ta si bata na, kasa nin pidaraitan na bana' ta inabel yan diri-diritso. Kai magawa' nin abelen a kapas nin kapok ta para tamo' sa alunan tan tekrean.TagmaghabiIloAbelen.EngWeave thread into cloth.
abet-abet'a-b`ɘt-'a-b`ɘt1nAkis nin maksaw tan pangngiyirgo nin masakit a kaberengan.Marnge' a abet-abet na sa kapitangan nin yabi.TagTangis; taghoy.IloDung-aw; sangit; anog-og.EngA lamentation or loud and high crying because of grief.genakis2infInmakis nin pinasyan bereng.Abet-abet na ni Lucia sin natandaan nan nati yay niyabing na. TagTangis; taghoy.Ilodung-awEngTo wail or lament.Der.abet-abetanmangabet-abet
abet-abetan'a-b`ɘt'abɘ-t`anAtc. is man'abet-abetanPerf.inabet-abetanFromabet-abetvlUmakis nin maksaw bana' konan sayay tawo o bagay bana' sa bereng.Main bale' nin tutawon matunong a nangitabon kona ni Esteban tan inabet-abetan rayan wanin ana.Main nin bubbayin sabtan bereng ra tan man'abet-abetan raya.TagtangisanIloSangitan.EngTo lament or wail over someone or something.Cls. synagranganakisanangakan
Abidad'A-bi-d`adSpnNavidadChristmasn propTinaon a pangisilibra nin nikaiyanak na ni Jesu-Cristo tepe' Disyembre 25.Abaw saray taga Bolinao nin mako sa Manila no Abidad.No Abidad mako saray a'nak konran inay tan amay ra sa binyag kidawat nin aginaldo ra.TagPasko. Araw ng kapanganakan ni Jesu-Cristo na ipinagdiriwang tuwing Ika-25 ng Disyembre.IloPaskwa. Aldaw a panagisilbra ti nikaiyanak ni Jesu-Cristo tunggal Disyembre 25.EngChristmas. The day, December 25, when Christians celebrate the birth of Jesus the Messiah.Cls. synKrismaspasko 2
abig'`a-bignBista o kabistawan nan sayay bagay.Aninay abig no tulungan nakon mangluto' nin pangawrwan tamo. TagKalagayan o ganda at kabutihan ng isang bagay.IloKina mayat ken pintas iti maysa a banag.EngGoodness. The quality of goodness.Cls. synanda' 1bista1Der.kaabigkiabigmaabigpaabigenumabig
abilidad'a-bi-li-d`adSpnhabilidadability, skillMassuabilidadn1Pakababa' o talinto nin mangwa' nin sayay bagay.Main nin abilidad na ni Edmarie nin manurat nin kwinto.TagKakayahan sa paggawa ng isang bagay o gawain.IloKinalaing a mangaramid iti maysa a banag.EngAbility or competence.Cls. synpakababa'2Ambo' nin urdinaryo nin pakababa' nin mangwa' nin sayay bagay bilang sa madyik tan raruma et.Main nin abilidad nan mamasan kaisipan ni Pablo.TagKakayahan.IloTalinto; mabalinanEngAbility to produce extraordinary results such as by magic or supernatural means.Cls. syntalintoDer.maabilidad
abing'a-b`iŋMassuabingnKapangiyanak anggan umnoy bulan tamo' nin anak.Ket sin ikawalon awro naynan abing, abaw saray tutawon nakodtaw konra ta turien ya.TagBagong silang na bata.IloKaiyanak nga ubing.EngAn infant, a very young child of less than a few months.Cls. synanakDer.iyabingmaiyabingmamiabingmangabing
abir'a-b`irSpnhaberto have, to happen1advUsaren yaytin sarita' nin mangipataros nin no pa'no yay saya ket wantaw nan lamang nin saya o raruma sa kapapa'sar, pigagawa' o raruma et.Abir si asawa na ni Dr. Alfonso ket duktor yan lamang.TagKahit na.IloUray pay.EngTo emphasize the comparison of something that is on the same level, unvarying from or equal to a standard.2advlizerUsaren yaytin sarita' nin mamisuldong nin miswi' nin kaisipan. Ma'mot lamang a kaingaran abir kayadi' rapeg.TagKahit na; maski na; bagaman.IloUray no.EngA subordinating descriptive of a verbal idea that has the effect of a counter-expectation.Cls. synmatamanDer.abirno
abirat'a-b`i-ratIloabiratsibling-in-lawnSi rilasyon ran asawa ran rway mibsat o mipi'sa.Si Nolan ket abirat naya a busat nan si Arleen ta mibsat saray asawa ra.TagBilas.IloAbirat.Eng A kinship term denoting the relation between persons who are married to two brothers or sisters, or brother and sister or cousins.RelkatyanganDer.miabirat
abirno'a-b`ir-noFromabiradvlizerMataman no; taman. Matkap a abirno nin pa'no ket makapag'ubra ako.Abirno nin ikikarmaan koy byay kon rumipay ta alalaki a daluyon, gaw'en ko sa tana a makarate' ako sa bali sitin yabi. Magtrabaho ya abirno nin ma'mot ya.abirno adtiTagKahit na.IloNuman pay; uray noEngEven though, this marks a subordinate clause of unusual or emphatic contrast indicating that this particular fact does not make the rest of the statement untrue. Cls. synmataman
abiso'a-b`i-soSpnavisonotice, warningnPangipatanda' nin sayay adapen nin gaw'en uno mangyadi'.Main nin abiso na ni Miyor konran maglalako' sa palingki.TagAbiso; babala.IloAbiso; pakdaar. EngNotice, notification; forewarning.Cls. synanunsyonutisyanyospaskinpatanda'pau'na 2prupagandawarningDer.abisuwan
abisuwan'a-bi-su-w`anPerf.inabisuwanFromabisovlPatandaan o byan yan nutisya a sayay tawo o tutawo.Abisuwan mosara yapo' a matua mo ba'yo ka makodtaw.Abisuwan saran bangko a main nin utang konra no adani ana nin marate' a awron mammayad ra.Inabisuwan rako nin main iksamin mi kanya' nag'adal akon maong.TagAbisuhan.IloPakaamwanEngTo notify someone.Cls. synbaritaanpatandaanDer.ipaabisuwan
abito'`a-bi-toSpnhábito monk's habitnSi anron bara'mon bata a seket nan sayay padi'.Kasabyan a no magmisa sara tana misulot nin abito a pupadi' sawanin.TagAbito.IloAbito.EngA priest's habit.Cls. synbataDer.mampiabitomiabito
abiw'`a-biwSpnapoyoProp, stay, support, fulcrum.nobsoSarban matkap nan lalaman bilang wadi' kuna', sina'pang etc. Say inawru-awron matkap sa kabibyay. Sarban matkap nan tawo para sa lalaman.Nako ako nanaliw nin abiw.TagAbasto; apoyo.IloMakan.EngSupport; usually in the form of food sent to someone far away.Cls. synabasto
*abla'ab-laSpnhablarto speak, to talkvlumabidTagDaldal.IloSumanao.EngThe din of people talking all around.
ableng'a-bl`ɘŋnMadidintek tan anted a ikoy nin manuk-manok, magwa' a atap o man'alilaen.Madidintek tan datek-datek a salay nin ableng.TagMaliliit na itim na ibong hindi nakakalipad na inaalagaan dahil sa itlog nito.IloNangisit ken babassit a bilit a saan makatayab, tartarakenen gapu iti itlog na.EngQuail.
abo'a-b`o1nNapinon tatap no babaywen uno kiskisen a irik uno gilingen a kiri' a mais.Ipamakan nin baka a abo no kwarisma.TagPinong balat ng palay o tuyong mais.IloNapino a taep wennu nagangu nga ukis mais.EngRice bran or the dust and husks of milling dried grains.2adjSay kulor nin abunsyang udino say sabot ran masisiken tan akukulaw.Kulor abo a abunsyang.TagKulay-abo.IloDapo.EngGray.Cls. synsinisaCompabunsyang
abot'`a-botn1Say man'apesen o rabay nin mangyadi', makalap o marate'.Ani a abot nan mag'adal et ket akulaw yayna?Si'kamo nga'min, matkap a say abot moyo lawas ket si mabistay pikakalamo' moyon sarba.TagHangad na mangyari, maging ari, makuha o marating.IloBanag a kayat mapasamak, mabagi, maala, ken madanun.EngThe object of pursuit, the goal.2Kanepegan nan sayay tawo nin makalap nay para kona.Main et nin abot na ni Rose ta kai ya et nin nikasal si Jose koni Linda.Taghangad o karapatan na makuha ang para sa kanya.IloTagikuaen a maala pannaka bagi ti maysa a tao.EngA claim or right to somethingDer.abuteniyabotmaabotmakaabotmangabotmiabotpaabotumabot
Abrac'Abracn propSi pangngaran ran matuntawo konan baranggay nin Patar sa partin panrupan nan Bolinao. Si Abrac itya sa ata'gay a lugar.TagPangalan ng lugar.IloAbracEngOld name for the baranggay in the western part of Bolinao where the British built a big light house on a hill overlooking the sea during ancient times.synPatar
abrasa'abr`a-saSpnabrazarto embrace; hug; hold; to take charge ofSpnDbrasonSaya yayti nin pangngipa'kit o pangingisna' nin ririket nin mamarate' sa sayay tawo bilang wadi' sa sayay bisita.Niparate' na ni Miyor a ma'mot nin abrasa konran bubisitas.TagMalugod na pagtanggap.IloAbrasa.EngGreetings as in saying welcome to visitors.Cls. synpangigalangpasamanoDer.abrasawenmaabrasamangabrasamiabrasaSpnFabrasyiti
abrasawen'abras`a-wɘnPerf.inabrasaFromabrasaSpnDbrasovoIpa'kit yupa' sa kimey o sarita' a pangririsibi konan sayay tawo lalun-laloyna sa sayay san'ili.Wanin ta no abrasawen moyo sara, mangkiranod kamoyna sa duka' a man-gaw'en ra.TagMagiliw na tanggapin.IloSarabwen.EngTo extend a gesture or words of welcome to a person, especially a visitor.Cls. synasikaswen 2risibyen
abrasyiti'ab-ra-ʃi-t`iSpnbracetewalk arm in armSpnDabrasaSpnDbrasoadjSi sayay tawo ket isa'bit o igalet nayay sayay takyay na konan takyay nan sayay tawo. Mairot a abrasyiti ran manlumalakon mitraasawa.TagAbresyete; abrasete; abrasyete.IloAbrasyiti.EngOne person's arm is hooked into another person's arm.Cls. synmikuyabaDer.miabrasyitinakaabrasyiti
abri'a-br`iSpnabriropen up; spread out; turn on; unlockinfLuat.Andi' nin abri anan abri konan ripridyiritor ta pigaw nin ambo' yan makalas sa kuryinti.TagBukas.IloLukat; lukatan.EngTo open something.Cls. synburwangluatDer.abryaniyabrimaabrimakaabrimampiabrimangabrimiabrinikaabripakaabrisiaabriSpnFabridor