Bolinao - English


a


adyos'a-dy`osSpadiós goodbyeintrjoldBol:Irgwen rayaytin matuntawo no patanid sarayna konran kaadap ra.Tg:Adiyos; paalam.Io:Adyos.Eg:Good-bye, farewell.Cls. synmako 1.1wanin ana
agab'a-g`abnBol:Manakaw nin baka o damulag o animan et nin ayep.Tg:Pagnanakaw ng baka o kalabaw.Io:Panagtakaw ti baka wenno nuang.Eg:Rustling of cattle or carabao or any other animal.Cls. syntakawtikasDer.agabenmangagabmangngagab
agaba''a-g`a-ba'adjBol:Alawang a distansya sa pisa'lean nin rigrig tan rigrig bilang sa sayay tinistis nin kayo, o abaya o pingi-pingi nan sayay tawo.Tg:Malapad.Io:Agaba.Eg:For a surface to be comparatively wide or broad such as a piece of wood or a person's jaw.AntakitirCls. synalawang 1Der.agabaenagagaba'kaagabaan
agabaen'a-ga-b`a-'ɘnFromagaba'voBol:Gaw'en nin alawang a sukat nin pisa'lean ran midmang a rigrig nan sayay bagay bilang sa lamisawan, kwadro tan raruma et.Tg:Laparan.Io:Palawaen.Eg:To make a surface broad or wide, such as a bed, table, chair, frame, etc.AntakitirenCls. synalawangenDer.paagabaen
agaben'a-ga-bɘnPerf.inagabFromagabvoTg:Pagnanakaw ng baka at kalabaw na katayin ito.Io:Agab.Eg:Stealing cattle or carabao put out to pasture with the intention of slaughtering the animal.
agagaba''a-gaga-ba'Fromagaba'vchngTg:Maluwang.Io:Nalawa.Eg:become broad.
agamang'a-g`a-maŋnBol:Saya nin nipa'deng a pangaturan nin pari tan raruma et nin yatab.Tg:Kamalig.Io:Sarusar.Eg:A storehouse for farm produce like rice, corn, etc.Cls. synbudigakamaringenpangyaturan 1
*agamir'a-ga-mirnDer.agamirenmangagamir
agamiren'a-ga-m`i-rɘnPerf.inagamirSpch var.agamirenenFrom*agamir1nBol:Animan nin bagay a usaren sa pagtatrabaho o pangngawa' nin bagay-bagay, pati say isulot o animan et.Tg:Kagamitan.Io:Alikament.Eg:Any useful article such as an implement, tool, utensil, including personal effects.Cls. syninstrumintospecadadobatyabenengbrutsakardiromartilyomwiblissapatos2voBol:Usaren yay sayay bagay bilang sa pakababa', pakayadi' o raruma et sa abas.Tg:Gamitin.Io:Usaren.Eg:To utilize something as a tool, with a negative connotation.Cls. synusaren
agap'`a-gapnBol:Lata uno plastik nin abaw a matadem nin ubot-ubot nin pangiriidan nin bagay-bagay bilang sa maata' nin papayas, kamutin-kayo tan raruma et.Tg:Kudkuran.Io:Agap.Eg:A flat grater or shredder that is full of holes and grates off pieces as something is passed over it.Cls. synkurkoryadyadDer.agapenmangagap
agapen'a-g`a-pɘnPerf.inagapFromagapvoBol:Gaw'en nin madidintek o pino a sayay bagay yupa' sa pangusar nin agap bilang wadi' maata' nin papayas.Tg:Gadgarin.Io:Gadgaden.Eg:To shred or grate something on a flat grater.Cls. synriidenRelatsara
agaro'a-ga-ronEg:A tree that is hard and smooth and makes good lumber.
agas'`a-gasnBol:Taway nin ma'mot sa bebey a bara'mon mapuuran yay dila' tan labi', a syay taway nin luya, paminta tan raruma et.Tg:Anghang.Io:Gasang.Eg:The pepperiness or pungency of something.clfpamintaRelluyaDer.agasanmaagas
agasan'a-ga-s`anPerf.inagasanFromagasvlBol:Kwan a linuto' nin rikadon mamin taway nin maagas o ma'mot sa bebey bilang sa la'ya, luya, tan paminta .Tg:Gawing maanghang.Io:Pagasangen.Eg:To make peppery or pungent, referring to food.Der.maagasan
agawa'a-g`a-wanBol:Kasesegan nin kalamo' a kaalistwan nin mangimey o mangwa' nin matkap gaw'en.Tg:Sikhay.Io:Agawa.Eg:Diligence combined with promptness.Antpatay1Der.agawawanmaagawapaagawawenumagawa
agawawan'a-gaw`a-wanFromagawavlrareBol:Alistwan tan sesegan nin gaw'en a sayay bagay.Tg:Magsikhay.Io:Agawaan; umagawa.Eg:To be diligent or assiduous with the object of accomplishing something while one has the opportunity.Cls. synalistwan
agawid'a-g`a-widPerf.nagawidirreg. infl.nagawidIlo inflnagawidIoagawidgo homeunspec. comp. form of*awidvBol:Mako o mugot sa bali o lugar nin diri.Tg:Umuwi.Io:agawid.Eg:To go home.Cls. synmugot 1sumakasumakaugutan
agayap'a-g`a-yapnBol:Sayay klasin wakay nin pising a say bunga ket annunro tan main nin kulor birdi o mu'dit o granati.Tg:Sitaw.Io:Utong.Eg:Native climbing long beans about 1/2 to 1 1/2 feet in length with a green or maroon color.Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis
agel'`a-gɘlnBol:Si malumo nin parti nan parpar nan kayu-kayon ungot, silag tan raruma et.Tg:Ubod.Io:Bugas.Eg:Pith, the soft part of the trunk of the coconut tree and other plants.
agila'`a-gi-laSpaguilaeaglenBol:Sayay alaki nin manuk-manok a anroy tuka' nin maninan nin madidintek nin manuk-manok tan ayep. Mantumalag sarayna kanya' nin man'iyawa' a dakpen o patyen sara.Tg:Agila.Io:Agila.Eg:Eagle, a protected Philippine bird.Cls. synbalaweyPithecophaga jefferyi
aginaldo'a-gin`al-doSpaguinaldonoldrareBol:Rigalo no abidad.Tg:Aginaldo; regalo.Io:Papaskua.Eg:Christmas gift.genrigaloDer.kiaginaldomakiaginaldo
agiw'`a-giwTgagiwcobweb, sootnBol:Balin gigang.Tg:Agiw.Io:Iro.Eg:Spider's web.synbalin gigangDer.agiw-agiw
agiw-agiw'a-giwagiwFromagiwnBol:Katin-katin nin sama' sa atep, gubida, patungsoy tan sa raruma et nin lugar.Tg:Nakabiting agiw.Io:Alipaga.Eg:Hanging cobwebs, soot on the ceiling, etc.
agod2'`a-godnBol:Anted nin bislak a usaren ipama'nat nin kiri' nin silag ba'yo kayedkeden.Tg:Pang-unat.Io:Pangbirnit.Eg:A bamboo or wooden stick, maybe half a foot long, used to press and straighten or smoothen dried leaves of the fan palm.Der.aguden2
agod1'a-g`odnBol:Agamiren yayti nin kinmurba yay tadem na nin magwa' a anted o anro yay gaga'getan na nin usaren yan ipangrupas nin pari o rabot.Tg:Karit.Io:Kumpay.Eg:A tool with either a short or long curved blade on a short or long handle used for cutting grass or grain.genipangyatabDer.aguden1maagodmangagod