Bolinao - English


a


abri'a-br`iSpnabriropen up, spread out, turn on, unlockinfBol:Luat; burwang.Tag:Bukas.Ilo:Lukat.Eng:To open something.Cls. synburwangluatDer.abryaniyabrimaabrimakaabrimampiabrimangabrimiabrinikaabripakaabrisiaabriSpnFabridor
abridor'a-bri-d`orSpnabridorbottle or can openerSpnDabrinBol:Si ipangabri nin binutilyan inumen bilang wadi' supdringk tan dilata bilang wadi' sardinas tan raruma et.Tag:Abrilata; abridor; pambukas.Ilo:Abrilata.Eng:A bottle or can opener.genipangabriipangluat
abrigo'ab-ri-goSpnabrigocoat, protectionnTag:Balabal; abrigo; kapa.Ilo:KagayEng:Shawl, a lady's wrap overcoat.Der.mampiabrigomiabrigo
abrigwar'ab-rig-w`arSpnabrigarto wrap up, to shelter, to protectvoldBol:Mailiwa' o pag'iirgwan o mausisa' ya anaet a sayay bagay a nalingwanan o naiyator o naiyadi ana kumon bilang sa sayay niparsa konan sayay tawo o duka' a gawa' nan sayay tawo.Tag:Ungkat; halukay.Ilo:Arubusan.Eng:To bring out into the open something that should have been left in the past.Der.abrigwarenkaaabrigwarmaabrigwar
abrigwaren'ab-ri-gwa-rɘnPerf.inabrigwarAtc. is man'abrigwarenFromabrigwarTag:Lantaran.Ilo:Arubusan.Eng:To bring out into the open something that should have been left in the past, such as a wrong, to expose.
Abril'a-br`iln propBol:Si ikaliman bulan sa sayay taon.Tag:Abril.Ilo:Abril.Eng:The month of April.genbulan 2
abrod'ab-rodEngabroadnTag:Ibang bansa.Ilo:Ballasiw-taaw.Eng:To be out of the country, usually for work or vacation.Der.mag'abrod
abryan'ab-ry`anPerf.inabryanTag inflabriwanAtc. is man'abryanFromabrivl1Bol:Say gaw'en sa purta, dudungawan tan raruma et nin nakasada'.Tag:Buksan.Ilo:Lukatan.Eng:To open something such as a door, window, etc.Cls. syniburwangiluat1.1vlTo make something accessible or available.Antbangenanisada'sadaanspecbukaen1.2vlTo remove or take off the lid of something such as of a bottle, can, jar, pan, etc. with or without an instrument or effort.AntsakbanCls. synluatan1.3vlTo spread out or unfold such as a book.1.4vlTo turn or switch on something such as the radio, light, etc.Anterpen1.5vlTo undo something by unfastening or untyingCls. synwagwagen 2Der.aabriwanmaabryannipaabryan
absint'ab-s`intEngabsentvstBol:Kasa yay tawo sa matkap a kami'nan na.Tag:Liban.Ilo:Langan,Eng:Absent.Cls. synkasa2
abswilto'ab-sw`il-toSpnabsueltoacquittednBol:Diklarasyon nin si sayay tawon nidimanda ket kasan kasalanan na.Tag:Abswelto; mapawalang sala.Ilo:Abswilto.Eng:Declaring a person charged in court as not guilty.Der.maabswiltonipangabswiltopakaabswilto
abugado'a-bu-g`a-doMassuabugadoSpnabogadoattorney, advocate, lawyernBol:Sayay tawon di-adal a say inadal ket maipa'ka' sa layi nan sayay nasyon tan say gawa' na ket say mangidwa'dwa' sa tutawo maipa'ka' sa layi tan mangi'deng o mangidipinsan tawo nin nikaso sa husgado.Tag:Abogado.Ilo:Abogado.Eng:An attorney or lawyer.Cls. synaturniDer.kinaabugado
abukado'a-bu-k`a-doEngavocadoavocadonBol:Sayay klasi yaytin puon prutas nin say bunga kurtin salay tan birdin silya-silyawan o kulor granati a lupis no maluto' ana, silya-silyawan a laman tan alaki yay sayan-sayay bikoy sa butlay.Tag:Abokado.Ilo:Abukado.Eng:Avocado or alligator pear.genbunga 1
abuloy'a-b`uloyTagabuloysubsidynBol:Kuntribusyon nin kwartan tulong konran natyan.Tag:Abuloy; ambag; tulong.Ilo:Badang???; abuloy; tulongEng:Financial assistance specifically given to the survivors of a deceased person .Cls. syntulongur'oryuryor
abuna'a-bu-n`aSpnabonarpayment, fertilizernBol:Say ibayad nan sayay sakalakon tawo para sa sayay bagay imbis nin si sayan talagan main nin rispunsibilidad nin gumayad.Tag:Paluwal.Ilo:Abuna, abunar.Eng:Payment of an obligation in place of the one obligated.Der.abunawanSpnFabunado
abunado'a-bu-n`a-doSpnDabunaadjBol:Si tawo a sya yapo' a mamayad para konan sayay tawo.abunadoTag:Nagpaluwal; abonado.Ilo:AgabunarEng:One constrained to pay out money for something for another person.
abunawan'a-buna-w`anFromabunavlBol:Mamayad nin kwarta para konan sayay tawo a bayadan o isubli' na li' a nibayad.Tag:Abunuhan; abonado.Ilo:Abunaran.Eng:To pay a debt for someone expecting him to pay back later.Cls. synsadaan
abuno'a-bu-noSpnabonofertilizernTagrareBol:Bagay ti nin no kwan a luta' ket gaw'en nin maganagan ket mag'in mabistay katutubo' nin mumula.Tag:Abono; pataba.Ilo:Abuno.Eng:Fertilizer for enriching the soil nutrients for the plants.Cls. synagwanoganagan
abunsyang'a-bun-ʃ`aŋCmpd. ofabosyangnBol:Say pino nin matra' no mapuuran yan liso a animan nin bagay.Tag:Abo.Ilo:Dapo.Eng:Ashes from thoroughly burning something.
abung-abong'`a-buŋ-'`a-boŋn1Bol:Sayay ginwa' nin sirong a nangusar nin abel, sako', bulong nin ungot o raruma et nin nigalet o nitaker sa ginwa' nin tu'dek nan kawayan, darekdek o raruma et.Tag:Habong.Ilo:Abong.Eng:A makeshift shed or tent held up by poles, to protect one from the sun, rain and other elements.specturda2Bol:Sayay ginwa' nin sirungan o piikapan sa anted tamo' nin panaon, a magwa' a gawa' yayti sa turda, bulung-bulong o raruma et nin matiryalis.Tag:Tolda.Ilo:Tulda.Eng:A temporary shelter or dwelling of canvas stretched out and sustained by poles.
aburido'a-bu-r`i-doSpnaforradoto wrap up warm, to tuck it awayadjBol:Magulo a ambo' nin matinek a kaisipan; sisasalak; mapaga.Tag:Aburido; balisa; ligalig.Ilo:Madanagan; masikuran.Eng:To worry.AntkalmadokuntintoCls. synmali'momapagamasalakgenkaingaran 1Der.makapaaburidomangkaaburidwanpaaburidwenpakaaburidoumaburido
aburoy'a-b`u-roynBol:Pirmiso o nibin pakayadi' konan sayay tawo nin magawa' yay sayay bagay o gagara na.Tag:Pahintulot.Ilo:Palubos.Eng:Authorization, consent or permission.Antawa'2 1Cls. synaprubapirmisoDer.aburuyaniyaburoypangangaburoysiaaburoyumaburoy
aburuyan'a-bu-r`u-yanPerf.inaburuyanAtc. is man'aburuyanFromaburoyvlBol:Ibi a pirmiso o pakayadi' nin gaw'en yay sayay bagay.Tag:Pahintulutan o payagan.Ilo:Palubusan.Eng:To allow or give authority to someone or for something.Antandi' 2awaanCls. synbulusan 2pirmisoDer.maaburuyan
abusado/a'a-bu-s`a-do'a-bu-s`a-daSpnabusadosmart, sharp, abuserSpnDabusoadjBol:Sayay tawon kai mangibilang sa no ani a manepeg o matunong o sa riglaminto ket kai na nin tanda' a ima'nwen.Tag:Abusado/a.Ilo:Abusado/a.Eng:A person who is unrestrained by accepted procedures or advice and takes advantage of a situation.Cls. synbutangiromatonsiga'siga'Der.maabusadomiabu-abusadopag'abusado
abuso'a-b`u-soSpnabusarnBol:Nalabas-labas dyan say manepeg.Tag:Mapagsasamantala; pagmamalabis; pang-aapi; maltrato.Ilo:AbusoEng:Act that goes beyond limitations or bounds.Cls. synrindyen 1Der.abuswenkinaabusomaabusomangabusoSpnFabusado/a
abuswen'a-bus-w`ɘnSpch var.abusuwenAtc. is man'buswenFromabusovoBol:Usaren o gaw'an nin abas o ambo' nin manepeg a sayay bagay.Tag:Abusuhin.Ilo:Abuswen.Eng:To abuse or misuse something.Antalilaen 1Cls. synduksaenrumien