Bolinao - English


a


abalayanAbalayan naya si Marco ni Roger.
abalayanenSaray matua nan kakasal ko li' a abalayanen ran matua ko.
abaluryoSi hanbag na ni inay ket naarkusan yan abaluryo.
abanikoSi balasang awit nayay abaniko no mako sa bayli.
abanoSi Prisidinti mampanabako yan abano.
abantiAbanti ana in say parid.Abanti!
abang1Mabli a abang nin bali sa babali.2Ya ey, abang nan kwarta mo.
abangan1Abangan koya pa a DVD nin The Gods Must Be Crazy.Rway taon anan itaw ya si Pablo sa Roma sa balin inabangan na.2Main nin utang kon rwampulo' a ribo nin abangan kon binulan.
abangatIlagen mosaray apangat nin dumpa' sa kanen moyo ta abaw a awit ra sa ayi nin mikrubyo.
abara'Abara' sa trabaho a tiks anan tiks.
abaraenAndi' nako abaraen sa pako ko sa trabaho.Kai ko rabay nin abaraen kamo, bale' dawaten ko pa a anusan moyo a mangrenge' sa anted nin ibarita' ko komoyo.Mangabara' ka!
abas1Sin imbatan koyay tepet wanan maistro ko, "Abas ka."Maibarang sara nin abas nin uakay a mangibwat sa uispiriton duka'.2Ba'yo sara et nin naiyanak a singin tan kasa et gapo nin nagwa' ran matunong o nin abas man ket wanayna nin Dios kona ni Rebecca, <<Si ari, pagsirbyan naya li' nin kaka.>>Abas nin gawa' a mangupya no iksamin.
abasenAbasen may ubat mo.
abastoMain anan abasto min uring no tyimpon rapeg.
abastwanAbastwan rayan kuna' a anak ra.
abastwenAbastwen moyna a sardinas leleg nin bagyo.Inabasto nay inasin sa manglingo.
abawPirmi akon kiaway tan abaw et nin kalukwan a ginwa' ko.Abaw sara konran tumutumbok na ni Cristo a nangrayo nin dios-dios sin saytaw sin ba'yo sara nin namper.
abaw a salamatAbaw a salamat sa nibi mon mangga.Abaw a salamat ta rinmapeg ya, nasbuan a mula-mula.
Abaw anay nainom kon ranom...
abawanAbawan a paglako' nan mangga na ni Mariano.Makumpra yan abawan nin kamuti si Patria mi'sa ilako' nan tingi'.
abawenAbawen moy kanen mo ta pigaw nin kai ka madali' nin gumitil.Abawen moy dawaten mon kwartan tulong konran biktima nin bagyo.
abay1Ika' nin daluyon sa abay a sarbaynan yabat.Linmalako sara sa abay nan karayan.2Abay ya si Agnes sa kasal na ni Jury.3Bale' si bato naigket ya sa abay na.Nika' raya nin nitabon sa abay nan nanabunan konan asawa na.
abay-abayanAbay-abayan ma in si ari mo ta bangli' no mairebreb ya.
abayaNablo' yay abaya na nin anak sin nanabo' ya sa mangga.
abayan