Bolinao - English


a


agab'a-g`abnBolManakaw nin baka o damulag o animan et nin ayep.TagPagnanakaw ng baka o kalabaw.IloPanagtakaw ti baka wenno nuang.EngRustling of cattle or carabao or any other animal.LestikasDer.agabenmangagabmangngagab
agaba''a-g`a-ba'adjBolAlawang a distansya sa pisa'lean nin rigrig tan rigrig bilang sa sayay tinistis nin kayo, o abaya o pingi-pingi nan sayay tawo.TagMalapad.IloAgaba.EngFor a surface to be comparatively wide or broad such as a piece of wood or a person's jaw.AntakitirCls. synalawang 1Der.agabaenagagaba'kaagabaan
agabaen'a-ga-b`a-'ɘnFromagaba'voBolGaw'en nin alawang a sukat nin pisa'lean ran midmang a rigrig nan sayay bagay bilang sa lamisawan, kwadro tan raruma et.TagLaparan.IloPalawaen.EngTo make a surface broad or wide, such as a bed, table, chair, frame, etc.AntakitirenCls. synalawangenDer.paagabaen
agaben'a-ga-bɘnPerf.inagabFromagabvoTagPagnanakaw ng baka at kalabaw na katayin ito.IloAgab.EngStealing cattle or carabao put out to pasture with the intention of slaughtering the animal.
agagaba''a-gaga-ba'Fromagaba'vchngTagMaluwang.IloNalawa.Engbecome broad.
agamang'a-g`a-maŋnBolSaya nin nipa'deng a pangaturan nin pari tan raruma et nin yatab.TagKamalig.IloSarusar.EngA storehouse for farm produce like rice, corn, etc.Cls. synbudigakamaringenpangyaturan 1
*(agamir)'a-ga-mirThat which can be utilized for something in life.Der.agamiren
agamiren'a-ga-m`i-rɘnPerf.inagamirSpch var.agamirenenActmangagamirFrom*(agamir)1nBolAniman nin bagay a usaren sa pagtatrabaho o pangngawa' nin bagay-bagay, pati say isulot.TagKagamitan.IloAlikamen.EngAny useful article such as an implement, tool, utensil, including personal effects.Cls. syninstrumintospecadadobatyabenengbrutsakardiromartilyomwiblissapatos2voBolUsaren yay sayay bagay o pakababa' o raruma et laloyna sa abas o duka'.TagGamitin.IloUsaren.EngTo utilize something as a tool, usually with a negative connotation.genusaren
agap'`a-gapnBolLata uno plastik nin abaw a matadem nin ubot-ubot nin pangiriidan nin bagay-bagay bilang sa maata' nin papayas, kamutin-kayo tan raruma et.TagKudkuran.IloAgap.EngA flat grater or shredder that is full of holes and grates off pieces as something is passed over it.Cls. synkurkoryadyadDer.agapenmangagap
agapen'a-g`a-pɘnPerf.inagapFromagapvoBolGaw'en nin madidintek o pino a sayay bagay yupa' sa pangusar nin agap bilang wadi' maata' nin papayas.TagGadgarin.IloGadgaden.EngTo shred or grate something on a flat grater.Cls. synriidenRelatsara
agaro'a-ga-ronEngA tree that is hard and smooth and makes good lumber.
agas'`a-gasnBolTaway nin ma'mot sa bebey a bara'mon mapuuran yay dila' tan labi', a syay taway nin luya, paminta tan raruma et.TagAnghang.IloGasang.EngThe pepperiness or pungency of something.clfpamintaRelluyaDer.agasanmaagas
agasan'a-ga-s`anPerf.inagasanFromagasvlBolKwan a linuto' nin rikadon mamin taway nin maagas o ma'mot sa bebey bilang sa la'ya, luya, tan paminta .TagGawing maanghang.IloPagasangen.EngTo make peppery or pungent, referring to food.Der.maagasan
agawa'a-g`a-wanBolKasesegan nin kalamo' a kaalistwan nin mangimey o mangwa' nin matkap gaw'en.TagSikhay.IloAgawa.EngDiligence combined with promptness.Antpatay1Der.agawawanmaagawapaagawawenumagawa
agawawan'a-gaw`a-wanFromagawavlrareBolAlistwan tan sesegan nin gaw'en a sayay bagay.TagMagsikhay.IloAgawaan; umagawa.EngTo be diligent or assiduous with the object of accomplishing something while one has the opportunity.Cls. synalistwan
agawid'a-g`a-widIoagawidgo homePerf.nagawidirreg. infl.nagawidIlo inflnagawidunspec. comp. form ofawidvBolMako o mugot sa bali o lugar nin diri.TagUmuwi.Iloagawid.EngTo go home.Cls. synmugot 2sumakasumakaugutan
agayap'a-g`a-yapnBolSayay klasin wakay nin pising a say bunga ket annunro tan main nin kulor birdi o mu'dit o granati.TagSitaw.IloUtong.EngNative climbing long beans about 1/2 to 1 1/2 feet in length with a green or maroon color.clfmulaVigna unguiculata subsp. sesquipedalis
agel'`a-gɘlnBolSi malumo nin parti nan parpar nan kayu-kayon ungot, silag tan raruma et.TagUbod.IloBugas.EngPith, the soft part of the trunk of the coconut tree and other plants.whungot
agila'`a-gi-laSpaguilaeaglenBolSayay alaki nin manuk-manok a anroy tuka' nin maninan nin madidintek nin manuk-manok tan ayep. Mantumalag sarayna kanya' nin man'iyawa' a dakpen o patyen sara.TagAgila.IloAgila.EngEagle, a protected Philippine bird.Cls. synbalaweyPithecophaga jefferyi
aginaldo'a-gin`al-doSpaguinaldonoldrareBolRigalo no abidad.TagAginaldo; regalo.IloPapaskua.EngChristmas gift.genrigaloDer.kiaginaldo
agiw'`a-giwTgagiwcobweb, sootnBolBalin gigang.TagAgiw.IloIro.EngSpider's web.Cls. synbalin-gigangDer.agiw-agiw
agiw-agiw'a-giwagiwFromagiwnBolKatin-katin nin sama' sa atep, gubida, patungsoy tan sa raruma et nin lugar.TagNakabiting agiw.IloAlipaga.EngHanging cobwebs, soot on the ceiling, etc.
agod2'`a-godnBolAnted nin bislak a usaren ipama'nat nin kiri' nin silag ba'yo kayedkeden.TagPang-unat.IloPangbirnit.EngA bamboo or wooden stick, maybe half a foot long, used to press and straighten or smoothen dried leaves of the cabbage palm.RelkayedkedenDer.aguden2
agod1'a-g`odnBolAgamiren yayti nin kinmurba yay tadem na nin magwa' a anted o anro yay gaga'getan na nin usaren yan ipangrupas nin pari o rabot.TagKarit.IloKumpay.EngA tool with either a short or long curved blade on a short or long handle used for cutting grass or grain.genipangyatabDer.aguden1maagodmangagod
agom'`a-gomnBolPigagawa' nin tawo a say rabay maikon a sarba uno makalaem dyan saray raruma, maimot tan pagawan tanan pirmi a para sa kadiryan.TagKasakiman; katakawan; kasibaan; kayamuan; kaimbutan.Iloagawa; agom.EngCovetousness, greed, selfishness.Der.agumenkaagumanmaagommangagom