Bolinao - English


a


abalayan'a-ba-la-y`annBol:Say pannawag ran matua nan asawan babayi konran matua nan asawan lalaki wanin lamang konran matua nan asawan lalaki konran matua nan asawan babayi.Tg:Balae.Io:Abalayan.Eg:The relationship of the parents of the bride and groom to each other, it includes the parent's siblings.RelkatyanganmanuyangDer.abalayanenmangabalayanmiabalayan
abalayanen'a-ba-la-ya-nɘnFromabalayanvoBol:Mag'in abalayan.Tg:maging balae.Io:Naganak kadagiti manugangen; agbalin nga abalayan.Eg:co-parents.
abaluryo'a-ba-l`u-ryoSpabalorio glass beadsnBol:Madidintek nin tinabas-tabas nin dikulor nin bato, sarming uno plastik a inubutan sa butlay ta pigaw nin masuloy.Tg:Abaloryo; manik.Io:Batek.Eg:Glass beads or bead work.
abaniko'a-ban`i-koSpabanicofan, range, derricknBol:Paypay a maabryan tan maissada' nin mitupi'-tupi' ya.Tg:Abaniko; pamaypay.Io:Abaniko; pamaypay.Eg:A folding hand fan.Cls. synpaypayDer.mampiabanikomiabaniko
abano'a-b`a-noSphabanohavana cigarnoldBol:Tabakwen ran mamasiken; linulon a bulong tabako.Tg:Abano; tabako.Io:Tabako; abano.Eg:A factory rolled cigar used by old men.Cls. synmuskadasigarilyotabako 2
abanti'a-b`an-tiSpavanteahead, forwardvBol:Gan-gan nin mamunta sa man'adapen nin lugar o diriksyon.Tg:Abante.Io:Abante.Eg:A command to go ahead or move forward.Antanunoratras 2Cls. synsigi 1sulongDer.iyabantikaaabantipaabantiwenumabanti
abang'`a-baŋn1Bol:Bayad, kwarta o bagay, para sa pangungusar nin sayay bagay bilang wadi' libro, luta', bali tan raruma et, o sa sirbisyo bilang wadi' takal.Tg:Upa.Io:Abang.Eg:An exchange of payment (maybe money or in kind) made for the use of something (books, tapes, comics, land, etc.)2Bol:Say ganansya nin dipusiton kwarta sa bangko o sa nipautang o inutang a ipaabangan nin kwarta.Tg:Interes.Io:Tubo.Eg:Interest earned on a bank deposit, or interest paid on a loan.Cls. synanak 2Der.abanganiyabangmamaabangmamaabangmangabang
abangan'a-b`a-ŋanPerf.inabanganFromabangvl1Bol:Mamayad sa pangungusar nin sayay bagay bilang sa bali, ruran, DVD tan raruma et.Tg:Upahan.Io:Abangan.Eg:To rent (e.g., a house, vehicle, DVD, etc.) for one's own use.Cls. synupaan2Bol:Bayadan a anak o pursyinto nin utang nin kwarta bilang wadi' 8% o 10%.Tg:Tubuan.Io:Abangan.Eg:To pay back on a loan.Cls. synbayadan a anakDer.ipaabangan
abangat'a-ba-ŋatAndSpch var.apangatnBol:Alalaki nin lango a gustu-gusto ran dumpa' sa natin ayep.Tg:Palangat; langaw; bangaw.Io:Ngilaw; apangat.Eg:A large fly.
abara''a-b`a-ra'nBol:Isturbo o pangibwatan nin kai nin maituloy a man-gaw'en.Tg:Abala.Io:Taktak.Eg:A delay or interruption taking up time.Cls. synisturbomakaribangDer.abaraenmaabara'makaabara'mangabara'mangkaabara'paabara'pagkaabaraan
abaraen'a-ba-r`a-'ɘnPerf.inabara'Spch var.abara'nenAtc. is man'abaraenFromabara'voBol:Pangibwaten nan sayay tawo o bagay a kai na maituloy nin saya et a man-gaw'en na ket maatrasa a pakayadi' o kapika' sa keen.Tg:Abalahin.Io:Taktaken.Eg:For someone to interrupt an activity or a person thus causing a delay.Cls. synisturbwen
abas'a-b`asadj1Bol:Ambo' nin kusto.Tg:Mali.Io:Saan nga husto.Eg:To be in error or wrong.AntkustoCls. synkabiso'lingomintis2Bol:Ambo' nin matunong o mapteg.Tg:Masama.Io:Dakes.Eg:Wrong, not what it should be.Cls. synduka' 1Der.abaseniyabasmaabasmag'abasmiabassangkaabasanumabas
abasen'a-ba-s`ɘnFromabasvoBol:Gagarawen nin gaw'en nin abas o ambo' nin kusto a gaw'en.Tg:Gawing malia.Io:Abasen.Eg:For someone to purposely make something wrong.Antikusto
abasto'a-b`as-toSpabastoabundant supplynBol:Makasadag nin ikabyay tan raruma et nin matka-matkap para sa sayay panaon bilang wadi' manglinggo, mamulan tan raruma et.Tg:Sapat.; abasto,pagkain o pera para sa araw-araw.Io:Makaanay, umanay, makalaem.Eg:Sufficient supply of foodstuff and other things to live on for a period of time.Cls. synabyobalonDer.abastwanabastwenmiabasto
abastwan'a-bas-tw`anFromabastovlBol:Atran, byan o pa'witan nin kanen o usaren sa sayay panaon.Tg:Padalhan; bigyan.Io:Balunan.Eg:To supply a food item for use for a period of time.
abastwen'a-bas-tw`ɘnPerf.inabastoFromabastovoBol:Ikabyay a sayay klasin kanen sa sayay panaon bilang wadi' manglinggo.Tg:Imbakin.Io:Pangtaraon.Eg:For someone to have subsisted on a certain food item for a period of time.
abaw'a-b`awnBol:Malaem sa bilang, alaga o kantidad; ambo' nin daite'.Tg:Marami.Io:Adu.Eg:Massive or much in unnumbered quantity.Antdaikleng 1daite' 2Cls. syngulpimalaem 1masadekDer.abawanabawenka'bawmama'bawumabaw
abaw a salamat'a-b`aw a sal`amatsay. ofsalamatphrBol:Ibarita' yayti no main nin tawon nami nin sayay bagay komo, o main nin ginwa' nan mabista nin pangipa'kit nin kabistawan nin nakem tan maririket nin mangrisibi.Tg:Maraming salamat.Io:Agyaman unay.Eg:Many thanks.
Abaw anay nainom kon ranom...'a-baw 'a-nay na-'i-nom kon ra-nom... (said with harshnɘss)say. ofinomphrfigTg:marami na akong pinagdaanan, karanasan.Eg:Literally: I have already happened to drink a lot of water..., meaning I have already experienced many things (meaning you can't teach me anything about that.)Cls. synilambu-lambong
abaw-abawen'a-bawaba-wɘnFromabawenvoTg:maramihan o kumuha ng marami.Io:Adu-adwen.Eg:excessive amount.
abawan'a-ba-w`anFromabawvlBol:Bilang wadi' no manaliw o maglako' nin sayay bagay o bagay-bagay ket ambo' nin dai-daite'.Tg:Pakyawan; maramihan.Io:Aduan, bultuan.Eg:To do in large quantities, such as the sale or purchase of large quantities of goods at one time.AnttingienCls. synbultuwanpakyawan
abawen'a-ba-w`ɘnFromabawvoBol:Gaw'en nin malaem o gulpi a sayay bagay bilang wadi' no kalapen, no mangan, manaliw tan raruma et.Tg:Damihan.Io:Aduen.Eg:To increase the amount of something and make it abundant.Antdaiklengendaiteen 1Cls. syngulpiwensadekenRellaemspeclamu'nanDer.abaw-abawenpaabawen
abay'`a-bayn1Bol:Sa rigrig nin baybay o raruma et ni raranom.Tg:Dalampasigan.Io:Abay.Eg:The shore or edge along a water bank such as the sea, river, etc.AntbutlayCls. synrigrig baybayRel. toduongReltangkar2Bol:Sa dani nan sayay tawo o bagay.Tg:Tabi.Io:Dinna.Eg:The area beside a person or thing.Cls. syndani3TagBol:Babayi o lalaki nin umatindi nin tumulong no sirimunya nin kasal.Tg:Abay.Io:Abay.Eg:A wedding attendant as best man, groomsman, bridesmaid or maid of honor.Der.abay-abayaniyabaykaabaymag'abaymakaabaymiabaypiabayenumabay
abay-abayan'a-ba-ya-ba-y`anFromabayvlBol:Itin pirmi sa dani nan sayay tawo o bagay.Tg:Bantayan; gabayan.Io:Abay-abayan.Eg:To stay close by someone to serve as a support.Cls. synanta-antabayan
abaya'a-b`a-yanBol:Parti nan lalaman nin nakaigaletan nin takyay.Tg:Balikat.Io:Abaga.Eg:Shoulder.whlalamanDer.ipaabayaiyabaya