Bolinao - English


a


abalayan'a-ba-la-y`annBol:Say pannawag ran matua nan asawan babayi konran matua nan asawan lalaki wanin lamang konran matua nan asawan lalaki konran matua nan asawan babayi.Tag:Balae.Ilo:Abalayan.Eng:The relationship of the parents of the bride and groom to each other, it includes the parent's siblings.RelkatyanganmanuyangDer.abalayanenmangabalayanmiabalayan
abalayanen'a-ba-la-ya-nɘnFromabalayanvoBol:Mag'in abalayanTag:maging balaeIlo:Naganak kadagiti manugangen; agbalin nga abalayan.Eng:co-parents
abaluryo'a-ba-l`u-ryoSpnabalorio glass beadsnBol:Madidintek nin tinabas-tabas nin dikulor nin bato, sarming uno plastik a inubutan sa butlay ta pigaw nin masuloy.Tag:Abaloryo; manik.Ilo:Batek.Eng:Glass beads or bead work.
abaniko'a-ban`i-koSpnabanicofan, range, derricknBol:Paypay a maabryan tan maissada' nin mitupi'-tupi' ya.Tag:Abaniko; pamaypay.Ilo:Abaniko; pamaypay.Eng:A folding hand fan.Cls. synpaypayDer.mampiabanikomiabaniko
abano'a-b`a-noSpnhabanohavana cigarnoldBol:Tabakwen ran mamasiken; linulon a bulong tabako.Tag:Abano; tabako.Ilo:Tabako; abano.Eng:A factory rolled cigar used by old men.Cls. synmuskadasigarilyotabako 2
abanti'a-b`an-tiSpnavanteahead, forwardvBol:Gan-gan nin mamunta sa man'adapen nin lugar o diriksyon.Tag:Abante.Ilo:Abante.Eng:A command to go ahead or move forward.Antanunoratras 2Cls. synsigi 1sulongDer.iyabantikaaabantipaabantiwenumabanti
abang'`a-baŋn1Bol:Bayad, kwarta o bagay, para sa pangungusar nin sayay bagay bilang wadi' libro, luta', bali tan raruma et, o sa sirbisyo bilang wadi' takal.Tag:Upa; renta.Ilo:Abang.Eng:An exchange of payment (maybe money or in kind) made for the use of something (books, tapes, comics, land, etc.)2Bol:Say ganansya nin dipusiton kwarta sa bangko o sa nipautang o inutang a ipaabangan nin kwarta.Tag:Tubo; interes.Ilo:Tubo.Eng:Interest earned on a bank deposit, or interest paid on a loan.Cls. synanak 2Der.abanganiyabangmamaabangmamaabangmangabang
abangan'a-b`a-ŋanPerf.inabanganFromabangvl1Bol:Mamayad sa pangungusar nin sayay bagay bilang sa bali, ruran, DVD tan raruma et.Tag:Upahan.Ilo:Abangan.Eng:To rent (e.g., a house, vehicle, DVD, etc.) for one's own use.Cls. synupaan2Bol:Bayadan a anak o pursyinto nin utang nin kwarta bilang wadi' 8% o 10%.Tag:Tubuan.Ilo:Panagbayad wennu anak iti binulod nga kwarta.Eng:To pay back on a loan.Cls. synbayadan a anakDer.ipaabangan
abangat'a-ba-ŋatAndSpch var.apangatnBol:Alalaki nin lango a gustu-gusto ran dumpa' sa natin ayep.Tag:Palangat; langaw; bangawIlo:Ngilaw; apangatEng:A large fly.
abara''a-b`a-ra'nBol:Isturbo o pangibwatan nin kai nin maituloy a man-gaw'en.Tag:Abala.Ilo:Taktak.Eng:A delay or interruption taking up time.Cls. synisturbomakaribangDer.abaraenmaabara'makaabara'mangabara'mangkaabara'paabara'pagkaabaraan
abaraen'a-ba-r`a-'ɘnPerf.inabara'Spch var.abara'nenAtc. is man'abaraenFromabara'voBol:Pangibwaten nan sayay tawo o bagay a kai na maituloy nin saya et a man-gaw'en na ket maatrasa a pakayadi' o kapika' sa keen.Tag:Abalahin.Ilo:Taktaken.Eng:For someone to interrupt an activity or a person thus causing a delay.Cls. synisturbwen
abas'a-b`asadj1Bol:Ambo' nin kusto.Tag:Mali; hindi tama.Ilo:Saan nga husto.Eng:To be in error or wrong.AntkustoCls. synkabiso'lingomintis2Bol:Ambo' nin matunong o mapteg.Tag:Masama.Ilo:Dakes..Eng:Wrong, not what it should be.Cls. synduka' 1Der.abaseniyabasmaabasmag'abasmiabassangkaabasanumabas
abasen'a-ba-s`ɘnFromabasvoBol:Gagarawen nin gaw'en nin abas o ambo' nin kusto a gaw'en.Tag:Gawing mali; maliin.Ilo:Abasen.Eng:For someone to purposely make something wrong.Antikusto
abasto'a-b`as-toSpnabastoabundant supplynBol:Makasadag nin ikabyay tan raruma et nin matka-matkap para sa sayay panaon bilang wadi' manglinggo, mamulan tan raruma et.Tag:Sapat.; abasto,pagkain o pera para sa araw-arawIlo:Makaanay, umanay, makalaem.Eng:Sufficient supply of foodstuff and other things to live on for a period of time.Cls. synabyoDer.abastwanabastwenmiabasto
abastwan'a-bas-tw`anFromabastovlBol:Atran, byan o pa'witan nin kanen o usaren sa sayay panaon.Tag:Padalhan; bigyan.Ilo:Balunan.Eng:To supply a food item for use for a period of time.
abastwen'a-bas-tw`ɘnPerf.inabastoFromabastovoBol:Ikabyay a sayay klasin kanen sa sayay panaon bilang wadi' manglinggo.Tag:Imbakin.Ilo:PangtaraonEng:For someone to have subsisted on a certain food item for a period of time.
abaw'a-b`awnBol:Malaem sa bilang, alaga o kantidad; ambo' nin daite'.Tag:Marami.Ilo:Adu.Eng:Massive or much in unnumbered quantity.Antdaikleng 1daite' 2Cls. syngulpimalaem 1masadekDer.abawanabawenka'bawmama'bawumabaw
abaw a salamat'a-b`aw a sal`amatsay. ofsalamatphrBol:Ibarita' yayti no main nin tawon nami nin sayay bagay komo, o main nin ginwa' nan mabista nin pangipa'kit nin kabistawan nin nakem tan maririket nin mangrisibi.Tag:Maraming salamat.Ilo:Agyaman unay.Eng:Many thanks.
Abaw anay nainom kon ranom...'a-baw 'a-nay na-'i-nom kon ra-nom... (said with harshnɘss)say. ofinomphrfigTag:marami na akong pinagdaanan, karanasan.Eng:Literally: I have already happened to drink a lot of water..., meaning I have already experienced many things (meaning you can't teach me anything about that.)Cls. synilambu-lambong
abaw-abawen'a-bawaba-wɘnFromabawenvoTag:maramihan o kumuha ng maramiIlo:Adu-adwen.Eng:excessive amount
abawan'a-ba-w`anFromabawvlBol:Bilang wadi' no manaliw o maglako' nin sayay bagay o bagay-bagay ket ambo' nin dai-daite'.Tag:Pakyawan; maramihan.Ilo:Aduan, bultuan.Eng:To do in large quantities, such as the sale or purchase of large quantities of goods at one time.AnttingienCls. synbultuwanpakyawan
abawen'a-ba-w`ɘnFromabawvoBol:Gaw'en nin malaem o gulpi a sayay bagay bilang wadi' no kalapen, no mangan, manaliw tan raruma et.Tag:Damihan.Ilo:Aduen.Eng:To increase the amount of something and make it abundant.Antdaiklengendaiteen 1Cls. syngulpiwensadekenRellaemspeclamu'nanDer.abaw-abawenpaabawen
abay'`a-bayn1Bol:Sa rigrig nin baybay o raruma et ni raranom.Tag:Dalampasigan.Ilo:Abay.Eng:The shore or edge along a water bank such as the sea, river, etc.AntbutlayCls. synrigrig baybayRel. toduongReltangkar2Bol:Sa dani nan sayay tawo o bagay.Tag:Tabi.Ilo:Dinna.Eng:The area beside a person or thing.Cls. syndani3TagBol:Babayi o lalaki nin umatindi nin tumulong no sirimunya nin kasal.Tag:Abay.Ilo:Abay.Eng:A wedding attendant as best man, groomsman, bridesmaid or maid of honor.Der.abay-abayaniyabaykaabaymag'abaymakaabaymiabaypiabayenumabay
abay-abayan'a-ba-ya-ba-y`anFromabayvlBol:Itin pirmi sa dani nan sayay tawo o bagayTag:Bantayan; gabayan.Ilo:Abay-abayanEng:To stay close by someone to serve as a support.Cls. synanta-antabayan
abaya'a-b`a-yanBol:Parti nan lalaman nin nakaigaletan nin takyay.Tag:Balikat.Ilo:Abaga.Eng:Shoulder.whlalamanDer.ipaabayaiyabaya