Bolinao - English


a


a2'apposUsaren yaytin sayay sarita' sa u'na nan ngaran nin bagay a sintron mampag'irgwan sa sayay grupo nin susarita'.Nayadi' nayna nga'min ni Nena a gawa’ na.Mangansyon ya a anak.Kai ko rabay nin kanen a mapait.Si Dios a raywen mo. TagAng.IloSarita nga usaren tapno maituding ti pagtutuntungan.EngThis is the item that is being specifically talked about in the clause. The clause marker of the focused item or the absolutive clause. Relsi
a'lo'`a'-lonPinalimpek a anron kayo nin main dinmaite' a gaga'getan sa butlay nin usaren yan ipambayo, ipangrekrek uno ipangmek sa a'song uno ipanaltag sa bilog.Kustoy byat nan a'lon man'ipambayo kon irik sa a'song.TagHalo; pambayo.IloAl-o.EngPestle, a rounded piece of wood about five inches in diameter and six feet long used to pound or grind substances in a mortar or thresh rice in a bilog.wha'songCls. synipambayo 2taltagRel. tobayodekdekan 2Relbilog 1taltagen
a'nak'a'-n`akMassua'nakFromanaknUsaren yaytin tumukoy sa sinusa'sa sa abaw, ambo' grupo nin ua'nak.Si Ligaya a kaka sa sarba konran syam a a'nak na ni Gorio.Abaw saray ua'nak nin kai mammpangan mitlo sa sayay awro bana' sa idap nin byay.TagMga anak.IloSaggaysa nga pangawag iti ubbing,saan ng purok.EngReferring to specific children individually, not just a group.
a'nem'a'-n`ɘmn1Si sumunor nin numiro kona nin lima.Napalabas a a'nem nin awro, nitagad nasara ni Jesus nin nuli' sa sayay ata'gay nin talugtog si Pedro, si Santiago tan si Juan. TagAnim.IloSumaruno a numiro malpas ti lima ken sakbay pito. EngSix, the number following five.Relbilang1synsais1.1na'nem a pulo'TaganimnapuIloInnem a pulo.EngSixty.1.2na'nem a yasotTagAnim na daan.IloInnem nga gasotEngSix hundred.1.3na'nem a riboEngSix thousand.Complabin'a'nemDer.ika'nemmi'nem
a'pat'`a'-patn1Si numiro nin sumunor konan bilang a tulo.Tanda' ko a a'pat saran rinmate'.TagApat.IloSumaruno a numiro malpas ti tallo ken sakbay lima.EngFour.whbilang11.1na'pat a pulo'Engforty1.2na'pat a yasotTagApat na raan.IloUppat nga gasot.Engfour hundred1.3na'pat a riboEngFour thousand.Der.ika'patkaka'patlabin'a'patmag'a'patmi'patpi'patsippa'pat
a'rong'`a'-roŋnSi parti nan lalaman nin usaren sa pinnawa tan pangngangot. Iti ya sa pibutlayan nin bebey tan mata nin tawo man o ayep. Say a'rong ran Pilipino ket ambo' tuloy nin masarpit. TagIlong.IloPartis iti rupa nga pagsang-awan ken pug-awan no aganges.EngNose.whrupa
a'song'`a'-soŋnBato uno matib'ey nin kayo nin kinutkutan sa butlay anggan sa kapikngaan a pambaywan nin irik, mais tan raruma et, a mangusar nin a'lo.Binabayo ra a irik sa a'song angga sin byas ana.TagLusong.IloAlsong.EngA large wooden or stone mortar used with a pestle for pounding grains such as rice, corn, etc.Mema'loDer.a'su-a'song
a'su-a'song'`a'-su-'`a'-soŋFroma'songnDaikleng nin pambaywan nin gawa' sa bato udino kayo a main nin kinutkutan nin namaararem sa butlay.Pambaywan yan rikado a a'su-a'song.TagAlmires; dikdikan; bayuhan.IloAlmires.EngSmall wooden or stone mortar.synalmiris
aadi''a-'`a-di'Fromadi'nRwa o mas abaw nin adi'.Kai sara mag'in nin aadi' nga'min a a'nak nan lalaki nin sayay adi'.TagMga hari.IloAr-ari.EngTwo or more specific kings.Antrina
aadyan'a-'a-dy`anFromadyanFromadinLugar no adti ya mako nin umadi a sayay tawo lalo yaynay sayan main nin mampal'isan o mampalaywan.Piikapan ya tana sawanin nin duka' a uispirito tan dudimunyo, tan aadyan yan sarban klasin nikasama' tan duka' a mumanuk-manok tan uayep.TagKublihan; taguan; pagtaguan.IloPaglemmengan.EngA hiding place.
aak'a-'aknoldKayon ma'ran a inanag. kayo nin rumokSi kayo nin aak kai yayna magwa' usaren.TagMaanay.IloNaanayEngOld wood that is termite eaten.Antsegat 1Relanagrumukensynmarpokrumok
aalmidunen'a-'`al-midu-n`ɘnFromalmidunenFromalmidonadjAbel o seket a matkap nin almidunen o paksiren sa pangngusar nin gawgaw o sinapit nin linugaw.Aalmidunen a seket sin nu'na.TagAalmirulin.IloAalmiduren.EngFabric or clothing requiring starching.
abab'`a-babnSi matib'ey a parti nan ungot a nakaigaletan nin bunot tan laman.Kaaram-aram, inmadi ya si pag'ong sa abab.TagBao.IloNatangken a parti iti bunga iti niyog nga nagkapetan ti bunot ken manglaem iti sabaw na.EngThe shell of a coconut.whungotRel. tolaman 2.2
ababo'a-b`a-boNum+abababoFrombaboadj1Animan a ambo' nin ararem bilang sa taaw, ubot, sugat tan raruma et.Ababo a ranom nan ilog ta maka'ti sa baybay.Abababo a bubon ran tutawo sa rigrig baybay.TagMababaw.IloAnya man nga saan a nauneg. Rabaw.EngShallow, said of the sea, a hole, cut or wound. Antararem 1kantilado2Kurang sa masadag a pakatanda', pakataros, didikasyon o dibusyon. Ababo a pakataros na.TagMababaw.IloNarabaw.EngLack of depth in knowledge, understanding, commitment, etc.Antararem 1.1Cls. synparawpawDer.ababwenkaababwanumababo
ababo a lwa''a-ba-b`o 'a l`wa'id. oflwa'phrAbabo a lwa' na kanya' dikleng bagay tamo' umakis yayna.TagMababaw ang luha.IloNarabaw ti lwa.EngTo be prone to crying, the tears are on the surface and about to come out at the slightest thing.
ababwen'a-bab-w`ɘnFromababoFrombabovoAndi' gaw'en nin ararem. Ababwen moya tamo' a kalyen moyon ubot.TagBabawan.IloRabawan.EngTo make something shallow.Antararmen
abagat'a-b`a-gatn1Si bandan panrupan nin bagatanan.Makubpal a gunem sa abagat kanya' nin pihon rumapeg ya.TagTimog-kanluran; habagat.IloAbagatan a laud; abagat.EngSouthwestern direction. Rel. tobaytanpanrupantimoggendiriksyon2Si siri nin nangibwat sa panrupan nin bagatanan nin mangawit nin rapeg.Mapres yay abagat nin awit nay marges nin rapeg.TagHabagat.IloAbagat.EngA wind from the southwest that brings rain.
abagatan a baytan'a-ba-ga-tan a bay-tanid. ofbaytanphrTagTimog-silanganIloAbagatan.EngSoutheasterly.whdiriksyonCls. synmamatimog
abagay'a-ba-g`ayintrjoldIbalikas yayti nin pangibusngaw nin kaingaran a napirdyan no main nin na'met o nakasa, o no naima-ima sa inilalwan.Abagay kamoyna! Ambale' a kasan pammemper moyo?Abagay ana! Nakaibwat yaynay Five Star.TagHinayang; panghihinayang.; Sayang!IloIlala; kailala.; Kailala; kailala pay!EngAn expression of vain regret or despair over something or someone wasted or lost.synsayang 2Der.abagayenmaabagay
abagayen'a-ba-ga-y`ɘnFromabagayvoTagHalaga.IloIpateg; amuogen.EngTo appreciate something.
abaho'a-b`a-hoSpnabajodown, below1oldvKumayupa' sa ruran.Umno saray abaho?TagBumaba; umibis.IloBumaba; agdissaag.EngTo come down from something such as a tree, or a vehicle.Cls. synkumayupa'synumarawas2oldvKumayupa' o gumuda a prisyo nin bubagay bilang sa ungot, kupras, tan raruma et.Nangibwat sin abaho ana a prisyo nin kupras, kasaynan mangupras iti sa Bolinao.Abaho nga'min a prisyo nin sasaliwen.TagBumaba.IloBimmaba; binasit.EngTo go down in price..Cls. syngumuda3oldintrjAbaho, sarita' yayti nin usaren nin pammatalad no main nin bagay a nanabo'.Abaho! Umilag kamo konan nanabo' nin pasak!TagAbaho.IloAbaho.Eng Used as a warning to watch out for something falling.
abaka'a-ba-k`anSayay mula a mabyay sa madutak o madu'mel nin lugar a bara'mon batag a bakas na tan say lanot nin pala'pa' tan upas na ket gaw'en nin bag, tsinilas, kupya' tan raruma et.Binyan nako ni Neri nin tsinilas nin abaka sin ibat ya sa Bicol. TagAbaka.IloAbaka.EngAbaca, a plant or its fiber that looks like a banana plant and grows in wet areas which is cultivated for its fiber which is known worldwide as Manila hemp.Relbatag
abakada'a-ba-ka-d`aTagabakadanLitra a naunong sa alpabiton Tagalog.Si sayay mag'adal nin mamasa, adalen na yapo' nin mu'na a abakada.TagAbakada.IloAbakada.EngThe former romanized order of the alphabet for Tagalog.Cls. synalpabito
abako'a-ba-koSpn`abaconoldSaya nin agamiren a main nin malilimpek a sinuluy-suloy nin ipakudras nin ipasu-pasubli' nin usaren sa pammilang uno pangngakay nin aritmitik.Kwintawen sa abako ta pigaw nin madali' mamilang.TagAbako.IloAbako.EngAbacus.
abalayan'a-ba-la-y`annSay pannawag ran matua nan asawan babayi konran matua nan asawan lalaki wanin lamang konran matua nan asawan lalaki konran matua nan asawan babayi.Abalayan naya si Marco ni Roger.TagBalae.IloAwag ti nagannak da iti agassawa iti maysa ken maysa.EngThe relationship of the parents of the bride and groom to each other, it includes the parent's siblings.RelkatyanganmanuyangDer.abalayanenmangabalayanmiabalayan