Bolinao - English


a


agwa-uksihinada'a-gwa-'uk-si-hi-na-daSpnAgua oxigenadahydrogen peroxideCmpd. ofagwanTag:Agwa-uhsihinada.Ilo:Agwa-oksinada.Eng:Hydrogen peroxide
agwano'a-gw`a-noSpch var.gwanoSpnguano dung nBol:Say ikwa sa luta' a mulawan o sa puon nin mula ta pigaw nin tumatalubo'.Tag:Abono; pataba ng lupa.; Pataba.Ilo:Guano.Eng:Fertilizer, usually commercial but may be manure or other materialsCls. synabunospecganaganDer.agwanwangwanwen
agwanta'ag-w`an-taSpnaguante; aguantarendurance, to endure, bear upnBol:Say gawa' o pigagawa' nin itpel a idap, sakit tan raruma et.Tag:Tiisin; magtiis.Ilo:Naanos.Eng:Perseverance, the ability to endure.Der.agwantawankaaagwantakaagwantawanmakaagwantamangagwanta
agwantawan'`a-gwan-ta-w`anPerf.inagwantawanFromagwantavlBol:Itpel o anusan a animan.Tag:Tiisin.Ilo:Anusan.Eng:To endure or persevere in something.Cls. synanusanDer.maagwantawan
agwanwan'a-gwan-w`anPerf.inagwanwanFromagwanovlBol:Kwan nin abuno o agwano a luta' nin namulawan ta pigaw matalubo' a mula.Tag:Abonohan.Ilo:Ganaganan; abunwan.Eng:To apply fertilizer.
agwang'a-gw`aŋ1nBol:Say gawa' nin pangipa'nat nin takyay pigaw nin kalapen o abuten yay sayay bagay.Tag:Abot.Ilo:Gaw-at.Eng:The act of extending the arm in order to reach something.Cls. synabot 1gawangrisibi2inffigBol:Si pangalap nin animan a bagay, trabaho tan raruma et ta risibyen udino ikunen ya.Tag:Tanggap.Ilo:Awat.Eng:To accept or get something like a job, responsibility, etc.Der.agwangeniyagwangmaagwangmakaagwangmangagwangumagwang
agwangen'a-gwa-ŋ`ɘnPerf.inagwangFromagwangvo1Bol:Pangipa'nat nin takyay ta main nin kalapen nin usaren a gamet.Tag:Abutin; tanggapin.Ilo:Gaw-aten.Eng:To reach to get something with the outstretched arm.Cls. syngawangen2Bol:Akuen o risibyen yay sayay bagay bilang wadi' rispunsibilidad, o raruma et.Tag:Tanggapin.Ilo:Awaten.Eng:To accept something such as responsibility, etc., handed down by an authority.Cls. synrisibyen
agwardyinti'a-gwar-dyin-tiSpnaguardientebrandynoldBol:Klasin arkuol a usaren ran saray nangabing nin iyapros ran ipanglinis nin lalaman ra.Tag:Alkohol; agwardiyente.Ilo:AlkoholEng:Pure refined alcohol specially used as disinfectant by woman who had just given birth.genarkuhol
agyo''ag-y`o'nBol:No si ngaran mo ket kapada yan ngaran nan sayay tawo, sya agyo' ma.Tag:Tukayo.Ilo:Kanag-nagan.Eng:Someone who has the same name as another person.Cls. synkangaransynkangaran-ngaranDer.miagyo'
ah'`ahSpch var.a2intrj1Bol:Ibarita' nayaytin sayay tawon kayadi' main mairot nin nibibilin konan sayay tawo.Tag:Sinasabi ito upang bigyang diin ang tagubilin.Ilo:Ibaga datoy no kayat nga iduldol ti maysa a pammaga.Eng:An interjection used to emphasize an instruction.2Bol:Ibarita' nayaytin sayay tawon rabay nan umanen nin nag'irgo a nibarita' na ta kai na narnge' nin mapalaway.Tag:Ano? Ha?.Ilo:Ah? Anya?.Eng:What was it you said?synani 13Bol:Usaren yaytin pangibusngaw nin pakikumpurmi, nipaka'ngap, ririket, pakadismaya, sager, pagdudwadwa tan raruma et dipindi sa no pa'no a pangibalikas.Tag:A; Ha.Ilo:A.Eng:An interjection emphasizing various feelings of wonder or joy or anger or surprise or disgust or shocked discovery, etc., in accordance with the context.Cls. syntalaga 1
ahinsya'a-hin-ʃaSpnagenciaagency, bureau, officenTag:Ahensya.Eng:agency
ahinti'a-h`in-tiSpnagenteagentnBol:Sayay tawon mangikampanya nin pakalako' nin bubagay bilang say tambar, siguro tan raruma et.Tag:Ahente.Ilo:Ahente.Eng:A representative usually for sales for a company.
ahit'`a-hitTagahitshavenrareBol:Baw'asan a kiri, mibarbas, o kiskisan a sabot sa bisit tan sa raruma et nin mangusar nin blid o labahas.Tag:Ahit.Ilo:Kiskis.Eng:Trimming such as the eyebrow, sideburns, armpit hair, leg hair, etc.Der.ahitenmiahitpangahitpangngahitpiahit
ahiten'a-h`i-tɘnPerf.inahitFromahitvoBol:Mibarbas o baw'asan o galten a sabot bilang sa kiri, barbon a mangusar nin blid o labahas.Tag:Ahitin.Ilo:Ahiten.Eng:To shave or trim something such as eyebrow, beard, etc.
akapulko'a-ka-pul-konEng:The candle bush.synpalo dozenaCassia alata or Senna alata
*akas'a-kasDer.akasen
akasen'a-ka-s`ɘnFrom*akasvoBol:Galaten o kalapen yaynay sayay bagay nin man'ipakrang o man'igawgaw o nipalasta bilang wadi' pini'pian, irik, abung-abong tan raruma et.Tag:Tanggalin.Ilo:Akasen.Eng:To remove something from exposure such as clothes from a drying area or items from a display or dismantling a tent.Cls. synkalapen
akasya'a-k`a-ʃaSpnacacia falsalocust treenBol:Sayay klasin kayo nin alaki a puon tan sanga, mabulong nin kulor birdi, gumurak nin kulor dirusas tan say bunga ket bilang bungan salumagi.Tag:Akasya.Ilo:Akasya.Eng:Acacia tree having large branches and profuse small roundish leaves whose flowers are rose colored and its fruit is similar to the tamarind.
akawntant'a-kawn-tan-tEngaccountantnBol:Si sayay tawo a nayadi' nin karira nin kumirsyo tan nailiwa' na a iksamin para konran Certified Public Accountant.Tag:Akawntant; kontador de libro; tagatuos.Ilo:AkawntantEng:A person who has passed the board examination for Certified Public Accountants.
akay'`a-kayMassuakaynBol:Animan a iyadal, iparmaw, o ipatandaan.Tag:TuroIlo:Suro.Eng:A teaching.Cls. synbibilin 1dwa'dwa'Der.akay-akayakayaniyakaymangakaypaakaypakaakayan
akay-akay'a-kayakayFromakayBol:Say bubagay a ipasal-pasal o ipata-patandaan sa sayay tawo.Tag:Mga turo.Ilo:Sursuro.Eng:Teachings, knowledge or skills that are passed on to a person.Der.akay-akayaniyakay-akaypaakay-akay
akay-akayan'a-k`ayak`a-yanPerf.inakay-akayanFromakay-akayvinTag:Turo-turuan.Ilo:Surwa-surwan.Eng:individually taught
akayan'a-k`a-yanPerf.inakayanFromakayvlBol:Adalan yay sayay tawo nin sayay bagay, o ipatandaan o iparmaw yay sayay tawo sa sayay bagay.Tag:TuruanIlo:Suruan.Eng:To teach someone something.Cls. synadalan 1Der.maakayanmakapiakayan
akeng'a-k`ɘŋSpch var.akennslgBol:Siti a ngaran nin purarag nan bake' sa taru'man maipa'ka' konra ni Pag'ong; pannabet sa bake'.Tag:Matsing; tyunggo; unggoy.Ilo:Sunggo; bakes.Eng:The name by which the monkey was called in folktale.Relbake'
akipot'a-k`i-potFromkipotadjBol:Sayay lugar o bagay a maslet o daikleng dyan say nurmal o kuston kaalakyan.Tag:Makipot.Ilo:Nailet.Eng:To be reduced in size compared to a norm and so tight.Antalawang 1Cls. synakitirmasletmasupitRellipit 2Der.akiputenkaakiputan