Bolinao - English


a


abalayanen'a-ba-la-ya-nɘnFromabalayanvoBolMag'in abalayan.Tagmaging balae.IloNaganak kadagiti manugangen; agbalin nga abalayan.Engco-parents.
abaluryo'a-ba-l`u-ryoSpabalorio glass beadsnBolMadidintek nin tinabas-tabas nin dikulor nin bato, sarming uno plastik a inubutan sa butlay ta pigaw nin masuloy.TagAbaloryo; manik.IloBatek.EngGlass beads or bead work.
abaniko'a-ban`i-koSpabanicofan, range, derricknBolPaypay a maabryan tan maissada' nin mitupi'-tupi' ya.TagAbaniko; pamaypay.IloAbaniko; pamaypay.EngA folding hand fan.genpaypayDer.mampiabanikomiabaniko
abano'a-b`a-noSphabanohavana cigarnoldBolTabakwen ran mamasiken; linulon a bulong tabako.TagAbano; tabako.IloTabako; abano.EngA factory rolled cigar used by old men.Cls. synmuskadasigarilyotabako 2
abanti'a-b`an-tiSpavanteahead, forwardsp. var.abantevBolGan-gan nin mamunta sa man'adapen nin lugar o diriksyon.TagAbante.IloAbante.EngA command to go ahead or move forward.Antanunoratras 2Cls. synsigi 1sulongDer.iyabantikaaabantipaabantiwenumabanti
abang'`a-baŋn1BolBagay o kwartan bayad sa pangngusar nin bagay bilang sa bali tan raruma et, o sa sirbisyo bilang sa takal.TagUpa.IloAbang.EngAn exchange of money or in kind made for the use of something such as books or land.2BolSay ganansya nin dipusiton kwarta sa bangko o sa nipautang o inutang a ipaabangan nin kwarta.TagInteres.IloTubo.EngInterest earned on a bank deposit, or interest paid on a loan.Cls. synanak 2Der.abanganiyabangmamaabangmamaabangmangabang
abangan'a-b`a-ŋanPerf.inabanganFromabangvl1BolMamayad sa pangungusar nin sayay bagay bilang sa bali, ruran, DVD tan raruma et.TagUpahan.IloAbangan.EngTo rent (e.g., a house, vehicle, DVD, etc.) for one's own use.Cls. synupaan2BolBayadan a anak o pursyinto nin utang nin kwarta bilang wadi' 8% o 10%.TagTubuan.IloAbangan.EngTo pay back on a loan.Cls. synbayadan a anakDer.ipaabangan
abangatAnd'a-ba-ŋatSpch var.apangatBolnBolAlalaki nin lango a gustu-gusto ran dumpa' sa natin ayep.TagPalangat; langaw; bangaw.IloNgilaw; apangat.EngA large fly.
abara''a-b`a-ra'nBolIsturbo o pangibwatan nin kai nin maituloy a man-gaw'en.TagAbala.IloTaktak.EngA delay or interruption taking up time.Cls. synisturbomakaribangDer.abaraenmaabara'makaabara'mangabara'mangkaabara'paabara'pakaabaraan1
abaraen'a-ba-r`a-'ɘnPerf.inabara'Spch var.abara'nenAtc. is man'abaraenFromabara'voBolPangibwaten nan sayay tawo o bagay a kai na maituloy nin saya et a man-gaw'en na ket maatrasa a pakayadi' o kapika' sa keen.TagAbalahin.IloTaktaken.EngFor someone to interrupt an activity or a person thus causing a delay.Cls. synisturbwen
abas'a-b`asadj1BolAmbo' nin kusto.TagMali.IloSaan nga husto.EngTo be in error or wrong.AntkustoCls. synkabiso'kalatukatlingomintis2BolAmbo' nin matunong o mapteg.TagMasama.IloDakes.EngWrong, not what it should be.Cls. synduka' 1Der.abaseniyabasmaabasmag'abasmiabassangkaabasanumabas
abasen'a-ba-s`ɘnFromabasvoBolGagarawen nin gaw'en nin abas o ambo' nin kusto a gaw'en.TagGawing mali.IloAbasen.EngFor someone to purposely make something wrong.AntikustoRelpagkasalanan
abasto'a-b`as-toSpabastoabundant supplynBolMakasadag nin ikabyay tan raruma et nin matka-matkap para sa sayay panaon bilang wadi' manglinggo, mamulan tan raruma et.TagSapat.; abasto,pagkain o pera para sa araw-araw.IloMakaanay, umanay, makalaem.EngSufficient supply of foodstuff and other things to live on for a period of time.Cls. synabyobalonDer.abastwanabastwenmiabasto
abastwan'a-bas-tw`anFromabastovlBolAtran, byan o pa'witan nin kanen o usaren sa sayay panaon.TagPadalhan; bigyan.IloBalunan.EngTo supply a food item for use for a period of time.
abastwen'a-bas-tw`ɘnPerf.inabastoFromabastovoBolIkabyay a sayay klasin kanen sa sayay panaon bilang wadi' manglinggo.TagImbakin.IloPangtaraon.EngFor someone to have subsisted on a certain food item for a period of time.
abaw'a-b`awnBolMalaem sa bilang, alaga o kantidad; ambo' nin daite'.TagMarami.IloAdu.EngMassive or much in unnumbered quantity.Antdaikleng 1daite' 2Cls. syngulpimalaem 1masadekDer.abawanabawenka'bawmama'bawumabaw
abaw a salamat'a-b`aw a sal`amatsay. ofsalamatphrBolIbarita' yayti no main nin tawon nami nin sayay bagay komo, o main nin ginwa' nan mabista nin pangipa'kit nin kabistawan nin nakem tan maririket nin mangrisibi.TagMaraming salamat.IloAgyaman unay.EngMany thanks.
Abaw anay nainom kon ranom...'a-baw 'a-nay na-'i-nom kon ra-nom... (said with harshnɘss)say. ofinomphrfigTagmarami na akong pinagdaanan, karanasan.EngLiterally: I have already happened to drink a lot of water..., meaning I have already experienced many things (meaning you can't teach me anything about that.)Cls. synilambu-lambong
abaw-abawen'a-bawaba-wɘnFromabawenvoTagmaramihan o kumuha ng marami.IloAdu-adwen.Engexcessive amount.
abawan'a-ba-w`anFromabawvlBolBilang wadi' no manaliw o maglako' nin sayay bagay o bagay-bagay ket ambo' nin dai-daite'.TagPakyawan; maramihan.IloAduan, bultuan.EngTo do in large quantities, such as the sale or purchase of large quantities of goods at one time.AnttingienCls. synbultuwanpakyawan
abawen'a-ba-w`ɘnFromabawvoBolGaw'en nin malaem o gulpi a sayay bagay bilang wadi' no kalapen, no mangan, manaliw tan raruma et.TagDamihan.IloAduen.EngTo increase the amount of something and make it abundant.Antdaiklengendaiteen 1Cls. syngulpiwensadekenRellaemspeclamu'nanDer.abaw-abawenpaabawen
abay'`a-bayn1BolSa rigrig nin baybay o raruma et nin raranom.TagDalampasigan.IloAbay.EngThe shore or edge along a water bank such as the sea, river, etc.AntbutlayCls. synrigrig baybayRel. toduongReltangkar2BolSa dani nan sayay tawo o bagay.TagTabi.IloDinna.EngThe area beside a person or thing.Cls. syndani3TagBolBabayi o lalaki nin umatindi nin tumulong no sirimunya nin kasal.TagAbay.IloAbay.EngA wedding attendant as best man, groomsman, bridesmaid or maid of honor.Der.abay-abayaniyabaykaabaymag'abaymakaabaymiabaypiabayenumabay
abay-abayan'a-ba-ya-ba-y`anFromabayvlBolItin pirmi sa dani nan sayay tawo o bagay.TagBantayan; gabayan.IloAbay-abayan.EngTo stay close by someone to serve as a support.Cls. synanta-antabayan
abaya'a-b`a-yanBolParti nan lalaman nin nakaigaletan nin takyay.TagBalikat.IloAbaga.EngShoulder.whlalamanRel. topas'anDer.ipaabayaiyabaya
abbayinti'ab-ba-yin-tiSpnDbayintiadjEngTwenty each.