Bolinao - English


a


akis'`a-kisnPilwa' a main kaaluyon nin tunoy bana' sa kaberengan, kaidapan nakem, sakit o raruma et.Iyadi-adi nan anak a akis na.TagPaglabas ng luha dahil sa labis na kalungkutan, sakit, saya o anumang uri ng masidhing damdamin.IloPagruwar iti lua gapu ta naragsak, masnaay, wennu anya a man a nauneg nga rikna.EngA cry or weeping.Antilis 2Cls. synangakangrab 2ugaogurangabspecabet-abet 1agrang 2Der.akisaniyakiskaaakismaakismakaakismakapaakispaakisenpiurakisumakis
akisan'a-k`i-sanAtc. is man'akisanPerf.inakisanFromakisvlUmakis bana' konan saya bagay o sayay tawo. Andi' rako nin akisan; akisan moyoy lalaman moyon diri tan saray ua'nak moyo. Man'akisan raya antaran mangkikiten ray asok nan si mangkapuuran nin syudad. Inakisan nasara ni Jesus a Taga JerusalemTagPag-iyak dahil sa isang pangyayari, bagay o kapwa.IloSangitan iti maysa a banag, aramid wennu tao.EngTo cry about something or for someone.Cls. synabet-abetanagranganangakanangakanangrabanDer.miakisan
akitir'a-k`i-tiradjKurang a sukat dyan say matkap bilang sa sukat nin abel, tekrean tan raruma et.Akitir yay katri para sa rwa katawon ma'lek kona.Mabistay bakas nin bistida no akitir ya tamo' a barkes na.TagMaiksi ang sukat ng isang bagay sa dapat na sukat nito.IloNaabbaba ngem ti kusto nga kinaatiddog na iti maysa a banag.EngFor an object to be undersized as in a piece of clothing.Antagaba'alawang 1Cls. synakipotmasletmasupitDer.akitirenkaakitir
akitiren'a-ki-t`i-rɘnFromakitirvoBaw'asan udino daiklengen yay sukat nan sayay bagay bilang say abel, apay, tan raruma et.Andi' mo akitiren a gaw'en mon apay pinggat magawa' mida' a rway tawo.TagBawasan ng haba ang isang bagay.IloKissayan iti kinaatiddag iti maysa a banag.EngTo reduce the width of a flat object.AntagabaenCls. synapegetenDer.paakitiren
akkinsi'`ak-kin-siComp. ofkinsiphrWanin say bili nan sayay bagay ket labinlimay pisos; magwa' anamaet nin bilang nin tawo bilang sa sayay ruran, etc.Say kasisyawan kaalaki nin kuna' gumli nin akkinsi a saya.TagTigkikinse.IloSagkikinsiEngFifteen to each thing such as jeep or item bought.
aklaw'a-kl`awnSayay bagay nin ikwa nin salaban sa dalanan nan sayay tawo o ayep ta pigaw nin kai ya makapalayo o makalakwan.Mangwa' kamon aklaw sa dalanan nan nakabulos nin damulag ta pigaw nin kai ya makapalayo.TagSaklaw; barikada.IloTiped.EngSomething placed to serve as a barrier or an obstacle that prevents a person or an animal form getting away. Cls. synsalabanDer.aklawanpangngaklaw
aklawan'a-kla-w`anPerf.inaklawanFromaklawvlTagSaklawan; barikadahan.IloTipedan.EngTo put up a barricade or restraint to keep something from escaping.Cls. synmanambennangi--sadyaangensalabanan
ako'a-k`oFromkoprSi tawo nin mampag'irgo.Kisalamat ako.TagGinagamit ng nagsasalita upang tukuyin ang kanyang sarili.IloUsaren ti agsasao tapno bigbigen iti bagbagi na.EngI, focusing on the person.Der.andyakmoyokosi'ko
ako''`a-ko'infRisibyen o alilbien yay sayay bagay.Ako' ya tana nin ako' si Pablo sa man'iparsa ran pulis kona.TagKilalanin o tanggapin ang isang bagay o pangyayari.IloBigbigen ken awaten iti maysa a banag.EngAccept or admit someone or something. Cls. synagwangamingawangrisibiDer.akuenmaako'makaako'mangako'
*akop'a-kopIloTagHakutin gamit ang kamay.IloAkop.
akot'`a-kotnSay ka'baw nin magawa' kargawen sa sayay pangawit.Abaw a akot nin buyangin a matkap no mangwa' akon bali.TagDami ng kayang dalhin sa isang buhat.IloKinaado iti maawit ti maysa a bunag wennu pangiyalis.EngSomething transported in quantity or by the load usually in more than one trip.Der.akut-akotakutenmangakotpangakutan
akrebey'ak-r`ɘbɘyvTumuro' nin maong a lwa' o saynget.Ma'kit a akrebey nin lwa' na nin anak bale' kasan marnge' nin akis na.TagTagaktak.IloKalimduos.EngProfuse as in sweating or shedding of tears.Der.umakrebey
akrop'ak-r`opnSi sarok nin rway gamet.Sitin akrop, para ya komo.Abaw a akrop mo nin byas ta alalaki a gamet mo.TagPagkolekta ng bagay gamit ang dalawang kamay.IloTipunen ken amuyen nga ti usaren ket duwa nga ima.EngThat which is scooped up with both hands.Der.akrupenmangakroppangakropsakaakrop
akrupen'ak-ru-p`ɘnPerf.inakropFromakropvoSaruken uno kupkupen a animan a bagay nin usar a rway gamet.Akrupen moy na'met nin byas.Inakrop nay byas ket na'met.TagPagdakot na gamit ang dalawang kamayIloPanag-akop nga usaren iti duwa nga ima.EngTo scoop or gather something with both hands..Cls. synkupkupen
*aksibi'ak-s`i-biSpnaceptaracceptvoldAkuen o risibyen yay sayay bagay bilang sa gawa' o sayay tawo.TagTanggapin; akuin.IloAkuen; awaten; bigbigen.EngTo accept; receive or admit something or someone.Cls. synalilbien 1tungtungenDer.aksibyenmangaksibi
aksibyen'ak-sibyɘnPerf.inaksibiFrom*aksibivooldrareAkuen o risibyen yay sayay bagay bilang sa gawa' o sayay tawo.Inaksibi na ni Hector a rispunsibilidad nin Hepe/Hipi ran CVO .TagTinanggap; inako.IloAkuen; awaten; bigbigen.EngTo accept; receive or admit something or someone.
aksidinti'ak-si-din-tiSpnaccidenteaccidentnNangyadi' a kai inapen tan ginagara a magwa' nakasasakit o nakasida' nin animan.Say aksidinti syay makamati sa main byay. TagPangyayaring hindi inaasahan at sinasadaya na nakasakit o nakapinsala.IloNapasamak nga saan nga kinayat ken ginagara nga nakasakit wennu nakdadael.EngAccident.specbangga'Der.maaksidinti
aksyon'ak-ʃonSpnaccionactionn1Kimey uno gaw'en para sa sayay prupusasyon, kadawatan uno kaso.Kasa gapon aksyon na ni Meyor sa kadawatan nan barangay.TagPasya.EngAction on a proposition, request or case.2Si tinreg nan sayay tawo; kimey.TagGalaw; kilos.IloGunayEngMovement; action.Cls. synaweytinregDer.aksyunaniyaksyonpangiyaksyon
aksyunan'ak-ʃu-nanPerf.inaksyunanFromaksyonvlAksyunan yay sayay bagay, bilang sa kadawatan, papilis tan raruma et.TagAksyonan.IloAksionan.EngTo act upon something.
aktibo'ak-t`i-boSpnactivoactive, working, assetsadj1Pirmin mampangimey uno main nin man-gaw'en.Aktibo yay anak, kai ya gapo nin mititinek sa sayay lugar.TagPagkilos ng madalas at masigla.IloAgnayon a nakaranting nga pangkukuti iti bagbagi.EngTo be moving about vigorously and frequently.Cls. synmakanitkit2Maseseg tan pirmin kibiang sa gawa' nin bilang wadi' sayay dupong o urganisasyon.Bana' ta aktibo ya sa gawa' na sa urganisasyon ra, kai nayna wadi' maasikaso a mangan.TagMasipag at aktibong pagtulong sa layunin o gawain. IloNagagaget a panagtulong para iti maysa a aramid.EngTo be involved in something and working energetically as for a cause.
akto'ak-toSpnactoact, action, then and theren1Gawa'.Nadakep rayan pulis sa akto.TagAkto; gawa.IloSalamaEngAct.2Itaw ako sin sain a akto a hinuldap yay bangko.EngThe point in time at which something happens; then and there.Der.aktuwannipag'akto
aktor'ak-torSpnactorplaintiff, actorSpn InflaktrisnSayay lalaki a artista.Si Jan Michael Vincent a rabay-rabay kon aktor.TagAktor; artista.IloArtistaEngActor; a male person whose job is acting in plays or films.Antaktrissynartista
aktuwan'ak-tu-wanPerf.inaktuwanFromaktovinAksyunan yay sayay bagay, bilang sa kadawatan, papilis tan raruma et.Inaktuwan rayay papilis ko.TagAktuhanIlo???EngTo act on.
aktwal'ak-twalSpnactualActual, present, fashionable. 1adjIbarita' a si sayay lugar, bagay tawo uno mangyadi' ket tutuo, peteg ya tan ambo' nin sa imahinasyon.Na'kit koy aktwal a nangyadi' kanya' a kai mo nin maibudi'.TagAktwal; tunay; totoo.IloPudno; agpaysoEngIt is emphasizing that a place, an object, a person, or an incident is real, true and not imaginary.Antpa'ka' 1Rel. topeteg 22nKa'no ya nin aktwal nin nibwat sa bali?EngIt is emphasizing that you are refining to the specific thing mentioned and not to the other things associated with it.
*akudi'a-ku-diTagPag-atupagDer.akudyenmaakudi