Bolinao - English


a


abalayanen'a-ba-la-ya-nɘnFromabalayanvoMag'in abalayanSi matua nan kakasal ko a abalayanen ran matua ko.Tagmaging balaeIloNaganak kadagiti manugangen; agbalin nga abalayan.Engco-parents
abaluryo'a-ba-l`u-ryoSpnabalorio glass beadsnMadidintek nin tinabas-tabas nin dikulor nin bato, sarming uno plastik a inubutan sa butlay ta pigaw nin masuloy.Si handbag na ni inay ket naarkusan yan abaluryo.TagAbaloryo; manik.IloBatek.EngGlass beads or bead work.
abaniko'a-ban`i-koSpnabanicofan, range, derricknPaypay a maabryan tan maissada' nin mitupi'-tupi' ya.Si balasang awit nayay abaniko no mako sa bayli.TagAbaniko; pamaypay.IloAbaniko; pamaypay.EngA folding hand fan.Cls. synpaypayDer.mampiabanikomiabaniko
abano'a-b`a-noSpnhabanoHavana cigarnoldTabakwen ran mamasiken; linulon a bulong tabako.Si Prisidinti mampanabako yan abano.TagAbano; tabako.IloTabako; abano.EngA factory rolled cigar used by old men.Cls. synmuskadasigarilyotabako 2
abanti'a-b`an-tiSpnavanteahead, forwardvGan-gan nin mamunta sa man'adapen nin lugar o diriksyon.Abanti ana in say parid.Abanti! TagAbante.IloAbante.EngA command to go ahead or move forward.Antanunoratras 2Cls. synsigi 1sulongDer.iyabantikaaabantipaabantiwenumabanti
abang'`a-baŋn1Bayad (kwarta uno bagay) para sa pangungusar nin sayay bagay (libro, luta', bali, aysing).Mabli a abang nin bali sa babali.TagUpa.IloBayad nga gapu ti pinangusar ti maysa a banag (kwarta, balay, daga, etc.)EngAn exchange payment (maybe money or in kind) made for the use of something (books, tapes, comics, land, etc.)2Say maganansya sa dipusiton kwarta sa bangko o nipautang a ipaabangan, o ibayad sa inutang nin kwarta.Ya ey abang nan kwarta mo.TagTubo.IloBayad ti inpabulod nga kwarta.EngInterest earned on a bank deposit, or interest paid on a loan.Cls. synganansyaDer.abanganiyabangmamaabangmamaabangmangabang
abangan'a-b`a-ŋanPerf.inabanganFromabangvl1Mamayad sa pangungusar nin sayay bagay bilang sa bali, ruran, DVD tan raruma et.Abangan koya pa a DVD nin The Gods Must Be Crazy. Rway taon anan itaw ya si Pablo sa Roma sa balin inabangan na. TagUpahan; arkilahin.IloPanagbulod iti alikamen ti dadduma nga tao ngem masapol adda iti bayad na.EngTo rent, e.g. a house, vehicle, DVD, etc. for one's own use. Cls. synupaan2Bayadan a anak o pursyinto nin utang nin kwarta bilang wadi' 8% o 10%. Main nin utang kon rwampulo' a ribo nin abangan kon binulan.TagTubuan.IloPanagbayad wennu anak iti binulod nga kwarta.EngTo pay interest on a loan.Der.ipaabangan
abangat'a-baŋatAndSpch var.apangatnAlalaki nin lango a gustu-gusto ran dumpa' sa natin ayep.Ilagen mosaray apangat nin dumpa' sa kanen moyo ta abaw a awit ra sa ayi nin mikrubyo.TagPalangat; langaw; bangawIloNgilaw; apangatEngA large fly.
abara''a-b`a-ra'nIsturbo o pangibwatan nin kai nin maituloy a man-gaw'en.Abara' sa trabaho a tiks anan tiks.TagAbala.IloPambar a saan malpes ti aramid gapu iti riribok.EngA delay or interruption caused by something.Cls. synisturbomakaribangDer.abaraenmaabara'makaabara'mangabara'paabara'pakaabaraan
abaraen'a-ba-r`a-'ɘnAtc. is man'abaraenPerf.inabara'Spch var.abara'nenFromabara'voGawa' a pangibwatan nin kai maituloy a man-gaw'en ket maatrasa a pakayadi' o kapika' sa sa keen.Andi' nako abaraen sa pako ko sa trabaho.Kai ko nin rabay nin abaraen kamo, bale' dawaten ko pa a anusan moyo a mangrenge' sa anted nin ibarita' ko komoyo.TagAbalahin.IloPanangririrbuk iti maysa a tao iti kapada na a tao nga iso gapo nga saan pakalpasan ti aramid na.EngFor someone to interrupt an activity or a person thus causing a delay.Cls. synisturbwen
abas'a-b`asadj1Ambo' nin kusto.Sin imbatan koyay tepet wanan maistro ko, "Abas ka."Maibarang sara nin abas nin uakay a mangibwat sa uispiriton duka'. TagMali; hindi tama.IloSaan nga husto.EngTo be in error or wrong.AntkustoCls. synkabiso'lingomintis2Ambo' nin matunong o mapteg.Ba'yo sara et nin naiyanak a singin tan kasa et gapo nin nagwa' ran matunong o nin abas man ket wanayna nin Dios kona ni Rebecca, <<Si ari, pagsirbyan naya li' nin kaka.>>Abas nin gawa' a makupya no iksamin.TagMasama.IloSaan nga husto nga ar-aramid.EngWrong, not what it should be.Antmapteg 2Relduka' 1Der.abaseniyabasmaabasmag'abasmiabassangkaabasanumabas
abasen'a-ba-s`ɘnFromabasvoGagarawen nin gaw'en nin abas o ambo' nin kusto a gaw'en.Abasen may ubat mo.TagGawing mali; maliin.IloBalang-kantisen.EngFor someone to purposely make something wrong.Antikusto
abasto'a-b`as-toSpnabastoabundant supplynMakasadag nin ikabyay tan raruma et nin matka-matkap para sa sayay panaon bilang wadi' manglinggo, mamulan tan raruma et.Main anan abasto min uring no tyimpon rapeg.TagSapat.; abasto,pagkain o pera para sa araw-arawIloMakaanay, umanay, makalaem.EngSufficient supply of foodstuff and other things to live on for a period of time.Cls. synabiwDer.abastwanabastwenmiabasto
abastwan'a-bas-tw`anFromabastovlAtran, byan o pa'witan nin kanen o usaren sa sayay panaon.Abastwan rayan kuna' a anak ra.TagPadalhan; bigyan.IloBalunan.EngTo supply a food item for use for a period of time.
abastwen'a-bas-tw`ɘnPerf.inabastoFromabastovoIkabyay a sayay klasin kanen sa sayay panaon bilang wadi' manglinggo.Abastwen moyna a sardinas leleg nin bagyo.Inabasto nay inasin sa manglingo.TagImbakin.IloPangtaraonEngFor someone to have subsisted on a certain food item for a period of time.
abaw'a-b`awnMalaem sa bilang, alaga o kantidad; ambo' nin daite'.Pirmi akon kiaway tan abaw et nin kalukwan a ginwa' ko.Abaw sara konran tumutumbok na ni Cristo a nangrayo nin dios-dios sin saytaw sin ba'yo sara nin namper. TagMarami.IloNasurok ngem pudno nga kinaadu na.EngMassive or much in unnumbered quantity.Antdaikleng 1daite' 2matalagCls. syngulpimalaem 1sadekDer.abawanabawenka'bawmama'bawumabaw
abaw a salamat'a-b`aw a sal`amatsay. ofsalamatphrIbarita' yayti no main nin tawon nami nin sayay bagay komo, o main nin ginwa' nan mabista nin pangipa'kit nin kabistawan nin nakem tan maririket nin mangrisibi.Abaw a salamat sa nibi mon mangga.Abaw a salamat ta rinmapeg ya, nasbuan a mula-mula.TagMaraming salamat.IloAgyaman unay.EngMany thanks.
Abaw anay nainom kon ranom...'a-baw 'a-nay na-'i-nom kon ra-nom... (said with harshnɘss)say. ofinomphrfigTagmarami na akong pinagdaanan, karanasan.EngLiterally: I have already happened to drink a lot of water...; meaning I have already experienced many things (meaning you can't teach me anything about that.)Cls. synilambu-lambong
abaw-abawen'a-bawaba-wɘnFromabawenFromabawvono mangusar yay sayay tawo nin animan a bagay, abaw-abawen nan tuloyTagmaramihan o kumuha ng maramiIloAdu-adwen.Engexcessive amount
abawan'a-ba-w`anFromabawvlBilang wadi' no manaliw o maglako' nin sayay bagay o bagay-bagay ket ambo' nin dai-daite'.Abawan a paglako' nan mangga na ni Mariano.Makumpra yan abawan nin kamuti si Patria mi'sa ilako' nan tingi'.TagPakyawan; maramihan.IloAduan, bultuan.EngTo do in large quantities; such as the sale or purchase of large quantities of goods at one time.Anttiningi'Cls. synpakyawan
abawen'a-ba-w`ɘnFromabawvoGaw'en nin malaem o gulpi a sayay bagay bilang wadi' no kalapen, no mangan, manaliw tan raruma et.Abawen moy kanen mo ta pigaw nin kai ka madali' nin gumitil.Abawen moy dawaten mon kwartan tulong konran biktima nin bagyo ta pigaw nin abaw saray mabyan.TagDamihan.IloGagaraen nga nayunan iti pudno a kinaadu na.EngTo increase the amount of something.AntdaiklengendaiteenCls. syngulpiwenlamu'nansadekenDer.abaw-abawenpaabawen
abay'`a-bayn1Sa rigrig nin baybay o raruma et ni raranom.Ika' nin daluyon sa abay a sarbaynan yabat. Linmalako sara sa abay nan karayan.TagTabing dagat.IloIgid baybay.EngThe shore or edge along a water bank such as the sea, river, etc.AntbutlayCls. synrigrig baybayRel. toduongReltangkar2Sa dani nan sayay tawo o bagay.Bale' si bato naigket ya sa abay na.Nika' raya nin nitabon sa abay nan nanabunan konan asawa na.TagTabi.IloIgid; dina.EngThe area beside a person or thing.Cls. syndani3TagBabayi o lalaki nin umatindi nin tumulong no sirimunya nin kasal.Abay ya si Agnes sa kasal na ni Jury.TagAbay.IloAbay.EngA wedding attendant as best man, groomsman, bridesmaid or maid of honor. Der.abay-abayaniyabaykaabaymag'abaymakaabaymiabaypiabayenumabay
abay-abayan'a-ba-ya-ba-y`anFromabayvlItin pirmi sa dani nan sayay tawo o bagayAbay-abayan ma in si ari mo ta bangli' no mairebreb ya.TagBantayan; gabayan.IloAbay-abayanEngTo stay close by someone to serve as a support.Cls. synanta-antabayan
abaya'a-b`a-yanParti nan lalaman nin nakaigaletan nin takyay.Nablo' yay abaya na nin anak sin nanabo' ya sa mangga.TagBalikat.IloParti iiti bagi a nakasiluan iti tkayg. EngShoulder.whlalamanDer.ipaabayaiyabaya
abel'a-b`ɘlMassuabelnMatiryalis nin ginwa' gamet o sa pabrika nin gawa' sa kapas, sida, naylon o raruma et a tay'en nin seket, kurtina, ules tan raruma et.Umnoy sayay yarda nan sitin abel?TagTela.IloAbelEngAn unsewn piece of cloth.Rel. tomananayi'syntilaDer.abelenmangabelid.abel de iloabel iloko