Bolinao - English


a


*abutan'a-bu-tanTagabutanDer.maabutan
abuten'a-b`u-tɘnFromabotvo1Ipa'nat yay takyay ta pigaw nin magawang yay saya bagay.Abuten ma in pa si hanger ta kai koya nin maagwang.TagPag-unat ng braso at kamay para maabot ang gustong abutinIloPanag-unnat iti takiag a tapno maawat iti anya man nga gawgaw-aten.EngTo reach for something.Cls. syngawangen2Tarusan yan isipen a sayay tawo.Abuten mayna si baying mo ta kabaw yayna.TagUnawain ang kaisipan ng ibang taoIloAwaten iti panunot ti sabali a tao.EngTo reach out to someone with understanding.Cls. syntarusan13Kamaten yay sayay tawo o bagay.Abuten ma si tatay mo ta main nalingwanan kon nibarita' kona.TagMaabutan ang isang tao o bagay.IloMasurot ti maysa a tao wennu banag.EngTo overtake someone or something.Cls. synkamatenDer.abut-abuten
abyador'a-bya-d`orSpnaviator pilot; airmanSpn Inflabyadura
abyirta'a-byir-taSpnabiertaopenDer.miabyirta
abyo'aby`oSpnavioPreparation, provision.noldSay inawru-awro nin ikabyay.Kasan abaw nin abyo mi ta kasan kwarta mi.TagPagkain; abasto.IloPagbyag; taraon; kanen.EngSustenance; foodstuff.Cls. synikabyaykanen 2
adado'a-d`a-doSpnarado plownSaya yayti nin agamiren sa pagtatalon, usaren ipamakwal tan ipangiwar nin luta' ba'yo nin mulawan.Mailag ya si tatay ko konan adado na.TagGamit ng magsasaka na gawa bakal at hinihila ng kalabaw para mabungkal ang lupa,bago taniman. IloLandok nga usaren ti manalo nga ipaguyod iti nuang tapno makali iti daga sakbay agmula.EngA plow, a farm implement used to turn over the soil.Relpasagadgenagamiren 1Der.adadwenmaadadomangadado
adadwen'a-da-dw`ɘnPerf.inadadoFromadadovoSukaden a luta' nin papa'sekan o tamnan yupa' sa pangusar nin adado.Mainum'ay adadwen a luta' no tinmuro' anay rapeg ta malumo ana.Matkap nin pasagadan a luta' no mayadi' adadwen pigaw mapatag tan mapino.TagGinagawa sa lupang taniman,gamit ang araro, bago magtanim.IloPamay-an iti daga nga agusar iti arado no panagmumula.EngTo till the soil with a plow.
adahyo'a-dahy`oSpnadagioproverb, adagenTepre-tepren uno gaw'e-gaw'en a ambo' nin kumpruntado sa ibarita' nin syinsya uno sa katutu'wan uno naipatukdo' sa rason a mantepren nan sayay susyidad bilang say pammemper sa anti-anting, anib, malas tan raruma et. Anito.Si tawon main adahyo kasan pagmamatalek na konan Catawan.TagPamahiin; anito.IloIdawEngSuperstitious beliefs or practices.
adak'ak'a-dak-'aknAlalakin ilis; maksaw nin ilis.Narnge' ran kabaraybay a adak'ak na ni Malou.Adak'ak ran tawo sin linumwa' ya sa tilon si Dolphy.TagHalakhak.IloGarakgak; ayek-ek; katawa.EngBoisterous or loud laugh.Antagur'orCls. syngarakgakilis 1kara'ka'Der.adak'akanumadak'ak
adak'akan'a-dak-'a-k`anPerf.inadak'akanFromadak'akvlMakaka'lis nin maksaw tan alalaki nin ilis.Mading'eyan ya no adak'akan yay sayay tawon naabas.Inadak'akan ran mampamantay a pikumik-kumik na ni Dolphy.TagTawanan; halakhakan.IloDadackel nga katawa; pag'gaak.EngTo laugh boisterously or loudly at someone or something.
adal'`a-daln1Maipa'ka' sa natandaan uno narate' sa kapipika' sa iskwilawan uno sa raruma et nin lugar.Ayupa' a adal ran mangatua na ni Silo ta matalag et a iskilawan sin saytaw. TagMga natutunang aral sa eskwelahan o kahit saan mang lugar na may nagtuturo.IloNasursuro nga banbanag idiay iskwilaan weenu adino man nga adda iti mangisursuro.EngThe knowledge and skill gained through training or formal education.Cls. synidukasyonliksyon 12Si makalap nin liksyon bilang wadi' sa isturya, ikspiryinsya o raruma et.Ani a adal nin makalap konan sitin isturya?TagNapulot na leksyon sa mga kwento, karanasan, atbp.IloSuro nga naggapo iti isturya, padas ken dadduma pay.EngA moral lesson learned.Cls. synliksyon 23Say mabistan pigagawa' nin ma'kit mangibwat sa nipangakay ran matua o sa kapipika' sa iskwilawan.Kasan adal nan sayay anak nin kai mangibilang sa matuntawo.Kasan adal nan siin a anak, kai ya nin mangibilang sa matuntawo.TagKabutihang asal sa pakikitungo sa ibang tao na turo ng magulang.IloNapintas nga ugali ti maysa a tao nga insuro iti nagannak kadakuada.EngGood manners developed from training, etc.3.1phrkasan adalkasan adalEngAn uncultured person.Der.adalanadalendi-adaldi-adaliyadalkiadalmaadalmag'adalmakaadalmangadalnapaadal
adal-adalen'`a-dalad`a-lɘnFromadalenFromadalvoIsipen nin maong; dale-dalepdepen.Bubsat, adal-adalen moyo in pa a man-gaw'en ko ta rabay kon ipapanemtem komoyo a nangyadi' konran pupuon tamon Judio sin linmakwan saradtaw sa Egipto. TagPinag-aralan; hindi magaspang ang ugali.IloUtuben.EngTo consider carefully; to think about for a long time or meditate upon.
adalan'a-d`a-lanPerf.inadalanFromadal1vlSi sayay tawo laloynay saya anak ket iyakay yaynan iyakay o ipasal yaynan ipasal bilang wadi' sa mabistan pigagawa'.Adalan yan pabindisyon a sayay anak mintras nin daite' ya et.TagPagtatatak ng aral sa isipan ng tao.IloIpagedged ti suro iti panunot ti maysa a tao.EngFor someone to instill something e.g. good manners, virtues, etc. in someone.Cls. synakayanRellaybrari2nSayay tumutumbok konan sayay tawo ta pigaw nin maadal na anggan maarig nay gawa', pigagawa' nan si mantumbuken na, bilang wadi' saray adalan na ni Jesus.Saray adalan na ni Jesus tinumbu-tumbok raya mataman no adti a kina' na.TagTaga-sunod o disipulong inaaral upang maipamuhay ang gawain ng sinusundan.IloSumusurot nga agsursuro tapno maibiag na iti aramid ti sursuruten na.EngDisciple or student.Cls. synapustoldisipulotumutumbokDer.maadalanmag'adalanmakaadalanpag'adalanpakaadalan
adalen'a-d`a-lɘnAtc. is man'adalenPerf.inadalFromadalvo1Isipen, usisaen yay sayay bagay; pasalen yan gaw'en a sayay bagay.Bubsat, mipapasaya kamon mangarig sa pigagawa' ko tan adalen moyoy pigagawa' ran raruma nin kipaday pigagawa' ra komi. TagUsisain at alamin ng mabuti ang isang bagay.IloAdalen ken amuen a nalaing iti maysa a bagay.EngTo think through, study or consider carefully something, e.g an idea, thought, etc.Cls. synamingawamingawenpasalen1.1phrKasan inadal: si sayay tawo ket kai ya nin nakaadal o nayadi' sa kulihyo.Mataman no kasan inadal ra ni Carlos tan Clarita, naadal rasara nga'min sa kulihyo a a'nak ra.TagTaong walang tinapos sa pag-aaral.IloAwan nalpas.EngTo be without an education, usually meaning one did not go to or finish college.Der.adal-adalenpag'adalen
adam'a-d`aminfIkon nan sakalakon tawo a animan bagay o kwarta nin usar sa tarusan a isubli' yan lamang.Adam ya konan kapi'sa na a inusar na ni Camille sin JS Prom ra.Adam a kwartan nibayad ra sa gastos sin nauspital ya si Ita.TagPagmamay-ari ng ibang tao na ibinigay muna sa ibang tao upang gamitin at ibabalik pag natapos ng gamitin.IloKukua iti sabali a tao nga inted na pay laeng iti sabali a tao nga usaren na, ket isubli nanto no nalpas na nga usaren.EngSomething borrowed as a loan.Cls. synutangDer.adamanadamenki'damma'dammangdampa'dam
adaman'a-da-manFromadamvlSay gawa' o ugali' a adamen a agamiren.Niyawa' na komin mibubsat ni tatay ko a adaman nin aysing.TagUtangan; hiraman.IloAgbinnulod.EngBorrow something from someone.Der.ampi'damanmampi'damanmi'daman
adamen'a-da-m`ɘnPerf.indamFromadamvoRisibyen tan usaren yay animan a bagay nin kayadian raruman tawo nin main tarusan nin isubli' no mayadi' yayna usaren.Mako ma adamen a barita ra ni pangamawen mo ta nasida' yay kontamo.TagIpaalam na gamitin ang gamit ng ibang tao at ibalik pagkatapos gamitin.IloIpakada nga usaren iti alikamen iti sabali a tao, ngem isubli met lang no nalpas nga usaren.EngTo borrow something.Cls. synbel'en
adani'a-da-n`iNum+adadaniFromdaniadj1Ambo' ana nin ma'teng o adayo', bilang no lugar ket malalako tana ta anted anay distansya.Sigurado yayti bale': Adani anay pag'aadi' nan Dios. Adani tamo' iti a palingki.Adadani nin tuloy a mula nan mais ni Eric kanya' nin kai makatubo'. Ambo' nin mabista a adadani a bubali ta madali' yan kumayam a apoy no main nin puor.TagMalapit.IloAsideg.EngTo be near in time or distance and able to be walked.Antadayo' 1Cls. synbanda2temben2figRabay-rabay ya tan may'an a kaingaran konan sayay tawo.Mas adani ya si Yanyan kona ni tatay na dyan kona ni nanay na.TagMalapit.IloAsideg nakem.EngFor someone to be emotionally close, fond of or a kindred spirit with another.Der.adudanikaadanimaadanisangkaadanyan
adap'a-d`apinf1No adti nin nakapatyo' bilang wadi' a pammastang o si intiron lalaman no tawo; magwa' et anamaet a raruman bagay. Adap ya sa baytan a bali ra.TagDireksyon kung saan nakaharap ang isang bagay.IloTurong no adinno iti sangsangwen iti maysa a banag .EngThe direction towards which the face is turned.Antibat2No adti nin mako o no adti a punta. Adti a adap mo?Adap ra sa Amirika ni Edoy tan Edang.TagDistinasyon o lugar kung saan papunta.IloTuron ken lugar a papanan.EngTo go or head toward someone or something.Cls. synpuntaDer.adapan1adapan2adapeniyadapkaadapkiadapmaadapmakaadapmiadapnangadappiadapenpinaadapumadap
adap-adapan'a-d`ap'ad`a-panFromadapan2FromadapvlIbarita', akuen o gaw'en yay sayay bagay nin kasan iyadi-adi sa pangrerenge' o prisinsya nin raruman tawo.Ket adap-adapan nin sinurnang koya bana' ta main nin abas a gawa' na. Adap-adapan akon nag'irgo sa pangrerenge' ran abaw a tutawo; TagHarap-harapan.IloSango-sango.EngDo or say something in straightforward manner in the presence of people.Cls. syndiritsawan
adapan1'a-da-p`anFromadapn1Si iti sa u'na nin kami'nan o parti nan sayay bagay.Sa libed nan truno sa sarban riking na ket itaw sara a a'pat ray mabyay a pinarsa a say lalaman ra ket napno' nin mata sa adapan tan sa gurot.Mako kadti sa adapan.TagUnahang bahagi ng isang bagay.IloRupa wennu sango a parti iti anya man a banag.EngThe front part of something.Antgurot 22Iti sa prisinsya nan sayay tawo.Pinaayupa' koy lalaman kon diri ta pigaw nin maitandudo' kamo sa adapan nan Dios. Abas para a ginwa' ko komoyo?Nanalimukod ya sa adapan na ni Jesus.TagSa harap ni.IloIdiay sango ni.EngIn the presence of of someone, in the area in front of them.
adapan2'a-d`a-panFromadapadvMain a saya tan saya sa gaw'en nin piiirgo o raruma et.Mako kadti si bali ta pigaw nin makairgo kata nin adapan, ambo' tamo sa tilipuno.Adapan nan inako' ni Sendong konran kalalamo' na a nagtraidor ya konra.TagMagkaharap sa isa't-isa na pag-uusap o paggawa ng isang bagay.IloAgsinnango nga agsarita kadimaysa ken maysa.EngTo do something face-to-face or in person.Cls. syndiritsawanDer.adap-adapanmiadapan
adapen'a-da-p`ɘnAtc. is man'adapenPerf.inadapFromadapvo1Ipatyo' a pangngikit o yay lalaman sa kami'nan nan sayay bagay o tawo.Adapen moy sira' nan awro.TagHarapin.IloSangwen.EngTo direct or turn the face or body towards a certain thing or person. Antgurutan 1Cls. synmako 1mamunta1.1voUdas o tyimpo ba'yo ya mangyadi' o marate' a sayay pangyayadi'.Sin a'nem a awro adapen a pista, nako sara si Jesus sa Betania.TagOras o araw bago mangyari o maganap ang isang pangyayari.IloSakbay.EngTo look toward an event, so the time before it.Cls. synba'yo 21.2voSay rumate' nin awro o panaon.Kai nin umidap a kabibyay ra sa adapen.Kanya' nin andi' moyo nin kaaburidwan a mangyadi' sa adapen a awro.TagSa; sa darating na.IloSumangpet wennu sumaruno nga aldaw wennu oras..EngTo look toward a time and so the future.2Asikaswen o byan ya nin udas a sayay tawo o bagay.Kanya' nin andi' moyo nin kaaburidwan a mangyadi' sa adapen a awro; adapen moyoyna li' no isen ana. Kustoynay matkap moyon adapen sawanin. TagPaglalaan ng panahon sa isang tao o bagay.IloPangited iti panawen iti maysa tao iti kapada na wennu aramid.EngTo face responsibilities and thus attend to, entertain or confront them.
adat'`a-datadjSi taway a milawok a pait-paitan tan agas-agasan.Kai nin naglat a adat nin bulong mustasa ta kai nin kinames nin asin.TagAskad; maaskad.IloAdat.EngA biting bitter taste as the taste of eggplant out of season and lacking water.RelrabongDer.maadatumadat
aday'`a-daynSi kayu-kayo nin yinatab nin pari usar a gamrang, a magwa' a main et nin bunga o kasayna ta nairik o nataltag ana.No mayadi' ka nin mangyatab, ipurok may aday.TagTangkay na bahagi ng palay.IloMabati nga parti iti nagapas ken naikkatan ti bunga nan nga pagayEngThe short stalks of rice cut by a gamrang and may or may not have the grains or leaves attached since it has been threshed.gendayami