Bolinao - English


a


a1'apposBolUsaren yaytin sayay sarita' sa u'na nan ngaran nin bagay a sintron mampag'irgwan sa sayay grupo nin susarita'.TagAng.IloTi.EngThis is the primary item that is being referenced in the clause or phrase. The clause marker of the focused item or the absolutive clause.Relsienclity/[V]_
a-'a-SpaaffBolLitra yayti nin ikwa sa tarana' nan irgon mangibarita' nin prisyo o kantidad nan barang saya sa abaw nin bagay, o tao nin barang saya nin abaw nin tawo.TagTig.IloSag.EngA derivational Spanish prefix used on Spanish numbers to form a price or number per item.SpnFaddosakkinsi
a'lo'`a'-lonBolPinalimpek a anron kayo nin main dinmaite' a gaga'getan sa butlay nin usaren yan ipambayo, ipangrekrek uno ipangmek sa a'song uno ipanaltag sa bilog.TagPambayo.IloAl-o.EngPestle, a rounded piece of wood about five inches in diameter and six feet long used to pound or grind substances in a mortar or thresh rice in a bilog.Cls. synipambayoRel. toa'songbayoRelbilog 1taltag
a'nak'a'-n`akMassua'nakFromanaknBolUsaren yaytin tumukoy sa sinusa'sa sa abaw, ambo' grupo nin ua'nak.TagMga anak.IloAnnak.EngReferring to specific children individually, not just a group.Antmatuntawo
a'nem'a'-n`ɘmn1BolSi sumunor nin numiro kona nin lima.TagAnim.IloInnem.EngSix, the number following five.clfbilang2synsais1.1nSixty.1.2nSix hundred.1.3nSix thousand.Cmpdlabin'a'nemDer.ika'nemmi'nem
a'pat'`a'-patn1BolSi numiro nin sumunor konan bilang a tulo.TagApat.IloUppat.EngFour.clfbilang21.1nforty.1.2nFour hundred.1.3nFour thousand.Der.ika'patkaka'patlabin'a'patmag'a'patmi'patpi'patsippa'pat
a'rong'`a'-roŋnBolSi parti nan lalaman nin usaren sa pinnawa tan pangngangot.TagIlong.IloAgong.EngNose.Membulong 1.2whrupa
a'song'`a'-soŋnBolBato uno matib'ey nin kayo nin kinutkutan sa butlay anggan sa kapikngaan a pambaywan nin irik, mais tan raruma et, a mangusar nin a'lo.TagLusong.IloAlsong.EngA large wooden or stone mortar used with a pestle for pounding grains such as rice, corn, etc.Rela'loDer.a'su-a'song
a'su-a'song'`a'-su-'`a'-soŋFroma'songnBolDaikleng nin pambaywan nin gawa' sa bato o kayo a kinutkutan nin namaararem sa butlay.TagAlmires.IloAlmires.EngSmall wooden or stone mortar.Cls. synalmiris
aabriwan'a-'a-bri-wanFromabryannTagEngA place in something where it can be opened such as a door, window or mouth of something.
aadyan'a-'a-dy`anFromadyannBolLugar no adti ya mako nin umadi a sayay tawo lalo yaynay sayan main nin mampal'isan o mampalaywan.TagKublihan; taguan; pagtaguan.IloPaglemmengan.EngA hiding place.
aalmidunen'a-'`al-mi-du-n`ɘnFromalmidunenadjBolAbel o seket a matkap nin almidunen o paksiren sa pangngusar nin gawgaw o sinapit nin linugaw.TagAalmirulin.IloAalmiduren.EngFabric or clothing requiring starching.
abab'`a-babnBolSi matib'ey a parti nan ungot a nakaigaletan nin bunot tan laman.TagBao.IloSabot.EngThe shell of a coconut.whungotRel. tobunot1laman 2.2specbitakan
ababo'a-b`a-bo1+abababoFrombaboadj1BolAniman a ambo' nin ararem bilang sa taaw, ubot, sugat tan raruma et.TagMababaw.IloNarabaw.EngShallow, said of the sea, a hole, cut or wound.Antararem 1kantilado2BolKurang sa masadag a pakatanda', pakataros, didikasyon o dibusyon.TagMababaw.IloNarabaw.EngLack of depth in knowledge, understanding, commitment, etc.Antararem 1.1Cls. synparawpawDer.ababwenkaababwanumababo
ababo a lwa''a-ba-b`o 'a lw`a'id. oflwa'phrTagMababaw ang luha.IloNarabaw ti lwa.EngTo be prone to crying, the tears are on the surface and about to come out at the slightest thing.
ababwen'a-bab-w`ɘnFromababovoBolAndi' gaw'en nin ararem.TagBabawan.IloRabawan.EngTo make something shallow.Antararmenpaararmen
abagat'a-b`a-gatn1BolSi bandan panrupan nin bagatanan.TagTimog-kanluran; habagat.IloAbagatan.EngSouthwestern direction.clfdiriksyonRel. tobaytanpanrupantimog2BolSi siri nin nangibwat sa panrupan nin bagatanan. nin mangawit nin rapeg.TagHabagat.IloAbagat.EngA wind from the southwest that brings rain.
abagatan a baytan'a-ba-ga-tan a bay-tanid. ofbaytanphrBolabagatan.TagTimog-silangan.IloAbagatan.EngSoutheasterly.whdiriksyonCls. synmamatimog
abagay'a-ba-g`ayintrjoldBolIbalikas yayti nin pangibusngaw nin kaingaran a napirdyan no main nin na'met o nakasa, o no naima-ima sa inilalwan.TagSayang.IloIlala.EngAn expression of vain regret or despair over something or someone wasted or lost.Cls. synsayang 2Der.abagayenmaabagay
abagayen'a-ba-ga-y`ɘnFromabagayvoTagHalaga.IloIpateg; amuogen.EngTo appreciate something.
abaho'a-b`a-hoSpabajodown, below1voldBolKumayupa' sa ruran.TagBumaba; umibis.IloBumaba; agdissaag.EngTo come down from something such as a tree, or a vehicle.Cls. synkumayupa'umarawas2voldBolKumayupa' o gumuda a prisyo nin bubagay bilang sa ungot, kupras, tan raruma et.TagBumaba.IloBimmaba; binasit.EngTo go down in price..Cls. syngumuda3intrjoldBolAbaho, sarita' yayti nin usaren nin pammatalad no main nin bagay a nanabo'.TagAbaho.IloAbaho.EngUsed as a warning to watch out for something falling.
abaka'a-ba-k`anBolSayay mula a mabyay sa madutak o madu'mel nin lugar a bara'mon batag a bakas na tan say lanot nin pala'pa' tan upas na ket gaw'en nin bag, tsinilas, kupya' tan raruma et.TagAbaka.IloAbaka.EngAbaca, a plant or its fiber that looks like a banana plant and grows in wet areas which is cultivated for its fiber which is known worldwide as Manila hemp.
abakada'a-ba-ka-d`aTgabakadanBolLitra a naunong sa alpabiton Tagalog.TagAbakada.IloAbakada.EngThe former romanized order of the alphabet for Tagalog.Cls. synalpabito
abako'a-ba-koSp`abaconoldBolSaya nin agamiren a main nin malilimpek a sinuluy-suloy nin ipakudras nin ipasu-pasubli' nin usaren sa pammilang uno pangngakay nin aritmitik.TagAbako.IloAbako.EngAbacus.
abalayan'a-ba-la-y`annBolSay pannawag ran matua ran sayay mitraasawa sa saya tan saya. TagBalae.IloAbalayan.EngThe relationship of the parents of the bride and groom to each other, it includes the parent's siblings.RelkatyanganmanuyangDer.abalayanenmangabalayanmiabalayan