Bolinao - English


a


akiputen'a-ki-p`u-tɘnFromakipotvoBol:Baw'asan o daiklengen a kaalawangan nan sayay bagay, lugar tan raruma et.Tag:Pasikipin.Ilo:Paileten.Eng:To make a place to pass through narrower or more constricted.Antalawangen
akis'`a-kisnBol:Pilwa' a main kaaluyon nin tunoy bana' sa kaberengan, kaidapan nakem, sakit o raruma et.Tag:Iyak.Ilo:Sangit.Eng:A cry or weeping.Antilis 2specabet-abet 1agrang 2angakese'-ese'sin'ekDer.akisaniyakiskaaakismaakismakaakismakapaakispaakisenpiurakisumakis
akisan'a-k`i-sanPerf.inakisanAtc. is man'akisanFromakisvlBol:Umakis bana' konan saya bagay o sayay tawo.Tag:Iyakan.Ilo:SangitanEng:To cry about something or for someone.Cls. synabet-abetanagranganangakanangakanangrabanDer.miakisan
akitir'a-k`i-tiradjBol:Kurang a sukat dyan say matkap bilang sa sukat nin abel, tekrean tan raruma et.Tag:Makitid.Ilo:Akikid.Eng:For an object to be lacking the sizing needed such as in a piece of clothing.Antagaba'Cls. synakipotmasupitDer.akitirenkaakitir
akitiren'a-ki-t`i-rɘnFromakitirvoBol:Baw'asan o daiklengen a kaagabaan nan sayay bagay bilang sa abel, apay tan raruma et.Tag:Kitidan.Ilo:Kikidan.Eng:To reduce the width of a flat object.AntagabaenDer.paakitiren
akkinsi'ak-k`in-siSpnDkinsia--phrBol:Say bili nin barang saya nin abaw a parihon bagay ketlabinlimay pisos, o say pliti nin barang saya nin pasairo sa sayay ruran o raruma et.Tag:Tigkikinse.Ilo:Sagkikinsi.Eng:Fifteen to each thing such as in a jeep or item bought.
aklaw'a-kl`awnBol:Sayay bagay nin ikwa nin salaban sa dalanan nan sayay tawo o ayep ta pigaw nin kai ya makapalayo o makalakwan.Tag:Saklaw; barikada.Ilo:Tiped.Eng:Something placed to serve as a barrier or an obstacle that prevents a person or an animal form getting away.Cls. synsalabanDer.aklawanpangngaklaw
aklawan'a-kla-w`anPerf.inaklawanFromaklawvlTag:Saklawan; barikadahan.Ilo:Tipedan.Eng:To put up a barricade or restraint to keep something from escaping.Cls. synmanambenmangi--sadyaangensalabanan
ako'a-k`oFromkoprBol:Si tawo nin mampag'irgo.Tag:Ako.Ilo:Ak.Eng:I, focusing on the person.Der.andyakmoyokosi'ko
ako''`a-ko'infBol:Risibyen o alilbien yay sayay bagay.Tag:Ako.Ilo:Awat.Eng:Accept or admit someone or something.Cls. synaminrisibiDer.akuenmaako'makaako'mangako'
*akop'a-kopIloTag:Hakutin gamit ang kamay.Ilo:Akop.
akot'`a-kotnBol:Pangngika' nin bagay-bagay mangibwat sa sayay lugar sa sakalakon lugar.Tag:Hakot.Ilo:Bunag.Eng:Something transported in quantity or by the load usually in more than one trip.Cls. synika'Der.akut-akotakutenmangakotmiakotpangakutan
akrebey'ak-r`ɘbɘyvBol:Tumuro' nin maong a lwa' o saynget.Tag:Tagaktak.Ilo:Kalimduos.Eng:Profuse as in sweating or shedding of tears.Der.umakrebey
akrop'ak-r`opnBol:Si gawa' nin manarok nin sayay bagay nin usaren yay saya o rway gamet.Tag:DakotIlo:Akop.Eng:The act of scooping out with the hands.Der.akrupenmangakroppangakropsakaakrop
akrupen'ak-ru-p`ɘnPerf.inakropFromakropvoBol:Saruken o kupkupen a animan a bagay nin usar a saya o rway gamet.Tag:Dakutin.Ilo:Akupen.Eng:To scoop or gather something with one or two hands.Cls. synkupkupengensaruken
*aksibi'ak-si-b`iSpnaceptaracceptvoldBol:Si gawa' nin pangngako' o pangrisibi sa sayay bagay bilang sa gawa' o sayay tawo.Tag:Tanggap; ako.Ilo:Ako; awat.Eng:The act of acceptance of something.Cls. synpangrisibiDer.aksibyenmangaksibi
aksibyen'ak-si-byɘnPerf.inaksibiFrom*aksibivooldrareBol:Akuen o risibyen yay sayay bagay bilang sa gawa' o sayay tawo.Tag:Tinanggap; inako.Ilo:Akuen; awaten; bigbigen.Eng:To accept, receive or admit something or someone.Cls. synalilbien 1
aksidinti'ak-si-d`in-tiSpnaccidenteaccidentnBol:Nangyadi' a kai inapen tan ginagara a magwa' a narisgo o nakarisgo nin tawo o nakasida' nin animan.Tag:Aksidente.Ilo:Aksidinti.Eng:An accident.Cls. syndisgrasyaRel. tobiktimaspecbangga'Der.maaksidinti
aksyon'ak-ʃonSpnaccionactionn1Bol:Kimey uno gaw'en para sa sayay prupusasyon, kadawatan uno kaso.Tag:Pasya.Eng:Action on a proposition, request or case.2Bol:Si tinreg nan sayay tawo; kimey.Tag:Galaw; kilos.Ilo:GunayEng:Movement, action.Cls. synaweytinregDer.aksyunaniyaksyonpangiyaksyon
aksyunan'ak-ʃu-nanPerf.inaksyunanFromaksyonvlTag:Aksyonan.Ilo:Aksionan.Eng:To act upon something.
aktibo'ak-t`i-boSpnactivoactive, working, assetsadj1Bol:Pirmin mampangimey o main nin man-gaw'en.Tag:Aktibo.Ilo:Naanep.Eng:To be moving about vigorously and frequently.Cls. synmakanitkit2Bol:Maseseg tan pirmin kibiang sa gawa' nin bilang wadi' sayay dupong o urganisasyon.Tag:Masipag at aktibong pagtulong sa layunin o gawain.Ilo:Nagagaget a panagtulongpara iti maysa a aramid.Eng:To be involved in something and working energetically as for a cause.
akto'ak-toSpnactoact, action, then and theren1Bol:Gawa'.Tag:Akto; gawa.Ilo:SalamaEng:Act.2Eng:The point in time at which something happens, then and there.Der.aktuwannipag'akto
aktor'ak-torSpn InflaktrisSpnactorplaintiff, actornBol:Sayay lalaki a artista.Tag:Aktor; artista.Ilo:ArtistaEng:Actor, a male person whose job is acting in plays or films.synartista
aktuwan'ak-tu-wanPerf.inaktuwanFromaktovinBol:Aksyunan yay sayay bagay, bilang sa kadawatan, papilis tan raruma et.Tag:AktuhanIlo:???Eng:To act on.
aktwal'ak-twalSpnactualactual, present, fashionable1adjBol:Ibarita' a si sayay lugar, bagay tawo uno mangyadi' ket tutuo, peteg ya tan ambo' nin sa imahinasyon.Tag:Aktwal; tunay; totoo.Ilo:Pudno; agpaysoEng:It is emphasizing that a place, an object, a person, or an incident is real, true and not imaginary.Antpa'ka' 1Rel. topeteg 22nEng:It is emphasizing that you are refining to the specific thing mentioned and not to the other things associated with it.