Bolinao - English


a


agwanta'ag-w`an-taSpaguante; aguantarendurance, to endure, bear upnBolSay gawa' o pigagawa' nin itpel a idap, sakit tan raruma et.TagTiisin; magtiis.IloNaanos.EngPerseverance, the ability to endure.Der.agwantawankaaagwantakaagwantawanmakaagwantamangagwanta
agwantawan'`a-gwan-ta-w`anPerf.inagwantawanFromagwantavlBolItpel o anusan a animan.TagTiisin.IloAnusan.EngTo endure or persevere in something.Cls. synanusanDer.maagwantawan
agwanwan'a-gwa-nw`anPerf.inagwanwanFromagwanovlBolKwan nin abuno o agwano a luta' nin namulawan ta pigaw matalubo' a mula.TagAbonohan.IloGanaganan.EngTo apply fertilizer.
agwang'a-gw`aŋ1nBolSay gawa' nin pangipa'nat nin takyay pigaw nin kalapen o abuten yay sayay bagay.TagAbot.IloGaw-at.EngThe act of extending the arm in order to reach something.Cls. synabot 3gawangrisibi2inffigBolSi pangalap nin animan a bagay, trabaho tan raruma et ta risibyen udino ikunen ya.TagTanggap.IloAwat.EngTo accept or get something like a job, responsibility, etc.Der.agwangeniyagwangmaagwangmakaagwangmangagwangumagwang
agwangen'a-gwa-ŋ`ɘnPerf.inagwangFromagwangvo1BolPangipa'nat nin takyay ta main nin kalapen nin usaren a gamet.TagAbutin.IloGaw-aten.EngTo reach to get something with the outstretched arm.Cls. syngawangen2BolAkuen o risibyen yay sayay bagay bilang wadi' rispunsibilidad, o raruma et.TagTanggapin.IloAwaten.EngTo accept something such as responsibility, etc., handed down by an authority.Cls. synrisibyen
agwardyinti'a-gwar-dyin-tiSpaguardientebrandynoldBolKlasin arkuol a usaren ran saray nangabing nin iyapros ran ipanglinis nin lalaman ra.TagAlkohol; agwardiyente.IloAlkohol.EngPure refined alcohol specially used as disinfectant by woman who had just given birth.genarkuhol
agyo''ag-y`o'nBolNo si ngaran mo ket kapada yan ngaran nan sayay tawo, sya agyo' ma.TagTukayo.IloKanag-nagan.EngSomeone who has the same name as another person.Cls. synkangaranDer.miagyo'
ah'ahSpch var.a2intrj1BolIbarita' nayaytin sayay tawon kayadi' main mairot nin nibibilin konan sayay tawo.TagHa.IloWen.EngAn interjection used to emphasize an instruction.2BolIbarita' nayaytin sayay tawon rabay nan umanen nin nag'irgo a nibarita' na ta kai na narnge' nin mapalaway.TagAno?IloAnia?.EngWhat was it you said?Cls. synani 13BolUsaren yaytin pangibusngaw nin pakikumpurmi, nipaka'ngap, ririket, pakadismaya, sager, pagdudwadwa tan raruma et dipindi sa no pa'no a pangibalikas.TagA; Ha.IloA.EngAn interjection emphasizing various feelings of wonder or joy or anger or surprise or disgust or shocked discovery, etc., in accordance with the context.Cls. syntalaga 1
ahinsya'a-hin-ʃaSpagenciaagency, bureau, officenTagAhensya.Engagency.
ahinti'a-h`in-tiSpagenteagentsp. var.ahentenBolSayay tawon mangikampanya nin pakalako' nin bubagay bilang say tambar, siguro tan raruma et.TagAhente.IloAhente.EngA representative usually for sales for a company.Cls. synriprisintanti
ahit'`a-hitTgahitshavenrareBolBaw'asan a kiri, mibarbas, o kiskisan a sabot sa bisit tan sa raruma et nin mangusar nin blid o labahas.TagAhit.IloKiskis.EngTrimming such as the eyebrow, sideburns, armpit hair, leg hair, etc.Der.ahitenmiahitpangahitpangngahitpiahit
ahiten'a-h`i-tɘnPerf.inahitFromahitvoBolMibarbas o baw'asan o galten a sabot bilang sa kiri, barbon a mangusar nin blid o labahas.TagAhitin.IloAhiten.EngTo shave or trim something such as eyebrow, beard, etc.Cls. synbarbasan 1
akapulko'a-ka-pul-konEngThe candle bush.synpalo dozenaCassia alata or Senna alata
akas'a-k`asnBolGawa' nin kalapen ana bilang wadi' a nigawgaw nin pini'pian, o bagbagen anay nipa'leg bilang wadi' pasabing.TagTanggalin.IloAkas.EngThe act of the removal of something from its function.Cls. syngalten 1kalapenDer.akasenma'kasmangkas
akasen'a-ka-s`ɘnFromakasvoBolKalapen anay nigawgaw bilang wadi' pini'pian, o bagbagen anay nipalasta bilang wadi' abung-abong, pasabing tan raruma et.TagTanggalin.IloAkasen.EngTo remove something from a particular function such as clothes from a drying area or items from a display or dismantling a tent.Cls. synkalapenmanglat
akasya'a-k`a-ʃaSpacacia falsalocust treenBolKlasin kayon alaki a puon tan sanga, mablong nin birdi, gumurak nin dirusas tan gumungan bilang bungan salumagi.TagAkasya.IloAkasya.EngAcacia tree having large branches and profuse small roundish leaves whose flowers are rose colored and its fruit is similar to the tamarind.
akawntant'a-kawn-tan-tEgaccountantnBolSi sayay tawo a nayadi' nin karira nin kumirsyo tan nailiwa' na a iksamin para konran Certified Public Accountant.TagAkawntant; kontador de libro; tagatuos.IloAkawntant.EngA person who has passed the board examination for Certified Public Accountants.
akay'`a-kayMassuakaynBolAniman a iyadal, iparmaw, o ipatandaan.TagTuro.IloSuro.EngA teaching.Cls. synbibilin 1dwa'dwa'Der.akay-akayakayaniyakaymangakaypaakaypakaakayan
akay-akay'a-kay-'a-kayFromakaynBolSay bubagay a ipasal-pasal o ipata-patandaan sa sayay tawo.TagMga turo.IloSursuro.EngTeachings, knowledge or skills that are passed on to a person.Der.akay-akayaniyakay-akaypaakay-akay
akay-akayan'a-k`ayak`a-yanPerf.inakay-akayanFromakay-akayvinTagTuro-turuan.IloSurwa-surwan.Engindividually taught.
akayan'a-k`a-yanPerf.inakayanFromakayvlBolAdalan yay sayay tawo nin sayay bagay, o ipatandaan o iparmaw yay sayay tawo sa sayay bagay.TagTuruan.IloSuruan.EngTo teach someone something.Cls. synadalan 1Der.maakayanmakapiakayan
akeng'a-k`ɘŋSpch var.akennslgBolSiti a ngaran nin purarag nan bake' sa taru'man maipa'ka' konra ni Pag'ong; pannabet sa bake'.TagMatsing; tyunggo; unggoy.IloSunggo; bakes.EngThe name by which the monkey was called in folktale.Relbake'
akipot'a-k`i-potFromkipotadjBolSayay lugar o bagay a maslet o daikleng dyan say nurmal o kuston kaalakyan.TagMakipot.IloNailet.EngTo be reduced in size compared to a norm and so tight.Antalawang 1Cls. synakitirmasletmasupitRellipit 2Der.akiputenkaakiputan
akiputen'a-ki-p`u-tɘnFromakipotvoBolBaw'asan o daiklengen a kaalawangan nan sayay bagay, lugar tan raruma et.TagPasikipin.IloPaileten.EngTo make a place to pass through narrower or more constricted.Antalawangen
akis'`a-kisnBolPilwa' a main kaaluyon nin tunoy bana' sa kaberengan, kaidapan nakem, sakit o raruma et.TagIyak.IloSangit.EngA cry or weeping.Antilis 2clf. forabetabet 1Cls. synkarangkangmansangitspecagrangangakangrab 1ngeyengeyDer.akisaniyakiskaaakismaakismakaakismakapaakispaakisenpiurakisumakis